קבוצת גבע
חסר רכיב

הסדר שירותי חינוך

27/03/2019

הסדר שירותי חינוך

כל המספרים בהסדר אינם סופיים וכפופים להתכנות כלכלית

1.      רקע

מטרת הסדר זה, להגדיר את מחויבות הקיבוץ המתחדש להמשיך ולספק לילדיהם של חברי הקיבוץ שירותי חינוך איכותיים, במסגרת השינויים באורחות החיים. הקיבוץ ימשיך לראות בחינוך הגיל הרך, בחינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי ערך ליבה שיש לשמרו גם לאחר השינוי, ומרכיב מרכזי במערכת הערבות ההדדית המגדיר את ייחודו של הקיבוץ ומשמר את ערכיו. ההסדר יפרט את הדרך שבה ימשיך הקיבוץ לסבסד את מרכיבי החינוך השונים ואת האופן שבו יוגבלו הוצאות המשפחה על חינוך עד גובה מוסכם.

 

2.      מטרות

2.1  קיבוץ גבע רואה בחינוך ערך ליבה בעל חשיבות ראשונה במעלה.

2.2  קיבוץ גבע ימשיך לקיים מערכת חינוך איכותית ומקצועית עבור ילדי גבע, שתהווה מקור לגאווה לחבריו וגורם משיכה מרכזי לנקלטים.

2.3  קיבוץ גבע שואף לספק לילדי גבע חינוך ערכי, על פי תקני התנועה ונשען על מסורות גבע, ולהקנות לבוגרי מערכת החינוך בגבע הכלים והכישורים אשר יכינו אותם לחיים עצמאיים וערכיים, בוגרים ישרי דרך, שומרי חוק, מעורבים, אכפתיים ושואפים קדימה ומעלה.

2.4  הסדרי התשלום במערכת החינוך יבטאו חלוקה בין אחריות ההורים לחינוך ילדיהם לבין המשך רצון הקהילה להבטיח מערכת איכותית ומקצועית – פורמלית ובלתי פורמלית, ברוח מסורות קבוצת גבע.

 

3.      עקרונות

3.1  שינוי אורחות החיים בקיבוץ ומעבר להתנהלות עפ"י "מודל גבע חדש" מגדיר מחדש את חלוקת האחריות למימון שירותי החינוך בין ההורים לבין הקיבוץ. חלוקה זו תעשה במסגרת המשך קיומם של יחסי הערבות ההדדית.

3.2  השינוי משמר את איכות החינוך לילד, מגדיל את חופש הבחירה והאחריות של ההורים וילדיהם, ונותן אפשרות לשוויון הזדמנויות עבור כל הילדים.

3.3  מערכת החינוך תחנך לאור הערכים המכוננים שעליהם מבוססים חיי הקהילה בקיבוץ גבע: ערבות הדדית, קשר ממשי למקום ולקהילה, שותפות לקיומם של חיים קהילתיים משמעותיים ותרומה של הילדים והנוער לחברה בקיבוץ גבע ולחברה הישראלית.

3.4  איכותה של מערכת החינוך היא גורם מרכזי בהחלטתם של אנשים צעירים היכן להקים את ביתם. ולכן, יטפח הקיבוץ מערכת חינוך מקצועית ואיכותית למען המשך קיומו והתפתחותו של הקיבוץ.

3.5  מערכת החינוך המקומית מחויבת למקצועיות המבוססת על מענה לצרכים ההתפתחותיים של הילד ולצרכי ההורים.

3.6  עובדי החינוך בקיבוץ גבע ראוי שיהיו בעלי הכשרה פורמאלית, תהליכי הדרכה יתקיימו בכל המערכת

3.7  חברי גבע ובניה, שיבחרו לראות במערכת החינוך את מקום עבודתם ומקור פרנסתם, ויימצאו מתאימים, יועדפו ככל הניתן.

3.8  תקנים, שעות פעילות, מחירים, מס' הילדים בכל יחידת גיל ופרמטרים נוספים יכולים להשתנות מעת לעת על פי הצורך.

4. רשת ביטחון לחינוך  

המשפחה לא תישא בעלות הגבוהה מ-25% מהכנסתה הפנויה. "סל חינוך" מובטח אם מקיימת המשפחה את התנאים לקבלת תק"ה כמוגדר בהסדר תקציב. שינוי באחוז רשת הביטחון כאמור יידרש רוב של שני שליש מבין המצביעים.

