קבוצת גבע
חסר רכיב

מכתב מאשר צימרמן - לקראת הצבעה שניה

25/01/2022

logoקבוצת גבע 24.01.22

1- תהליך השינוי – לקראת הצבעה שנייה!

לאחר ההצבעה הראשונה על מודל השינוי, המשכנו בבחינה וטיפול בסוגיות ושאלות פרטניות שקיבלנו מחברים לצורך עדכון או תיקון המודל על פי הנדרש. הנושאים המהותיים המרכזיים שעלו:

·  בחינת הקטנת מס האיזון

·  דיור לחברים שלא נמצאים בדירת קבע

לאחר דיון בנושאים אלה הוחלט לתת מענה ולבצע עדכונים במודל כדלקמן:

א.                     מתן סימולציה אחת לפחות לחברים לפני יישום מודל השינוי.

ב.                      הרחבת ההטבה במס איזון על ידי הכרה בהוצאות להרחבת בית הקבע ולא רק הוצאות בגין בניה חדשה.

ג.                        הקטנת מדרגת מס האיזון השולית העליונה מ- 50% ל- 45%

ד.                       סיוע בקידום מימון לבניה / הרחבה של בית קבע לאחר יישום שיוך הדירות

להלן פירוט ההסדרים והעדכונים לחוברת:

א-               יישום השינוי

לקראת הפעלת מודל השינוי תינתן לחברים אפשרות לקבל לפחות פעם אחת סימולציה על שכר והוצאות, במטרה לאפשר לחברים לקבל תמונה ברורה יותר מראש, לבדוק ולקבל תשובות במידת הצורך ובכך לצמצם אי התאמות לעת יישום השינוי.

ב-                הכרה בהוצאה לרכישה/ הרחבה או בנייה של בית בגבע.*

* תיקון סעיף 7.4 לפרק : הסדר תקציב – מס איזון דף : 12 בחוברת

·     תשלום משכנתא כהוצאה מוכרת למס איזון – חברים שלקחו משכנתא כדי לממן רכישה, בניה או הרחבה של בית הקבע לאחר יישום שיוך הדירות, יקבלו הכרה בתשלום משכנתא או הלוואה (במתווה של משכנתא) לבניה או הרחבה עד גובה של 2,500 ₪ בחודש כהוצאה לצורך חישוב  מס האיזון וזאת בכפוף לתנאים שלהלן:

·     החבר חתום על הסכם שיוך;

·     הבניה ו/או הרחבה בוצעו בהתאם ובכפוף להוראות הדין והחלטות הקיבוץ בנושא בניה פרטית של חברים;

·     הפחתת מס האיזון כתוצאה מההכרה בתשלום המשכנתא תהיה עד גובה התק"ה בלבד (למען הסר ספק, ההשלמה לתק"ה לא תכלול את תשלום המשכנתא).

ג-  עדכון המדרגה העליונה למס איזון

·     בהמשך לבחינה של היתכנות הכלכלית שהראתה כי המודל מאוזן, הוחלט לקחת סיכון מחושב ולצמצם את המדרגה העליונה (האחרונה) למס איזון מ50% ל 45% בעלות משוערת של כ-300,000 ₪ לשנה.

ד- הצעה להקמת קרן למימון בניה ע"י מקדמות ע"ח כספי איזונים

לצורך עזרה לקידום בניה או הרחבת הדירות, הקיבוץ יקים קרן בו ייצברו 15% מפירות הנכסים המיועדים לקידום הבנייה, כספים אלה יינתנו כמקדמה לחברים הבונים / מרחיבים את דירתם וזאת ע"ח כספי האיזונים המגיעים לאותם חברים בסכום של לפחות 30,000 ₪ ולא יותר מ80% מגובה כספי האיזונים המגיעים לאותה משפחה.

אשר צימרמן – בשם צוות שינוי

חסר רכיב