קבוצת גבע
חסר רכיב

הצעה לסגירת פעילות קרן חיים

07/04/2022

קבוצת גבע

הצעה לסגירת פעילות קרן חיים

1.      מבוא:

א.    ביום 12.12.1990 אושרה באסיפת הקבוצה החלטה שעניינה "תכנית קופות גמל לחברי גבע" (להלן:"התכנית").

ב.      מטרת התכנית הייתה ליצור לקיבוץ מקור כספי עצמאי ונפרד שישמש כמקור לתשלום דמי עזיבה וקצבה לעוזבי הקבוצה,  מקור לשימוש הקיבוץ לסיוע לחברי הקבוצה ולסיוע לבנים עוזבים  או לכל מטרה מקובלת אחרת שתיקבע על ידי הקיבוץ.

 

ג.       ביום -5/05/1997 אושרה באסיפה החלטה בשם "קופות גמל לחברי גבע- עקרונות, כללים, קריטריונים ודרכי פעולה להקמתן  וניהולן של קופות הגמל האישיות" (להלן: "מסמך העקרונות").

במסמך העקרונות נקבע כי הקיבוץ יפתח עבור כל אחד מחבריו ועבור כל אחד מילדי חבריו מגיל 7 ומעלה קופת גמל בקופת התגמולים "עצמה" ויפקיד שם כספים מעת לעת (להלן: "הקופה/ות").

 

ד.      בנוסף, נקבע במסמך העקרונות כי חבר שהגיע לגיל 60 יוכל למשוך את מלוא הסכום הקיים בקופה ואילו חבר בגיל  50-60 יוכל  למשוך 40% מסכום היתרה בקופה בלבד.

 

ה.     נוכח הוראת סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005 (להלן:"התקנות") במסגרתו נקבע כי משיכת הכספים תתאפשר רק בהגיע החבר לגיל 60, נמנעה אפשרות למשיכת 40% מהסכום הקיים בקופה בהגיע החבר לגיל 50. לפיכך אושרה בחודש אפריל 2005 החלטה שכותרתה "הסדר קופות גמל לחברים" (להלן: "ההסדר"). על פי הוראות ההסדר, יבוצעו מאותו מועד ואילך הפקדות בקרן השתלמות המאפשרות משיכה אחת ל- 6 שנים (להלן ייקראו קופת הגמל וקרנות ההשתלמות הנכללות בהסדר: "קרן חיים").

 

 

ו.       בחודש ספטמבר 2009 אושר עדכון נוסף להסדר, לפיו ההתחשבנות המלאה עם החברים תיעשה בהגיעם לגיל 60, כאשר בגיל זה תיבדק היתרה הקיימת בקופה והמשיכות אשר נעשו ממנה (בצמוד למדד) מול סכום היעד לו זכאי החבר, שעומד נכון לתאריך 1/1/2022 זו על סך של 221,622 ₪ (להלן: "סכום היעד").  כן נקבע, כי  חבר שמבקש למשוך את הכספים המצויים בקרן החיים בהגיעו לגיל 50 (ועד גיל 60) יוכל למשוך עד 40% מסכום היעד בלבד.

 

ז.       כן נקבעו בהחלטות הנ"ל תקופות הצבירה בקרן חיים וטווח הגילאים בהם תתקיים הצבירה עד שתותר המשיכה ושיעורה.

 

ח.     לאור המצב הכלכלי של קבוצת גבע , נעשתה על ידי חברת סט פוינט הערכה לפיה גבע תתקשה לעמוד בטווח הנראה לעין בהתחייבויותיה להמשך ביצוע ההפקדות לקרן החיים, הנאמדות על פי הערכת  אקטואר גבע בסך של יותר מ- 800,000 ₪ לשנה.

 

ט.    בנסיבות אלו, מובאת לאישור האסיפה, ההצעה שלהלן, שעניינה סיום פעילות קרן החיים ושחרור הכספים הצבורים בה בנוהל מהיר אשר יאפשר לחברים הצעירים יותר לעשות שימוש בכסף כבר עתה במקום שיידרשו להמתין עד גיל 50 (לשחרור חלקי של הכסף) או עד גיל 60 (לשחרור מלא של הכסף).

 

 

ב.     עיקרי ההחלטה:

 

1.      שחרור הכספים לחברים יתבצע על פני שנה אחת כאשר המועד הרלוונטי לקיבוע הזכאות בקשר להחלטה זו הינו 1.1.2022 (להלן:"מועד קיבוע הזכאות") בהתאם למנגנון הבא (להלן: "מועד הפדיון"):

שלב 1 : עד 31.8.2022   : גילאי 50 ומעלה נכון למועד קיבוע הזכאות (  ילידי 1962 – 1971 )

שלב 2 : עד 31.10.2022  :  גילאי 40-50  נכון למועד קיבוע הזכאות ( ילידי 1972  - 1981 )

שלב 3 :  עד 31.12.2022 :  גילאי 30-40  נכון למועד קיבוע הזכאות  ( ילידי 1982 – 1991 )

2.      שיעור הזכאות למשיכת כספי קרן חיים תיעשה בהתייחס לסכום היעד בהתאם למפורט להלן:

 

2.1  כל מי שהינם בנים של חברי גבע (להלן: "בני גבע") והינם חברים/מועמדים בקיבוץ ונכון ליום-1.1.2022 גילם מעל 30 שנים וטרם צברו 5.5 שנות ותק (שנספרות החל מהגיעם לגיל 30) יהיו זכאים למשיכת סכום השווה ל-18% מסכום היעד בלבד (ככל שטרם פדו סכום זה בעבר).

 

2.2  חברים שאינם בני גבע וגילם מעל 30 שנים יהיו זכאים למשיכת סכום השווה לוותק שלהם בקיבוץ (שנות חברות +שנתיים מועמדות) חלקי 30 כפול סכום היעד (ככל שטרם פדו סכום זה בעבר).

 

2.3  כל סכום שנצבר בקרן של חבר או בן גבע מעבר לשיעוריי הזכאות המפורטים בס"ק 2.1 ו-2.2 יהווה יתרה עודפת (להלן:"יתרה עודפת")  שבן גבע או החבר יידרשו בהשבתו לקיבוץ כמפורט בסעיף 3 להלן.

 

2.4  חברים/מועמדים ובני גבע אשר נכון ליום-1.1.2022 הינם בגילאי 22-30 יהיו זכאים ל-100% מערך קרן החיים הקיימת על שמם ולא יחול לגביהם האמור בסעיף 2.1 באשר לזכאות בשיעור של  18% מסכום היעד.

 

3.      חובת השבת היתרה העודפת לקיבוץ:

 

3.1  כל מי שנצברה לו ייתרה עודפת יידרש להשיבה לקיבוץ. התנאים והמועדים להשבה יהיו כמפורט להלן. סכום שלא יושב במועד, ללא הסכמה, יצבור הפרשי הצמדה וריבית בשיעור שייקבע על ידי המזכירות.

 

3.2  מדרג החזר היתרה העודפת לקיבוץ ע"י החבר או הבן

 

3.2.1       בעדיפות ראשונה, ניתן להעביר היתרה העודפת לקיבוץ במזומן מכל מקור "אחר" (מחוץ לקופות האמורות) - בתנאים שבהמשך ולהישאר עם כל הקופות.

3.2.2       בעדיפות שניה, ניתן להעביר לקיבוץ את היתרה העודפת מהקופות (חיצוניות או עם הקיבוץ) הנזילות.

הסבר: ככל שלזכות החבר או הבן, צבורים כספים שאינם נזילים, בקופות (גמל והשתלמות) משותפות עם הקיבוץ, או קופות השתלמות חיצוניות -  הן יובאו בחשבון ראשונות לעניין הכספים שנשארים ברשותו.

3.2.3       בעדיפות אחרונה, ככל שגם הכספים הנזילים אינם מספיקים לכיסוי היתרה העודפת, יוכלו להשיב את היתרה העודפת הלא מכוסה בתשלומים ע"ס של לכל הפחות 1,000 ₪ לחודש צמוד מדד וללא ריבית וזאת בכפוף לחתימת הסכם פריסה מתאים מול הקיבוץ. 

 

 

3.3  חבר  או בן גבע שהינו מועמד בקיבוץ שלא יחזיר לגבע יתרה עודפת בתוך 60 ימים ממועד משיכת הכספים או בתוך 14 ימים מקבלת פניית הקיבוץ בכתב להשבתה, לפי המוקדם, יחויב בגין סכום היתרה העודפת בתקציבו האישי.

 

3.4  כל בני גבע שאינם חברים/מועמדים בקיבוץ ונכון ליום-1.1.2022 גילם מעל 30 וטרם החזירו לקיבוץ את היתרה העודפת הקיימת להם בקרן, דהיינו את הסכום העולה על-18% מסכום היעד), יידרשו להשיב את סכום היתרה העודפת לקיבוץ תוך 14 יום ממועד דרישת הקיבוץ.

 

הסבר: 18% מסכום היעד הוא גובה הצבירה התקנית ל 5.5 שנות צבירה מעל גיל 30. סכום זה שימש מקדמה לצבירה ולצורך פדיון לבנים עוזבים עד גיל 30.

 

4.      ככל שלחבר/מועמד בקבוצות הגיל הצעירות (גילאי 30-40) (להלן:"קבוצות הגיל הצעירות") נצבר בקרן החיים סכום שאינו ניתן לפדיון (מאחר והקרן טרם הגיעה לבשלות) , מועד הפדיון יהיה מיד עם הבשלת הקרן.

 

5.      סכום הזכאות ינוכה במקרה של עזיבת החבר את הקיבוץ מזכאותו לדמי עזיבה, ככל וקיימת לו זכאות כזו (מבלי לגרוע מכל ניכוי מותר אחר לפי החלטות הקיבוץ ובכפוף להוראות הדין).

 

 

 

 

6.      היתרות העודפות הקיימות בכלל הקרנות ישמשו לאיזון הקרנות שבחוסר, דהיינו קרנות אשר סכום הצבירה בהן נמוך מהסכום התואם את שיעור הזכאות של אותו חבר/מועמד בהתייחס לגילו ו/או לותקו ולסכום היעד.

 

7.      היות והיתרה העודפת גדולה מהיתרה שבחסר בכלל הקרנות גם יחד, בערכן המוחלט, תשמש היתרה העודפת כמקור למימון סיעוד לכלל חברי גבע, באופן שסכום זה יופקד בקרן הסיעוד של הקיבוץ(אם וככל שתוקם) ו/או בכל מסגרת אחרת שתיקבע בהחלטות הקיבוץ לצורך צבירת כספים למימון צרכי סיעוד לחברים.

מסמכים מצורפים

הצעה לסגירת קרן חיים.pdf
חסר רכיב