 

5. מבנה מערכת החינוך

5.1  מבנה ארגוני ותקנים במערכך החינוך

 

5.2  תקציב החינוך מבוסס על 3 מקורות: תקציבי חוץ (כגון משרד החינוך, מועצה), תשלומי הורים וסבסוד הקהילה

 

6. רישום ילדים למערכת החינוך

6.1  מתן עדיפות לילדי קיבוץ גבע – במערכת החינוך בגבע, מקומם של ילדי גבע בעדיפות על פני ילדי חוץ. במידה שההורים רשמו את ילדיהם למסגרות החינוך בגבע, במועדי הקליטה והרישום שהגדיר הקיבוץ. הורים חברי גבע, ילדיהם יקבלו עדיפות על פני הורים המתגוררים בגבע ואינם חברים בו ובכפוף להחלטות מדינה/חוק. הורים שפנו לרשום את ילדיהם מחוץ למועדי הקליטה והרישום שהגדיר הקיבוץ, ילדיהם יוכלו להתקבל למסגרות החינוך בגבע, על בסיס מקום פנוי. למען הסר ספק, רישום הילדים למסגרות החינוך בגבע, הוא באחריות מלאה של ההורים.

6.2  הסכמים – קליטת ילדים למערכת החינוך בגבע, תעשה במועדי הקליטה והרישום שהגדיר הקיבוץ, ובכפוף לחתימת ההורים על הסכם שבין הקיבוץ לבין ההורים. ההסכם מגדיר בין היתר, את מדיניות הקיבוץ, את מערכת היחסים שבין ההורים לבין הקיבוץ, ואת ציפיות הקיבוץ מההורים.

6.3  מקרים מיוחדים – במקרים מיוחדים שומרת לה מערכת החינוך את הזכות, שלא לרשום ילד מגבע למסגרות החינוך בגבע, וזאת אם מצאה שטובת הילד וטובת מערכת החינוך, היא שהילד יתחנך מחוץ לגבע.

 

7. הגיל הרך

7.1   היחידות החינוכיות בגיל הרך המוכרות ע"י המדינה.

7.2  היחידות החינוכיות במערכת מאורגנות על פי שנתוני הגיל בהתאם לצרכים ההתפתחותיים שלהם (נכון להיום):

היחידה

הגיל

ילדים ביחידה

תקן כוח אדם (לפי תקן התנועה הקיבוצית)

בית התינוקות צמד חמד

מגילאי 3 חודשים-

עד 16

4 ילדים : 1 מבוגר (תגבורים לעת הצורך)

גנון אורן לילך

שנה- שנתיים

עד 18

5 ילדים : 1 מבוגר

גנון רותם ניצן

שנתיים – שלוש

עד 18

6 ילדים: 1 מבוגר

גן צעיר אורנים

שלוש –ארבע

עד 22

7 ילדים: 1 מבוגר

גן בוגר גן גני

ארבע – שש

עד 32

7        ילדים :1 מבוגר

 

7.2.1       מעברים מתקיימים פעם בשנה בספטמבר, המעבר לפי שנתונים ינואר-דצמבר

7.2.2       גודל קבוצת הילדים מושפע מנתונים דמוגרפיים ופיזיים, וממדיניות מערכת החינוך ויתכנו שינויים מעת לעת.

7.2.3       החלטות על חיבורים בין יחידות או קיום יחידות מקבילות, נתון לשיקולי דעת מקצועיים של מנהלת המערכת וההנהלה. (מועצת החינוך ומנהלת הגיל הרך)

 

7.3  זמני פעילות וחופשות: המערכת פועלת כל השנה, למעט שבתות ושבתונים וכן בשבוע האחרון לפני תחילת שנת הלימודים (שבוע המוקדש להיערכות , התארגנות ולמידה של הצוותים). שעות הפעילות במערכת:

 

פתיחה

סגירה

ימים א' עד ה'

07:00

16:00

ימי ו'

07:00

13:00

ערבי חג

07:00

12:00

       

 

7.4  קשר הורים -  גננות:

מפגש תחילת שנה

אסיפת הורים

פגישה אישית אחת

מפגש אישי עם הגננת בתחילת שנה

מסיבות ואירועים

ילדים + הורים (פעמיים- שלוש בשנה)

פגישה אישית שניה

מפגש פרטני לקראת סיום שנה

פגישות לפי הצורך

מתן מענה לצרכים מיוחדים/הדרכת הורים/מפגש ייעוצי

 

7.4.1  פירוט השירות:

7.4.1.1       ארוחות – בוקר, צהריים וביניים

7.4.1.2       קיום התוכנית הפדגוגית:

o    התוכנית הפדגוגית היא תכנית הוליסטית המבוססת על פעילות והתנסות של הילדים: בחצר, בטיול, בהגשת חומרים, במשחק ובפעילויות הטיפוליות של שגרת החיים, כמו ארוחות, שינה ופרידה.

o    כל הפעילויות החינוכיות ואלו של שגרת החיים , חוזרות על עצמן ומתקיימות כל יום, כל השנה, תוך הלימה וקשר ביניהם, ובהתאם לגיל ההתפתחותי של הקבוצה.

o    ביחידות נשמר האיזון בין פעילויות שגרה קבועה, שהן לב התוכנית, לבין החוגים המתקיימים במערכת כיום (משתנה מעת לעת):

היחידה

חוג 1

חוג 2

חוג 3

פעוטון אורן לילך

תנועה

ספריה

 

גנון רותם ניצן

תנועה

ספריה

 

גן אורנים

מוזיקה

תנועה

ספריה

גן גני

מוזיקה

ספורט

ספריה

 

8.        חינוך פורמאלי בגיל ביה"ס

8.1  כללי - מערכת החינוך מסבסדת (תשלומי חובה כגון ביטוח, סל תרבות, מסיבות והשאלת ספרים תשלומי בחירה כגון טיולים, רכישות מרוכזות והעשרה) ע"פ החלטה ציבורית את עלות החינוך במסגרת בי"ס יסודי 'עמק חרוד' ו'עמל עמק חרוד' ב- 50%. סבסוד זה מתכלה במשך 5 שנים עד למימון מלא של ההורים. סבסוד הקיבוץ  במסגרות אחרות (למשל דמוקרטי) יהיה זהה לסכום הסבסוד שמעניק הקיבוץ לילדים בבתי ספר 'עמק חרוד' ו'עמל עמק חרוד'.

8.2  במקרה של  צורך במסגרת מיוחדת יש למצות תחילה את הזכאויות המגיעות לילד מהגורמים הרלוונטיים (משרד החינוך, מועצה וביטוח לאומי למשל) ורק לאחר מכן לפנות למערכת החינוך.

8.3  הסעות -  של הילדים לבתי הספר שבתחומי המועצה, הן באחריות המועצה ובמימונה. הסעות אחרות הינם במימון מלא של ההורים, לדוגמא: אירועים כיתתיים / ימי הורים / שיחות הורים.

8.4  חוגים (כתות א'-יב) - כל ילד/ה מכיתה א' ועד יב' זכאי לצאת לחוג אחד בסבסוד מערכת החינוך בגבע. מערכת החינוך תסבסד עלות החוג עבור 200 ₪ לחודש, 10 חודשים בשנה, והסבסוד יינתן באופן אוטומטי. ההפרש במימון ההורים -  מתכלה תוך 5 שנים, נסיעות במימון מלא של ההורים.

8.5  עזרה ותגבור לימודי (כתות א'-יב)– הקיבוץ יסבסד עזרה לימודית (שעורי עזר) באופן הבא:

8.5.1       במרכז סקרנות יסבסד הקיבוץ לתלמיד עד שעור עזר בשבוע ועד 80 ₪ לשיעור (12 חודשים, סבסוד בפועל), בכפוף לרישום.

8.5.2       שעורי עזר שאינם במסגרת מרכז סקרנות, יסבסד הקיבוץ עד שעור בשבוע ועד 50 ₪ לשיעור (כנגד קבלות)

8.5.3       חופשים וקייטנות – עלות התשלום החודשי של בית האב עבור הבן, מממנת גם חופשים וקייטנות.

8.6  בית ספר תיכון - תיכון אזורי "עמל עמק חרוד"- ילדי הקבוץ מתחנכים בבית ספר "עמל עמק חרוד" שבעין חרוד, על פי החלטת המיפוי של המועצה. קיימת חשיבות בחינוך הילדים במסגרת הממלכתית האזורית. מערכת החינוך משלמת את עלות החינוך במסגרת בי"ס "עמל עמק חרוד". החינוך במסגרת תיכונית אחרת, תסובסד באופן זהה לסבסוד בתי ספר הנ"ל. מערכת החינוך מסבסדת 50% (מתכלה ב- 5 שנים) מעלויות הלימוד בבית ספר "עמל עמק חרוד". הסבסוד כאמור כולל: תשלומי חובה כגון ביטוח, סל תרבות מסיבות, טיול שנתי והשאלת ספרים, תשלומי רשות כגון של"ח, תל"ן, רכישה מרוכזת של שירותים.

8.7  מסלולים מיוחדים: לימודים במסלולי חינוך מיוחד – על פי קביעת ועדת השמה במימון מלא של המדינה/מועצה. השתתפות המערכת בהוצאות  נוספות  הקשורות למסלול לימודים של החינוך המיוחד, רק לאחר שימוצו  הזכאויות המגיעות לילד בעל הצרכים המיוחדים (למשל מהמועצה, רווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות). במקרים מיוחדים תוגש בקשה מנומקת של ההורים והצוות המקצועי המלווה את הילד , להנהלה הפעילה, לשם קבלת אישור מיוחד ללימודים במסגרת לא מאושרת. יודגש כי המערכת  לא תממן נסיעות למוסד הלימודים.

 

9.        חינוך חברתי (בלתי פורמאלי)

9.1  כללי: מסגרת חינוכית הנותנת מענה לצרכים של הילדים במפגש חברתי עם בני גילם. המסגרת פועלת כל השנה באופן קבוע ויציב ומספקת סביבה חינוכית מותאמת, בטוחה , המזמנת פעילויות מגוונות להתנסות חינוכית בתיווך מבוגר. המסגרת פועלת מתוך זיקה למקום ולקהילה ומעניקה את מיטב התנאים הפיזיים והאנושיים להתפתחותם של הילדים. למען הסר ספק, המשפחה מחויבת על תשלום על פעילות הבן במערכת החינוך הלא פורמלית גם אם פעילותו חלקית או אינו פעיל בה כלל וזאת כדי לשמר המערכת לאורך זמן, מצד אחד ולעודד את המשפחה והבן להשתתף בפעילות, מצד שני. הקיבוץ יסבסד בליבה את עלות החב"פ ב- 65%.

9.2  מבנה המערכת:

9.2.1       "חברת הילדים" מורכבת משני מרכזים: מרכז צעיר (כתות א'-ג') ומרכז בוגר (כתות ד'-ו').

9.2.2       צוות: מנוהל/ת ע"י איש מקצוע  האחראי לכלל הצוות.

9.2.3       תקן: מדריך/ה לכל 15 ילדים בזמן פעילות.

9.2.4       משרת ההדרכה מתחלקת בין שעות פעילות בפועל מול הילדים לשעות המיועדות להכנות, שיחות הורים, שיחות צוות, ניקיון ותחזוקת הבית, מפגשים אזוריים.

9.3  שעות פעילות (כיום, משתנה מעת לעת):

חברת ילדים

א

ב

ג

ד

ה

ו

צהריים

סיום הלימודים 16.00

סיום הלימודים 16.00

סיום הלימודים 16.00

סיום הלימודים 16.00

סיום הלימודים 16.00

7:30-13:00

פעילות תנועה16.30-18.30פעילות ערב

בוגרים

20:00-22:00


 

9.4  תשלומי הורים:

העלות הכלכלית לילד נועדה לקיים את המערכת על פי התוכנית החינוכית הכוללת התייחסות לתו תקן בכוח אדם, פעילויות, אחזקת היחידות וקיום התוכנית הפדגוגית-חינוכית. העלות מתומחרת ל-12 חודשים וכוללת את עלויות השגרה, הקייטנות והחופשים.

9.5  "חברת הנעורים" – כיתות ז'-יב' – מסגרת חינוכית  קבועה ותומכת הנותנת מענה לצרכי  גיל הנעורים, תוך כדי טיפוח השייכות הקבוצתית והמקומית. מסגרת תומכת, מכילה ומציבה גבולות תוך כדי התנסות חברתית ותיווך מבוגר משמעותי.

9.5.1       בחברת הנעורים שני  גופים הפועלים במועדון הנעורים.: הגוף הצעיר "זח"ט" (כתות ז'-ט') והגוף הבוגר "שכבה" (כתות י'-יב').

9.5.2       המערכת אחראית לקיום המועדון, על ציודו בהתאם לצרכים.

9.5.3       צוות:  רכז נעורים – האחראי על התוכנית השנתית, חודשית ושבועית. על הפעלת הנוער במסגרת פרטנית, קבוצתית וכללית. אחריות על הקשר עם גורמי הפנים והחוץ. אחריות על התקציב וההוצאות השוטפות. אחריות על פעילות התנועה בישוב.

9.5.4       משרת רכז הנעורים ממומנת על ידי מערכת החינוך.

9.5.5       מדריך הנעורים עובד במשרה מלאה וממומן על ידי המערכת.

9.5.6       תקן: מדריך לכל 25  נערים (נכון להיום, משתנה בהתאם לצורך)

9.5.7       מגורי שכבה – נמצא בדיונים כיום

9.5.8       שעות פעילות:

נעורים

א

ב

ג

ד

ה

ו

צהריים

סיום ביה"ס

סיום ביה"ס

סיום ביה"ס

סיום ביה"ס

סיום ביה"ס

10.00

ערב

17.00

17.00

17.00

16.00

17.00

16.00

לילה

22.00

22.00

22.00

22.00

24.00

20.00-01.00

 

 

9.6     תנועת נוער -  (כתות ד'-יב')

התנועה בגבע פועלת באחריות תנועת הנוער ותחת השגחה אזורית מטעם התנועה והמועצה.

מדריך מטעם התנועה (גרעינר) אחראי על הפעילות – במימון משותף של התנועה/המועצה והקיבוץ.

השתתפות במפעלי התנועה (טיולים, סמינרים, מחנות) בסבסוד הקיבוץ עד 50% מהעלות ועד תקרה של 800 ₪ בשנה לכל היותר. הרשמה וביטול באחריות הילד/נער והוריו. אי השתתפות ללא ביטול (לפי חוקי התנועה הקיבוצית) במימון מלא של ההורים.

9.7    עבודת נעורים ככל שתעשה, תעשה בהתאם לחוק

9.8    תרומה לקהילה – נמצא בהסדרה

10.    חלוקת המימון בין הקיבוץ לבין החברים (מה שלא בטבלה לא בסל חינוך)

התחום

מרכיב ליבה

ע"ח המסים

השתתפות החבר

מחיר לילד תש"פ

הערות

האם ב"סל החינוך"

בית תינוקות

35%

35%

30%

3,130*30%=939

מתכלה 5% בשנה בשלוש שנים עד 20%   

בסל

פעוטון אורן לילך

35%

35%

30%

2,920*30%=876

בסל

גנון רותם ניצן

35%

35%

30%

2,670*30%=801

בסל

גן אורנים

35%

35%

30%

2,095*30%=629

בסל

גן גני

35%

35%

30%

1,980*30%=594

בסל

ניהול גיל הרך 80% משרה

100%

 

 

 

 

לא רלוונטי

יעוץ והשתלמויות בגיל הרך

100%

 

 

 

 

לא רלוונטי

בלתי פורמלי א-ו

65%

10%

25%

1,300*25%=325

מתכלה בשלוש שנים

 

בסל

בלתי פורמלי זח"ט

65%

10%

25%

1,100*25%=275

בסל

יעוץ והשתלמויות בבלתי פורמאלי

100%

 

 

 

 

לא רלוונטי

בלתי פורמלי נעורים י- י"ב

65%

10%

25%

950*25%=238

לא כולל חדר

בסל

א-ו תשלומים לבית הספר האזוריים

0%

50%

50%

 

מתכלה בחמש שנים

בסל

ניהול חינוך

בלתי פורמלי (50% משרה)

100%

 

 

 

 

לא רלוונטי

ניהול מועצת חינוך (20% משרה)

100%

 

 

 

 

לא רלוונטי

תנועת נוער -מחנות וסמינרי הדרכה

0%

50%

50%

-

למשתתפים בלבד, תקרת השתתפות 800 ₪  בשנה

לא בסל

א-יב  חוגים

0%

50%

50%

 

 השתתפות קיבוץ עד 200 בחודש לחוג מתכלה בחמש שנים

לא בסל

נעורים - תשלומים לביה"ס

0%

50%

50%

-

מתכלה בחמש שנים

בסל

מרכז סקרנות - שיעורי עזר (א'-יב')

0%

50%

50%

-

השתתפות הקיבוץ עד 80 ₪ לשיעור ועד 320 ₪ בחודש

לא בסל

שיעורי עזר מחוץ לקיבוץ (א'-יב')

0%

50%

50%

 

השתתפות הקיבוץ עד 50 ₪ לשיעור ועד 200 ₪ בחודש

לא בסל

ניהול חינוך מיוחד

 

100%

 

 

גמול פנסיונרים

לא רלוונטי

ייעוץ לילדים ע"פ נספח (ישויך להסדר הבריאות)

 

 

 

 

 

בסל הבריאות

 

o       מקרה של זוג בו אחד מבני הזוג חבר והשני לא -  יקבל החבר סבסוד על מחצית מהסכום, ואילו החצי השני ישולם מלואו על ידי בן הזוג התושב באמצעות חיוב בתקציב החבר.

o       תקצוב מדינה בחינוך ( לדוגמא: משרד הכלכלה, ניצנים) -  כל תכנית ממשלתית שבה ניתן קצבה או החזר כספי להורים – החזר יינתן להורים. באחריות ההורים למצות הזכויות בגין ילדיהם.

 

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים בקיבוץ גבע

 

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים מגיל לידה עד 18, בא להסדיר את אופן הפניה, האחריות והתשלום עבור תחום שירות זה.

נוהל האבחונים והטיפולים יבחן מחדש כל שנה בנובמבר ויעודכן ע"פ הצורך.

1.       האחריות המלאה למתן הטיפול לילד/ה הינה של ההורה.

2.       פנייה לטיפול תעשה ע"י ההורה, לאחראי/ת על תחום החינוך המיוחד. התחלת טיפול מחייבת אישור של האחראי/ת, כתנאי למימון הטיפול. 

3.       לפני כל תחילת טיפול או אבחון, יש לקבל מכתב הפנייה מרופא המשפחה. ללא מכתב הפנייה לא יתחיל טיפול.

4.       התשלום עבור הטיפול ישולם ישירות על ידי ההורים.

5.       כל תהליך ההחזר על הטיפול, יתבצע דרך המרפאה (המזכירה הרפואית), הקיבוץ משתתף בפער שבין העלות להחזר.

6.       הדרכת הורים תהיה כחלק מסך הפגישות של הילד/ה .

7.       מספר הפגישות לשנה, לסוג טיפול אחד 30 מפגשים בלבד כפי שמאפשרת קופת החולים במידה ובמהלך השנה עוברים את מכסת הטיפולים, ההמלצה היא תשלום מלא של ההורים, או הפסקה וחידוש הטיפול בינואר של השנה החדשה.

8.       החל מהשנה השנייה של הטיפול (במידה ומתמשך), הקיבוץ ישלים 50% מהפרש העלות של קופ"ח, עבור מספר הפגישות (כלומר הקבוץ מחזיר מחצית מההפרש).

9.       החזר מקסימאלי לאבחון פסיכו דידקטי הוא 2200 ₪. אבחון יאושר לילד פעם בשש שנים )ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד האבחון נעשה דרך בית- הספר ועל חשבונו).

10.   הנסיעות על חשבון ההורים.  

11.   החל מגיל 17 אין השתתפות של קופ"ח במימון, לפיכך יש לפעול ע"פ נוהל הטיפול בחברים: 10 פגישות ראשונות ע"ח החינוך המיוחד. מעבר ל10 פגישות תחויב המשפחה ב20% למשך 20 פגישות נוספות. לאחר מכן תחויב המשפחה ב50% מעלות כל הטיפול.

12.   כל ילד/ה הלומד/ת במסגרת של חינוך מיוחד (גן/כיתה/ביה"ס) מתבקש לגשת למוניקה בהנח"ש, למיצוי זכויות מול המדינה.

13.   תמיכת גבע תינתן בהתניה של שיתוף פעולה מלא, מיצוי זכויות, בקשות מביטוח לאומי וכדומה. משפחות המטופלות ע"י עו"ס / רווחה מתבקשות לדווח לאחראית על תחום החנ"מ על מנת לקבל החזרים עבור טיפולים / אבחונים.

14.   ניתן לפנות למזכירה הרפואית רוחלה לוסטיג בכל שאלה או בעיה לגבי ההתנהלות מול קופ"ח.

15.   תרשים פניה לטיפול:

 

מסמכים מצורפים

הסדר שירותי חינוך.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב