קבוצת גבע
חסר רכיב

קרן מילואים – בנים נסמכים לקראת אסיפה 11.3.2019

07/03/2019

קרן מילואים – בנים נסמכים   לקראת אסיפה 11.3.2019

 

בנים בעלי צרכים מיוחדים (בנים נסמכים) ומשפחותיהם מצריכים התייחסות מיוחדת מורכבת ורגישה.

 

בתוך כך חברות שיש בהן ערבות הדדית  מסדירות את רווחתם הכלכלית של הבנים הנסמכים שנים רבות מראש בהסדרים שונים המאפשרים לבנים ולהוריהם שקט נפשי ובטחון בגורלם ועתידם של הבנים.

 

גבע אשרה תקנון בנים נסמכים  בשנת 2005  ובו גם מסגרת כספית שפועלת מאז.

 

לאחר 13 שנות הפעלה עולה צורך לעדכן ההסדר הכספי. במשך שנה ובשיתוף פעולה עם ההורים , ארגון "אהדה" וצוות של הועדה לביטחון סוציאלי שהוביל גיורא מרקר (דירקטור חיצוני), ובליווי משפטי גובש הסדר כספי חדש הנקרא

קרן מילואים לבעלי צרכים מיוחדים – בנים נסמכים , ובנוסף עודכן ההסדר הכללי של בנים נסמכים לעת שינוי.

 

פרטי ההסדר הכספי – קרן המילואים מצורפים כאן. באסיפה תוצג מצגת המתארת את התהליך ואת השינויים המוצעים ונחיצותם.

 תודה לחברי הועדה לביטחון סוציאלי ולגיורא מרקר על שיתוף הפעולה.

 יאיר

הצעה לאישור

תקנון – קרן לבנים בעלי צרכים מיוחדים בגבע

כפי שאושר ב- 6.5.2005 עם תיקונים מיום: 1.2.2019

א.    הגדרות

1.      בנים בעלי צרכים מיוחדים – בנים להורים חברי קיבוץ, שהקיבוץ יחד עם ההורים ו/או האפוטרופוס אם מונה כזה ויחד עם גורמים מקצועיים ועל סמך אבחונים מתאימים, החליטו שהם זקוקים לתמיכה ועזרה.

2.      בנים בגירים התלויים בהוריהם – בנים בעלי צרכים מיוחדים שגילם מעל 21 ושאינם חברי קיבוץ. מעמד זה מקנה לבנים אלה את הזכות לחיות בקיבוץ, או מחוצה לו, להיות נתמכים ע"י הקיבוץ בגין הוריהם, לרבות לאחר פטירת ההורים, אם הלכו לעולמם, בהיותם חברי קיבוץ.

3.      בן בעל צרכים מיוחדים שהינו חבר  (להלן "בן חבר") – מי שהתקבל בעבר לחברות בקיבוץ והינו בעל צרכים מיוחדים והזכאי להיכלל בנהנים מהקרן.

4.      אפוטרופוס – אדם הממונה על ידי בית משפט להיות אחראי על גוף, או רכוש, או שניהם, כלפי מי שבית המשפט קבע כי אינו מסוגל לדאוג לענייניו (וזקוק לאפוטרופוס), האפוטרופוס יכול להיות גם הורה.

5.      תנאים מפעילים – תנאים הכרחיים להפעלת הקרן.

6.      הערה – כל הנכתב במסמך זה בלשון שכר, מתייחס גם לנקבה.

ב.     כללי

1.   בהחלטת האסיפה הכללית של גבע מיום 12/4/05 ובקלפי מיום 6/5/05 הוחלט על הקמת קרן להבטחת עתידם של בנים בעלי צרכים מיוחדים, התלויים בהוריהם, כמוגדר לעיל (הבן או הבנים), ושל חברים בעלי צרכים מיוחדים שהוריהם חברי קיבוץ, שהועדה לביטחון סוציאלי החליטה על צירופם לקרן עם הקמתה או לאחר מכן (להלן "בן חבר או בנים חברים).

2.   הקרן הוקמה במקור על בסיס תחשיב שנועד להבטיח שאם סכום מסוים יוכנס אליה כל שנה במשך 10 שנים, (להלן "תקופת אכשרה") יעמוד בתום תקופת האכשרה, לרשות הבן, או הבן החבר סכום של 2500 ₪ בחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (לדצמבר 2009 שפורסם ביום 15/1/10) עד הגיעו לגיל פנסיה, עליו הוחלט בגבע – לגבי קרנות הפנסיה (נכון להיום גיל 67 למעט מקרה שהפנסיה עבורו לא נצברה במלואה). לאור הגידול בקצבת הנכות, מוחלט בתחילת 2019 שקביעת סכום הצבירה בקרן בנים, לקבוצת הבנים אשר היו בה באותה עת (קבוצה סגורה של 10 בנים – להלן: "דור א'")  יעשה על פי "הנוסחה" הבאה: "הצבירה + קצבת הנכות (ביטוח לאומי) + מרכיב מוסכם מהכנסה קבועה מעבודה (כפי שייקבע בהסדר עקרונות לבנים נסמכים בקיבוץ גבע) באופן שסכום זה לא יפחת משכר מינימום + 8% .  

3.   מוצע להקים בקרן מילואים, מגירה של בנים בעלי צרכים מיוחדים, כאשר המקורות/הכספים של קרן הגישור (ב"מגרת בנים בעצ"מ"),יהיו מפדיון קופות הגמל וקרנות ההשתלמות האישיות אשר נפתחו על שם: ההורה/הבן חבר/הבן והעברתם לקרן המילואים וכן הפקדות הקיבוץ ככל שיהיה צורך.

הבהרה למען הסר ספק: כל האמור לעיל, לא כולל את "קרן החיים" האישית ע"ש הבן חבר/הבן-שנפתחה כמו לכל חבר גבע ולא תיכלל בקרן המילואים".

4.   הקרן הנ"ל מיועדת לבנים ולבנים חברים בעלי צרכים מיוחדים העונים על כל הקריטריונים הבאים:

                    א.        הבן או הבן החבר הוכר כבעל צרכים מיוחדים ע"י הועדה לביטחון סוציאלי.

                     ב.         הבן או הבן החבר מוכר ע"י מוסדות המדינה / המוסד לביטוח לאומי, כזכאי לקצבת נכות ע"פ הגדרותיהם.

                      ג.         לבגירים – גיל מרבי לכניסה לקרן – 45 שנה (כולל). לקטינים, כניסה לקרן במלאת להם 11 שנה.

הבהרה: 
הועדה תהיה רשאית להתחיל לצבור כספים בקרן  לבן החל מהגיעו לגיל 7 (עוד לפני הגיעו לגיל 11) לצורך צבירת ותק.  ההחלטה הסופית הקובעת כי הבן הינו בעל צרכים מיוחדים תתקבל עם הגיע הבן לגיל 11.  
הגדרת הבן/בן נסמך שבהסדר העקרונות לבנים נסמכים על הזכות להיכלל בהסדר קרן הבנים, מדור ב' ואילך תיכנס לתוקף לאחר אישור עדכון תקנון קרן הבנים בעלי צרכים מיוחדים בגבע.

5.   לא ייעשה שימוש בכספי הקרן, אלא למטרות המוגדרות בתקנון זה אשר יפורטו בהמשך.

6.   הועדה לביטחון סוציאלי, תחליט על הכללת בנים ו/או בנים חברים בקרן לאחר שיקבע שהם בעלי צרכים מיוחדים.    הכללת בן או בן חבר ברשימת הזכאים להיכלל בקרן מותנית בכך שיהיה שיתוף פעולה מלא מצד הבן ו/או הבן החבר ומשפחתו לדרוש ולפעול להשגת כל זכות וכל סכום המגיעים לו מהמדינה או מכל מקור חיצוני (כגון: קופת חולים, המוסד לביטוח לאומי, חברת ביטוח וכיוצ"ב), ובכפוף להעברתם המלאה בפועל לגבע של כל זכות וכל סכום המגיעים לו כאמור – מיד עם התקבלם.

ג.      מטרות הקרן

1.   בהתרחש תנאי מפעיל, כמובנו בסעיף ה' להלן, והבן לא יהיה זכאי יותר לתקציב, ישמשו כספי הקרן כמקור הכנסה נוסף וקבוע (בתשלומים חודשיים) לבנים ולבנים חברים הכלולים בקרן, בנוסף לקצבת הנכות המשולמת ע"י הביטוח הלאומי שהבן או הבן החבר זכאי, או יהיה זכאי לקבלה עד הגיעו לגיל הפנסיה עליו הוחלט בגבע.

2.   על מנת להסיר ספק, הקרן באה להבטיח הכנסה חודשית קבועה לבנים ולבנים החברים הנ"ל, מיום קרות אירוע התנאי המפעיל ועד הגיע כל אחד מהם לגיל הפנסיה כאמור בסעיף ב.2.   מעבר לגיל זה יהיו הבנים והבנים החברים הנ"ל זכאים לפנסיה מהקיבוץ, בדומה ליתר חברי הקיבוץ.

ד.     הקרן – מבנה והפעלה

1.      כספי הקרן (להלן: "קרן הגישור") יהיו רשומים במסגרת "גבע קרן מילואים" וינוהלו ע"י הקיבוץ בנאמנות, באמצעות הוועדה לביטחון סוציאלי, עבור הבנים והבנים החברים תוך הפרדה מלאה מספרי הקיבוץ ומקופת הקיבוץ וישמשו אך ורק לצורכי הבנים והבנים החברים, בהתאם להוראות תקנון זה.

2.      לתקנון זה מצורף נספח המפרט את שמות הבנים והבנים החברים הכלולים בקרן ואת תאריך הלידה של כל אחד מהם.    נספח זה יעודכן אחת לשנה.

3.      "במסגרת קרן הגישור יופקדו כספים ב"מגרת בנים בעצ"מ", שבקרן המילואים של גבע, כאשר בכרטיס האישי של כל בן/בן חבר (מדור א'),ירשם סכום היעד שעומד לזכותו (בתום תקופת האכשרה=10שנים),   כמפורט בסעיפים: ב' 2+ ג' 2 (שיעודכנו כמפורט בסעיף ב' 2 לעיל).

4.      מגירת בנים בעצ"מ ובתוכה קרן הגישור, תתנהל בחשבון בנק ייעודי ונפרד ממגירות אחרות בתוך קרן המילואים ולכל בעצ"מ יהיה בה כרטיס נפרד שינוהל בשקיפות מול ההורים ו/או האפוטרופוסים.

5.      אם תחליט הועדה לביטחון סוציאלי כי התקיים אחד מן התנאים המפעילים כהגדרתם בסעיף ה' להלן – תופעל הקרן ויועמד לרשות הבן או הבן החבר הסכום האמור בסעיף ב.2.
לצורך משיכת כספים מקרן הגישור (במגירת בנים בעצ"מ) שבקרן המילואים יהא צורך, בחתימתם של שני בעלי זכות חתימה, כקבוע בתקנון קרן המילואים של גבע (מ- 12.2.2008 וב- 20/6/2016 בסעיף 26), ובחתימה  של חבר בעל זכות חתימה מונעת, שהוא גם חבר בוועדת הצרכים המיוחדים של גבע (ולא בעל תפקיד בהנהלת הקיבוץ) וככל שלא תפעל ועדה זו, החבר בעל זכות החתימה המונעת ימונה ע"י אסיפת גבע (לתקופה של 4 שנים). בנוסף לנ"ל יידרש אישור בכתב של הועדה הביטחון הסוציאלי שיועבר בכתב להנהלת קרן המילואים.
בעת חתימה מונעת, חוקיותה ואפשרות מימושה, ייבחנו רק בהינתן שהייתה חריגה מהתקנון וההחלטות שבתוקף על פי החלטת היועץ המשפטי של גבע.

6.      להסרת ספק מובהר בזה, בכל מקרה הקרן תישאר "רדומה" ולא יעשה שימוש כלשהו בסכומים המופקדים בקרן הגישור המשותפת, וכל עוד לא התמלאו התנאים המפעילים או אחד מהם היא תנוהל ע"י הקיבוץ במסגרת "קרן המילואים" באופן שיגן על כספי הקרן מפני נושי הקיבוץ, כאמור בסעיף ד.1 לעיל, עד הגיע הבן או הבן החבר לגיל הפנסיה.

7.      ניהול כספי ויתרות הקרן

                         א.        לאחר ביצוע הפדיון של הקרנות האישיות הנוספות שנפתחו בזמנו, והעברתם ל"מגרת בנים בעצ"מ"  בקרן המילואים, כמפורט בסעיף ב' 2 לעיל, יתבצע תחשיב אקטוארי שבו תיבדק זכאותו של כל בן (מדור א'), לנדרש עבורו  בקרן הגישור ובקרן הפנסיה.

                         ב.         הגרעון אקטוארי ב"מגרת בנים בעצ"מ" ככל שקיים, יושלם ע"י גבע בהתאם לתוכנית שנתית.

                          ג.         קרן הגישור (ב"מגרת בנים בעצ"מ") תהיה רשאית להחזיק עודף אקטוארי כולל עד 10% לאחר שנבדקו ומולאו הזכויות כמפורט  לעיל.

                         ד.         ככל שיהיה עודף אקטוארי כולל מעל 10% בקרן , הוא ישמש בשלב ראשון לכיסוי גרעון אקטוארי של בעצ"מ אחר בקרן או בפנסיה ככל שקיים ולאחר מכן העודף יועבר לרשות הקיבוץ.

                         ה.        תחשיב אקטוארי מקצועי ובלתי תלוי כנ"ל יתבצע לפחות פעם אחת בכל שנה.

8.      האישור למשיכת העודף יינתן ע"י הוועדה לביטחון סוציאלי ויתבצע בהתאם למנגנון הרשום בסעיף ד.5.הקרן תופעל אם ייווצרו אחד או יותר מהתנאים המפעילים" המפורטים בפרק ה' להלן.   במקרה זה כספי הקרן יועמדו אך ורק לרשות הבנים ו/או הבנים החברים ו/או האפוטרופוס שלהם בעת הפעלת הקרן.       בן חבר, אשר יהיה זכאי לתקבולים מהקיבוץ, בעת פירוקו, מתוקף חברותו, יהיה זכאי לקבל מן הקרן תוספת עד גובה הסכום שיקבל בו בעל צרכים מיוחדים, במידה והסכום המתקבל מהקיבוץ יהיה נמוך מהסכום שיקבל הבן מהקרן.

9.      גזבר גבע יהיה מופקד על ביצוע ההפרשות השוטפות לקרן ע"פ הרשימה השמית) במסגרת תכנית ההפקדות שתאושר ע"י מוסדות הקיבוץ.

ה.    התנאים המפעילים את הקרן

1.      להלן רשימת התנאים אשר בקרות אחד, או יותר מהם תופעל הקרן, הוועדה לביטחון סוציאלי, בהשתתפות נציג ההורים של הבנים הנכללים בבקרן, היא המוסמכת להחליט האם אחד או יותר מהתנאים המפעילים אכן התקיימו.

                         א.        ניתן צו לפירוק הקיבוץ או לכינוס נכסי הקיבוץ או הוגשה בקשה לפירוק הקיבוץ או לכינוס נכסי הקיבוץ ו או נוצר מצב בו הקיבוץ חדל או אינו מסוגל לדאוג לצרכיו הבסיסיים של הבן או בן החבר ( כגון מזון, דיור, בריאות).

                         ב.         חלו בקיבוץ שינויים מהותיים בדרך של הפרטה בסדרי הצריכה והתקצוב במסגרת הסדר מסוג "רשת ביטחון" או "שכר דיפרנציאלי" ו/או כל הסדר אחר שיש בו קשר בין הכנסתו של החבר לתמורה או לתקציבים שהוא מקבל מן הקיבוץ ו/או יחול שינוי בסיווגו של הקיבוץ לסיווג של "קיבוץ מתחדש" ו/או כל סיווג שאיננו "קבוץ או קיבוץ שיתופי".

2.      החליטה הוועדה לביטחון סוציאלי כי התקיימו התנאים המפעילים או אחד מהם – תקבע הועדה את המועד ואת הסכומים שיועברו לבנים ולבנים החברים.

ו.       עתיד הקרן בעקבות שינוי במעמד ההורים בקיבוץ

1.      במקרה שהורה אחד עוזב את הקיבוץ והבן נשאר בקיבוץ עם ההורה השני, הקרן תישאר בקיבוץ.  אם צבירת הסכומים בקופת הגמל הנוספת של הבן טרם הושלמה – הקיבוץ ימשיך להפריש 50% מהסכום, בגין ההורה שנישאר בקיבוץ, יתרת הסכום תשולם ע"י ההורה שעזב.

2.      עזיבת ההורים את הקיבוץ יחד עם הבן - במקרה זה, ההורים העוזבים יקבלו בתוספת לדמי העזיבה, את הסכום שנצבר בקרן עבור בנם עד למועד העזיבה, כתשלום חד פעמי מול חתימה כי אין להורים דישות נוספות.

3.      הורים בשנת חופש או בעצמאות כלכלית - עם צבירת הסכומים בקופת הגמל האישית טרם הושלמה, הקיבוץ לא יפריש לקרן בגין הבן או הבן החבר, בתקופה בה ההורים אינם נמצאים בקיבוץ ואינם עובדים עבור הקיבוץ. עם חזרת ההורים, ישלימו ההורים על חשבונם את החלק היחסי בקרן בגין התקופה בה היו בעצמאות כלכלית או בשנת חופש.    ההורים רשאים להמשיך עם חשבונם, את הצבירה בקרן בכל התקופה הנ"ל.   אם הבן או הבן החבר יוצא לשנת חופש עצמאות כלכלית – ללא הוריו, זכויותיו, באותה תקופה נשמרות כאילו היה בקיבוץ (כולל המשך צבירה בקופת הגמל הנוספת באם עדיין לא הסתיימה).

ז.       סעיף כללי

1.      הסדר זה יחול על מי שהיו מוכרים כבעלי צרכים מיוחדים, על פי תקנון הקרן, – קבוצה סגורה של זכאים (10 במספר) על פי רשימה שמית מצורפת.

הבהרה: מילוי והשלמה של קרן הפנסיה, לסכום היעד שנקבע בגבע לכלל החברים (5000 ₪ בחודש, בצמוד למדד הידוע, לדצמבר 2011) , עבור הבנים מדור א', לכשיגיעו לגיל הפנסיה, הוא באחריותה הבלעדית של קבוצת גבע.

2.      בנים נוספים שאינם חלק מהרשימה הסגורה האמורה, יקראו דור ב', וההתייחסות לגביהם תהיה בנפרד בפרוט שבמסמך העקרונות לבנים בעצ"מ  שיוכנס לחוברת השינוי.

3.      תיקון הסדר זה לאחר אישורו באסיפה ובקלפי, יחייב רוב מיוחד של שני שלישים מן המצביעים בעד ונגד בקלפי.

4.      יישוב מחלוקות – על פי כללי יישוב סכסוכים כמפורט בתקנון האגודה.

5.      הסכם נפרד - ייערך וייחתם הסכם בין הקיבוץ לבין ההורים של כל בן או בן חבר שייכלל בקרן שתוכנו יהיה זהה להוראות תקנון זה.

סיכום 
קיבוץ גבע מחויב לסיוע לבנים ולבנים החברים בעלי צרכים מיוחדים, אשר נכללו בנספח לתקנון הקרן, בנוסף לסיוע שהם מקבלים מהמדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי או כל גוף אחר מטעמה, בתקופה שעד הגיעם /לגיל הפנסיה.    יובהר שהקרן הנ"ל, באה בנוסף לקופות הגמל וקרנות הפנסיה (כמוסבר בסעיף ב' ו- ד' לעיל) ע"פ החלטות גבע (ההפרשות לקרן פנסיה לבנים ובנים חברים יחלו מגיל 21 ולא מגיל 30).        נקווה שהתנאים המפעילים לא יתקיימו במהרה, ואם וכאשר יגיעו, תהיה הקרן הנ"ל לעזר להורים ולבנים.

חסר רכיב