קבוצת גבע
חסר רכיב

החלטה לאסיפה - אשרור רכישת חלקת המגורים לפי חלופת האגודה +כתב הקבלה למקדמה

23/06/2022

קבוצת גבע – הצעת החלטה

אשרור רכישת חלקת המגורים בהתאם להוראות חלופת האגודה והמקורות למימונה

1.   רקע:

1.1.  ביום 5.5.2017 אושרה בקלפי החלטה בדבר אימוץ חלופת האגודה, לפי החלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "ההחלטה העקרונית").

1.2.  במסגרת ההחלטה העקרונית נקבע כי "ככל שתתקבל החלטה לאימוץ חלופת האגודה, הרי שלפני חתימת "העסקה" לרכישת המגרשים בין הקיבוץ לבין רמ"י, תובא ההחלטה על ביצועה לאשרור נוסף". כן נקבע כי לצורך האשרור יוצגו לאסיפה היקף המגרשים הנרכשים בשלב הראשון והתכנית הכלכלית למימון העסקה.

1.3.  לאור האמור, מובאת לאישור האסיפה בקלפי (ברוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד) החלטה כדלקמן:

2.   אשרור ההחלטה העקרונית ורכישת חלקת המגורים:

2.1.  הקיבוץ ירכוש את חלקת המגורים, הכוללת בשלב ראשון 311 מגרשי מגורים.

2.2.  הקיבוץ ישלם לרמ"י את הסכום שנדרש על ידי רמ"י לפי  השומה מיום ___________ המצ"ב כנספח להחלטה זו, העומד על כ- 17,000,000 ₪ לפני מע"מ.

2.3.  מימון תשלום הסכום הנ"ל יתבסס על הלוואה שייטול הקיבוץ מגורם מממן ועל מקדמות שישלמו החברים שיהיו מעוניינים בכך, כמפורט מטה.

3.   תשלום מקדמות ע"י החברים (וולונטרי):

3.1.  על פי העקרונות שנקבעו בחוברת השינוי באורחות החיים שאושרה בקלפי ביום ____________ (להלן: "חוברת השינוי"), כל יחידה משפחתית של חברים תידרש לשלם לקיבוץ, עבור רכישת הזכויות במקרקעין (המגרש/הדירה) שהיא משייכת (להלן: "הנכס") בהתאם לסכום שאותו נדרש הקיבוץ לשלם לרמ"י עבור אותו הנכס (אלא אם ייקבע אחרת בהחלטות הקיבוץ) וזאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית (בהתאם לתנאי המימון שיקבל הקיבו). מועדי התשלום יהיו כפי שייקבע בהסדר המפורט.

3.2.  לתשלום הנקוב בסעיף 3.1 לעיל יתווספו עלויות תקורה בגין תהליך השיוך כגון עורכי דין, יועצי מס, רו"ח, מתכננים ואדריכלים, שמאי ויועצים אחרים. הסכום הסופי לתשלום בעת חתימת הסכם חכירת המשנה (עבור השלב שעד חתימת הסכם חכירת המשנה), יקבע לפי פירוט שיוצג לפי הרישום בספרי הנהלת החשבונות של הקיבוץ (להלן יחד: "המחיר הכולל").  

3.3.  מובהר כי המחיר הכולל הוא בגין המגרש הספציפי שישויך לכל יחידה משפחתית, ככל שישויך, (לפי זכויות הבניה, שומת רמ"י והנחות רמ"י, לרבות ההנחות לחברים וותיקים) וכי המקדמות שאותן ישלמו החברים אינן עבור המגרשים העודפים שאינם מיועדים לשיוך לחברים הנוכחיים ואינן עבור יחידות דיור קטנות).

3.4.  על מנת לקדם את הליך רכישת הזכויות בחלקת המגורים ועד שיושלמו הליכי הפרצלציה והליכי בחירת המגרשים לשיוך – כל משפחה הזכאית לשיוך לפי ההוראות שנקבעו בחוברת השינוי (לרבות מי שהתקבלו לחברות לאחר היום הקובע ולפני מועד יישום השינוי), תהיה רשאית להקדים ולשלם מקדמה לקיבוץ בסך של 45,000 ₪ על חשבון המחיר הכולל (להלן: "המקדמה"). יתרת התשלום בגין המחיר הכולל תתבצע במועדים שייקבעו בהחלטות הקיבוץ.

3.5.  הקיבוץ ימסור כתב קבלה בגין המקדמה בנוסח המצ"ב.

3.6.  חברים שישלמו את המקדמה עד ליום 31.12.2022 – יקבלו הנחה של 6% (כ- 2,700 ₪), אשר תירשם כחלק מהסכום ששילם החבר, בנוסף לסכום המקדמה (ותיזקף לזכותו באותם תנאי הצמדה וריבית כמו המקדמה). ניתן יהיה לשלם את המקדמה גם בפריסה של עד 3 תשלומים עד לתאריך הנ"ל.

3.7.  מובהר כי אין המחיר הכולל מתייחס לעלויות המס הכרוכות בשיוך הנכס לחברים ואשר לגביהם יחולו הכללים שייקבעו במסגרת ההסדר המפורט בכל הנוגע לאחריות החברים בקשר עם תשלומם.

3.8.  כספי המקדמה יופקדו בחשבון ייעודי שיפתח הקיבוץ לצורך צבירת תשלומי המקדמות של החברים ואשר מורשי החתימה בו יהיו 3 מבין חברי הקיבוץ שייבחרו לצורך כך באסיפה ומינויים לצורך זה יאושר במזכירות (כמתחייב לפי דין), באופן שרק חתימת לפחות שניים מהם תאפשר הוצאת הכספים מהחשבון.

 

4.   תנאים לשיוך:

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר או נוסף שנקבע בחוברת השינוי ו/או ייקבע במסגרת כללי שיוך הדירות המפורטים, מובהר כי כל הבאים הינם תנאי לחתימת החברים על הסכם חכירת המשנה ו/או כניסתו לתוקף:

4.1.  תשלום המקדמה או יתרת התשלום לקיבוץ בגין רכישת המגרש המסוים שיהיה מיועד לשיוך לאותו החבר;

4.2.  העדר חובות לקיבוץ;

4.3.  עמידה בהחלטות הקיבוץ ובחובות והתחייבויות החברים לפי תקנון הקיבוץ, החלטות רשויותיו המוסמכות וכל הסכם בין הקיבוץ לחבר, לרבות בכל הנוגע לעמידת החבר בחובותיו בנוגע להעברת שכר והכנסות ולרבות בכל הנוגע לעמידת החבר בחובת הצבירה לפנסיה וקיום כל הביטוחים הנדרשים מחברים לפי החלטות הקיבוץ;

4.4.  הסדרת שימוש החבר בכל שטח ו/או מבנה שאינו חלק מהמגרש אשר יהיה  מיועד לשיוך לחבר במסגרת של הסכם הרשאה מתאים בין החבר לקיבוץ (או פינוי השטח ו/או המבנה במקרה שלא ייחתם הסכם כזה).

 

סוף


 

תאריך: ___________

לכבוד, _________________ (חבר/י הקיבוץ)

כתב קבלה ותשלום

קבוצת גבע אג"ש מס' ____________, מאשרת כי התקבל מכם ביום __________ סך של 45,000 (ארבעים וחמישה אלף) ₪ כמקדמה על חשבון חלקכם בתשלום דמי ההיוון לרמ"י בגין רכישת הקיבוץ את הזכויות במגרשים אשר מיועדים לשיוך לחברים שיהיו זכאים לכך בהתאם להחלטות הקיבוץ (להלן: "המקדמה").

מובהר כי סכום זה מהווה מקדמה בלבד, אינו מהווה התחייבות מצד מי מהצדדים לביצוע הליך השיוך ואינו מהווה תשלום בגין מגרש מסוים (לרבות בשל כך שטרם התבצע הליך בחירת המגרשים לשיוך בקיבוץ).

השימוש בכספי המקדמה יהיה לטובת תשלום דמי ההיוון לרמ"י בלבד ולא לשום שימוש אחר.

סכום המקדמה ששולם יופחת מגובה התשלום הסופי שייקבע לצורך תשלום דמי היוון בגין המגרש שישוייך לכם.

במידה שיתברר כי הסכום הסופי נמוך מסכום המקדמה, יוחזר לכם ההפרש. כספי המקדמה יוחזרו לכם בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.    במידה ולא יבוצע תשלום דמי ההיוון בגין רכישת חלקת המגורים בתוך 6  חודשים מקבלת הקיבוץ את כספי המקדמה. במקרה כאמור יושבו לכם כספי המקדמה במלואם, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, לפי מדד הבסיס הידוע במועד החתימה על כתב קבלה זה.

ב.      במקרה שלא ייחתם הסכם חכירת משנה ביניכם לבין הקיבוץ בתוך 60 ימים מהמועד האחרון שייקבע לחתימת הסכמי חכירת המשנה על ידי חברי הקיבוץ ובלבד שחתמתם על כתב ויתור לפיו הנכם מוותרים על זכאותכם לשיוך דירה בקיבוץ.

ג.      מובהר כי סכום המקדמה ששולמה יעמוד גם לזכות יורשיכם, לרבות לעניין זכאות להחזר המקדמה במקרים המפורטים לעיל.

 

______________

חתימת הקיבוץ

 

אישור החברים:                 ______________              _______________

                                                        חתימה                                    חתימה

חסר רכיב