קבוצת גבע
חסר רכיב

הסדר פירות נכסים

13/06/2019

הצעה להסדר שיוך פירות מנכסים ומאפיקים פיננסיים

כל הסכומים והאחוזים אינם סופיים וכפופים לבדיקת היתכנות כלכלית

 מטרת הסדר זה הינה לקבוע את מסגרת זכאותם של חברי הקיבוץ ליהנות מפירות הנכסים המשותפים ולהבטיח את זכויות החברים שהיו חברי קיבוץ במועד השינוי (כהגדרת מונח זה להלן), באופן יחסי לוותק של כל חבר בקיבוץ.

מנגנון זה מבוסס על העיקרון שהקיבוץ מחלק לחבריו תמורות מתוך פירות הנכסים או מתמורת מכירתם ולא מבצע העברת בעלות ורישום זכויות בנכסים על שם החברים, והכל בהתאם למפורט להלן. זאת, בין היתר, על מנת להמשיך ולקיים לאורך זמן קהילה המבטיחה ערבות הדדית לחבריה.

במסגרת מנגנון זה חבר קיבוץ (שיהא זכאי ע"פ הסדר זה) יקבל מהקיבוץ התחייבות כספית שערכה ייקבע בהתאם לשנות הוותק של החבר נכון למועד השינוי (כהגדרתו להלן) שיחושב ע"פ הוראות הסדר זה. המקור לפירעון ההתחייבות הכספית של הקיבוץ כלפי החבר יהא מתוך רווחי הקיבוץ הראויים לחלוקה ואשר מקורם בנכסים היצרניים של הקיבוץ.

להסרת ספק, הבטחת הערבות ההדדית בקיבוץ - הבטחת צרכי חברים בגיל פרישה (פנסיה), חברים בגיל העבודה (תקציב קיום הוגן) וצרכים מיוחדים - תהא בעדיפות על פני חלוקת רווחים לחברי הקיבוץ, והכל בהתאם ובכפוף לעקרונות המפורטים להלן.

 

1.    הגדרות:

1.1.      יום השינוי - יום אישור מודל השינוי בקלפי ברוב הנדרש

1.2.      חבר ותיק – חבר ביום השינוי ו/או מועמד לפני יום השינוי והתקבל לחברות לאחר יום השינוי במהלך השנה הקלנדרית העוקבת.

1.3.      חבר חדש – חבר שהתקבל לחברות לאחר יום השינוי

1.4.      תאגיד אחזקות – אחזקות קבוצת גבע 2012 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 570056820

1.5.      מסלול בטוח – כמוגדר בהסדר התקציב

 2.    אופן שינוי ההסדר -

2.1.  עד פדיון מלא של תעודות הזכאות לחברים ו/או יורשיהם, כל שינוי  בהסדר זה יעשה בהצבעה בקלפי ברוב של אישור תקנון.

2.2.  לאחר פדיון מלא של תעודות הזכאות לחברים ו/או יורשיהם, כל שינוי בהסדר זה יעשה בהצבעה בקלפי ברוב של 2/3 מהמצביעים בעד ונגד.

 

2.3.      המשתתפים בהסדר :

2.3.1. חברים ותיקים ויורשיהם

2.3.2. חברים חדשים ע"פ הסדר חלוקת הרווחים כמוגדר בהסדר זה

 

2.4.      קביעת וותק לצורך הסדר זה

2.4.1. וותק ישן – הוותק שצבר החבר הותיק עד יום השינוי וכרשום בספרי הקיבוץ ועד מקסימום 45 שנות וותק לחבר.  יובהר שצבירת וותק ישן זה מסתיימת ביום השינוי.

2.4.2. וותק חדש – הוותק שצבר חבר ותיק וחדש החל מיום השינוי או החל מיום קבלתו לחברות אם הוא חבר חדש, ועד מקסימום 35 שנות וותק לחבר.     

 

2.5.      קביעת ערך הנכסים והגדרת הרווחים לחלוקה לצורך הסדר זה:

2.5.1. הרווחים שישמשו לצורך מימוש הסדר זה הינם רווחי תאגידי האחזקות והתאגידים המצויים בשליטתם הישירה או העקיפה, ו/או חלק מהם, הכל בהתאם להחלטת אסיפת הקיבוץ על מימושם ו/או הקצאתם לעניין הסדר זה.

2.5.2.  למען הסר ספק, דמי ניהול, דמי שכירות ותשלומים אחרים המועברים לקיבוץ שלא על דרך העברת רווחים לא ייחשבו כרווחים לעניין הסדר זה.

2.5.3. הקיבוץ העריך, בשיתוף גורמים מקצועיים, את "ערך הנכסים נטו" נכון ליום השינוי, וזאת לאחר ניכוי חובות והתחייבויות אשר כוללות את החובות לנושים חיצוניים, החוב האקטוארי לפי החלטות הקיבוץ בדבר פנסיית מטרה, ההתחייבות להפרשה לקרנות מילואים לטובת פנסיה תקציבית וכיו"ב.

 

 

 

2.5.4. על בסיס חישוב זה הוחלט על ערך הנכסים נטו בהיקף של 60 מיליון ₪. סכום זה יהווה בסיס לחלוקת "תעודת זכאות" (כמופיע בנספח) לחברים ותיקים עפ"י הסדר זה.

2.5.5. למען הסר ספק, ערך הנכסים נטו כאמור יהווה רק בסיס לחישוב הזכויות על פי הסדר זה. אין בהסתמכות על שווי ערך הנכסים נטו בכדי ליצור לחברי הקיבוץ ו/או יורשיהם זכויות כלשהן בנכסים היצרניים עצמם ובפרט אין בהסתמכות זו בכדי ליצור "שיוך" של הנכסים היצרניים עצמם באופן ישיר או עקיף.

2.5.6.  תאגיד האחזקות יעביר לקהילה מדי שנה את הרווחים שיועברו אליו מתאגידי המשנה ליישום מדרג השימושים (המופיע בהסדר זה) ע"פ המודל הקיים (נספח). שינוי המודל של העברת רווחים מתאגידי המשנה יאושר באסיפת הקיבוץ. ההחלטה על הרווח שיועבר מתאגיד האחזקות לקהילה תתקבל באסיפת הקיבוץ על בסיס המלצה של ההנהלה הכלכלית.

2.5.7. כספים שיתקבלו בקיבוץ בגין מהלך עסקי של הנפקה ו/או מימוש חלקי ו/או מלא של מי מתאגידי האחזקות (להלן: "מימוש הנכסים"), ייועד לחלוקה בהתאם להסדר זה. יובהר, כי 50% מסך הכספים שיתקבלו בקיבוץ ע"פ סעיף זה, יועברו למדרג השימושים (עפ"י הסדר זה) והיתרה תיועד להחלטת אסיפת הקיבוץ למימון/השקעה עסקית ,ככל שיש כזו, או להעברת היתרה למדרג השימושים.

 

2.6.      אופן חישוב תעודת הזכאות :

2.6.1. ע"פ ותק ישן הזכאות לקבלת 75% מערך הנכסים נטו תהיה לפי וותק ישן. דוגמא - 45 מיליון ₪ (מתוך 60 מיליון) יחולקו בסך כל שנות הוותק הישן שצברו החברים ביום השינוי וכך ייקבע ערך שנת וותק ישן אחת בהסדר.

2.6.2. חברות ביום השינוי – הזכאות לקבלת 25% מערך הנכסים נטו תהיה לפי מספר חברים ומועמדים ביום השינוי. דוגמא -  15 מיליון ₪ (מתוך 60 מיליון ₪) יחולקו במספר החברים והמועמדים ביום השינוי וכך ייקבע ערך סטאטוס החברות בהסדר.

2.6.3. אופן צבירת וותק - צבירת שנות הוותק להסדר זה תהיה מיום הקבלה למועמדות לחברות  (שבעקבותיה התקבל המועמד לחברות), ועד יום השינוי, ובניכוי תקופות בהן  היה החבר בחופשה מיוחדת, אולם מקסימום הצבירה ליחיד תהיה 45 שנות ותק.

2.6.4. אופן חישוב תעודת הזכאות – תחושב ע"י הכפלת שנות הוותק הישן שצבר החבר הוותיק, בערך שנת הוותק הישן, בתוספת החלק לפי חברות (לפי סעיף 2.6).

2.6.5. למען הסר ספק חבר חדש לא זכאי לתעודת זכאות.

2.6.6. לאחר קביעת הזכאות, תונפק לכל חבר ותיק תעודת זכאות שבה תפורט הזכאות.

2.7.  מנגנון הביצוע :

2.7.1.ייקבעו שנות הוותק של כל החברים וייערך תחשיב זכאות בהתאם לאמור בסעיף 2.4 לעיל.

2.7.2.הקיבוץ ירשום את זכאות החברים בהתאם לתחשיב הזכאות, וינפיק "תעודת זכאות" לכל חבר ותיק, בהתאם לנוסח המצורף כנספח להסדר זה.

2.7.3. החבר ו/או יורשיו יהיו זכאים לתשלום מתוך רווחים עד גובה הזכאות על פי הסדר זה ועפ"י תעודת הזכאות אשר הונפקה לו.

2.7.4.יתרת הזכאות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום אישור הסדר זה ולא תישא ריבית.

2.7.5.הקיבוץ יחלק רווחים על חשבון הזכאות לחברים מעת לעת, מתוך הרווח שיועבר לקיבוץ מתאגידי האחזקות, (כפי שמוגדר בסעיף 2.5 לעיל), על פי סדר הקדימויות כמוגדר במדרג השימושים בסעיף 2.8 להלן. כל תשלום כאמור יחולק בין החברים על בסיס זכאותם היחסית עפ"י תעודות הזכאות, וזאת עד חלוקת מלוא ערך הנכסים נטו.

2.7.6.החלוקה תתבצע בכפוף למדרג השימושים, מתוך רווחי השנה שעברה שהועברו לקיבוץ מתאגידי האחזקות (כפי שמוגדר בסעיף 2.8), לאחר אישור הדוחות הכספיים וקבלת החלטות באסיפת הקיבוץ.

2.7.7.למען הסר ספק, כל העברת כספים לחברים ו/או יורשים תעשה ע"פ החוק.

2.7.8.הזכות לקבלת יתרת סכום הזכאות לחבר שלא חולקה לו עד פטירתו, תועבר ליורשיו (בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה ובכפוף להמצאתם לקיבוץ). אופן ותנאי חלוקת היתרה ליורשים תתבצע על פי הסדר זה ובהתאם להחלטות הקיבוץ מעת לעת.

2.7.9.זכאות החבר ו/או יורשיו לקבלת כספים לפי תעודת הזכאות והסדר זה, מותנית בקיום התחייבויותיהם לקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ ולהחלטותיו לרבות צבירה פנסיונית ומסירת הכנסות לקיבוץ, ובכפוף לפירעון כל חובות החבר ו/או היורשים לקיבוץ מכל מקור שהוא.

 

 

 

2.7.10.                   בית אב שנמצא במסלול הבטוח בעת חלוקת רווחים -  50% מהסכום שבית האב זכאי לו, יועבר לחברים בבית האב ו- 50% יועברו לקרן ייעודית למימון שירותי בריאות של בית האב הנמצא במסלול הבטוח. במידה ותיוותר בקרן יתרה הרשומה לחברים בבית האב לאחר פטירתם, תועבר היתרה ליורשיהם.

 

2.8.  מדרג שימושים לרווח שהועבר לקיבוץ מתאגידי האחזקות  

מדרג השימושים יגדיר באופן חד משמעי ובאופן שאינו ניתן לפרשנות את סדר העדיפות המוגדר להלן להקצאת פירות הנכסים שיועברו לקיבוץ מתאגידי האחזקות:

                                       א.      ערבות הדדית – הבטחת פנסיית המטרה/רשם והתחייבויות פנסיוניות של הקיבוץ, הבטחת מילוי צרכיהם של בעלי צרכים מיוחדים.

                                       ב.      ביטחון סוציאלי – הבטחת היכולת למתן תקציב קיום הוגן לזכאים ושירותי ליבה ע"פ החלטות הקיבוץ מעת לעת.

הסכום שנותר לאחר סעיפים א + ב יחולק על פי החלוקה הבאה:

                                        ג.      תשתיות ציבוריות – 15% יועברו לקרן תשתיות ציבוריות, וזאת בנוסף להעברות לקרן זו של דמי הצטרפות המשולמים ע"י נקלטים חדשים.

                                       ד.      סבסוד מנגנון איזון הדיור (עד סיומו) – עד 15% מהרווחים יוקצו לטובת מימון הפער בין תשלום לחברים הזכאים בהסדר איזון הדיור למול החברים החייבים בהסדר איזון הדיור. העודפים שיצטברו בקרן האיזון יוחזרו לחלוקה במסגרת הסדר זה.

                                       ה.      חלוקת פירות נכסים לחברי הקיבוץ –70% (או 85% לאחר סיום ההתחייבות ע"פ סעיף ד') יועבר לחברים ע"פ סעיף 2.9 להסדר זה.

2.9.    חלוקת פירות הנכסים לחברים:

2.9.1. שלב א' - עד השלמת 25% מהחלוקה על חשבון סך תעודות הזכאות של החברים, יועברו כל הרווחים לפדיון תעודות הזכאות.

2.9.2. שלב ב' - לאחר השלמת 25% ועד השלמת 75% מהחלוקה על חשבון סך תעודות הזכאות של החברים, יועברו 75% מהרווחים, לחלוקה על חשבון פדיון תעודות הזכאות, ו- 25% לחלוקה על פי וותק חדש שנצבר מיום השינוי בין כל חברי הקיבוץ באותה עת.

2.9.3. שלב ג' – לאחר השלמת 75% ועד השלמת 100% מהחלוקה על חשבון סך תעודות הזכאות של החברים, יועברו 50% מהרווחים לחלוקה על חשבון פדיון תעודות הזכאות, ו- 50% מהרווחים לחלוקה על פי וותק חדש שנצבר מיום השינוי בין כל חברי הקיבוץ באותה עת.

2.9.4. שלב ד' - לאחר השלמת פדיון תעודות הזכאות לכל החברים הוותיקים ויורשיהם, יחולקו כל הרווחים המיועדים לחלוקה על פי וותק חדש שנצבר מיום השינוי בין כל חברי הקיבוץ באותה עת.

2.10.                   דמי עזיבה :

2.10.1.                   כל חלוקת רווחים מכוח הסדר זה, תהא על חשבון דמי העזיבה המגיעים לחבר, אם וככל שיגיעו לו, ע"פ הדין ועל פי החלטות הקיבוץ.

2.10.2.                    הקיבוץ יקזז מדמי העזיבה המגיעים לחבר, ככל שמגיעים לו ע"פ הדין וע"פ החלטות הקיבוץ, כל סכום שניתן לו טרם סיום חברותו מכוח הסדר זה. כמו כן, יתרת חוב הקיבוץ כלפי החבר מכוח תעודת הזכאות, תקוזז כנגד דמי עזיבה שישולמו לחבר עם הפסקת חברותו, ככל שישולמו.

2.10.3.                    ככל שלקיבוץ תיוותר יתרת חוב כלפי חבר זכאי מכוח תעודת הזכאות שניתנה לו ולאחר ביצוע התחשבנות בגין זכויות לשיוך דירה (אם וכאשר) ו/או התחשבנות בגין  דמי עזיבה המגיעים לו, ככל שמגיעים, יהא החבר הזכאי, זכאי להמשך פירעון יתרת החוב כלפיו בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה ולהחלטות הקיבוץ מעת לעת, לרבות בכפוף לחתימתו על כתב ויתור וסילוק תביעות, בנוסח הקיבוץ.

2.10.4.                   בכל מקרה חבר לא יהיה זכאי לדמי עזיבה בגין תקופת החברות שלאחר יום השינוי.

 

2.11.                   סייגים לתשלום :

2.11.1.                לא תהיה חלוקת רווחים ו/או בונוס ו/או מענק מיוחד מתוך רווחים לחברים    שלא על פי הוראות הסדר זה.

2.11.2.                למען הסר ספק, מובהר כי חלוקת רווחים במסגרת הסדר זה, ובפרט חלוקת רווחים לפדיון תעודות זכאות, מותנית ביכולתו הכלכלית של הקיבוץ ובהמשכה הצפוי של רווחיות עסקיו.

2.11.3.                למען הסר ספק מובהר כי במקרה שלא יהיו רווחים לחלוקה, לאחר מימון הפעילות הקבועה במדרג השימושים, לא יחולק כל סכום לחברים.

2.11.4.                חברים לא יוכלו לקזז חוב מיתרת זכאות העומדת לרשותם.

2.11.5.                זכאי לא יהא רשאי לדרוש שיעבוד ו/או עיקול כל נכס של הקיבוץ או תאגיד שבשליטת הקיבוץ או נכסים של חברי הקיבוץ להבטחת תשלום לפי הסדר זה.

2.11.6.                חבר ו/או יורש זכאי לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או לבצע כל עסקה אחרת בזכויותיו על פי הסדר זה למעט העברה בדרך של הורשה עם תום חייו.

2.11.7.                היה ולחבר חוב כלפי הקיבוץ, יהיה הקיבוץ רשאי, ללא הסכמת החבר, לקזז את החוב מרווחים המגיעים לחבר. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול גם על רווחים המגיעים ליורשי חבר/זכאי שנפטר בגין חוב שהשאיר אותו חבר/זכאי ו/או בגין חוב של היורש עצמו. חוב כלפי הקיבוץ לצורך סעיף זה ייחשב גם כל סכום הצבור על שמו של הזכאי בקרנות/קופות וכיו"ב ואשר על פי החלטות הקיבוץ מוגדר כסכום השייך לקיבוץ ו/או שעל הזכאי למסור לקיבוץ ו/או  שניתן לקזז מזכויות החבר וכל זאת כל עוד הסכום האמור לא נמסר ו/או הומחה באופן בלתי חוזר לקיבוץ ו/או קוזז במסגרת אחרת.

2.11.8.                אין באמור בהסדר זה כדי ליצור כל זכות לחבר או לחבר לשעבר או ליורשיהם בהון הקיבוץ או בנכס מנכסיו.

2.11.9.  כל הסכומים הנקובים בהסדר זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד קבלת תעודת הזכאות ועד למועד פירעונה המלא.

 

2.12.                  יישוב סכסוכים – בהתאם לנוהל הקבוע בתקנון האגודה השיתופית.

 

 

 

 

 


תעודת זכאות – דוגמא בלבד

כתב קבלה והסכמה בעניין זכויות כספיות בהליך שיוך פירות הנכסים היצרניים של קיבוץ גבע

שנערך ונחתם בקיבוץ גבע  ביום ____ בחודש _____ שנת 2019

                                                                                   

אני הח"מ,   _________________ ת.ז. _________________

                      (להלן:" החבר")

 

מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי קיבוץ גבע (להלן: "הקיבוץ"), כדלקמן:

 

הואיל:                       ואסיפת הקיבוץ קבעה בהחלטתה מיום ________  (להלן: יום השינוי") על ביצוע הליך שיוך פירות הנכסים היצרניים לחבריו כמוגדר בכללי שיוך פירות הנכסים היצרניים (להלן: "כללי שיוך פירות הנכסים");

והואיל:                     והייתי חבר קיבוץ ביום הקובע והנני חבר הקיבוץ ביום החתימה על תעודת זכאות זו;

1.      מבוא

1.1  המבוא לכתב הסכמה זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד ממנו.

2.      הגדרות - במסמך זה יהיו למונחים המשמעות המופיעה בכללי שיוך פירות הנכסים.

3.      הוותק

מוסכם עליי כי הוותק שלי לצורך האמור בכללי שיוך פירות הנכסים הנו ________שנים.

4.      זכאות  – בהתאם למנגנון הקבוע בכללי שיוך פירות הנכסים ולוותק, מוסכם כי תחשיב הזכאות שלי הינו כדלקמן:

4.1.  סך של _______________________ ₪ בגין ותק.

4.2.  סך של _______________________ ₪ סכום שוויוני בגין חברות בקיבוץ.

4.3.  ובסה"כ___________________________________________₪ (במילים) ובמספרים ________________________ ₪ (להלן: "סכום הזכאות"), והינו צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הקובע ואינו נושא ריבית.

5.      ידוע לי ומוסכם עליי כי הזכאות שלי מותנית בקיום ועמידה בהחלטות הקיבוץ ובכללי שיוך פירות הנכסים המהווים חלק בלתי נפרד מתעודת הזכאות.

6.      קיזוז סכום הזכאות מהזכות לדמי עזיבההנני מסכים בזאת, כי מזכותי לקבלת סכומים כלשהם מהקיבוץ בקשר עם עזיבתי את הקיבוץ (דמי עזיבה ו/או קצבה) אם וככל שיהיו לי זכויות כנ"ל מכוח תקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג- 1973 והכללים בדבר חבר יוצא או מוצא מקיבוץ תשס"ט - 2009 ("כללי העזיבה") או כל דין ו/או כללים שיבואו במקומם יקוזזו סכומים ששולמו לי מכוח כללי שיוך פירות הנכסים וכן כי כל סכום שישולם לי בגין עזיבתי כאמור יקוזז מיתרת זכאותי לפי כללי שיוך פירות הנכסים והכל כמפורט בכללי שיוך פירות הנכסים. בעניין זה מובהר כי הקיזוז הנ"ל הנו בנוסף ולא במקום כל קיזוז אחר המותר לפי דין, לרבות קיזוז שווי דירת המגורים, איזון דיור כמוגדר בהסדר הדיור וקיזוז זכות עתידה (כהגדרת מונח זה בתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג – 1973 ובכללי העזיבה).

 

7.      המחאת זכות לטובת הקיבוץ להבטחת חובי

7.1.  המחאה לטובת הקיבוץ של הזכות לרווחים

7.1.1.      במקרה של צבירת חוב שלי כלפי הקיבוץ (להלן: "חוב החבר") הנני ממחה בזאת לטובת הקיבוץ את זכותי לקבלת רווחים ו/או תשלומים אחרים כלשהם מהקיבוץ עצמו ו/או מתאגידי האחזקות של הקיבוץ ו/או מכל תאגיד שיבוא במקומם, עד גובה חובי בצירוף ריבית בנקאית מקובלת והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. המחאה זו תמשיך לעמוד בתוקף אף לאחר פירעון חוב החבר הידוע לשם הבטחת סכום חוב שיהיה לי כלפי הקיבוץ מכל מקור שהוא. אין באמור בכדי לגרוע מזכות הקיבוץ לקזז מסכומים המגיעים לי מכוח כללי שיוך פירות הנכסים כל חוב שלי כלפי הקיבוץ (אף ללא המחאה כאמור).

7.1.2.      המחאת זכות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ותיכנס לתוקפה עם חתימתי על תעודת הזכאות.

7.1.3.      למען הסר ספק מובהר, כי ההמחאה זו תחייב גם את כל מי שיבוא בנעליי לעניין זכויותיי, לרבות יורשיי ו/או עזבוני ו/או כונס נכסיי.

7.1.4.      הנני מוותר על כל טענה /או תביעה כלפי הקיבוץ ו/או מי מטעמו בגין נזק שעלול להיגרם לי כתוצאה מכך שהקיבוץ יפעל על פי הוראה זו בקשר לכספים נשוא המחאה זו.

7.1.5.      אין בהמחאה זו בכדי לאפשר צבירת חוב כלפי הקיבוץ ו/או הימנעות מתשלומים לקיבוץ במועדם.

8.      הנני מצהיר כי קראתי והבנתי הן את כללי שיוך פירות הנכסים והן את הוראות תעודת הזכאות, ואני מסכים לאמור בהם, ומתחייב לנהוג על פיהם.

 

ולראייה באתי על החתום

 

___________________________

ה  ח  ב  ר  / ה

אישור עו"ד

אני עו"ד ________________, מאשר בזה כי ביום _____________חתמ/ה מר/גב' __________________  בפני על מסמך זה אחרי שהבהרתי לו/ה  את משמעות כל האמור בו.

______________________                                                       

               חתימת עו"ד

הצהרת הקיבוץ

הריני לאשר כי האמור בתעודת הזכאות דלעיל, הינו בהתאם לכללי שיוך פירות הנכסים, לרבות ותק החבר, וכי חלוקת רווחים על חשבון הזכאות ייעשה בהתאם לאמור בכללי שיוך פירות הנכסים.

ולראייה באתי על החתום

 

____________________________

קיבוץ גבע

באמצעות  מורשי החתימה _____________________ ו ______________________

אישור עו"ד

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות הקיבוץ התקפות, חתימת שני הרשומים מעלה בצירוף חותמת הקיבוץ, מחייבת את הקיבוץ לכל דבר ועניין.

______________________                                                      

               חתימת עו"ד

 

 

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב