קבוצת גבע
חסר רכיב

הצעה להסדר קליטה וצמיחה דמוגרפית לקראת מפגש ציבורי 26/5/19

22/05/2019

הצעה להסדר קליטה וצמיחה דמוגרפית

1.    מבוא –

מטרת הסדר זה להגדיר את התנאים שיאפשרו ויעודדו צמיחה דמוגרפית במטרה להצעיר ולהגדיל את אוכלוסיית הקיבוץ על פני מספר שנים, על בסיס קליטה שבעיקרה תתבסס על בני הקיבוץ. הקליטה תהיה לסטאטוס של חברות מלאה במסלול מתחדש, שבמהותו אינו שונה מסטאטוס חבר וותיק, למעט זכויות וחובות הקשורות לוותק שצברו החברים הוותיקים עד היום הקובע ובהתייחס לתנאי הסדר זה.

2.    מטרות -

·        ביסוס וחיזוק קהילה רב-דורית אטרקטיבית, הקולטת ומשלבת את בניה ובנותיה ובני זוגם ומעודדת את מעורבותם בחייה.

·        הגדלת אוכלוסיית הקיבוץ ושיפור הרכבה הדמוגרפי, במטרה לבסס ולהצמיח את מערכות הקהילה והרווחה לאורך זמן תוך מתן הזדמנות לצמיחה אישית.

·        הסדר שיאפשר תנאים אטרקטיביים לנקלט, מצד אחד וישמור על היכולת של הקיבוץ לשלוט בנכסיו הקרקעיים ועל זהות החברים הנקלטים בו, מצד שני.

·        הסדר שישמור על סטאטוס משפטי אחד - חברות מלאה בקיבוץ.

·        הסדר שיאפשר ויעודד צמיחה דמוגרפית, וחזרת בנים לקיבוץ.

3.    הגדרות –

3.1.   בן גבע -  מי שלפחות אחד מהוריו חבר קיבוץ גבע. בן גבע שהוריו נפטרו בהיותם חברי קיבוץ זכאי לאותם התנאים כמי שאחד מהוריו חבר קיבוץ. בן קיבוץ שהוריו עזבו את הקיבוץ או הנמצאים בתהליך עזיבה של הקיבוץ, אינו זכאי להטבות של "בן גבע".

3.2.   חברות מלאה – חברות המקנה את כל הזכויות והחובות כפי שמפורט בתקנון הקיבוץ ובהחלטותיו

3.3.   חברות מותנית – מצב בו מתקבל אדם לחברות בקיבוץ ע"פ דרישות הקיבוץ, כאשר אין לו דיור בקיבוץ אך יש לו הסדר בניה/פתרון דיור בקיבוץ. חברות מותנית קצובה בזמן ואינה מקנה זכויות הצבעה, פירות נכסים, צבירת ותק וערבות הדדית.

3.4.   מועמד – מועמד הנו מי שהתקבל למועמדות לפני היום הקובע ועדיין לא התקבל לחברות. במקרה זה תנאי המועמדות ימשיכו כפי שהיו עד יום השינוי.

3.5.   מסלול צעירים (עצמאות כלכלית) בני גבע – נהנים מהטבות כגון: שכ"ד מופחת, הנחות בתשלום מיסי קהילה, רכישה מסובסדת בכול-בו כמו חבר והטבות שונות כפי שיקבע מעת לעת.

3.6.   מחזור קליטה – מעת לעת יגדיר הקיבוץ ויקבע פתיחת הרשמה לקליטה (בהתאם ובכפוף לפתרונות דיור/בניית בתים/מגרשים) לתקופה מוגדרת אליה יוכלו מעוניינים להירשם ולבקש להיקלט בקיבוץ.

 

4.    פירוט ההסדר -

4.1.              קריטריונים ותנאים בסיסיים לקליטה:

4.1.1.    בן קיבוץ יחיד, או בן הקיבוץ ובן / בת זוגו ו/או מי שקיבל את הסכמת הקיבוץ לקליטתו שהנם אזרחים או תושבי קבע של מדינת ישראל, והם מקיימים משק בית משותף.

4.1.2.    יתקבלו כחברים רק מי שהם בני 21 ומעלה, עם עדיפות לבני גבע

4.1.3.    התאמה חברתית לחיי קהילה בקיבוץ המתחדש, לרבות התנהלות תקינה אל מול הקיבוץ וערכי הליבה של קיבוץ גבע.

4.1.4.    נקלט/ת/בית אב הנמצאים במצב של אבטלה ו/או לאורך זמן אינם עומדים בקריטריונים של עבודה והכנסה כפי שנקבעו ע"י קיבוץ גבע ו/או אינם יכולים לעמוד בתשלום מיסי הקהילה והשירותים ו/או אינם יכולים לעמוד בהחזרים הנדרשים למימון בניית ביתם/קבלת בית מהקיבוץ ו/או עלול בית האב להידרש להשלמה לתק"ה, לא יוכלו להתחיל תהליך של קליטה.

4.1.5.    היעדר עבר פלילי - הנקלט/ת יצהירו בכתב על היעדר עבר פלילי, או יפרטו בתצהיר את התיקים הפליליים שהתנהלו נגדם. לא יתקבל כחבר מי שהורשע בעבירות בעלות יסוד של אלימות ועבירות מסוג פשע.

4.1.6.    דיווח על תיקים ברשויות המס השונות והסדרת פעילותם מול רשויות הקיבוץ.

4.1.7.    התחייבויות וחובות כספיים/שווה ערך - הנקלט/ת יצהירו בכתב על חובות והתחייבויות ככל שישנן ויפרטו אותם.

4.1.8.    ייפוי כח למסלקה הפנסיונית בפני הקיבוץ בדבר קיומן של קרנות פנסיה על שם הנקלט, ובהן לכל הפחות סכום ההפקדות המקביל לחבר בן גילו של הנקלט, ובהתאם לפנסיית המטרה שקבע הקיבוץ לאותה עת.

4.1.9.    חתימה על הצהרה בדבר מצב בריאותי של כל בני המשפחה לרבות הצהרה על וויתור סודיות רפואית, בדיקת הנקלטים במרפאת השיניים והסדרת טיפולי שיניים טרם קליטתם, עמידה בדרישות הקיבוץ לחיסונים. שמירת הסודיות הרפואיות של הנקלטים באחריות המערכת הרפואית של הקיבוץ.

4.1.10.                   חתימה על טפסים והמצאת טפסים, ככל שיורה הקיבוץ לנקלט, ובין היתר ייפוי כוח לעיון הקיבוץ במסלקה הפנסיונית, אישור מאת הביטוח הלאומי על שלנקלט אין חוב כלפיו.

4.1.11.                   יכולים לממן את כל התשלומים ע"פ הסדר זה.

 

4.2.             סטאטוס הנקלטים:

4.2.1.    הנקלטים יקלטו כמועמדים ל"חברות מלאה", ועם וותק מאופס (ללא וותק).

4.2.2.    משמעות הסטאטוס מועמדים לחברות מלאה (רלוונטי רק למי שהיה מועמד לפני היום הקובע) היא זכויות וחובות כמו חבר וותיק, למעט כל הכרוך בזכויות הצבעה באסיפה ובקלפי, בהסדרי שיוך פירות הנכסים ובערך הדיור, כמפורט בהסדרים אלה ועל פי תנאיהם.

4.2.3.    תקופת מועמדות: רלוונטית אך ורק למועמדים שהתקבלו למועמדות לפני היום הקובע. תנאי תקופת המועמדות יהיו זהים כפי שהיו נהוגים בגבע עד היום הקובע.

4.2.4.     קבלה מותנית לחברות: יתכן מצב שבו מספר הפונים לקליטה לחברות יעלה על מספר הדירות שהקיבוץ יכול להעמיד לצרכי קליטת חברים חדשים. במצב הזה, בו אין בנמצא דירה עבורם בקיבוץ, תתאפשר קבלה מותנית לחברות, ובתנאים הבאים במצטבר:

                                           א.      הפונים לקליטה יעברו תהליך מיון כפי שוועדת הקליטה תקבע מעת לעת.

                                            ב.      ועדת הקליטה תגבש המלצה לקיבוץ לקבל את הפונה/ים לחברות מותנית.

                                            ג.      הבאתם להצבעה בקלפי לקבלה לחברות מותנית תתאפשר לאחר השלמת:

§        הליכי הבדיקה והיכרות עם חברי הקיבוץ, כפי שתורה עליהם וועדת קליטה.

§        אישור מגורמי התכנון בקיבוץ על אפשרות לבנות או לשפץ יחידת דיור אשר תוקצה לנקלטים עם בואם לקיבוץ.

                                            ד.      חתימה על הסכמי הקליטה כפי שיורה להם הקיבוץ.

                                           ה.      כתנאי לקיום הצבעה בדבר קבלתם לחברות מותנית, יתחייבו הפונים להעמיד לרשות הקיבוץ מימון/התחייבות מימונית אשר יאפשר בניית יחידת הדיור (ע"פ דגמים שגבע תציע ותבנה) ותשתיות ע"י הקיבוץ. משך הבנייה יהיה ע"פ חוק ובתום הבניה, יידרשו להעתיק את מגוריהם לקיבוץ תוך 6 חודשים מקבלת הודעת הקיבוץ על כך שהדירה עומדת לרשותם.

                                             ו.       כתנאי לקיום הצבעה בדבר קבלתם לחברות, ישלמו הפונים את דמי ההצטרפות שייקבעו מעת לעת.

                                            ז.       תקופת החברות המותנית לא תזכה בוותק לצבירת זכויות או בזכויות ערבות הדדית וכן לא יהיו חלק ממודל המיסוי של הקיבוץ.

                                           ח.      הקבלה לחברות מותנית תהיה על-פי תקנון הקיבוץ, דהיינו הצבעה בקלפי וקבלת רוב של לפחות שני שלישים מהמצביעים ולא פחות ממחצית בעלי זכות ההצבעה בקיבוץ באותה עת. כל מועמד יעמוד להצבעה אישית, קבלת משפחה לחברות מחייבת אישור בקלפי כמפורט מעלה לכל בן זוג.

                                           ט.      לא העמידה המשפחה את המימון להתחלת בנייה תוך שלושה חודשים מההחלטה בקלפי על קבלתם לחברות מותנית, או לא העתיקה את מגוריה בפועל לקיבוץ תוך חצי שנה (תוך התחשבות בכניסה/הוצאה של הילדים למערכת החינוך) מקבלת ההודעה על כך שהדירה עומדת לרשותם, או לא העמידה את דמי החברות ותשתיות ציבור – תפקע חברותם לאלתר, מבלי צורך בהחלטת הקיבוץ באסיפה או בקלפי.

                                             י.       יחתמו על הסדר החזרי ההשקעה בדירה בעת עזיבה או פטירה חו"ח יהיו כפי שקבוע בהסדר שיוך זכויות הדיור פרק ___ להסדר זה.

 

 

4.3.             אוכלוסיית היעד:

4.3.1.                        גילהקיבוץ רואה לנכון לקדם קליטת משפחות צעירות הרואות את עתידן כחלק מהקהילה הקיבוצית כאוכלוסיית היעד.

4.3.2.                         כללי עדיפות – על פי שיקולי הקיבוץ, בעת פתיחת מחזור קליטה, תינתן עדיפות, מבין הפונים, לבני/בנות גבע ובני/בנות זוגם על פי המדרג הבא:

                                           א.      מועמדים לחברות שנקלטו לתוך מסלול מועמדות לפני יום השינוי.

                                            ב.      בנים מעל גיל 21 אשר להוריהם אין ילדים אחרים שהם חברי קיבוץ או מועמדים לחברות.

                                            ג.      בני/בנות גבע הגרים בקיבוץ במעמד של תושבים ו/או מסלול צעירים ובתוכם על-פי שכבת גיל, ובהתייחס לסעיף 4.3.1לעיל.

                                            ד.      בני/בנות גבע הגרים מחוץ לקיבוץ ומעוניינים להיקלט חזרה ואינם שייכים לסעיף 4.3.2 ב', בעדיפות למי שנמצא ברשימת נקלטים ורק למחזור הקליטה הראשון

                                            ה.     רק לאחר מיצוי עדיפויות אלה, ובהתייחס לקיום מצאי דירות פנויות / מגרשים פנויים, תישקל קליטה של אוכלוסיות נוספות.

                                             ו.       למען הסר ספק, הזכאות תקפה רק למחזור קליטה רלוונטי ולא תשמר זכאות עתידית למחזורי קליטה עתידיים.

 

 

 

 

4.4.             אופן ניהול מחזורי הקליטה (כמוגדר בסעיף 3.6)

4.4.1.     מתוך הנחה שעיקר הצמיחה תהיה בדרך של בניית דירות חדשות (בין אם לנקלטים ובין אם לחברים המפנים דירות לקליטה) הנהלת הקהילה יחד עם וועדת קליטה, יביאו מעת לעת לאישור אסיפת הקיבוץ המלצה בדבר ביצוע מחזור קליטה.

4.4.2.     לגבי כל מחזור קליטה ייקבע המספר המרבי של חברים שניתן לקלוט באותו המחזור לאחר סיפוק צרכי הדיור של החברים הקיימים, כדי לאזן בין יעילות הבנייה והפיתוח ואפשרויות של קליטה חברתית ושילוב החברים החדשים בחיי הקיבוץ.

4.4.3.     אותה המלצה תציין גם את המועדים להרשמת מעוניינים בקליטה וביצוע הליכי מיון.

4.4.4.     הקצאת מגרשים לבנייה ודירות קיימות שיפונו לטובת דירות/מגרשים למעוניינים להיקלט שאושרו ע"י ועדת קליטה, תיעשה בהתאם לסדרי העדיפות המפורטים בסעיף 4.3.2

4.4.5.     במקרה של מספר פונים העונים על ההיצע ובמצב של שוויון במדרג העדיפויות, תתבצע הגרלה בין הפונים.

4.4.6.     בני קיבוץ שפנו להיקלט ולא קיבלו מקום במחזור קליטה מסוים, לא יקבלו עדיפות אוטומטית לגבי מחזור הקליטה הבא.

4.5.             קליטות יחידות

4.5.1.     על אף האמור בנושא מחזורי קליטה, אם יתפנו דירות לא משויכות, שאין להן ביקוש ע"י חברים יוצעו ע"פ סדר העדיפות כאמור בסעיף 4.3.2

4.6.             קליטת משפחות

4.6.1.     לגבי בני זוג נשואים או מקיימים משק בית משותף הרוצים להיקלט, יהיו שני בני הזוג חייבים להתקבל בצוותא או בכלל לא. אי קבלת מי מבני הזוג לחברות, משמעה אי קבלת המשפחה לחברות.

4.7.             ערעורים

4.7.1.     על קביעת ועדת קליטה שהפונה לקליטה אינו עומד בקריטריונים לקליטה של הקיבוץ ולכן לא יומלץ לקבלה לחברות, יוכל לערער רק חבר קיבוץ, וזאת על דעתו של הפונה.

4.7.2.     הערעור יוגש תוך שבועיים ימים ממועד מסירת התשובה השלילית כאמור ע"י ועדת קליטה ויידון באסיפת הקיבוץ בתוך כ- 30-45 יום ממועד הגשת הערעור. החלטות בדבר הקצאת דירה/מגרש למועמדים אחרים יוקפאו עד להחלטת האסיפה בערעור.

4.7.3.     תנאי להגשת ערעור הוא חתימת המבקשים על וויתור חיסיון הפרטים הנוגעים לעניינם.

4.7.4.     פונה אשר ערעורו נדחה על ידי האסיפה, יוכל לפנות שוב לקליטה רק לאחר שנתיים ממועד החלטת האסיפה בערעור.

 

 

4.8.             רכז קליטה ושילוב:

לאור החשיבות האסטרטגית של קליטה בקיבוץ גבע, והמודעות לכך שתהליך הקליטה נמשך מעבר לקבלה פורמאלית לחברות, ימונה תפקיד של "רכז קליטה ושילוב", שיעמוד בראש וועדת הקליטה ויהיה במשרה חלקית שתהיה מתוגמלת. היקף, משך ותגמול משרה זו, ייקבעו מעת לעת ע"י הנהלת מש"א. בין היתר, תפקידיו יכללו איתור הנקלטים, בדיקת ואימות נתוני הנקלטים, תווך בין הנקלטים לגורמים הרלוונטיים בקיבוץ בתהליך הקליטה, סיוע וליווי הנקלטים בכל שלבי הקליטה ובחודשים הראשונים לאחר מכן. לצורך כך, תגדיר הנהלת מש"א את תפקיד הרכז כאמור.

4.9.              מסלול צעירים כמפורט בהסדר צעירים

4.10.        הסדרים כספיים:

4.10.1.                   כללי – נקלט המבקש להצטרף כחבר לקיבוץ גבע, מגיע לקיבוץ ותיק, עם תשתיות ומבנים, נוי מטופח ומגרשים ציבוריים שהוקמו, בעמל רב, ע"י חברי קיבוץ גבע לדורותיהם והתוצר משקף את פועלם. ותיקי הקיבוץ והחברים החיים בו יצרו נכס קיומי עם איכות חיים, חיי קהילה פעילים חברתית, תרבותית וחינוכית. התשלומים השונים המתבקשים מהנקלט מבטאים את השתתפותו בנכסים אלה.

4.10.2.                   דמי הצטרפות -  כל נקלט, גם יחיד בזוג, יהיה חייב בתשלום דמי הצטרפות בסך 100,000 ₪. קבלה לחברות (הצבעה בקלפי) בקיבוץ גבע, מותנית בתשלום מלא של דמי ההצטרפות.

4.10.2.1.                       לבני גבע בלבד תינתן הנחה של 50% בדמי ההצטרפות.

4.10.2.2.                       נקלטים שיעזבו את הקיבוץ לפני תום החברות המותנית (לפי סעיף 4.2.4) יקבלו חזרה את דמי ההצטרפות ששילמו בניכוי 10% לכיסוי הוצאות.

 

4.11.        חלוקת רווחים: 

הסדר שיוך פירות הנכסים אינו חל על נקלטים בתקופת החברות המותנית, אלא רק עם קבלתם לחברות מלאה ועל פי תנאי הסדר שיוך פירות נכסים.

4.12.        תשלום עבור פנסיה:

א.      במסגרת ההכנות לקליטה, תיערך בדיקה ע"י מוסדות הקיבוץ  לגבי מצב ההפרשות לפנסיה של כל נקלט/ת שחובתו להציג הפרשות התואמות את גילו ע"פ פנסיית הרשם.

ב.       במידה שנקלטים אינם עומדים בהפרשות הנדרשות לפנסיית הרשם כפי שקבוע בתקנוני הקיבוץ (לפי חישוב מעריכי), יידרשו להשלים את הסכום הנדרש לפני סיום תהליך הקליטה וההצבעה בקלפי. נקלטים שלא הסדירו את תשלומי הפנסיה הנדרשים לא יובאו להצבעה בקלפי.

ג.        כל נקלט לאחר קליטתו יהיה חייב בהפרשה חודשית לפנסיה ע"פ הקריטריונים המעוגנים בתקנון הפנסיה של קיבוץ גבע ובכל מקרה לא פחות מסכום ההפרשה המינימלי לפנסיה כנגזרת מתקנון הרשם.

4.13.        ביטוחים

הנקלט מתחייב להציג עבורו ועבור בני משפחתו את הביטוחים הנדרשים (לרבות ביטוחים מקצועיים וביטוחי בריאות) כפי שיהיו מקובלים בקיבוץ בעת קליטתו כתנאי להבאתו להצבעה בקלפי.

 

4.14.          תהליך הקליטה:

4.14.1.                   פנייה לקליטה בקיבוץ – דרך  רכז קליטה שיבדוק כל פניה לגופה.

4.14.2.                   מבחני קליטה – כל נקלט יופנה למכון השמה חיצוני שייבחר ע"י קיבוץ גבע ובמימון הקיבוץ.

4.14.3.                   באחריות ועדת קליטה, יערכו מפגשי היכרות עם מוסדות הקיבוץ לרבות ממלאי תפקידים –מזכירים, משאבי אנוש, הנהלת חשבונות וכדומה.

4.14.4.                   בדיקה אישית של נתוני הנקלט על פי הקריטריונים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל.

4.14.5.                   כלכלי - הסדרת כל התשלומים עבור הקיבוץ המפורטים בהסדר זה  והסדרת חובות והתחייבויות חיצוניים של נקלט באם קיימים.

4.14.6.                   אישור קליטה לחברות ע"י וועדת הקליטה. במקרה זה תובא בקשתו לחברות להצבעה בקלפי. במידה ולא אושרה קליטה לחברות, יתאפשר ערעור אך ורק ע"י חברי קיבוץ גבע וזאת לפי תקנוני הקיבוץ.

4.14.7.                   חתימה על הסכם הצטרפות לקיבוץ ותצהיר קליטה על-פי הנוסחים והתכולה ככל שיורה לו הקיבוץ.

4.14.8.                   אישור המועמדים לחברות תתבצע באסיפת הקיבוץ ובקלפי לפי הכללים והעקרונות המעוגנים בתקנון קיבוץ גבע.

     

 

 

מסמכים מצורפים

הסדר צמיחה וקליטה.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב