קבוצת גבע
חסר רכיב

עדכונים בחוברת השינוי/ טבלת השוואה

17/03/2022

מרץ 2022

עדכונים בחוברת השינוי/ טבלת השוואה

 

הערה: במידה והעדכונים והתוספות יאושרו, יתכנו שינויים במיספור הסעיפים בהסדרים השונים כתוצאה מהוספת סעיפים לחוברת השינוי

נוסח נוכחי

תיקון מוצע

הסדר התקציב

סעיף 7.3

מדרגת המס השולית הגבוהה נקבעה ל- 50% בטבלת מס.

סעיף 7.3

הורדת מדרגת המס השולית הגבוהה ל- 45% בטבלת מס.

סעיף 7.3

תשלום משכנתא כהוצאה מוכרת למס איזון – נקלטים  שיממנו את רכישת או בניית ביתם, יקבלו הכרה בתשלום משכנתא עד גובה של 2,500 ₪ בחודש כהוצאה לצורך חישוב מס האיזון אותו הם נדרשים לשלם. הפחתת מס האיזון כתוצאה מההכרה בתשלום המשכנתא היא עד גובה התק"ה (למען הסר ספק, השלמה לתק"ה לא תכלול את תשלום המשכנתא).

 

סעיף 7.3

תשלום משכנתא כהוצאה מוכרת למס איזון – חברים שלקחו משכנתא/הלוואה כדי לממן "רכישה", בניה או שיפוץ של בית הקבע לאחר יישום שיוך הדירות, יקבלו הכרה בתשלומי החזרי המשכנתא/הלוואה עד לגובה של 2,500 ₪ בחודש כהוצאה לצורך חישוב  מס האיזון וזאת בכפוף לאמור להלן:

·     אותו חבר חתום על הסכם שיוך.

·     הבניה ו/או השיפוץ של הבית בוצעו בהתאם ובכפוף להוראות הדין והחלטות הקיבוץ בנושא בניה פרטית של חברים.

·     הפחתת מס האיזון כתוצאה מההכרה בתשלומי המשכנתא/הלוואה תהיה עד גובה התק"ה בלבד (למען הסר ספק, ההשלמה לתק"ה לא תכלול את תשלום המשכנתא/הלוואה).

סעיף 7.9

לא קיים

סעיף 7.9

יהיו פטורים ממס איזון:

·     תשלומים שמקבל החבר ממעסיקו עבור נסיעות.

·     שווי רכב (בניכוי מס הכנסה כחוק) שמקבל חבר במסגרת עבודתו.

סעיף 8.4

לא קיים

סעיף 8.4

עד למועד יישום השיוך, הקיבוץ יספק לחברים במסלול הבטוח שירותי בניין באותם התנאים הנהוגים בגבע כיום (בטרם קבלת מודל השינוי) כמוגדר ב'אמנת שירות הבניין' המצורפת להסדר זה.

עקרונות איזון ושיוך דירות

סעיף 7.1.3:

חבר שיבקש לקבל משכנתא/ הלוואה שבמסגרתה ידרוש הגוף המממן אישור כי אין לחבר חוב כלפי הקיבוץ יידרש להסדיר את תשלום מלוא חוב האיזון כתנאי לקבלת המשכנתא/ ההלוואה הנ"ל.

 

סעיף 7.1.3:

חבר שיבקש לקבל משכנתא/ הלוואה שבמסגרתה ידרוש הגוף המממן אישור כי אין לחבר חוב כלפי הקיבוץ יידרש להסדיר את תשלום מלוא חוב האיזון כתנאי לקבלת המשכנתא/ ההלוואה הנ"ל.

למרות האמור לעיל, חברים שיבקשו לקבל משכנתא עד 31/12/2027 לא יידרשו להסדיר את תשלום מלוא חוב האיזון כתנאי לקבלת המשכנתא.

סעיף 7.1.6:

לא קיים

סעיף 7.1.6:

על אף האמור לעיל, חברים שיבנו בית על מגרש שיעמיד לרשותם הקיבוץ יוכלו לקבל מקדמה בסכום שלא יפחת מ- 30,000 ₪ על חשבון הזכות המגיעה להם ע"פ טבלת ההתחשבנות שתתנהל במסגרת קרן ההתחשבנות, הכל בהתאם להוראות שייקבעו בהסדר המפורט.

סעיף 7.6:

לא קיים

סעיף 7.6

תינתן הנחה פוחתת לחברים אשר יפרעו את חובם בטבלת ההתחשבנות עד לסוף שנת 2027, לפי המדרג שלהלן:

·     פירעון החוב עד לסוף שנת 2023 - הנחה של 10% מהחוב הכולל;

·     פירעון החוב עד לסוף שנת 2024 - הנחה של 8% בחוב הכולל;

·     פירעון החוב עד לסוף שנת 2025 - 6% הנחה;

·     פירעון החוב עד לסוף 2026 - 4% הנחה;

·     פירעון החוב עד לסוף 2027 - 2% הנחה.

סעיף 9.11

לא קיים

סעיף 9.11

הזזת תשתיות במגרשים מבונים: במקרה שתידרש הזזת תשתיות במגרש מבונה, ישתתף הקיבוץ ב-50% מסך העלות עד לגובה 15,000 ₪ וזאת לתקופה של 3 שנים מיום הפעלת מודל השינוי.

סעיף 9.12

לא קיים

סעיף 9.12:

קדימות בהקצאת דירות ומגרשים: תינתן קדימות בהקצאת דירות ומגרשים לבניה למי שהינם חברי קיבוץ ומועמדים על פני נקלטים חדשים.

 

חסר רכיב