קבוצת גבע
חסר רכיב

הסדר צעירים לקראת מפגש ציבורי 26/5/19

22/05/2019

הסדר הבן

1.    מבוא –

מטרת הסדר זה להסדיר את מעמדם, זכויותיהם וחובותיהם של בני/בנות גבע (שאינם בנים נסמכים ע"פ הגדרות הסדר בנים נסמכים) במסגרת "מסלול הבן", מתום לימודיהם בתיכון ועד גיל 30 (יום הולדת 30), בהתאמה להסדרי השינוי באורחות החיים, בכלל ולהסדרי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית, בפרט.

*לשון זכר לנוחיות בלבד

2.    הנחות יסוד -

2.1.                       שינויים באורחות החיים בקיבוץ גבע משנים גם את הגדרת יחסי הקיבוץ עם בניו. עד השינוי הוענקו זכויות לבנים "בגין הוריהם". כלומר, ההורים הם בעלי הזכויות מאחר שהם העבירו את פירות עבודתם לקיבוץ. במודל הקיבוץ המתחדש, ההורים אחראים לפרנסתם ופרנסת ילדיהם, ופירות עבודתם עוברות לתא המשפחתי וההורים רשאים לעשות בהכנסתם הפנויה כרצונם.

2.2.                       הקיבוץ רשאי, על-פי החלטותיו  להמשיך ולהעניק זכויות לבנים בגין הוריהם.

2.3.                       לבנים כאמור, לא תיצבר זכות וותק והם לא יהיו זכאים לפירות הנכסים או כל זכות אחרת בגין וותק.

2.4.                       הקיבוץ יעמיד אדם או גוף (להלן: וועדת הבן), אשר תפקידו/ה ללוות ולטפל בעניינם של הבנים, בהתאם למדיניות וסדרי עבודה אשר יוגדרו ויפורסמו לציבור.

2.5.                       הסדר מתכלה לבנים מתחת גיל 30, ואשר נולדו לפני היום הקובע, בנספח 1 להסדר זה.

2.6.                       ההצעה הנוכחית מבהירה, מסדירה, מבטלת ומחליפה, את כל ההסדרים הקודמים (מלפני היום הקובע) אשר טיפלו בעניינם של בנים במסלול הבן, בזכויותיהם ובחובותיהם, בגינם ובגין הוריהם, עבורם או עבור הוריהם.

2.7.                       יציאה ממסלול הבן תתבצע באחת משלוש האפשרויות הבאות:

2.7.1.                        הודעה על עזיבת הבן את הקיבוץ

2.7.2.                        אישור בקשת הבן לקליטה לחברות בקיבוץ עד גיל 30 (במקרה זה יחולו עליו כללי הסדר הקליטה לחברות)

2.7.3.                        הגיע הבן לגיל 30

2.8.                        מעמד הבן בתקופת מסלול צעירים הנו "בן בעצמאות כלכלית". למען הסר ספק, מעמדו אינו חברות/חברות מותנית או מועמדות.

2.9.                       תהליך קבלה לחברות יהיה עפ"י הנוהל הכללי לקבלה לחברות ע"פ הסדר הקליטה.

3.    דיור:

3.1.                       הקיבוץ, לפי יכולתו ובהתאם למצאי הדירות הפנויות העומד לרשותו, יעמיד דירה לשימוש בנים הנמצאים במסלול הבן. יובהר כי הקיבוץ אינו חייב להעמיד דירה לבן.

3.2.                       תנאי לקבלת דירה בקיבוץ, חתימת הבן על הסכם הרשאה למגורים בקיבוץ.

3.3.                       עדיפות במתן פתרונות דיור לבנים במסלול הבן על פי המדרג הבא:

3.3.1.                        בן/בת המחכה לדיור 3 שנים רצופות וטרם קיבל דיור מהקיבוץ, וביניהם, מי שגילו קרוב יותר לגיל 30.

3.3.2.                        בן/בת המחכה לדיור מתחת ל 3 שנים רצופות, וטרם קיבל דיור מהקיבוץ, וביניהם, מי שגילו קרוב יותר לגיל 30.

3.3.3.                        אחרים במסלול הבן.

3.4.                       קבלת דירה לבנים מסיום יב ועד 3 חודשים לאחר תום שירות תחשב/לא תחשב כדירה לשימוש הבנים במסלול הבן כמוגדר בסעיפים 3.3

3.5.                       דירה שהעמיד הקיבוץ לבנים מסיום יב' ועד 3 חודשים לאחר תום השירות הצבאי הסדיר, שירות לאומי, שנת שירות או י"ג תהיה ללא תשלום. לאחר מכן יתחיל הבן/בת לשלם שכר דירה בהתאם להסכם ההרשאה.

3.6.                       במידה והבן/בת לא גויס לצה"ל/ או לא מבצע י"ג/ שנת שירות או שירות לאומי, הוא ישלם שכר דירה לקיבוץ, החל מהחודש הרביעי לקבלת הדירה, ע"פ הסכם הרשאה.

3.7.                       בנים לאחר שירות חובה / חלף שירות / וחיילים בקבע ישלמו שכר דירה (במידה שאינם נכנסים להסדרי חברות) ע"פ הסכם הרשאה.

3.8.                       הדירה שתועמד לרשות הבן תכלול מזגן, מקרר, מיטה וארון. שאר הוצאות הריהוט יחולו על  חשבון הבן. המקור התקציבי לכיסוי הוצאות אלה יוגדר ע"י הנהלת הקהילה.

3.9.                       בסיום מסלול צעירים (חצה הבן את גיל 30 – לאחר יום הולדת 30 למען הסר ספק), אם אין לבן דירה בקיבוץ הוא יוכל לקבל דירה בכפוף להסדר הקליטה, או ככל שהקיבוץ מעמיד דירות להשכרה ובהתאם לנהלים באותה עת. ככל והבן מחזיק בדירה, יוכל להוסיף ולהתגורר בה בהתאם להסכם ההרשאה עליו חתם ובכפוף להחלטות הקיבוץ.

3.10.                 מעבר דירה, בהתאם לשינוי סטטוס משפחתי (למשל מיחיד לזוג המוכר בציבור, הולדת ילד/ים), ובכפוף למצאי הדירות הפנויות באותה עת, ובכפוף למדיניות הקיבוץ לעניין מעבר מדירה לדירה.

3.11.                 בן שיצא מדירתו והשיבה לקיבוץ, לא תישמר לו זכות בדירה.

 

4.    חיילים ומסלולים אלטרנטיביים (י"ג, שירות לאומי, שנת שירות):

4.1.                        בתקופת השירות הצבאי הסדיר ו/או המסלולים האלטרנטיביים שצוינו לעיל, הבן נמצא כחלק מהתא המשפחתי ונתמך הן ע"י התקציבים המשפחתיים והן ע"י תקציב הקהילה כפי שיפורט בהמשך.

4.2.                       התא המשפחתי זכאי לתקן בגין בן מסיום י"ב ועד גיל 30 הכוללים גם את תקופת שירותו הצבאי, כאמור בהסדר התקציב (נכון למועד השינוי תקן של 0.2)

4.3.                       משכורת חיילים: המשכורת הצבאית, מענקי השחרור, הפיקדון וכד' הם רכושו של החייל ולא חל עליהם המיסוי הפנימי כפי שיונהג בקיבוץ גבע המתחדש. התשלומים ימשיכו להגיע ישירות לבן/בת

 

5.    מסיום שירות סדיר ועד גיל 30:

5.1.                       בנים במסלול צעירים, יחולו עליהם הכללים הבאים:

5.1.1.                         מעמדם יהיה "בנים בעצמאות כלכלית" ולא יעבירו את שכרם לקיבוץ.

5.1.2.                        בתקופה זו לא יצברו להם זכויות וותק ולא יהיו זכאים לפירות הנכסים או כל זכות אחרת בגין וותק.

5.1.3.                        דיור בקיבוץ לבנים במסלול צעירים – ע"פ הסכם הרשאה.

5.2.                       הקהילה תשאף לשלב את הבן במסגרות עבודה מתאימות, ותינתן להם עדיפות על פני עובדים שכירים בענפי המשק השונים, ככל והם מתחייבים לעבוד ע"פ צרכי הענף בתאום עם מש"א או כל תנאים אחרים שייקבעו מעת לעת.

5.3.                       הקהילה תדאג לשמר את שילוב הבן ותרומתם לחיי הקהילה.


 

 

-         נספח 1

הסדר בנים עד גיל 30 ביום השינוי

1.    מטרה כללית: לאפשר הסתגלות הוגנת, מתונה ומדורגת לאורך שנים לאחר יום השינוי, באמצעות פדיון זכויות בסכומי כסף שניתנים ומחולקים לכל בן גבע באופן שיטתי ואחיד וללא התניות, ולמעט בנים איתם כרך הקיבוץ הסכם אחר (אהדה למשל).

2.    שנת בית בטלה מלהתקיים לאחר היום הקובע.

3.    בן מלידה ועד גיל 30 ביום השינוי:

א.    בנים שביום השינוי גילם מתחת לגיל 30 שעשו שנת בית או במהלכה-  הסדר זה לא חל עליהם, ומתקיימות לגביהם החלטות הקיבוץ כפי שהיו לפני יום השינוי.

ב.     בנים שלא עשו שנת בית ואשר ביום השינוי הינם בטווח הגילאים שבין גיל 21 ל- 30 (יום הולדת) – זכאים ל- 105 אש"ח בניכוי המענקים שמומשו (כדוגמה: בר מצווה, רישיון, מענק בגין הורים) ופיקדונות (קרן חיים) שנצברו על שמם.  סכום הזכאות יחולק לפעימות שוות ורציפות על פני 5 שנים.

ג.      בנים שלא עשו שנת בית ואשר ביום השינוי הינם בטווח הגילאים שמלידה ל- 21 (יום הולדת) – זכאים לחלק היחסי מתוך סך של 105 אש"ח, וזאת ע"פ גילם ביום הקובע חלקי 21, בניכוי המענקים שמומשו (כדוגמה: בר מצווה, רישיון, מענק בגין הורים)  וזכאותו לפיקדונות (קרן חיים) ככל שנצברו על שמם. יתרת סכום הזכאות תחולק לפעימות שוות ורציפות על פני 5 שנים החל מגיל 21.

3.    כל הסכומים אשר יינתנו בגין הסדר זה מחליפים את כל המענקים והפיקדונות שהיו נהוגים בקיבוץ השיתופי טרם היום הקובע כגון רישיון נהיגה, מענק ריהוט, ציוד לגיוס, 'מענק לימודים', 'מענק שחרור', 'מענק חתונה', 'קרן חיים' וכיו"ב.

4.    בן שנולד אחרי היום הקובע אין נספח זה חל עליו.

 

מסמכים מצורפים

הסדר צעירים.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב