קבוצת גבע
חסר רכיב

הצעה להסדר תקציב גמלה / פנסיה

10/04/2019

הצעה להסדר תקציב גמלה / פנסיה

כל המספרים בהסדר אינם סופיים וכפופים להתכנות כלכלית

 

1.    מבוא

מטרת הסדר זה היא להשלים את הוראות התקנות והוראות תקנון הקיבוץ בכל הקשור לתקציב הפרישה של חברי הקיבוץ ובפרט זכאות החברים הוותיקים לתקציב גמלה וחובת כלל החברים בהפרשה לגמל.

2.    הגדרות

2.1.  "גיל פרישה" – 67 לגבר ולאשה (או גיל הפרישה בפועל של מי שפרש באישור הקיבוץ טרם אישור הסדר זה). גיל הפרישה יעודכן בהתאם לעדכון גיל פרישת חובה.

2.2.     "גיל פרישת חובה" -  על פי סעיף 4 לחוק גיל פרישה (כיום 67 לגבר ולאשה).

2.3.     "הביטוח הלאומי" – המוסד לביטוח לאומי כהגדרת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

2.4.     "הקיבוץ" – קיבוץ גבע

2.5.     "התקנות" – תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

2.6.     "ותק פנסיוני" הוותק הנצבר עד גיל פרישה עפ"י חוק, מגיל 30 או קבלה לחברות המאוחר ביניהם, לרבות חברים חדשים שרכשו/השלימו את הגירעון הפנסיוני לגילם בעת קבלתם לחברות.

2.7.     "חבר ותיק" – מי שהיה חבר הקיבוץ ביום השינוי ועודנו חבר בו.

2.8.     "חבר ותיק יחיד" – חבר ותיק שאינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר.

2.9.     "חבר אלמן" – חבר ותיק יחיד שהוא אלמן של מי שהיה חבר הקיבוץ ונפטר בעודו חבר או של חבר ותיק שילך לעולמו לאחר יום השינוי.

2.10.               "חבר חדש" – מי שהתקבל לחברות בקיבוץ לאחר יום השינוי.

2.11.               "יום השינוי" – המועד שבו תיכנס לתוקף החלטת האספה הכללית של הקיבוץ  (להלן "האספה"): "תכנית לשינוי אורחות חיים".

2.12.               "מקורות הגמל" – זכויות גמל , של החבר או בגין בן זוגו החבר שנצברו בתקופת חברותם בקיבוץ על ידי הקיבוץ או על ידי מעסיקו של החבר,  לרבות כל קצבה או גמלה, פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים, פנסיה תקציבית או מקיפה ופנסיות שאירים, לרבות היוון מלא או חלקי של זכויות לקצבה, משיכת רכיב הוני בקופת גמל, משיכת רכיב פיצויי פיטורין וכד' וכן כל קופת גמל או חלק ממנה שנפדה או הועבר לאחר, במישרין או בעקיפין או שהחבר ויתר עליו. למען הסר ספק לא יכללו במסגרת מקורות הגמל: קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ניידות וכו', קצבאות לנפגעי הנאצים וניצולי שואה, רנטות ייחודיות לנפגעי הנאצים ולניצולי השואה, קצבאות משרד הביטחון כולל קצבה לאלמנות צה"ל.

2.13.               חבר לא יהיה רשאי למשוך (לפדות) כספים ממקורות הגמל (להעביר לגוף ההסדר ולחדד משפטית)

2.14.               "פנסיית המטרה לחבר ותיק" - סכום חודשי בסך של 5,000 ₪ (צמוד למדד דצמבר 2011) לחבר ותיק אותו קבע הקיבוץ כסכום המינימאלי שיעמוד לרשות כל חבר לאחר הגיעו לגיל פרישה.

2.15.               "פנסיית רשם" – ע"פ תקנון רשם האגודות השיתופיות וכפי שיתעדכן מעת לעת.

2.16.               "מקורות לתקציב גמלאי"סך המקורות העומדים לרשותו של חבר בגיל פרישה מורכב ממקורות הגמל של החבר: פנסיה, קצבאות זקנה, שאירים ואחרות של הביטוח הלאומי, עבודה במידה ועובד.

3.    זכויות החברים לתקציב גמלאי

חבר ותיק שהגיע לגיל פרישה, יהא זכאי לתקציב גמלאי על פי הוראות פרק זה. חובת הקיבוץ היא להשלמה בלבד למקורות הגמל של החבר.

3.1.     חבר ותיק שהיה בגיל פרישה ביום השינוי - חברים שהגיעו לגיל פרישה טרם יום השינוי יהיו זכאים להשלמת תקציב גמלאי על פי הדוגמא הבאה (הערכה):

3.1.1.                        חבר ותיק בגיל פרישה זכאי לתקציב בסך 7,400 ₪ (5,100+2,300).

3.1.2.                        חבר ותיק יחיד בגיל פרישה זכאי לתקציב בסך 8,675 ₪ הכולל תוספת 25% לפנסיית המטרה (5,100+2,300+1275).

3.2. חברה ותיקה שהייתה בתקופת הגיל המותנה (62-67) ביום השינוי ובתנאי שנמשכה קצבת הזקנה – בית האב זכאי להשלמה לתק"ה והפרשה לפנסיית המטרה לחברה כפי שהיה עד יום השינוי ובהתאם להסדר עבודה והחלטת הקלפי מתאריך 7.9.2012

3.2.1.                        על מנת לעודד חברות בגיל המותנה (62-67) ביום השינוי, שמשכו קצבת זקנה, לחזור לעבודה או להמשיך בעבודתן, הכנסות החברה מעבודה תהיינה פטורות מתשלומי מס איזון.

3.3. חברה ותיקה שהייתה בת 60 ביום השינוי, בהגיעה לגיל 62 ובתנאי שנמשכה קצבת הזקנה, תעבוד בחצי משרה, תהיה זכאית להשלמה לפנסיית המטרה ולבית האב תהיה הזכאות להשלמה לתק"ה.

3.4. חבר/ה ותיק שהיו בני 55 ומעלה (עד גיל פרישה) ביום השינוי ועומדים בתנאי הסדר העבודה ובתנאי הסדר זה, יהיו זכאים בהגיעם לגיל פרישה להשלמה לסך פנסיית המטרה.

3.5. חבר/ה ותיק שטרם הגיעו לגיל 55 ביום השינוי, זכאים עם הגיעם לגיל פרישה לפנסיה חלקית ע"פ הוותק שצברו עד יום השינוי, בהתאם לוותק הפנסיוני המלא (37 שנה) על פי שיטת הצבירה של קיבוץ גבע.

3.6. השלמת הקיבוץ לתקציב גמלאי לחברים המקיימים את חובת העבודה ע"פ הסדר אורחות עבודה והסדר זה – עקרונות כלליים

3.6.1.                        התחייבות הקיבוץ להשלמת תקציב גמלאי, כאמור בסעיף 3 לעיל, מתייחסת להשלמה בלבד לסך מקורות הגמל של החבר,  וזאת במידה והחבר זכאי להשלמה לתק"ה ושמקורות אלה אינם מגיעים לגובה תקציב גמלאי או פנסיית המטרה לפי העניין.

3.6.2.                        הקיבוץ ישלים לתקציב גמלאי, לאחר שהחבר מסר לוועדת הפנסיה על פי דרישתה, את כל המידע והמסמכים שברשותו ביחס למקורות הגמל שלו, חתם על מסמכים כפי שהורתה לו וועדת הפנסיה ובין היתר חתם על ייפוי כוח לעיון הקיבוץ במסלקה הפנסיונית על שם החבר, מיצה את מלוא זכויותיו ונמצא זכאי להשלמה.

3.6.3.                        כל מקורות הגמל שנצברו לחבר עד יום השינוי שייכים לקיבוץ.

3.6.4.                        לקיבוץ עומדת זכות קיזוז מזכויות החבר ובן זוגו ביחס לכל חוב של החבר כלפי הקיבוץ, שמקורו בצבירה עודפת של זכויות גמל, ככל ונצברו עודפים כאמור עד יום השינוי. הקיבוץ רשאי להתחשבן עם החבר על החוב כאמור הנזקף לו כלפי הקיבוץ, בכל המסגרות העומדות לו וגם במסגרת הסדרי השיוך ומנגנוני האיזון הכלולים בהם ולרבות גריעת זכאויות בגין תקופת הוותק של החבר וכל זאת מבלי לגרוע מזכותו של הקיבוץ להיפרע מן החבר ו/או מבן זוגו ו/או מעזבונו בכל דרך אחרת.

3.6.5.                        חבר שאינו מקיים את חובת העבודה ע"פ הסדר אורחות עבודה והסדר זה לא יהא זכאי להשלמה לתקציב גמלאי. במקרה זה יש לראות בחבר כמי שוויתר על זכאותו להשלמה לתקציב גמלאי, והוא מוותר בזאת גם על זכותו, לכל טענה לפיה הקיבוץ חייב בהשלמתה מעבר לפנסיית הרשם.

4.    מסלול תקציב בטוח לחברים בגיל 60 ומעלה ביום השינוי – יפורט בהסדר התקציב

5.    חובת הפרשה לפנסיה

5.1.     החל מיום השינוי, כל חבר, למעט חבר שכבר הגיע לגיל פרישה, יצבור ויפריש לפנסיה ע"פ חוק.

5.2.     במידה וחבר/ה בגיל עבודה בחר/ה שלא לקיים את חובת העבודה ע"פ הסדר אורחות עבודה והסדר זה, וככל שתידרש השלמה של הקיבוץ לפנסיית הרשם עבור החבר שאינו עובד, אזי יהיה הקיבוץ רשאי לקזז מזכויות החבר ו/או בן הזוג את ערך ההשלמה הנדרשת כאמור.

5.3.     החבר יעביר לוועדת הפנסיה אחת לשנה טופס 106 ואישור ייפוי כח למסלקה הפנסיונית על מצב צבירת הגמל שלו.

5.4.     יובהר כי ככל שהחבר לא העביר לקיבוץ נתונים כאמור בסעיף 5.3 לעיל על מצב צבירת הגמל שלו בכל שנה, הרי שלא תחול כל חובה על הקיבוץ להפריש בעבור החבר סכומים מתאימים לחבר, וכן יהיה הקבוץ פטור מהשלמת תקציב הפרישה ו/או קצבה בסיסית ולחבר לא תהיה כל טענה בעניין זה.

5.5.     חברים שהקיבוץ או מעסיקם מפריש עבורם הפרשות גמל הכוללות רכיב פיצויים לא יהיו רשאים למשוך רכיב זה או לפדות אותו בדרך אחרת טרם גיל פרישה, ובכל מקרה שבו יפדה רכיב הפיצויים כולו או חלקו טרם גיל פרישה, יראו ברכיב שנפדה / נמשך חלק מזכויות הגמל של החבר. כמו כן, חובה על החבר להפקיד לקופות הגמל שלו גם השלמת פיצויים שקיבל מעבר לפיצויים הצבורים וגם סכומים אלה ייחשבו, בין אם הופקדו ובין אם לאו – כחלק מזכויות הגמל שלו לצורך חישוב ההשלמה. למען הסר ספק, פיצויי פיטורין שזכאי להם החבר יחושבו כרכיב פנסיוני לכל דבר ועניין.

5.6.     חברים שיש להם הכנסה מעסק (ע.מ, חברה בע"מ וכיו"ב), חייבים בהפרשה לפנסיה ע"פ חוק (בגין כל הכנסותיהם) ולא פחות מהפרשה בגין שכר מינימום ובלבד שלא פחות מהפרשה נדרשת לפנסיית הרשם. החברים ימציאו אסמכתאות מתאימות לקיבוץ בסוף כל שנת מס לרבות דו"ח שנתי מקופות הגמל שאליהן הופרשו הסכומים ודו"ח רואה חשבון חתום כדין בדבר הסכומים שהופרשו כאמור.

5.7.     הקיבוץ יודיע במכתב מתאים, שנוסחו מצורף כנספח א' (לצרף), לחברים שאינם מפרישים סכומים מספיקים כנדרש בסעיף זה או אינם מדווחים, כי הוא פוטר עצמו מתשלום קצבה ביחס לכל התקופות שבהן לא הפריש החבר כאמור.

 

6.    פרישה מוקדמת

6.1.     ככלל ובאופן עקרוני, אין אפשרות לפרישה מוקדמת, למעט אצל מעסיקים כגון משרדי ממשלה.

6.2.     חבר שמעסיקו מאפשר פרישה מוקדמת והקדמת תשלום הפנסיה (כדוגמת עובדי משרד החינוך ומשרד הביטחון), תיחשב הפנסיה המוקדמת המתקבלת בידי החבר כהכנסת עבודה ויחולו עליה ההסדרים לגבי הכנסות חבר בגיל העבודה, עד הגיעו לגיל פרישה. הקיבוץ רשאי לפי הצורך לדרוש מהחבר להמשיך להפריש סכומים מתאימים לפי הפנסיה המובטחת עד לגיל פרישה (67).

7.    נוהל יציאה לפנסיה (להשלים)

8.    חבר חדש

8.1.     חבר חדש יהיה זכאי להשלמה למקורות הפנסיוניים שלו מהקיבוץ בהתאם להוראות נוהל זה (והסדר התקציב ואורחות עבודה) עד לגובה פנסיית הרשם בלבד וזאת בכפוף לעמידתו בחובת ביצוע הפקדות פנסיוניות חודשיות בשיעורים הקבועים בסעיף 5 לנוהל זה.

8.2.     בטרם קליטתו לחברות וכתנאי לקבלתו כחבר, חבר חדש יידרש להוכיח לקיבוץ כי צבר סכומים מתאימים לפנסיה ביחס לתקופה שטרם קבלתו לחברות בקיבוץ בהתאם לגילו ולפי חישוב "מעריכי", ולהמציא לקיבוץ את המידע הנדרש, לרבות הרשאה לקבלת מידע, לפי דרישת הקיבוץ.

8.3.     על חבר חדש יחול האיסור הקבוע בנוהל זה לעניין ביצוע משיכה מהמקורות הפנסיוניים.

8.4.     החבר החדש יידרש להעברת דיווחים לקיבוץ על צבירותיו במקורות הפנסיוניים ככל שיידרש לכך על ידי הקיבוץ בהתאם להחלטות הקיבוץ ו/או בהתאם לקבוע בכללי הקליטה של הקיבוץ ו/או בהסכמי ההצטרפות שנחתמו בינם לבין הקיבוץ.

 

9.    חברים בחופשה מיוחדת

חברים בחופשה מיוחדת מחויבים להמשיך להפריש לפנסיה ע"פ סעיף 5 להסדר זה. בעת חזרתם לקיבוץ, ייבדק מצב צבירת הפנסיה שלהם.

 

 

 

 

 

10.           ועדת פנסיה

10.1.               ועדת פנסיה היא נציגת הקיבוץ לטיפול בנושאי הסדר זה.

10.2.               הרכב חברי ועדת פנסיה הוא כלהלן:

10.2.1.                    ארבעה (4) חברי קיבוץ נציגי ציבור, שלפחות אחד מהם הוא גמלאי – אחד מהחברים האלה ישמש כיו"ר הוועדה – חברים אלה ייבחרו באספה לקדנציה של __ שנים.

10.2.2.                   מזכיר / מנהל קהילה;

10.2.3.                   מנהל כספים;

10.2.4.                   מנהל משאבי אנוש;

10.3.               סמכויות ועדת פנסיה:

10.3.1.                   מינוי יועץ פנסיוני בעל רישיון לצורך ליווי מקצועי של עבודת הוועדה והסדרי הפנסיה של הקיבוץ;

10.3.2.                   גיבוש מדיניות הקיבוץ בענייני פנסיה בהתאם להסדר זה;

10.3.3.                   פיקוח על יישום וביצוע הסדרי הפנסיה באופן שוטף;

10.3.4.                   התאמת הסדרי הפנסיה לתנאים המשתנים מעת לעת;

10.4.               המלצות ועדת פנסיה בדבר שינוי הסדרים יובאו לאישור בוועד ההנהלה ובמידת הצורך אף לאספה.

10.5.               ועדת פנסיה תציג לציבור דוחות שנתיים, וכן תעביר לעיון החברים דוחות פרטניים מדי שנה.

10.6.               כל פעילותה של ועדת פנסיה נתונה לביקורת שוטפת של מבקר הפנים מטעם הקיבוץ.

11.           תוקף, אישור, שינוי וביטול

11.1.               נוהל זה יאושר באסיפת הקיבוץ בהצבעת קלפי ברוב של 2/3 מהמצביעים  בעד ונגד והוראותיו ייכנסו לתוקפן מרגע אישורו.

11.2.                לאחר אישורו של נוהל זה - יבואו הוראותיו במקום כל החלטה ו/או נוהל קודם של הקיבוץ בעניין פנסיות החברים.

11.3.               תוספות, שינויים או תיקונים בנוהל זה יתקבלו על ידי האסיפה בהצבעת קלפי  (למעט סעיפים 7,10 שעדכון/שינוי יהיה ברוב רגיל) ברוב כאמור בסעיף 11.1.

מסמכים מצורפים

הסדר פנסיה.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב