קבוצת גבע
חסר רכיב

קבוצת גבע – הצעת החלטה לאסיפה (לאחר דיון במזכירות שהתקיים בתאריך 7.06.22 ) אשרור רכישת חלקת המגורים בהתאם להוראות חלופת האגודה והמקורות למימונה

09/06/2022

קבוצת גבע – הצעת החלטה לאסיפה (לאחר דיון במזכירות שהתקיים בתאריך 7.06.22 )

אשרור רכישת חלקת המגורים בהתאם להוראות חלופת האגודה והמקורות למימונה

1.   רקע:

1.1.  ביום 5.5.2017 אושרה בקלפי החלטה בדבר אימוץ חלופת האגודה, לפי החלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "ההחלטה העקרונית").

1.2.  במסגרת ההחלטה העקרונית נקבע כי "ככל שתתקבל החלטה לאימוץ חלופת האגודה, הרי שלפני חתימת "העסקה" לרכישת המגרשים בין הקיבוץ לבין רמ"י, תובא ההחלטה על ביצועה לאשרור נוסף". כן נקבע כי לצורך האשרור יוצגו לאסיפה היקף המגרשים הנרכשים בשלב הראשון והתכנית הכלכלית למימון העסקה.

1.3.  לאור האמור, מובאת לאישור האסיפה בקלפי (ברוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד) החלטה כדלקמן:

2.   אשרור ההחלטה העקרונית ורכישת חלקת המגורים:

2.1.  הקיבוץ ירכוש את חלקת המגורים, הכוללת בשלב ראשון 311 מגרשי מגורים.

2.2.  הקיבוץ ישלם לרמ"י את הסכום שנדרש על ידי רמ"י לפי  השומה מיום 6/6/2022 המצ"ב כנספח להחלטה זו, העומד על כ- 17,000,000 ₪ לפני מע"מ.

3.   חיוב החברים בחלקם היחסי מתוך תשלום הקיבוץ לרמ"י:

3.1.  על פי העקרונות שנקבעו בחוברת השינוי באורחות החיים שאושרה בקלפי ביום 24.03.2022 (להלן: "חוברת השינוי"), כל יחידה משפחתית של חברים תידרש לשלם לקיבוץ, עבור רכישת הזכויות במקרקעין (המגרש/הדירה) שהיא משייכת וזאת בהתאם לסכום שאותו נדרש הקיבוץ לשלם לרמ"י עבור אותו הנכס בצירוף הפרשי ההצמדה וריבית באותם התנאים שיחולו על הקיבוץ במסגרת ההלוואה שהוא יקבל לצורך התשלום לרמ"י (אלא אם ייקבע אחרת בהחלטות הקיבוץ). הכול בצירוף של 10% מהסכום הנ"ל כהשתתפות בתקורה ובהוצאות הקיבוץ ליישום הליך השיוך (עורכי דין, יועצי מס, רוא"ח, יועצים אחרים , אדריכלים וכו' ). הכול כפי שייקבע בהסדר המפורט. ( סכומים אלה אינם כוללים את עלויות המיסוי היטלים וכו' שנחויב כתוצאה מתהליך השיוך, אותם יידרשו החברים לשלם   בהמשך)

3.2.  על מנת לסייע לקיבוץ לקדם את רכישת הזכויות כנ"ל עוד בטרם יושלמו הליכי הפרצלציה והליכי בחירת המגרשים לשיוך, תשלם כל יחידה משפחתית תשלם לקיבוץ סך של 45,000 ₪ כמקדמה על חשבון התשלום המלא האמור בסעיף 3.1 לעיל (להלן: "המקדמה"). יתרת התשלום תתבצע במועדים שייקבעו בהחלטות הקיבוץ. ככל שיתברר שהסכום הסופי נמוך מסכום המקדמה, יוחזר ההפרש לחבר.

3.3.  יחידה משפחתית שתשלם לקיבוץ את המקדמה עד ליום 31.12.2022 – תקבל הנחה של %6 בעת ביצוע  ההתחשבנות מול הקיבוץ בקשר עם התשלום המלא כאמור בסעיף 3.1 לעיל. כלומר,  היחידה המשפחתית תקבל הנחה של 6% הנחה בסכום הכולל הנ"ל. חברים שאינם מקיימים את החלטות הקיבוץ (וקיבלו התראה על כך בכתב מהקיבוץ) לא יהיו רשאים לשלם את המקדמה אלא אם יקבע לגביהם במפורש אחרת במזכירות.

4.   תנאים לשיוך:

4.1.  מבלי לגרוע מכל תנאי אחר או נוסף שנקבע בחוברת השינוי ו/או ייקבע במסגרת כללי שיוך הדירות המפורטים, מובהר כי כל הבאים הינם תנאי לחתימת החברים על הסכם חכירת המשנה ו/או כניסתו לתוקף:

4.1.1.    תשלום הסכום כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.3 לעיל לקיבוץ;

4.1.2.    העדר חובות לקיבוץ;

4.1.3.    עמידה בהחלטות הקיבוץ ובחובות והתחייבויות החברים לפי תקנון הקיבוץ, החלטות רשויותיו המוסמכות וכל הסכם בין הקיבוץ לחבר, לרבות בכל הנוגע לעמידת החבר בחובותיו בנוגע להעברת שכר והכנסות ולרבות בכל הנוגע לעמידת החבר בחובת הצבירה לפנסיה וקיום כל הביטוחים הנדרשים מחברים לפי החלטות הקיבוץ;

4.1.4.    פינוי וסילוק יד מכל שטח מחוץ לשטח המגרש המיועד לחבר לשיוך בו הוא עושה שימוש או הסדרת שימושו באותו שטח במסגרת הסכם הרשאה לשימוש בינו לבין הקיבוץ.

5.   ויתור על שיוך:

5.1.  ועד ההנהלה (המזכירות) יהיה רשאי לקבוע מועד אחרון לתשלום המקדמה או לחתימת הסכם חכירת המשנה, אשר לא יקדם למועד אישור הכללים המפורטים באסיפה ואשר לאחריו מי שלא יסדיר את תשלום המקדמה או חתימת ההסכם, ייחשב כמי שוויתר על הזכות לשיוך ובלבד שהמועד הנ"ל יפורסם לכל חברי הקיבוץ באמצעי הפרסום הנהוגים בקיבוץ לפחות 60 ימים מראש.

5.2.  בנוסף יהיה רשאי הקיבוץ לקבוע במסגרת כללי השיוך המפורטים כי חתימת חבר שאינו מעוניין בשיוך דירה, על כתב ויתור בשיוך דירות בנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ, יהווה תנאי לקבלת החבר פטור מהשתתפות בעלויות השיוך או לשמירת הזכות לפדיון שווי הוותק שלו.

 

 

נ.ב

חברים המעוניינים לראות את המפרט הכספי מוזמנים לעיין בו במזכירות.

חסר רכיב