קבוצת גבע
חסר רכיב

דברי הסבר לתקנון לצורך שינוי סיווג הקיבוץ לקיבוץ מתחדש

25/01/2022

קבוצת גבע

דברי הסבר להצעה לשינוי תקנון הקיבוץ:

הקדמה:

א.           נכון להיום קבוצת גבע עדיין מסווגת כ"קיבוץ שיתופי".

ב.            מזה כמה שנים שהקבוצה עוסקת בנסיון להגיע להסכמות רחבות בכל הנוגע להתאמת אורחות החיים בה לזמנים ולצרכים המשתנים.

ג.            בשנים האחרונות, צוות השינוי והנהלת הקיבוץ עסקו בגיבוש המודל לשינוי אורחות וכן גובשה הצעה לתיקון תקנון הקבוצה באופן שיאפשר שינוי סיווגה ל"קיבוץ מתחדש". הליך האישור של "חוברת השינוי" ושל התיקון לתקנון יתבצעו במקביל.

ד.            השינויים המוצעים בתקנון כוללים בין היתר שינויים שמטרתם לאפשר ביצוע שיוך דירות ושיוך פירות נכסים (על פי הכללים שיאושרו באסיפה).

ה.           כן מבטא התיקון שינויים בכל הנוגע להתנהלות הקיבוץ בקשר עם עבודת החברים ופרנסתם, אספקת צרכי החברים והתלויים בהם, זכויות (וחובות) החברים בתחום הפנסיה, סיעוד וכיוצ"ב. התיקון המוצע כולל התאמה של התקנון לאופן ההתנהלות של הקיבוץ ולהחלטותיו (כמובן תוך כפיפות להוראות הדין ולתקנות הערבות ההדדית).

להלן תמצית השינויים שכולל התיקון המוצע לתקנון:

 

1.      מטרות וסמכויות:

1.1.      העקרון של "כל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו" עובר שינוי והתאמה לאורחות החיים, תקנון הקיבוץ והחלטות רשויות הקיבוץ ולשינויים בהם בכל הנוגע לחובת מסירת נכסים והכנסות החברים לקיבוץ (באופן המגביל את יכולת הקיבוץ לממש את "נכסי החבר" או לפעול בהם), לעבודת חברים ולאספקת צרכיהם.

1.2.      צומצמה ההתייחסות למטרות לאומיות וביטחוניות ועובתה ההתייחסות לאחריות הקיבוץ לספק שירותים חברתיים וקהילתיים, שירותי חינוך, תרבות וכיוצ"ב.

 

2.      הליך הקליטה לחברות:

2.1.      גיל המינימום להתקבל כחבר הקיבוץ עלה מגיל 18 לגיל 21.

2.2.      ביטול סעיפי המועמדות בתקנון.

2.3.      הליך הקליטה לחברות, תנאיו ומשכו, יהיו כפי שייקבע מעת לעת בהחלטות הקיבוץ.

2.4.      הוספת דרישה לעמידת הנקלט ומשפחתו במבחני התאמה חברתיים וכלכליים.

 

3.      הון אגודה, קרנות הון, קרן מילואים וקרן עזרה הדדית:

3.1.      קביעת מסגרת לביצוע שיוך של דירות המגורים לחברים, לרבות בדרך של חכירת משנה.

3.2.      קביעת מסגרת לשיוך פירות נכסים וחלוקת רווחים לחברים.

3.3.      עדכון הסעיפים הנוגעים לקרן מילואים.

 

 

 

4.      זכויות החברים וחובותיהם

4.1.      סעיף 66(א) קובע כי הקיבוץ ישלים את צורכי החברים בעלי הצרכים המיוחדים ואת צורכי התלויים בחברי הקיבוץ שהינם בעלי צרכים מיוחדים, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הערבות ההדדית") ועל פי ההסדרים של הקיבוץ לעניין בנים נסמכים וקרן בנים בעצ"מ. שינויים בהסדרים הקיימים יהיו כפופים לאישורם ברוב הקבוע באותו הסדר ובכפוף לכך שהשינויים תואמים את הוראות הדין בעניין.

הבהרה: בכל הנוגע לזכויות בנים נסמכים יחולו הוראות נוהל בנים נסמכים וקרן בנים בעצ"מ שאושרו בשנת 2019. שינוי של הסדרים אלה יתאפשר רק על פי החלטה ברוב מיוחד (66%) שנקבע באותם הסדרים.

4.2.      התיקון כולל התאמה למצב הקיים ולהחלטות הקיבוץ בכל הנוגע לאחריות החברים לפרנסתם ובזכויות החברים בקשר עם רכושם ונכסיהם וכן מאפשר לקיבוץ להחליף את חובת החברים למסור הכנסותיהם לקיבוץ בחובה לבצע דיווח אודות הכנסות ולבצע גילוי נאות של נכסים והכנסות.

4.3.      בהתאם לכך הוגבלה יכולת קיבוץ לפעול בקשר עם "נכסי החבר" ובוטלה המגבלה בעניין שימוש החברים בקניין פרטי על פי המקובל בקיבוץ.

4.4.      מזכאות חבר לדמי עזיבה ינוכו שווי הזכויות שקיבל במסגרת שיוך דירות ו/או שיוך פירות נכסים וכן כספים שנצברו לחבר בקרנות שונות (כגון "קרן חיים") על ידי הקיבוץ.

4.5.      קביעה שהקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כללים להבטחת זכויות וצרכים של חברים ותיקים שגילם במועד הקובע לשינוי היה מעל לגיל 55. שינוי החלטות שעניינן הבטחת זכויות אותם החברים יחייב אישור ברוב מיוחד (סעיף 118א').   

4.6.      שינוי והתאמה בהסדרי החופשה המיוחדת (סעיף 76).

 

 

5.      רשויות הקיבוץ:

5.1.      הוספת סעיפים 96א' + 96ב' העוסקים בסדרי הצבעה בקלפי וכן בהליך הבחירה למזכירות הקיבוץ (= ועד ההנהלה) והכוללים גם התייחסות מפורשת לאפשרות ביצוע הצבעות בקלפי אלקטרונית.

5.2.      אף שזכויות וחובות החבר הן אישיות, התיקון מעגן את זכות החבר להצביע באמצעות מיופה כוח בהתאם להוראות הדין לעניין זה.

5.3.      הוספת הבהרה לפיה בכל מקום בתקנון שנקבע כי ה"קיבוץ" רשאי לנקוט בפעולה ו/או לקבל החלטה מסויימת, הרי שהכוונה היא למזכירות, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון, בהחלטות האסיפה הכללית, או בדין.

 

6.      חברות במוסדות ההתיישבות השיתופית העובדת

הסמכת האסיפה להחליט על הפסקת חברות ב"ניר שיתופי".

 

7.      סעיפי תיקון תקנון:

7.1.      שינוי סעיף 118 העוסק בתיקון תקנון באופן המבהיר שבכל מקרה נדרש גם רוב מינימאלי מבין המצביעים לפי הקבוע בדין (כיום 75% מבין המצביעים).

דרישת הרוב בנוסח הקיים : תמיכה של רוב חברי הקיבוץ. מאחר ודרישה זו עשויה להיות פחותה מהדרישה שבדין, לפיה נדרשת תמיכה של 75% מבין המצביעים,  הרי שיתכנו מקרים בהם היתה מתקיימת ההוראה שבתקנון אולם לא היתה מתקיימת הדרישה שבדין. לדוג' ייתכן מצב שבו רוב חברי הקיבוץ תומכים בתיקון כלשהו (נניח 101 מתוך 200 חברים) אולם בהצבעה על התיקון השתתפו כל החברים (כלומר 99 הצביעו נגד התיקון), ולכן לא הושג הרוב המינימאלי הקבוע בדין של 75% מבין המצביעים. התיקון יימנע מצבים כאלו. 

7.2.      הוספת סעיף 118א' הקובע כי שינויים בהחלטות הקיבוץ הגורעים מהתחייבויות הקיבוץ כלפי החברים שגילם במועד השינוי היה מעל גיל 55 בכל הקשור לגובה סכום הגמלה הפנסיונית שאותה זכאים חברים אלו לקבל, יתקבלו רק אם תמכו בהחלטה גם רוב קולות מבין כלל המצביעים וגם רוב של לפחות שני שלישים מבין המצביעים (בהצבעה בקלפי) שהם חברים שהתקבלו לחברות לפני מועד השינוי.

שינוי סעיף 118א' לא יהיה ניתן לשינוי אלא בהחלטה שתתקבל ברוב הדרוש לתיקון תקנון הקיבוץ ובלבד שהצביעו בעד התיקון גם רוב של לפחות שני שלישים מבין המצביעים (בהצבעה בקלפי) שהם חברים שהיו מעל גיל 55 במועד השינוי.

 

הרוב הדרוש לביצוע התיקון:

על התיקון להיות מאושר ברוב הקבוע בסעיף 118 הנוכחי של התקנון (כלומר – תמיכה של רוב חברי הקיבוץ), ובלבד ששיעור התומכים בתיקון לא יפחת מהרוב הקבוע בתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976: רוב של 75% מהמצביעים ובלבד שהשתתפו בהצבעה לפחות 2/3 מחברי הקיבוץ (או מספר קטן מזה של משתתפים באסיפה נדחית).

מועד יישום השינוי:

מועד כניסת השינוי לתוקף יקבע ע"י מזכירות הקיבוץ.

 

האמור לעיל מהווה דברי הסבר לתיקונים המוצעים בתקנון הקיבוץ בלבד!

רק נוסח התיקון לתקנון שיאושר באסיפת הקיבוץ ברוב הדרוש – הוא שיחייב את הקיבוץ לכל דבר ועניין (וזאת בכפוף לאישור התיקון על ידי רשם האגודות השיתופיות).

 

 

חסר רכיב