קבוצת גבע
חסר רכיב

הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ

01/12/2021

קבוצת גבע – הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ

לצורך שינוי סיווג הקיבוץ 30.11.2021

 
קישור לפליפבוק:


תקנון קיים

שינוי מוצע

פרק א' - השם והמקום

סעיף 1

שם האגודה הוא: קבוצת גבע (בתקנון זה "הקיבוץ")

סעיף 1

ללא שינוי

סעיף 2

מקום הקיבוץ הוא: קבוצת גבע, ד.נ. גלבוע, 18915

סעיף 2

מקום הקיבוץ הוא: קבוצת גבע, ד.נ. גלבוע, 1891500

פרק ב' – יסודות

יסודות הקיבוץ

סעיף 3

הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות קיבוצית, וקיום חברה שיתופית המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל על הקניין, עבודה עצמית שוויון ושיתוף בכל שטחי הייצור, הצריכה, והחינוך. הקיבוץ הוא יישוב נפרד. הקיבוץ רואה את עצמו חלק בלתי נפרד מכל תנועה בישראל השואפת לכונן ולקיים בישראל חברה המבוססת על יסודות של צדק ושוויון כלכלי וחברתי.

סעיף 3

הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות, קליטה, קיום חברה שיתופית, המאורגנת על יסודות של שיתוף בקניין הציבורי, שוויון הזדמנויות ושיתוף בשטחי הייצור, הצריכה, החינוך והבריאות המקיימת ערבות הדדית בין חבריה.

הקיבוץ הוא יישוב נפרד.

 

סעיף 4

כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע במקום הישוב של הקיבוץ (להלן: "הישוב הקיבוצי"), מעמיד לרשות הקיבוץ את כוח עבודתו, ומוסר לקיבוץ את כל הכנסות העבודה וחלף העבודה המגיעות לידיו מכל מקור שהוא. הקיבוץ מספק את צרכי החבר, לרבות צרכי התלויים בו היושבים כחוק בישוב בהתאם ליכולתו, וכל אלה בהתאם לכללים הנהוגים בו, כפי שנקבעו על-ידי מוסדותיו המוסמכים, הכל כמפורט בתקנון זה.

סעיף 4

כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע במקום היישוב של הקיבוץ (להלן: ״היישוב הקיבוצי״) ומקבל על עצמו את אורחות החיים הנהוגים בקיבוץ ואת הוראות תקנון הקיבוץ והחלטות רשויות הקיבוץ כפי שיהיו מעת לעת.

 

חברות בתנועה קיבוצית

סעיף 5

הקיבוץ חבר בתנועה הקיבוצית המאוחדת – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (בתקנון זה: "התנועה").

סעיף 5

הקיבוץ חבר בתנועה הקיבוצית– אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (בתקנון זה: "התנועה").

מטרות

סעיף 6

מטרות הקיבוץ הן:

(א)  לקיים יישוב המבוסס על חקלאות, תעשייה ומלאכה, וכל פעילות כלכלית אחרת, המיועד כמקום התיישבותם ומגוריהם הקבועים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם בלבד.

(ב)   לייסד, לקיים, לנהל ולפתח משק חקלאי ומפעלי תעשייה ומלאכה, וכן מפעלים כלכליים אחרים מכל סוג ומין, כמקום עבודתם של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, וכן להעסיקם אף מחוץ למשקו העצמי של הקיבוץ.

(ג)    לספק את הצרכים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, החינוכיים והאישיים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, לדאוג לבריאותם, וכן לייסד ולקיים שירותים, מוסדות ומפעלים הדרושים לשם כך, להבטיח רמת-חיים נאותה של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, בגבולות יכולתו הכלכלית של הקיבוץ, ובהתחשב עם צרכי פיתוחו המשקי ומטרותיו האחרות.

(ד)   לספק בתחומי היישוב הקיבוצי שירותים מוניציפליים ושירותים ציבוריים אחרים, ולמען מטרה זו לקיים מעמד של רשות מקומית מוכרת ושל סוכנים של רשויות, מוסדות ומפעלים הפועלים על פי חוק או זכיון; וכן לייסד ולקיים למטרה זו שירותים, מוסדות ומפעלים הדרושים לשם כך.

(ה)  לטפח רעות ואחווה בין חברי הקיבוץ.

(ו)     לטפח את אישיותם ואת יכולתם האישית והקולקטיבית של חבי הקיבוץ, בחיי החברה ובשטחי הכלכלה, התרבות, המדע והאמנות.

(ז)    לקדם את חברות הקיבוץ לשם השגת שוויון בפועל ביצירה המשקית והחברתית בחינוך ובפעילות ציבורית ותנועתית.

(ח)  לחנך את ילדיהם של חברי הקיבוץ, לטפח ולהעלות את רמת חינוכם והשכלתם, ולחנכם לסולידריות ושיתופיות.

(ט)  לקלוט עולים ומתיישבים חדשים.

(י)     לקלוט ולחנך לחיי שיתוף נוער עולה ונוער ישראלי.

(יא)         לטפח במשותף עם קיבוצים בעלי אותן מגמות הקמת קיבוצים חדשים, קידום ההתיישבות הקיבוצית, ערכי קיבוץ, עזרה הדדית ופעולות משותפות, ולמטרות אלה להצטרף כחבר לתנועה, וכן להושיט בהתאם ליכולתו עזרה משקית, ביטחונית, חברתית ותרבותית לאגודות החברות בתנועה, הכל בהתאם להחלטות הקיבוץ.

(יב)לקיים עזרה הדדית עם קיבוצים אחרים ועם יישובים כפריים אחרים, ולהשתתף במפעלים משותפים המשמשים מטרה זו, והכל בהתאם ליכולתו ועל פי החלטות הקיבוץ.

(יג)  לקיים ולמלא משימות המחזקות את מעמדה, כלכלתה וביטחונה של מדינת ישראל, וכן משימות המבצרות את מעמד העובדים ואת כלל התנועה הקיבוצית, ואת המשק השיתופי.

(יד)לשמור ולטפח את אופיו החילוני ההומניסטי של הקיבוץ.

סעיף 6

מטרות הקיבוץ הן:

(א)  לקיים יישוב המבוסס על חקלאות, תעשייה ומלאכה, וכל פעילות כלכלית אחרת, המיועד כמקום התיישבותם ומגוריהם הקבועים של חברי הקיבוץ והתלויים בהם.

(ב)   לייסד, לקיים, לנהל ולפתח משק חקלאי ומפעלי תעשייה ומלאכה, וכן מפעלים כלכליים אחרים מכל סוג ומין. 

(ג)    להבטיח רמת-חיים נאותה של חברי הקיבוץ והתלויים בהם, בגבולות יכולתו הכלכלית של הקיבוץ, ובהתחשב עם צרכי פיתוחו המשקי ומטרותיו האחרות, אך לא פחות מחובת הקיבוץ על פי הוראות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו- 2005 (להלן: "התקנות").

(ד)   מתן שירותים חברתיים, קהילתיים, תחזוקה ופיתוח תשתיות, לצרכי החברים וילדיהם, לרבות שירותי חינוך, תרבות, בריאות, תשתיות ציבוריות וכלליות  וכיוצ"ב.

(ה)  ללא שינוי.

(ו)     נמחק.

(ז)    ללא שינוי.

(ח)  נמחק.

(ט)  לקלוט בני/ות קיבוץ וחברים חדשים.

(י)     נמחק.

(יא)         ללא שינוי

(יב)נמחק.

(יג)  ללא שינוי.

(יד)ללא שינוי.

 

סמכויות

סעיף 7

לשם קיום מטרותיו יהיה הקיבוץ מוסמך:

(א)     לייסד ולנהל מפעלים, בין קבועים ובין חד פעמיים, בענפי חקלאות, דייג, מחצבים, תעשייה, מלאכה, בניין, עבודות ציבוריות, תחבורה, חינוך, תרבות, רפואה, אמנות ומדע, תיירות, נופש, בידור וספורט.

(ב)      לבצע פעולות עסקיות, מסחריות, ממון, ביטוח ופעולות אחרות מכל סוג ומין הקשורות בהנהלת מפעלי הקיבוץ ופיתוחם, בהספקת תשומות ויתר צרכי המשק החקלאי ומפעליו האחרים של הקיבוץ, בשיווק תוצרתם, בהספקת הצריכה והשירותים בכל השטחים של חברי הקיבוץ ושל התלויים בהם ושל כל אדם אחר שאינו חבר הקיבוץ היושב בתחום היישוב הקיבוצי על פי הסכם מיוחד עם הקיבוץ.

(ג)       להתקשר בחוזים, לרכוש ולחכור נכסים נדים ובלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין, לרבות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכיונות מכל סוג, ולהחזיקם ולהעבירם בכל דרך, ולהיות צד בכל משא ומתן והסכם, ובעל דין בכל הליך משפטי, או בכל דיון אחר.

(ד)      לקבל מכל אדם ותאגיד ללא הגבלה פיקדונות, ערבויות ואשראי מכל סוג, ולקבל על עצמו התחייבויות מכל סוג, ולקבל על עצמו התחייבות מכל סוג, ולתת בקשר לכך ערובות ובטחונות, לרבות משכנתאות, משכונים ושעבודים של נכסים נדים, נכסים בלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין.

(ה)     לתת הלוואות, פיקדונות, ערבויות ואשראי מכל סוג, ולקבל בקשר לכך ערבויות, בטחונות, והתחייבויות, לרבות משכנתאות, משכונים ושעבודים, של נכסים נדים, נכסים בלתי נדים וזכויות מכל סוג ומין.

(ו)       לחתום, למשוך, לקבל, להסב, להעביר, למכור,לגבות, לנכות, להוציא ולעשות כל פעולה אחרת בשטרי חוב, שטרי חליפין, אגרות חוב ומניות.

(ז)       לבטח את עצמו, את חבריו ואת התלויים בהם, וכן את עובדיו ואורחיו נגד נזקי גוף ורכוש, וכן סיכונים אחרים מכל סוג ומין, לקיים לחבריו קופות גמל לרבות קרנות פנסיה וכן להתקשר בהסכמי ערבות ואחריות הדדית עם יישובים אחרים.

(ח)     להשתתף, בין כחבר ובין אחרת, באגודות, חברות, שותפיות או גופים משפטיים אחרים.

(ט)     לארח ולספק בתחומי היישוב הקיבוצי שירותים, לרבות שיכון, למפעלים מוסדות ואנשים שאינם חברים, במידה ויש בכך צורך לקידום מטרות הקיבוץ או תועלת למפעלי הקיבוץ או למפעלים שהקיבוץ מעוניין בהם, ולרבות לשם הכשרת עולים, קידום ההתיישבות הקיבוצית, ביטחון המדינה, ועזרה הדדית בין קיבוצים והכל בתנאים שנקבעו בהסכם בין הקיבוץ ובין המתארחים או בין הקיבוץ ובין המוסדות האחראים למפעלים, מוסדות או אנשים אלו.

(י)       לשמור על הסדר בתחומי היישוב הקיבוצי, ולמנות למטרה זו מבין חברי הקיבוץ ממונים על כך, ולקבוע את תפקידיהם ואת סמכויותיהם.

(יא)  לשמש סוכן, נאמן ואפוטרופוס בכל אותם העניינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי לשמש בתפקידים אלו.

(יב)   לפעול, בתאום עם החבר, כמיופה כח, בשמו ובמקומו של חבר הקיבוץ, בנכסים או בהכנסות המגיעים לחבר הקיבוץ, ואשר על פי התקנון הקיבוץ זכאי לקבלם, לרבות בכל פעולה למימוש נכסים או הכנסות אלו. סמכות זו לא תחול על נכסי החבר כהגדרתם בסעיף זה והיא תפקע עם מתן צו לפירוק הקיבוץ או עם מתן צו לכינוס נכסיו.

(יג)    לעניין תקנון זה:

"נכסים" - לרבות מקרקעין, מיטלטלין, כולל כספים וכל מסמך המקנה זכות לקבלת רכוש מכל סוג, כולל כספים, בהווה או בעתיד, וכן זכויות וטובות הנאה מכל סוג ומין, לרבות זכות תביעה.

"הכנסות" – תקבולים מכל מן וסוג שהוא ולרבות תקבולים עבור עבודה, רנטות, קצבאות וגמלאות.

"מימוש נכסים או זכויות" - קבלת נכסים או הכנסות לרבות חתימה על כל מסמך לשם קבלתם או בקשר לקבלתם, העברת נכסים או הכנסות לרבות חתימה על כל מסמך לשם העברתם או בקשר להעברתם, הגשת תביעות וניהולן, וכן מימוש כל זכות אחרת בנכסים או הכנסות וניהול משא ומתן בקשר לכל אלה.

"נכסי החבר" – הנכסים שלהלן:

1.   כספים הניתנים לחבר כתקציבים אישיים שוטפים לרבות יתרות תקציבים אישיים מתקופות קודמות.

2.   מיטלטלין לשימוש אישי אשר משמשים את החבר במקום מגוריו ביישוב הקיבוצי.

3.   סוגי נכסים או הכנסות אחרים בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו ברוב הקבוע לתיקון תקנון זה, אך למעט מקרקעין של הקיבוץ, נכסים יצרניים של הקיבוץ ותקבולים שמקבל החבר בגין או חלף עבודתו.

(יד)   לרכוש ביטוח ולהתקשר עם מבטחים לביטוח נושאי משרה בקיבוץ, לשפות נושאי משרה בקיבוץ או לפטור אותם מאחריות, מראש או בדיעבד והכל בכפוף להוראות כל דין.

(טו)  לעשות כל פעולה אחרת הדרושה להשגת מטרות הקיבוץ או לביצוע סמכויותיו.

סעיף 7

לשם קיום מטרותיו יהיה הקיבוץ מוסמך:

(א)     ללא שינוי

(ב)      לבצע פעולות עסקיות, מסחריות, ממוניות, ביטוחיות ופעולות אחרות מכל סוג ומין הקשורות בהתנהלות עסקי הקיבוץ ופיתוחם וכן לסייע בהספקת הצריכה והשירותים של חברי הקיבוץ ושל התלויים בהם ושל כל אדם אחר שאינו חבר הקיבוץ היושב בתחום היישוב הקיבוצי על פי הסכם מיוחד עם הקיבוץ. לספק שירותים או מצרכים, לרבות כאלה שהספקתם מוסדרת בדין כגון חלוקת חשמל, חלוקת מים וכיו"ב.

(ג)       ללא שינוי

(ד)      ללא שינוי

(ה)     ללא שינוי

(ו)        ללא שינוי

(ז)       לבטח את עצמו, את חבריו ואת התלויים בהם, וכן את עובדיו ואורחיו כנגד נזקי גוף ורכוש וכן כנגד סיכונים אחרים מכל מין וסוג שהוא (כולל ביטוח סיעודי ו/או רפואי מכל סוג שהוא); לקיים לחבריו קופות גמל אישיות (לרבות קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי נכות, סיעוד וחיים) בהתאם להחלטות הקיבוץ וכן להקים קרן מילואים להבטחת הביטחון הסוציאלי של חברי הקיבוץ ו/או התלויים בהם, בכפוף להוראות הדין ותקנון זה.

(ח)     ללא שינוי

(ט)     ללא שינוי

(י)        ללא שינוי

(יא)  ללא שינוי

(יב)   ללא שינוי

(יג)     לעניין תקנון זה:

"נכסים" - ללא שינוי.

"הכנסות" - ללא שינוי.

"מימוש נכסים או זכויות" - ללא שינוי.

"נכסי החבר" - הנכסים שלהלן:

1.        כספים הניתנים לחבר כתקציבים אישיים שוטפים לרבות יתרות תקציבים אישיים מתקופות קודמות.

2.        מיטלטלין לשימוש אישי אשר משמשים את החבר במקום מגוריו ביישוב הקיבוצי.

3.        חשבון/ות בנק פרטי/ים של החבר (למעט כספים אשר צבורים בחשבונות כאמור ואשר על פי החלטות הקיבוץ ו/או תקנונו היה על החבר להעבירם לידי הקיבוץ).

4.        צבירות אישיות של החבר בקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיוצ"ב (למעט צבירות כאמור אשר על פי החלטות הקיבוץ ו/או תקנונו היה על החבר להעבירם לידי הקיבוץ וזאת מבלי לגרוע מהקבוע בהחלטות הקיבוץ בנושא פנסיה, לרבות לעניין התחשבות בכספים אלה לצורך חישוב זכאות החבר לפנסיה מהקיבוץ).

5.        סוגי נכסים או הכנסות אחרים שהתקבלו בידי הקיבוץ בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, לרבות במסגרת שיוך נכסים ו/או פירות נכסים ו/או שיוך דירות בקיבוץ.

 

(יד)   ללא שינוי

(טו)  לעשות כל פעולה חוקית אחרת הדרושה להשגת מטרות הקיבוץ או לביצוע סמכויותיו שאינה סותרת את התקנון.

 

 

פרק ג' – חברות

כשירות להתקבל כחבר

סעיף 8

 אדם יתקבל כחבר לקיבוץ אם נתקיימו בו כל אלה:

א.    מלאו לו 18 שנה.

ב.      עבר תקופת מועמדות כפי שנקבע בתקנון זה, אלא אם כן ויתר הקיבוץ ביחס אליו על הצורך בתקופת מועמדות כולה או מקצתה, ונתקבל כחבר לקיבוץ בהתאם להוראות תקנון זה, ובהתאם לתנאים ולהחלטות שנקבעו על ידי מוסדות הקיבוץ.

סעיף 8

אדם יתקבל כחבר בקיבוץ אם נתקיימו בו כל אלה:

א.       מלאו לו 21 שנה.

ב.        הוא אזרח ישראלי או קיבל מעמד של תושב קבע במדינת ישראל.

ג.         עבר תהליך קליטה לחברות בהתאם להחלטות הקיבוץ.

ד.        נתקבל כחבר הקיבוץ על פי הוראות סעיף 28 להלן.

 

סעיף 9

נמחק.

סעיף 9

נמחק.

בקשה להתקבל כמועמד

סעיף 10

א)    המבקש להתקבל כמועמד ימלא שאלון ויחתום על תצהיר ובקשה להתקבל כמועמד בנוסח שהקיבוץ יקבע, ואשר יכלול פרטים על גילו, מצבו האישי, ילדיו, הוריו ויתר התלויים בו, מצבו הרפואי, קיצור תולדות חייו, רכושו, התחייבויותיו וזכויותיו, ועל הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו או על ידיו. בקשה זו כוחה יפה גם כבקשה להתקבל כחבר.

ב)      המבקש יצהיר כי קרא את תקנון הקיבוץ וכי הוא מתחייב לקיים הוראותיו ולנהוג בהתאם להחלטות הקיבוץ.

סעיף 10

א)    המבקש להתקבל לחברות בקיבוץ (להלן: "הנקלט") יידרש לעבור את הליך הקליטה שייקבע בהחלטות הקיבוץ לעניין קבלת חברים חדשים, לרבות:

1)      מילוי שאלון וחתימה על תצהיר ובקשה להתקבל לחברות בנוסח שהקיבוץ יקבע, ואשר יכלול פרטים על גילו, מצבו האישי, ילדיו, הוריו ויתר התלויים בו, מצבו הרפואי, קיצור תולדות חייו, רכושו, התחייבויותיו וזכויותיו, ועל הליכים משפטיים במידה ומתנהלים נגדו או על ידיו (בכפוף להוראות הדין לעניין זה).

2)      עמידת הנקלט ומשפחתו במבחני התאמה חברתית/כלכלית לבדיקת יכולת התפרנסות, יכולת ההשתלבות כחברים בקיבוץ וכן יכולת כלכלית לרכוש/ לבנות בית מגורים בקיבוץ על פי החלטות הקיבוץ.

סעיף 11

הקיבוץ רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את המבקש כמועמד או לדחותו מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו.

סעיף 11

ללא שינוי.

סעיף 12

מועמד חייב להעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי תוך תקופה שהקיבוץ יקבע. מועמדותו של מועמד לא תתחיל אלא מיום שהעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי.

 

סעיף 12

נקלט יהיה חייב להעתיק את מקום מגוריו ליישוב הקיבוצי בתוך תקופה שהקיבוץ יקבע.

 

סעיף 13

תקופת המועמדות תהיה שנתיים, אלא אם כן החליט הקיבוץ, בין בזמן ההחלטה בדבר קבלת המבקש כמועמד ובין תוך תקופת המועמדות, על תקופה קצרה יותר או תקופה ארוכה יותר, והכל בכפוף להוראות סעיף 27 (להלן – "תקופת המועמדות").

סעיף 13

תהליך הקליטה לחברות ימשך עד שנתיים, אלא אם כן החליט הקיבוץ, על תקופה קצרה יותר או תקופה ארוכה יותר והכל בכפוף להוראות סעיף 27 לתקנון זה.

 

זכויות המועמד וחובותיו

סעיף 14

תוך תקופת המועמדות יספק הקיבוץ את צרכיו החומריים והחברתיים של המועמד ושל התלויים בו, אשר העתיקו את מקום מגוריהם ליישוב הקיבוצי בהסכמת הקיבוץ, לפי הכללים הנהוגים בו לגבי מועמדים.

סעיף 14

נמחק.

 

 

סעיף 15

מועמד, תוך תקופת מועמדותו וכל עוד לא התקבל כחבר, הוא בר-רשות בלבד ביישוב הקיבוצי.

סעיף 15

נמחק.

סעיף 16

המועמד יתאים עצמו לאורחות חיי הקיבוץ לפי המקובל בקיבוץ ועל פי הוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ.

סעיף 16

נמחק.

 

סעיף 17

המועמד חייב להעמיד לרשות הקיבוץ את מלוא כוח עבודתו, ולציית להוראות רשויותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לקביעת עבודתו וסדרי עבודתו על כל הקשור בכך.

סעיף 17

נמחק.

סעיף 18

הקיבוץ רשאי לבטל את מועמדותו של המועמד בכל עת, גם לפני תום תקופת המועמדות, והוראות הסעיפים 29, 30 ו- 31 יחולו על הדיונים וההחלטות בקשר לכך, בשינויים הנובעים מנסיבות העניין, אולם הסמכויות הנתונות לפי הסעיפים האמורים לאסיפה הכללית תהיינה, תוך שנים עשר החודשים הראשונים של תקופת המועמדות, גם למזכירות הקיבוץ, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת.

סעיף 18

הקיבוץ רשאי לבטל את תהליך הקליטה בכל עת, והוראות הסעיפים 29, 30 ו- 31 לתקנון זה, יחולו על הדיונים וההחלטות בקשר לכך, בשינויים הנובעים מנסיבות העניין, אולם כל עוד מצוי הנקלט בתהליך הקליטה, הסמכויות הנתונות לפי הסעיפים האמורים לאסיפה הכללית, תהיינה נתונות גם למזכירות הקיבוץ, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת.

סעיף 19

המועמד רשאי לבטל את מועמדותו בכל עת ללא מתן סיבה.

סעיף 19

במהלך תהליך הקליטה, הנקלט רשאי לבטל את מועמדותו בכל עת ללא מתן סיבה.

סעיף 20

בוטלה מועמדותו, בין על ידיו, בין על ידי הקיבוץ, חייב המועמד, תוך שבועיים מביטול מועמדותו, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בינו לבין הקיבוץ, לפנות כל מקרקעין, וכל מבנה המשמש למגורים וכן כל נכס אחר, אף אם אינו מחובר לקרקע, המוחזק על ידיו או על ידי התלויים בו, ולעזוב תחום היישוב הקיבוצי עם כל התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה אחרת כלשהי, בכסף או בעין, וללא כל תביעה או טענה אחרת, ועד לעזיבתו כאמור את תחום היישוב הקיבוצי יחולו עליו ועל התלויים בו הוראות הסעיפים 15 ו -16.

סעיף 20

הופסק תהליך הקליטה , בין על ידי הנקלט, בין על ידי הקיבוץ, חייב הנקלט, תוך שבועיים מהפסקת ההליך, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בינו לבין הקיבוץ, לפנות כל מקרקעין, וכל מבנה המשמש למגורים וכן כל נכס אחר, אף אם אינו מחובר לקרקע, המוחזק על ידיו או על ידי התלויים בו, ולעזוב תחום היישוב הקיבוצי עם כל התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה אחרת כלשהי, בכסף או בעין, וללא כל תביעה או טענה אחרת.

 

סעיף 21

המועמד חייב למסור לבעלות הקיבוץ את כל הכנסותיו והשתכרויותיו השוטפות, לרבות גמלאות מכל סוג המתקבלות תוך תקופת המועמדות הן עבורו והן עבור התלויים בו שהעתיקו את מקום מגוריהם ליישוב הקיבוצי. ביחס לכל יתר נכסיו ינהגו כפי שיותנה בהסכם בכתב בינו לבין הקיבוץ.

סעיף 21

במהלך תהליך הקליטה, זכויות וחובות הנקלט, תהיינה כפי שייקבע בהחלטות אסיפת הקיבוץ מעת לעת.

סעיף 22

נמחק

סעיף 22

נמחק.

סעיף 23

נמחק

 סעיף 23

נמחק.

סעיף 24

נמחק

 סעיף 24

נמחק.

קבלת חבר

סעיף 25

בתום תקופת המועמדות, יועלה על סדר היום של האסיפה הכללית דיון בדבר קבלת המועמד כחבר.

 סעיף 25

נמחק.

סעיף 26

 ועד ההנהלה של הקיבוץ או רשות אחרת שנקבעה למטרה זו על ידי האסיפה הכללית, יגישו לאסיפה הכללית את חוות דעתם בנדון.

סעיף 26

לעת הבאת בקשת נקלט להתקבל לחברות בקיבוץ בפני האסיפה, וועד ההנהלה של הקיבוץ או רשות אחרת שנקבעה למטרה זו על ידי האסיפה הכללית, יגישו לאסיפה את חוות דעתם בעניין קבלת המבקש להתקבל כחבר.

סעיף 27

האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת המועמד כחבר או דחיית קבלתו כחבר וביטול מועמדותו, או בדבר הארכת מועמדותו לתקופה נוספת, בתנאי שתקופת המועמדות הרצופה הכוללת לא תעלה על שנתיים ואם קיימות סיבות מיוחדות לכך, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנות מועמדות נוספות.

סעיף 27

האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת הנקלט כחבר או בדבר הארכת תהליך הקליטה לתקופה נוספת או על  דחיית קבלת הנקלט כחבר והפסקת תהליך הקליטה בכל עת.

סעיף 28

מועמד יתקבל כחבר אם ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של 2/3 מהמצביעים בעד ונגד, באסיפה הכללית שבסדר יומה נכלל הדיון בדבר קבלתו כחבר ובלבד שמספר המצביעים התומכים בקבלת המועמד חבר לא יפחת ממחצית ממספר כלל חברי הקיבוץ. ההצבעה תהא בקלפי, בסמוך לאחר האסיפה הכללית הנ"ל. הודעה על סעיף כזה בסדר היום תפורסם לא פחות משלושה ימים לפני מועד האסיפה.

א)    הוגשה בקשת מועמדים בני זוג להתקבל לחברות, יהא הקיבוץ רשאי לקבל את מועמדותם של שני בני הזוג יחדיו או לדחות מועמדותם יחדיו. לא התקבל אחד מבני הזוג לחברות, יראו גם את בן זוגו כמי שלא התקבל, אפילו ההחלטה לגביו הייתה ברוב הנדרש.

סעיף 28

א.    נקלט יתקבל כחבר הקיבוץ אם ההחלטה על קבלתו כחבר נתקבלה בקולות רוב של 2/3 מהמצביעים בעד ונגד, באסיפה הכללית שעל סדר יומה נכלל הדיון בדבר קבלתו כחבר ובלבד שמספר המצביעים התומכים בקבלת הנקלט חבר לא יפחת ממחצית ממספר כלל חברי הקיבוץ. ההצבעה תהא בקלפי, בסמוך לאחר האסיפה הכללית הנ"ל. הודעה על סעיף כזה בסדר היום תפורסם לא פחות משלושה ימים לפני מועד האסיפה.

ב.      בני זוג המבקשים להתקבל לחברות, ההצבעה בדבר קבלתם לחברות בקיבוץ תעשה במשותף כך ששמות בני הזוג יופיעו על גבי אותו הפתק עם סימון "בעד" או "נגד" משותף.

סעיף 29

האסיפה הכללית מוסמכת להחליט בדבר אי קבלת המועמד כחבר מתוך סיבה כלשהי שתמצא לנכון, לרבות אי התאמה חברתית ויחס לעבודה.

סעיף 29

האסיפה הכללית רשאית לדחות בקשת הנקלט להתקבל לחברות מכל סיבה שהיא.

 

סעיף 30

האסיפה הכללית אינה חייבת לתת בהחלטתה את הנימוק או הנימוקים שבגללם החליטה לא לקבל המועמד כחבר.

סעיף 30

ללא שינוי.

סעיף 31

 החלטת האסיפה הכללית בדבר אי קבלת מועמד כחבר היא סופית ואין למועמד זכות לערער על ההחלטה בפני מוסד או גוף כלשהו, לרבות רשות משפטית כלשהי.

סעיף 31

החלטת האסיפה הכללית בדבר אי קבלת נקלט כחבר היא סופית ואין לנקלט זכות לערער על ההחלטה בפני מוסד או גוף כלשהו, לרבות רשות משפטית כלשהי.

סעיף 32

 נמחק.

סעיף 32

נמחק.

סעיף 33

האסיפה הכללית רשאית להחליט בדבר קבלת חבר גם מבלי שיידרש לעבור תקופת מועמדות ובלבד שאותו אדם הגיש בקשה בכתב להתקבל כחבר תוך תקופה שהאסיפה הכללית קבעה לעניין זה והמבקש הוא אחד מאלה:

א.  ילדו של חבר הקיבוץ;

ב.   מי שהתחנך בקיבוץ לפחות שנתיים רצופות - קודם

 להגשת בקשתו;

ג.    אדם המבקש לעבור לקיבוץ מקיבוץ אחר שבו היה חבר עד כה;

ד.   אדם התקבל בנסיבות שלדעת האסיפה הכללית הן נסיבות מיוחדות המצדיקות ויתור על תקופת המועמדות.

סעיף 33

נמחק.

 

סעיף 34

רשום אדם בפנקס החברים של הקיבוץ ביום תחילת תוקפו של תקנון זה, ונהג אותו אדם, וכן נהגו בו, כחבר הקיבוץ לכל דבר, יראו אותו כחבר הקיבוץ, אף אם לא קוימו לגביו הוראות פרק זה, כולן או מקצתן.

סעיף 34

נמחק.

סעיף 34א'

על אף האמור בכל דין לא יראו אדם כחבר הקיבוץ אלא אם התקבל לחברות על פי סעיף 28 לתקנון זה, אפילו נהג ונהגו בו כחבר הקיבוץ.

סעיף 34א

ללא שינוי.

פקיעת חברות

סעיף 35

 חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה:

א)    במותו;

ב)      בעוקרו את מקום מגוריו הקבוע מתחום
היישוב הקיבוצי שלא בהסכמת הקיבוץ;

ג)       עם מתן הודעה לקיבוץ בדבר יציאתו מהקיבוץ;

ד)      עם הוצאתו מהקיבוץ;

ה)     אם הוכרז כפושט רגל.

 

סעיף 35

בכפוף לכל דין, חברותו של חבר פוקעת בקרות אחד מאלה:

א)      במותו;

 

ב)        עם מתן הודעת החבר בכתב על הפסקת חברותו בקיבוץ;

ג)         בעקרו את מקום מגוריו הקבוע מתחום היישוב הקיבוצי שלא בהסכמת הקיבוץ ואחר שנקרא חזרה ולא שעה לקריאה בתוך המועד שנקבע באותה קריאה ולא יותר מ-180 יום ממועד משלוח הקריאה;

ד)        יצא לחופשה מיוחדת ולא חזר לקיבוץ בתום המועד שנקבע לסיומה;

ה)       עם הפסקת חברותו בקיבוץ על ידי האסיפה הכללית;

ו)         אם הוכרז כפושט רגל אלא אם החליט הרשם אחרת.

ז)         אם נתקיים תנאי בהסכם בין החבר לבין הקיבוץ לפיו תפקע החברות בהתקיים אותו התנאי ובלבד שנקבע באסיפת הקיבוץ כי מדובר בתנאי שהפרתו תביא להפסקת חברות.

האחריות לבדיקת קיומם של מי מהתנאים הנ"ל וקבלת החלטה בנושא, ככל שתידרש, הינה על מזכירות הקיבוץ.

סעיף 36

רשאי הקיבוץ להוציא חבר מהקיבוץ על פי החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה בקולות שני שלישים של החברים המצביעים, בעד ונגד בקלפי, בגלל אחת הסיבות הבאות:

א.    אם הורשע בעבירה מסוג פשע או בעבירה שיש עימה קלון, או בעבירה שביסודה אי יושר, או בעבירות אלימות, מין או סמים;

ב.      אם נקבע על ידי האסיפה הכללית כי פעל (או חדל מלפעול) באופן בלתי הוגן הפוגע ביסודות הקיבוץ, במטרותיו או באורחות חייו;

ג.       אם עבר על הוראה מהוראות תקנון זה, או לא קיים החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה בהתאם להוראות תקנון זה, בתנאי כי אי קיום ההחלטה האמורה קרה, או לא נפסק, לאחר שהוחלט באסיפה הכללית, בין באופן כללי לסוג עניינים מסוימים ובין באופן מיוחד לעניין הנדון, כי על אי קיום ההחלטה האמורה צפוי חבר להוצאה מהקיבוץ;

ד.      אם, לאחר שנתקבל לקיבוץ, התברר שפרט חשוב מפרטי תצהיר המועמדות שלו ו/או מהסכם הקליטה היה כוזב או שהפר התחייבות הכלולה בהם.

 

סעיף 36

ללא שינוי.

סעיף 37

נמחק.

סעיף 37

נמחק.

הליכי הוצאת חבר

סעיף 38

מזכירות הקיבוץ תודיע לחבר עשרה ימים מראש על דבר ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית להוצאותו מהקיבוץ בגלל נימוקים שיפורטו באותה הודעה.

סעיף 38

מזכירות הקיבוץ תודיע לחבר עשרה ימים מראש על דבר ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית שעניינה הוצאותו מהקיבוץ בגלל נימוקים שיפורטו באותה הודעה.

סעיף 39

החבר רשאי לדרוש בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מיום קבלת הודעה כאמור, בירור במזכירות הקיבוץ או ברשות מוסמכת אחרת של הקיבוץ, אם האסיפה הכללית קבעה רשות מוסמכת כזו למטרה זו. נדרש בירור כזה, לא תועלה ההצעה על סדר היום של האסיפה הכללית עד לאחר שמזכירות הקיבוץ או הרשות האמורה קיימה את הבירור וקבעו את החלטתן לאור מסקנות הבירור. לא הופיע החבר לבירור במועד שנקבע, לאחר שהוזמן אליו, ואין הצדקה סבירה לאי הופעתו, יראו את דרישתו לבירור כמבוטלת.

סעיף 39

ללא שינוי.

סעיף 40

לא דרש החבר בירור, או קוים בירור והמזכירות או הרשות האמורה לא שוכנעו בדבר הצורך בביטול ההצעה, תועלה ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית, אולם לא לפני עשרה ימים מתאריך מסירת ההודעה לחבר, כאמור.

סעיף 40

ללא שינוי.

סעיף 41

לחבר תימסר הודעה בכתב בדבר מועד האסיפה שתדון בהוצאתו לפחות 48 שעות מראש. באם החבר נמצא בתחומי היישוב הקיבוצי תימסר לו ההודעה במסירה אישית, ובאם הוא נמצא מחוץ לתחומי היישוב הקיבוצי והשאיר כתובת, תישלח לו ההודעה בדואר רשום לפי הכתובת שהשאיר.

נעדר החבר מתחום היישוב הקיבוצי ולא השאיר כתובת, פטור הקיבוץ ממסירת הודעה.

סעיף 41

 ללא שינוי.

פרק ד' - הון הקיבוץ

סעיף 42

 אין לקיבוץ הון מניות (המיועד להקצאה לחבריו). לחבר הקיבוץ אין זכויות הון כלשהן בקיבוץ.

סעיף 42

ללא שינוי.

סעיף 43

לא תחול על חבר הקיבוץ אחריות אישית בעד חובות הקיבוץ או התחייבויותיו, בין בזמן קיומו של הקיבוץ ובין בפירוקו.

סעיף 43

ללא שינוי.

סעיף 44

(א)      רכוש הקיבוץ אינו ניתן לחלוקה בין החברים, בזמן קיומו של הקיבוץ.

(ב)       על אף האמור בסעיף (א) לעיל – רשאי הקיבוץ:

(1)   לצבור זכויות על שם החברים או לטובתם בדרך של הפקדות לקופת גמל על שם החברים או רכישת זכויות בקרנות פנסיה או תוכניות חסכון על שם החברים, כחלק מהסדרי הביטחון הסוציאלי, הכל על פי החלטות קיבוץ מעת לעת.

(2)   לשייך זכויות בנכסיו לחבריו, בהחלטה של האסיפה בתנאים הקבועים בהוראות כל דין ובתנאים שייקבעו בהחלטה כאמור.

 

סעיף 44

א.    שיוך דירות:

הקיבוץ רשאי לשייך לחברי הקיבוץ זכויות בדירות המגורים לרבות בדרך של חכירת משנה ובלבד שיתקיימו כל  אלה:

(1)   בכפוף להחלטות הקיבוץ ולכל דין הזכאים לשיוך דירות הם מי שהיו חברי הקיבוץ במועד שנקבע לעניין זה בהחלטות הקיבוץ (להלן: "המועד הקובע לשיוך דירות") או או לאחריו,  בכפוף לתנאים שנקבעו לצורך כך בהסכם ההצטרפות לחברות של אותו חבר וזאת בכפוף להחלטות הקיבוץ. למעט חברים שחברותם נפסקה שלא על דרך פטירה בטרם העברת הזכויות בדירות המגורים לידיהם שאז לא יהיו זכאים לזכויות כאמור  אלא אם נקבע בהסכם שנחתם בינם לבין הקיבוץ במפורש אחרת. 

(2)   עד לרישום הזכויות על שם החבר בפועל ימשיך הקיבוץ להיות בעל הזכויות בדירות המגורים מבלי שתהא לחבר או ליורש, חליף, או נציג של החבר כל זכות בדירה למעט זכות השימוש של החבר בימי חייו, בהתאם להחלטות הקיבוץ.

(3)   הקיבוץ יבצע את שיוך הדירות "על חשבון" דמי העזיבה המגיעים לחברים במקרה של עזיבה ובכלל זה יהא רשאי להחליט כי שיוך הדירות יותנה בויתור החברים על דמי העזיבה המגיעים להם על פי התוספת הראשונה לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 (להלן: "כללי העזיבה") או כל דין או הסכם שיחליף אותם. הויתור לא יעלה על שווי ההטבה הגלומה בהעברת הזכויות בדירה לחבר.

(4)   הקיבוץ רשאי לקבוע בהחלטותיו הסדרים לגבי שימוש החברים בדירות המגורים לרבות בענין השכרתן (בתמורה או שלא בתמורה), ביטוח הדירות, טיפול בתשתיות ציבוריות שבשטח המגרש וכו'.

(5)   הקיבוץ רשאי לאפשר הקניית זכויות לחברים בדירות המגורים טרם השלמת רישום הזכויות המלאות בהן, בכפוף לכל דין.

(6)   עם השלמת שיוך דירה לחבר לא תחול עוד על הקיבוץ חובה לספק לחבר מדור ו/או לממן מדור לחבר וזאת מבלי לפגוע בחובות הקיבוץ כלפי תלויים ובעלי צרכים מיוחדים כאמור בתקנון זה.

(7)   הקיבוץ יהיה רשאי לדרוש מחבר שוויתר על זכותו לשיוך דירה כי יישא בהוצאות שיגרמו לקיבוץ בגין מגורי החבר בדירה שיעמיד הקיבוץ לשימושו.

(8)   הקיבוץ רשאי לקבוע כי החזקת הזכויות אשר הוקנו לחבר במסגרת השיוך תותנה בהמשך החברות ו/או במגורים בקיבוץ וכו' ובמקרה כזה יהיה עליו להעבירן לאחר כאמור להלן.

(9)   לקיבוץ תהא זכות קדימה מתמדת ותישמר לו זכות סירוב ראשונה לרכוש עבורו ו/או עבור אחרים את הזכויות בדירת המגורים בכל מקרה של העברת זכויות.

(10) תנאי להעברת זכויות מאת מי ששוייכו לו זכויות כאלו לאדם אחר, הינו כי אותו אדם התקבל לחברות בקיבוץ.

(11) יורש של חבר יידרש להתקבל כחבר בקיבוץ או לחלופין להעביר את זכותו בדירת המגורים של המוריש לאחר, כאמור בסעיף (10) לעיל, וזאת בתוך המועדים ובתנאים שייקבעו לכך בהחלטות הקיבוץ.

(12) מי שחברותו בקיבוץ נפסקה מסיבה כלשהי למעט עקב פטירה, יהא חייב להעביר הזכויות בדירה לאדם אחר כאמור בסעיף (10) לעיל וזאת בתוך המועדים ובתנאים שייקבעו לכך בהחלטות הקיבוץ.

(13)      הקיבוץ יקבע מנגנונים לצורך איזון בין החברים ביחס לשווי הזכויות המועברות וזאת בהתחשב בוותק החברים.

ב.     שיוך פירות נכסים:

הקיבוץ יהיה רשאי לחלק רווחים לחברי הקיבוץ בהתאם להחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית ולצורך כך:

(1) להקצות תעודות זכות לחברי הקיבוץ ו/או יורשיהם אשר יקנו זכות לקבלת כספים מהקיבוץ על בסיס מפתח חלוקה שייקבע על ידי הקיבוץ ובלבד ש50% ממנו לפחות ייקבע בהתאם לוותק החברים.

(2) לקבוע מדרג שימושים לצורך הבטחת צרכים והתחייבויות של הקיבוץ כתנאי לביצוע חלוקת רווחים לחברים.

(3) לנכות כל חוב או התחייבות של החבר מזכותו לקבלת רווחים.

(4) לקזז שוויין של הזכויות שיעביר לחברים במסגרת שיוך פירות הנכסים מזכותם של החברים לדמי עזיבה.

(5)   בכפוף להחלטות הקיבוץ ולכל דין הזכאים לרווחים ו/או לתעודות זכות כאמור הם מי שהיו חברי הקיבוץ במועד שנקבע לעניין זה בהחלטות הקיבוץ (להלן: "המועד הקובע לשיוך פירות נכסים") או לאחריו,  בכפוף לתנאים שנקבעו לצורך כך בהסכם ההצטרפות לחברות של אותו חבר וזאת בכפוף להחלטות הקיבוץ ולמעט חברים שחברותם נפסקה שלא על דרך פטירה בטרם הקצאת תעודות זכות כאמור, ככל שיוקצו.

ג.       הוראות סעיף זה יבואו במקום הוראות תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש) התשס"ו -2005 ותקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש) התשס"ו-2005 כאמור בתקנה 2 לתקנות הנ"ל.

סעיף 45

א.    הקיבוץ אינו מחלק רווחים.

ב.       

(1)   הקיבוץ רשאי, בהחלטה של האסיפה הכללית ובתנאים הקבועים בסעיפים קטנים (2), ו-(3) להלן, להקים לחבריו קרן מילואים, שתשמש לביטחון הסוציאלי של חברי הקיבוץ ולרווחתם הכללית. מקורותיה של הקרן יהיו רווחי הקיבוץ ותרומות חבריו.

(2)   כספי הקרן לא ישמשו לעסקי הקיבוץ ולא יחשבו לנכס (אקטיב) של הקיבוץ.

(3)   תקנון קרן המילואים וכל שינוי בו יתקבלו ברוב הדרוש לשינוי תקנון הקיבוץ.

ג.       לאחר שהופרשו כספים לקרן המילואים, אם הופרשו, תעבור יתרת הרווחים להון העצמי של הקיבוץ.

 

 

סעיף 45

א.    חלוקת רווחים:

(1)   ככל שלא קיבלה האסיפה החלטה כללית בדבר אופן חלוקת הרווחים ו/או שיוך פירות הנכסים כאמור בסעיף 44 ב' לעיל, אזי יחולקו הרווחים על פי החלטת האסיפה השנתית בהתאם להמלצת המזכירות ובתנאי שחלוקת לפחות מחצית מהרווחים תהיה לפי ותק. האסיפה השנתית רשאית להפחית את השיעור המוצע על ידי המזכירות אך לא להעלותו.  יתר על כן קודם לחלוקת הרווחים יבדק המצב האקטוארי של פנסיות החברים הוותיקים, התחיבויות הקיבוץ לערבות הדדית, לרבות רשת ביטחון וסיעוד לחברים ולבנים נסמכים (על פי הסדר בנים נסמכים)  ורק לאחר בכפוף לעמידתו בהתחייבויות אלה (ביחס לתקופה הרלוונטית) יחולקו רווחים.

(2)   במקרה והיה לקיבוץ גרעון אקטוארי, חלוקת הרווחים לזכאים לכך כפופה להצגת תוכנית בפני רשם האג"ש לסגירה הדרגתית של הגירעון האקטוארי והבטחת מקורות לתמיכה בבעלי צרכים מיוחדים, חברי הקיבוץ והתלויים בהם. הוראה זו תחול על החלוקה הראשונה ולאחר מכן יהיה הקיבוץ רשאי להמשיך ולחלק רווחים ללא צורך בהצגת תוכנית נוספת אלא אם לדעת הוועדה לביטחון סוציאלי חלה (ככל שמינה הקיבוץ וועדה כזו ואחרת לדעת המזכירות) הרעה משמעותית בגרעון האקטוארי הצפוי.

(3)   הקיבוץ רשאי לקזזז חוב של חבר ו/או בן זוגו (המקיים עמו משק בית משותף) לקיבוץ מהזכות לחלוקת רווחים כאמור וזאת אף אם הרווחים יחולקו באמצעות תאגיד בשליטת הקיבוץ.

(4)   לעניין חוב בר קיזוז כאמור יחשבו כל הסכומים הידועים או שיוודעו בעתיד אשר התקבלו אצל חבר בגין עבודה וזכויות נלוות, ובגין חלף עבודה ובגין זכויות עודפות בשיוך דירה אשר החבר לא שילם לקיבוץ במועד שנקבע בהחלטות הקיבוץ, וכל סכום אחר הרשום כחוב של החבר לקיבוץ.

ב.      ללא שינוי

(1)   ...

(2)   ...

(3)   ...

(4)   הקיבוץ רשאי להחליט כי הקרן תנוהל באמצעות תאגיד או בנאמנות.

ג.       ללא שינוי

 

פרק ה' – חובות החבר וזכויותיו

איסור העברת זכויות וחובות

סעיף 46

 חובות החבר וזכויותיו בקיבוץ הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לביצוע ע"י מיופה כח.

 

סעיף 46

זכויות החבר וחובותיו בקיבוץ הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לביצוע ע"י מיופה כח – למעט זכות ההצבעה בכפוף להוראות הדין לעניין זה. למרות האמור, הקיבוץ רשאי לקזז חוב של חבר לקיבוץ מזכויות החבר ובן זוגו המקיים עמו משק בית משותף.

חובות החבר

סעיף 47

חבר הקיבוץ חייב לקבוע את מקום מגוריו הקבוע ביישוב הקיבוצי ולגור בו מגורי קבע, כפוף להוראות תקנון זה.

סעיף 47

ללא שינוי.

סעיף 48

חבר הקיבוץ חייב בכל אלה:

א)    להעמיד לרשות הקיבוץ את מלוא כוח עבודתו, הכנסותיו ויכולת התפרנסותו ולקיים את הוראות רשיותיו המוסמכות של הקיבוץ בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכך.

ב)      לדווח לקיבוץ על כל הכנסותיו מעבודה ומחלף עבודה.

 

 

סעיף 48

א.    החבר חייב לקיים את הוראות החלטות הקיבוץ ורשויותיו המוסמכות בכל הנוגע להכנסותיו מעבודה  ולסדרי עבודתו, על כל הקשור בכך.

ב.      חבר יעביר לקיבוץ את הכנסותיו. על אף האמור, הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כי חברי הקיבוץ לא יידרשו למסירת הכנסותיהם לקיבוץ, אלא למסירת דיווח אודות הכנסותיהם בלבד, והכל כפי שייקבע בהחלטות אסיפת הקיבוץ לעניין זה.

"הכנסה" בתקנון זה - כל השתכרות, חלף השתכרות, תמורה, קצבה, הטבה, הנאה או זכות אחרת המגיעים או שיגיעו לחבר, במישרין או בעקיפין, בגין או חלף עבודתו או עבודת בן זוגו חבר הקיבוץ, משלח ידו ו/או עסקו של החבר לרבות מייזמות עסקית - הכל ביחס לתקופת חברותו בקיבוץ - ולרבות קצבה פנסיונית, תגמולים מקופת גמל, ביטוח מנהלים, גמלאות, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, פיצויים בגין פגיעה בעבודה ו/או בקשר אליה, תגמולים או קצבאות בגין נכות,  קצבאות שאירים, קצבאות הביטוח הלאומי, תשלומים שניתנו לכיסוי הוצאות, לרבות בשל החזקת רכב וטלפון, וכן תמלוגים בגין המצאה, פטנט, זכות יוצרים, זכות מבצעים וכן תקבולים שמקורם בקרן שנוצרה או מומנה ע"י הקיבוץ.

ג.       הקיבוץ רשאי לקבוע כללים בנוגע למתכונת העברת הכספים וההתחשבנות בינו לבין חבר או כלל החברים לרבות בנוגע לניכוי הוצאות ביצירת ההכנסה.

ד.      בכל מקרה, החבר, ימסור לקיבוץ גילוי מלא ונאות בדבר הכנסותיו וימסור את כל המסמכים וההצהרות הנדרשות על ידי הקיבוץ על מנת שניתן יהיה לרשום הכנסותיהם של חברי הקיבוץ בספרי הקיבוץ ולדווח לרשויות הנוגעות כמתחייב לפי כל דין – לרבות דו"חות שנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה.

ה.     כל זכות שנצברה לחבר בגין עבודתו (לרבות קרנות פיצויים וקרנות השתלמות) טרם אישור תיקון זה לתקנון הקיבוץ (שנת 2021) שייכת לקיבוץ. החבר חייב להעבירה לקיבוץ בדרכים שייקבעו על ידי הקיבוץ והקיבוץ יהיה רשאי לגבות סכומים שלא העוברו בכל דרך או הסדר שייקבע.

סעיף 49

חבר הקיבוץ ינהג על פי אורחות החיים וחיי החברה הנהוגים בקיבוץ, וכן יקבל את מרות הקיבוץ בקביעת דרכי החזקתם וחינוכם של ילדיו הקטינים.

סעיף 49

חבר הקיבוץ ינהג על פי אורחות החיים וחיי החברה הנהוגים בקיבוץ.

סעיף 50

נמחק.

סעיף 50

נמחק.

סעיף 51

 נמחק.

סעיף 51

נמחק.

סעיף 52

חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חבר, שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה, לרבות נקיטה בסנקציות כספיות ואחרות, יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 118 לתקנון זה, ויופעלו בהתאם לאותה החלטה.

סעיף 52

חבר הקיבוץ חייב לקיים את הוראות התקנון, החלטות האסיפה והוראותיה וכן של יתר רשויות הקיבוץ המוסמכות, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. דרכי תגובת הקיבוץ, לרבות הטלת קנסות, לגבי חבר שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה או החלטות כאמור, יובאו לדיון ולהחלטה במזכירות או ברשות אחרת שהוסמכה לשם כך על ידי האסיפה. הטלת קנסות תיקבע בנוהל אשר יאושר באסיפה בהצבעה בקלפי והמזכירות, או אותה רשות כאמור, תטיל קנסות בהתאם לנוהל שייקבע ובלבד שאם יוטלו עיצומים כספיים על החבר יוותרו בידי החבר אמצעי קיום בסכום המינימלי הנדרש לחבר על פי תקנות הערבות ההדדית.

סעיף 53

 חבר הקיבוץ חייב להציע לקיבוץ, והקיבוץ רשאי ליטול לרשותו, את הבעלות והחזקה בכל הנכסים וההכנסות של החבר, שהינם פרי עבודתו בהיותו מועמד וחבר בקיבוץ (להלן: "הנכסים וההכנסות"), אך למעט נכסי החבר כהגדרתם בתקנון זה. חובתו האמורה של החבר תפקע עם עזיבתו את הקיבוץ או עם מתן צו לפירוק הקיבוץ או צו לכינוס נכסיו.

 

סעיף 53

נמחק.

 

סעיף 54

 נמחק.

סעיף 54

נמחק.

סעיף 55

נמחק.

סעיף 55

נמחק.

סעיף 56

 נמחק.

סעיף 56

נמחק.

סעיף 57

א)  חבר הקיבוץ לא יקבל על עצמו התחייבויות כספיות, קנייניות, או כל התחייבות אחרת העלולה להטיל, במישרין או בעקיפין, חובת ממון על הקיבוץ או למנוע מאותו חבר את ביצוע חובותיו כלפי הקיבוץ על פי תקנון זה. קיבל החבר על עצמו התחייבות כאמור לא יהיה הקיבוץ חב בהתחייבות זו.

ב)   חבר הקיבוץ לא יוותר, במישרין או בעקיפין, על הנכסים או ההכנסות לטובת אדם אחר, ולא יעשה כל פעולה בנכסים, פרט למסירתם לקיבוץ, כאמור בסעיף 53, אלא אם קיבל לכך מראש הסכמה בכתב מהקיבוץ.

ג)    חבר הקיבוץ אשר ילדו הקטין מתגורר בקיבוץ יתבע מהורה ילדו אשר אינו חבר הקיבוץ בשמו ובשם ילדו מזונות ילדו והוצאות החזקתו על פי כל דין ועל פי האמור בתקנון זה אם יידרש לעשות כן על ידי הקיבוץ, ואף ייפה את כוחו של הקיבוץ לפעול בשמו ובמקומו לעניין זה.

סעיף 57

חבר הקיבוץ לא יקבל על עצמו התחייבויות כספיות, קנייניות, או כל התחייבות אחרת העלולה להטיל, במישרין או בעקיפין, חובת ממון על הקיבוץ או למנוע מאותו חבר את ביצוע חובותיו כלפי הקיבוץ על פי תקנון זה. קיבל החבר על עצמו התחייבות כאמור לא יהיה הקיבוץ חב בהתחייבות זו.

 

סעיף 58

חבר הקיבוץ ינהג בכל קניין פרטי בתחום היישוב הקיבוצי ומחוצה לו בהתאם לדרכי השימוש המקובלים בקיבוץ.

סעיף 58

נמחק.

 

 

סעיף 59

נפסקה מסיבה כלשהיא חברותו בקיבוץ של חבר שהקיבוץ הוציא עבורו או לטובתו הוצאות מיוחדות, חייב אותו חבר לשעבר להחזיר לקיבוץ את ההוצאות המיוחדות, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הקיבוץ, בהחלטת האסיפה מעת לעת - לעניין תקנון זה "הוצאות מיוחדות" - הוצאות לסיפוק צרכים מיוחדים של החבר או של בני משפחתו בין הוצאות נמשכות ובין חד פעמיות, שאינן חלק מאספקת הצרכים השוטפים, הכל על פי קביעת האסיפה.

סעיף 59

נמחק.

סעיף 60

נמחק.

סעיף 60

נמחק.

סעיף 61

נמחק.

סעיף 61

נמחק.

סעיף 62

 הוציא הקיבוץ הוצאות, בכסף או בשווה כסף, למימוש נכסי חבר שמומשו בפועל על ידי החבר עצמו לאחר הפסקת חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי, חייב אותו חבר לשעבר להחזיר לקיבוץ את ההוצאות האמורות מיד לאחר מימוש אותם נכסים על ידו, לפי כללים שתקבע האסיפה הכללית.

לעניין מימוש פיצויים בעד נזקי גוף, בין לפי חוק הנזיקין ובין לפי חוק אחר, יראו בכלל הוצאות למימוש נכסי חבר לפי סעיף זה גם הוצאות טיפול רפואי ושרותים, בכסף או בשווה כסף, שהוצאו על אותו חבר לשעבר בקשר לאותם נזקי גוף, וכן הוצאות החזקה וקיום של אותו חבר לשעבר ושל התלויים בו תוך תקופת אי כושר עבודה או כושר עבודה מוגבל של אותו חבר לשעבר שנגרם כתוצאה מאותם נזקי גוף.

סעיף 62

נמחק.

 

סעיף 62א'

נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ או חדל להתגורר בו מסיבה כלשהי, יהיה על החבר לשאת בכל חובותיו, כלפי הקיבוץ לרבות התחייבויותיו בהוצאות אחזקת ילדו הקטין וכן ילדו הבגיר התלוי בו, המתגוררים בקיבוץ, וישלמן לקיבוץ מדי חודש בחודשו.

סעיף 62א'

נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ או חדל להתגורר בו מסיבה כלשהי, יהיה על החבר לשאת בכל חובותיו, כלפי הקיבוץ לרבות התחייבויותיו בהוצאות אחזקת ילדו הקטין וכן ילדו הבגיר התלוי בו, המתגוררים בקיבוץ, וישלמן מדי חודש בחודשו לקיבוץ או לחבר הקיבוץ שהקטין או התלוי נמצא במשמורתו.

סעיף 63

חישוב ההוצאות לפי סעיף 62 ייערך בהתאם למקובל בקיבוץ, וספרי החשבונות של הקיבוץ ישמשו ראיה מכרעת ביחס לקביעת סכומי הוצאות אלה.

סעיף 63

נמחק.

סעיף 64

 נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ, מסיבה כלשהי, חייב אותו חבר לשעבר לפנות מקרקעין המוחזקים על ידיו וכל מבנה המשמש למגורים על ידו ועל ידי התלויים בו בקיבוץ, וכל מתקן או מבנה אחר המשמש לכל מטרה גם אם אינו מחובר לקרקע, ולעזוב את תחום הישוב הקיבוצי עם התלויים בו, תוך 90 יום מקבלת הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת ממנו לפנות את המקרקעין, המבנים והמתקנים האמורים, מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה כלשהי בכסף או בעין, פרט לאמור בסעיף 77.

סעיף 64

נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ, מסיבה כלשהי, חייב אותו חבר לשעבר לפנות מקרקעין המוחזקים על ידיו או על ידי התלויים בו בקיבוץ, לרבות דירה ו/או כל מתקן אחר המשמש למגורים גם אם אינו מחובר לקרקע ולעזוב את תחום הישוב הקיבוצי עם התלויים בו, תוך 90 יום מקבלת הודעה בכתב מהקיבוץ הדורשת ממנו לפנות את המקרקעין האמורים, מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה כלשהי בכסף או בעין, פרט לאמור בסעיף 77.

היה ונקבעו בהחלטות הקיבוץ הסדרים בדבר שיוך דירות כאמור בסעיף 44א. לתקנון זה – יגברו אותם הסדרים על האמור בסעיף זה.

סעיף 65

נמחק.

סעיף 65

נמחק.

זכויות החבר

סעיף 66

א)    הקיבוץ יספק את הצרכים החומריים החברתיים והתרבותיים של חבריו בהתאם ליכולתו ובהתחשב בצרכי משק הקיבוץ ופיתוחו וקיום יתר חובות הקיבוץ.

סיפוק הצרכים, כאמור, יבוצע במגמה להגשמת הכלל "לכל אחד לפי צרכיו", תוך שמירת העקרון של שיתוף בצריכה ושל זכויות שוות בתנאים שווים, בהתאם לכללים, ולפי סדרי הביצוע שהקיבוץ קבע בדרך כלל או לסוגי צריכה שונים.

ב)      על אף האמור, אספקת צרכים מיוחדים תיעשה רק לאחר קבלת אישור האסיפה ברוב הקבוע בסעיף 118.

 

סעיף 66

    א.     הקיבוץ ישלים את צורכי החברים בעלי הצרכים המיוחדים ואת צורכי התלויים בחברי הקיבוץ שהינם בעלי צרכים מיוחדים, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הערבות ההדדית") ועל פי ההסדרים של הקיבוץ לעניין בנים נסמכים וקרן בנים בעצ"מ. אם יחולו שינויים בהסדרים, אלה, ינהג הקיבוץ ע"פ השינויים, וזאת כל עוד ההסדר ו/או התקנון הרלוונטי שונה בהתאם לרוב האמור בו, והשינויים תואמים את הוראות הדין בעניין.

     ב.     הקיבוץ יהיה רשאי להטיל על חבריו מיסים לאבטחת קיום פעילות ושירותי הקהילה ולמימון מערכת הערבות ההדדית, על פי סוגי המס (קהילתי, איזון וכו') עליהם הוחלט בעת מעבר לקיבוץ מתחדש. שינוי סוגי המס יחייב אישור בקלפי ברוב מיוחד (רוב של שני שלישים מבין המצביעים). שיעורם של מיסים אלו יקבע מדי שנה במסגרת אישור התקציב באסיפה הכללית ובלבד שלא תהיה העלאה של מסי הקיבוץ לעומת תקציב השנה שעברה (מעבר להצמדה למדד המחירים לצרכן) אלא על פי אישור של רוב מיוחד כהגדרתו בדין (שני שלישים מבין החברים המשתתפים בהצבעה בקלפי).חבר יהא זכאי לקבל מהקיבוץ סיוע במימון צרכיו וצרכי התלויים בו בהתאם לשיעורים שייקבעו בהחלטות הקיבוץ אך לא פחות מהקבוע בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש), התשס"ו-2005 וזאת בכפוף לעמידת החבר בתנאים שייקבעו בהחלטות הקיבוץ הנוגעות בדבר ככל שאינן סותרות את הוראות הדין.

      ג.     סיפוק צרכי החבר בגיל העבודה כאמור לעיל יהא מותנה בכל אלה:

1)  החבר מקיים את כל התחייבויותיו לקיבוץ ואת הוראות התקנון;

2)   החבר ממצה את יכולת השתכרותו ומקיים את חובת עבודתו;

3)   החבר ממצה את זכויותיו לקבלת כל הכנסה או נכס, לרבות כלפי צדדים שלישיים, כגון בן זוג, בן זוג לשעבר, המדינה, ביטוח לאומי וכיוצא באלה;

4)   החבר גילה גילוי נאות של כל ההכנסות והנכסים שלו ושל בן זוגו ונמצא שאין באלה כדי לכסות את עלות הצרכים כאמור לעיל.

5)   החבר העביר לקופת הקיבוץ את כל הכנסותיו, ככל שהינו נדרש לכך לפי החלטות הקיבוץ.

6)   החבר מתגורר בקיבוץ אלא אם החליט הקיבוץ אחרת.

7)   חבר הזכאי לקבל על פי דין או הסכם השתתפות או שיפוי מאדם אחר, לרבות בן זוג או בן שזוג לשעבר וויתר על זכות זו שלא בהסכמת הקיבוץ בכתב, לא יהיה זכאי לסיוע מהקבוץ בגובה הסכומים עליהם ויתר.

     ד.     הקיבוץ יבטיח לחברים שהגיעו לגיל פרישה –השלמה פנסיונית למקורות בעלי האופי הפנסיוני העומדים לרשותם כפי שהוגדר או יוגדר בהחלטות הקיבוץ מעת לעת בהתאם ליכולתו הכלכלית של הקיבוץ ובכפוף להוראות תקנות הערבות ההדדית או כל דין שיחליף אותן.

לעניין זכאות חבר לתקציב פרישה יחולו ההוראות הבאות:

1)         הקיבוץ יהיה רשאי לנכות מהזכות לתקציב הפרישה (פנסיה), כל סכום בעל אופי פנסיוני לרבות סכומים כאלו שהיו צבורים על שם החבר ונפדו על ידו טרם פרישתו שלא בהסכמת הקיבוץ  ו/או עוקלו ו/או סכומים שעליהם הצהיר החבר כנכסיו (בעלי אופי פנסיוני), והם נלקחו בחשבון לצורך חישוב התחייבויות הפנסיה של הקיבוץ כלפיו, ולאחר מכן הוצאו מכלל נכסיו (ובלבד שאין מדובר בנכסים הנכללים באיזון משאבים בין בני זוג), הכל למעט קצבאות ביטוח לאומי. הקיבוץ רשאי להתנות את הזכאות לפנסיה בגילוי נאות של הסכומים האמורים בסעיף קטן זה.

2)         בכלל האמור בסעיף קטן (1) יראה הקיבוץ גם סכומים שהיו צבורים על שם החבר בגין עבודתו בקיבוץ או מחוץ לקיבוץ ונפדו על ידו טרם פרישתו ולא הועברו לקיבוץ.

3)         הקיבוץ רשאי לחייב חבר שטרם הגיע לגיל פרישה להפריש תשלומי מינימום לצורך הבטחת תקציב הפרישה  בעתיד.

4)         בכפוף לכל דין, היה ולמרות האמור בסעיף קטן (3) לעיל חבר לא הפריש הפרשות פנסיוניות לרבות לגמל טרם גיל פרישה הרי שלא יהא זכאי להשלמת תקציב פרישה מן הקיבוץ בהתאמה לחסר בהפרשות ו/או בהתייחס לתקופה שבה לא הפריש לפנסיה.

5)         החבר מיצה את זכויותיו לקבלת קצבה או גמלה ממקור כלשהו עם הגיעו לגיל פרישה.

6)         החבר מתגורר בקיבוץ אלא אם קיבל אישור בכתב מהקיבוץ להתגורר מחוץ לו.

7)         חבר ששהה בחופשה או בעצמאות כלכלית (ככל שהקיבוץ אפשר התנהלות במסגרת כזו), לא יהא זכאי להשלמה לתקציב פרישה בגין אותה תקופה. חברים בחופשה מיוחדת יהיו מחויבים לרכוש בתקופת החופשה זכויות לפנסיה וביטוחי בריאות על חשבונם.

    ה.     פנסית המטרה בקיבוץ (עבור החברים הוותיקים שגילם במועד הקובע ליישום השינוי, הוא גיל 55 ומעלה ) לא תפחת מסך של 5,000 ₪ לחודש (צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בדצמבר 2011).

      ו.      הקיבוץ יהיה רשאי לנכות חוב של החבר בגין אי עמידתו בחובות ההפרשה לפנסיה, מכל נכס/זכות כספית  אשר יגיעו לחבר ו/או לבן זוגו מאת הקיבוץ, לרבות במסגרת של חלוקת רווחים, בונוס, תקציב מיוחד, שיוך דירות, שיוך נכסים ו/או שיוך פירות הנכסים, והכל בכפוף להחלטה שתתקבל באסיפה לעניין זה באופן כללי או פרטני.

      ז.     הקיבוץ יקים ועדה לצרכים מיוחדים כמשמעותה בתקנות הערבות ההדדית. ערעור על החלטות ועדת צרכים מיוחדים יובא ישירות להליך גישור ובוררות בפני מגשר ו(במידת הצורך) בוררים אשר יקבעו מראש בהחלטת ועדת צרכים מיוחדים.

    ח.     ערעור על החלטה בדבר הספקת צרכי החבר בגיל העבודה ובגיל פרישה יתקיים על פי נוהל הערעורים ודרכי שמיעתם הנהוג בקיבוץ בכפוף לסעיף 111 להלן.

סעיף 67

לעניין סעיף 66: "צרכי חברים" –לרבות צרכי החזקתם וחינוכם של ילדיהם הקטינים ושל ילדיהם הבגירים אם הם תלויים בהם ובלבד שהוכרו ככאלה על ידי מוסדות המדינה המטפלים בכך או הקיבוץ, הנמצאים ביישוב הקיבוצי, ובהסכמת הקיבוץ אף מחוץ לתחום היישוב הקיבוצי (בתקנון זה: תלויים בחבר קיבוץ).

"צרכים מיוחדים" – צרכים סובייקטיביים מעבר לצרכי החברים המסופקים על ידי הקיבוץ ואינם צרכים אשר המדינה או מוסדות מקצועיים חיצוניים מכירים בהם.

סעיף 67

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 66 לעיל, הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כללים להבטחת זכויות וצרכים של מי שהיו חברי הקיבוץ במועד שייקבע לכך בהחלטות הקיבוץ (להלן: "המועד הקובע לשינוי") ואשר גילם במועד הקובע לשינוי היה מעל לגיל 55. שינוי החלטות שעניינן הבטחת זכויות אותם החברים יחייב אישור ברוב מיוחד (כהגדרתו בדין, שני שלישים מבין המשתתפים בהצבעה) ובלבד שתמכו בשינוי מרבית החברים שהיו מעל גיל 55 במועד הקובע לשינוי אשר השתתפו בהצבעה.  

סעיף 68

א)       נכסים שנמסרו על ידי הקיבוץ לשימושו של החבר, ואשר אינם נכסי החבר כהגדרתם בתקנון זה, ממשיך הקיבוץ להיות בעליהם מבחינת זכות הקניין בהם, ולחבר נתונה רק זכות השימוש בהם, בהתאם למטרות שנקבעו על ידי הקיבוץ. לחבר אין זכות העברה או העברת השימוש בנכסים אלה שלא בהסכמת הקיבוץ; ובכל עת שנפסק השימוש בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה כלשהי חוזרת החזקה בהם מאליה לקיבוץ.

ב)        חבר אינו רשאי להתיר להתגורר, למסור השימוש או לתת רשות שימוש במבנה או בדירה שנמסרה לשימושו על ידי הקיבוץ לאדם אחר שאינו חבר הקיבוץ, לרבות בן זוג, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהקיבוץ. הקיבוץ יכול לבטל הסכמה שניתנה בכל עת.

סעיף 68

בכפוף לאמור בסעיף 44א לעיל, מסר הקיבוץ לחבר נכס או נכסים, לשימושו של החבר, לא תהא לחבר כל זכות בנכס למעט זכות השימוש והוא לא יהא רשאי להעביר או להמחות זכות זו לאחר או להרשות שימוש לאחר, לרבות לבן זוג או לקרוב משפחה אחר, ללא הסכמה מפורשת מן הקיבוץ בכתב.

במקרים מתאימים יהא הקיבוץ רשאי לדרוש דמי שימוש מהחבר ו/או ממורשה נוסף שאישר הקיבוץ כאמור וכן לדרוש מן החבר שיהא ערב להתחייבויות אותו מורשה.

נפסק השימוש בנכסים אלה על ידי החבר מסיבה כלשהי לרבות עקב פטירה, תחזור החזקה בהם מאליה לקיבוץ.

סעיף 69

נמחק.

סעיף 69

נמחק.

סעיף 70

האמור בסעיף 66 לא יתפרש כהטלת חובה אוטומטית על הקיבוץ לשאת באחריות לסילוק קנס שהוטל על חבר בשל עבירה פלילית, או לסילוק חוב לפי פסק דין שניתן נגדו, או להעמיד לחבר סיוע משפטי או לשאת בהוצאות ותוצאות הליכים משפטיים שנקט בהם החבר או שננקטו נגדו, וכן לא ישוחרר חבר קיבוץ לשעבר מאחריות בעד נזק שגרם בזדון לרכוש הקיבוץ אף תוך תקופת חברותו בקיבוץ.

סעיף 70

הקיבוץ לא ישא במישרין או בעקיפין בכל חיוב כספי או אחר המוטל על החבר, לרבות על פי דין (לרבות הדין האישי), פסק דין, הסכם או התחיבות אחרת של החבר – אלא אם קיבל הקיבוץ, על פי החלטתהמזכירות או באסיפה, החלטה מפורשת לשאת באותו חיוב, בין דרך כלל ובין לחיוב מסוים או אם התיר לחבר להתחייב כאמור ובמגבלות אותו היתר.

 

סעיף 71

בקביעת עבודתו של החבר ינהג הקיבוץ, לפי יכולתו ואפשרויותיו, על פי עקרונות אלה:

א)            מקום עבדותו של כל חבר ייקבע תוך התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של החבר ובצרכי משק הקיבוץ;

ב)              קידום הכשרתו והתמחותו של החבר בעבודתו.

האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לסדר את החבר העובד במקום עבודה קבוע, לעבוד באופן זמני בשירותים או בעבודה עונתית או בעבודות מיוחדות אחרות כפי שיידרש מפעם לפעם, ובמקרים שיהיה צורך בכך אף להחליף את מקום עבודתו הקבוע.

סעיף 71

נמחק.

 

סעיף 72

 אם יש ביכולתו של הקיבוץ ולפי מידת יכולתו, יושיט הקיבוץ תמיכה כספית ואחרת להורי חבר, החיים מחוץ לתחום היישוב הקיבוצי, ובמקרים מיוחדים גם לקרובי משפחה אחרים, הנזקקים לדעת הקיבוץ לתמיכה לצורך קיומם, הכל על פי כללים והסדרים שיקבעו על ידי הקיבוץ.

סעיף 72

 נמחק.

סעיף 73

  הקיבוץ רשאי להתנות את הושטת התמיכה כאמור,  בהשתתפות תומכים אחרים, שדרגת קרבתם לאותו הורה או קרוב אינה פחותה מדרגת קרבתו של החבר אליהם, בשעורים יחסיים שהקיבוץ יקבע בהתאם לנסיבות העניין.

סעיף 73

 נמחק.

סעיף 74

נפטר חבר הקיבוץ ובן זוגו עזב את הקיבוץ לאחר מכן – ונותרו בקיבוץ ילדים קטינים יתחייב החבר העוזב באחזקת הילדים על פי כללים והסדרים שיקבע הקיבוץ.

 

סעיף 74

נפטרו הורי קטין או בן נסמך/תלוי כהגדרתו בתקנות (להלן: "תלויים") בהיותם חברי קיבוץ יחולו ההוראות הבאות:

א.    נותרו התלויים יתומים משני הוריהם - ימשיך הקיבוץ בהחזקתם ובחינוכם על פי החלטותיו , כל עוד לא נקבע אחרת על ידי ועדת צרכים מיוחדים.

ב.      נפטר אחד ההורים, יהיו התלויים בהחזקתו ובאחריותו המלאה של בן הזוג הנותר, בין אם נשאר בקיבוץ ובין אם עזב. כל עוד ההורה הנותר חבר בקיבוץ יחולו הוראות סעיף 66 לעניין החזקת התלויים.

ג.       אין באמור לעיל כדי לשחרר את עזבון החבר המנוח או את קרובי התלויים מחובת מזונות על פי דין.

ד.      הספקת צרכי התלויים תותנה בהסדרים שיקבע הקיבוץ לגבי שימוש בהכנסות ובנכסים של החבר ו/או של התלויים בו או שעבודם לטובת הקיבוץ כנגד הספקת הצרכים המיוחדים.

 

סעיף 74א

נפטרו הורי קטין בהיותם חברי קיבוץ ימשיך הקיבוץ בהחזקת הקטין כל עוד הוא מתגורר דרך קבע ביישוב הקיבוצי וכן ישתתף הקיבוץ בהוצאות החזקתו של הקטין מחוץ לקיבוץ, הכל בהתאם ליכולתו של הקיבוץ.

סעיף 74א

נמחק.

סעיף 75

נמחק.

סעיף 75

נמחק.

סעיף 76

נתן הקיבוץ לחבר, על פי בקשתו, חופשה מיוחדת (כגון: שנת חופש), בישוב הקיבוצי או מחוץ לתחום הישוב הקיבוצי, חייב החבר לקיים את התנאים שנקבעו בהחלטה שלפיה ניתנה לו חופשה זו, וכפוף לתנאים אלה רשאי החבר תוך אותה תקופה לעבוד ולהשתכר לחשבונו, או לקבל הספקת צרכי קיומו ממקורות אחרים, וכן לנהוג אורח חיים מתאים לנסיבות המצב, אך הוראות הסעיפים  52-57 יחולו על אותו חבר בכל מקרה.

ניתנה לחבר חופשה מיוחדת לא יהיה החבר זכאי לצבירת זכויות ותק מכל סוג שהוא וכן לא יהיה זכאי להצביע באסיפה הכללית או בכל צורת הצבעה אחרת ולא ייכלל במניין החברים לצורך בחינת תוצאות ההצבעה. האמור לא יחול לגבי החלטה בעניין הכרוך בשינוי זכויות בנכסי הקיבוץ.

סעיף 76

הקיבוץ, ע"י המזכירות, רשאי לקבוע בהחלטותיו מעת לעת את התנאים בהם יתאפשר לחבר (יחד עם משפחתו) לשהות בחופשה מיוחדת (כגון: שנת חופש), מחוץ לתחום הישוב הקיבוצי, בין באופן כללי ובין במקרה מסויים וכן להתנות את יציאת החבר לחופשה מיוחדת כאמור, בחתימת הסכם מתאים עם הקיבוץ.

במקרה של זוג חברים – יציאה לחופשה מיוחדת תתאפשר רק לשני בני הזוג המרכיבים את היחידה המשפחתית ביחד ולא תתאפשר יציאה לחופשה של אחד מהם בעוד השני נשאר בקיבוץ. חבר שאושרה לו חופשה מיוחדת כאמור, חייב לקיים את התנאים שנקבעו בהחלטה שלפיה ניתנה לו חופשה זו ו/או בהסכם שייחתם בין החבר לקיבוץ ואשר יסדיר את תנאי אותה חופשה.

ניתנה לחבר חופשה מיוחדת, לא יהיה החבר זכאי לצבירת זכויות ותק מכל סוג שהוא וכן בכפוף לכל דין, לא יהיה זכאי להצביע באסיפה הכללית או בכל צורת הצבעה אחרת ולא ייכלל במניין החברים לצורך בחינת תוצאות ההצבעה. האמור לא יחול לגבי החלטה בעניין הכרוך בשינוי זכויות החברים בנכסי הקיבוץ או בנושא אישי של החבר המצוי בשנת החופש. הסדרי השימוש במהלך תקופת החופשה, בדירת המגורים בה התגורר החבר טרם יציאתו לחופשה מיוחדת, יהיו כפופים להחלטות שיתקבלו בעניין זה.

סעיף 77

נפסקה חברותו של החבר בקיבוץ מסיבה כלשהי, למעט עקב פטירה, זכאי החבר שנפסקה חברותו כאמור לקבל:

א) זכויות לפנסיה ו/או זכויות מסוג אחר אשר נצברו על שמו על ידי הקיבוץ בהתחשבנות לפי דמי העזיבה על פי כל דין.

ב) דמי עזיבה על פי דין או זכויות בקופת גמל אשר נצברו על שמו על ידי הקיבוץ, הגבוה מביניהם.

ג)    קיים הסכם בכתב בין הקיבוץ ובין החבר או החלטת הקיבוץ בדבר החזרת נכסים או כספים שמסר החבר לקיבוץ עם הצטרפותו לקיבוץ או בזמן חברותו בו, ינהגו בו בהתאם להסכם או בהתאם להחלטה.

סעיף 77

נפסקה חברותו של החבר בקיבוץ מסיבה כלשהי, למעט עקב פטירה, זכאי החבר לשעבר לדמי עזיבה וקצבה בסכומים ובמועדים שנקבעו או יקבעו על פי דין - בהפחתת כל סכום אותו עליו להעביר לקיבוץ על פי החלטותיו או על פי הסכם עמו. הקיבוץ רשאי לשלם את דמי העזיבה בפריסת תשלומים צמודי מדד בהתאם לשיעור הפריסה המרבי המותר לפי דין. התשלומים יבוצעו באופן חודשי בשיעורים ובמועדים בכפוף לכל דין.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יחולו ההוראות הבאות:

  א.     במקרה בו נצברו עבור החבר ולא הועברו לחזקת הקיבוץ, זכויות הנובעות מעבודתו בקיבוץ או בתאגידיו, או בכל מקום אחר, בתקופת חברותו, (לרבות סכומים שנצברו ונפדו), יהא הקיבוץ רשאי  לנכות את תקופת הצבירה מן הוותק לצורך חישוב דמי העזיבה והקצבה. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הקיבוץ לערוך חשבון דמי העזיבה והקצבה עם החבר בהתאם לכללים הקבועים בדין באותה עת ולרבות קיזוז הסכומים שנצברו או נצברו ונפדו כאמור מדמי העזיבה והקצבה של החבר.

   ב.      שנות החברות שחלפו מיום החלטת האסיפה בעניין השינויים באורחות החיים (הוא יום _________ להלן: "המועד הקובע לשינוי"), לא יבואו במניין הוותק לצורך הזכאות לדמי עזיבה וקצבה.

   ג.       הזכות לקבלת דמי עזיבה מותנית ביציאתו של החבר את מקרקעי הקיבוץ ומגוריו מחוצה לו דרך קבע.

   ד.      הקיבוץ רשאי לפעול כאמור בסעיף 44 לעיל בעניין קיזוז או ויתור כאמור שם.

  ה.      נפסקה חברותו של החבר בקיבוץ טרם העברת זכויות בדירת המגורים אל החבר כאמור בסעיף 44א לעיל - לא יהא החבר זכאי לקבל דמי עזיבה מן הקיבוץ אלא אם חתם על המסמכים הנדרשים לצורך ויתור על זכויותיו לשיוך דירת מגורים.  מובהר כי ככל שיקבע באופן מפורש אחרת בהסכם שבין החבר לבין הקיבוץ כאמור בסעיף 44 א הרי שיחולו הוראות ההסכם.

   ו.       הזכות לשיוך דירה תפקע עם הפסקת חברותו של החבר למעט עקב פטירה - אם טרם מומשה בפועל בטרם הפסקת החברות.

   ז.       סכומים שנצברו בקרנות מכספי הקיבוץ כגון "קרן חיים" גם אם נמשכו מהקרן הם ע"ח דמי העזיבה.

סעיף 78

א)       נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי, רשאי הקיבוץ לעכב, לנכות ולקזז מכל התחייבות שיש לו כלפי העוזב, על פי כל דין, את התחייבויות העוזב כלפיו, לקבות התחייבויות נמשכות.

ב)        נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי, ונשאר בן זוגו או בן זוגו לשעבר, חבר הקיבוץ, רשאי אותן בן זוג להחזיק את ילדיהם בקיבוץ בזכותו הוא. האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לתבוע מבן הזוג שנפסקה חברותו את השתתפותו בהחזקת הילדים על פי כל דין ועל פי תקנון זה, וכן לדרוש מבן הזוג או בן הזוג לשעבר, שנשאר חבר הקיבוץ, כי יתבע מאותו עוזב, בין במו"מ ובין בתביעה משפטית, את השתתפותו של אותו עוזב בהחזקת הילדים ואת העברת דמי ההשתפות האלה לקיבוץ.

סעיף 78

א.  נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ מסיבה כלשהי, ונשאר בן זוגו או בן זוגו לשעבר, חבר הקיבוץ, רשאי אותו בן זוג להחזיק את ילדיהם בקיבוץ.

ב.   האמור לא יפגע בזכותו של הקיבוץ לתבוע מבן הזוג שנפסקה חברותו את השתתפותו בהחזקת הילדים על פי כל דין, ועל פי תקנון זה וכן לדרוש מבן הזוג או בן הזוג לשעבר, שנשאר חבר הקיבוץ, כי יתבע מאותו עוזב, בין במו"מ ובין בתביעה משפטית, את השתתפותו של אותו עוזב בהחזקת הילדים ואת העברת דמי ההשתתפות האלה לקיבוץ או לידי החבר, לפי החלטות הקיבוץ. 

ג.    כל עוד העוזב מתגורר ו/או שהנו בעל זכות ו/או שהנו מחזיק בבית מגורים בקיבוץ לרבות בבית מגורים ששויך לו או לבן זוגו, ימשיך וישלם לקיבוץ מדי חודש את התשלומים הקהילתיים ואת אגרת השירותים בסכום שייקבע הקיבוץ. הקיבוץ יהיה רשאי לחייב את בן הזוג שנותר חבר בכל התשלומים הנ"ל בקשר עם שימוש בן זוגו בבית המגורים.

סעיף 79

נמחק.

סעיף 79

נמחק.

זכויותיהם וחובותיהם של קרובים של חבר הקיבוץ בחיים ביישוב הקיבוצי

סעיף 80

הקיבוץ רשאי לקבל הורה או קרוב אחר של חבר הקיבוץ, לגור בקיבוץ באופן זמני או מתמשך, והכל על פי כללים והסדרים שיקבעו ויאושרו בהחלטת אסיפה.

 

סעיף 80

א.    הקיבוץ רשאי לקבל למגורים בקיבוץ הורה, בן זוג או קרוב אחר של החבר לרבות בנים בגירים התלויים בחבר ויחולו בינו לבין הקיבוץ הוראות ההסכם עמו. הסכם כאמור יכול שיכלול זכויות וחובות הדומות לאלה של חבר הקיבוץ – מבלי שיהא בכך כדי להפוך את אותו אדם לחבר בקיבוץ.

ב.      קרוב שהתקבל למגורים בקיבוץ כאמור לעיל, יהיה בר-רשות בלבד בישוב הקיבוצי כל זמן ישיבתו בקיבוץ, והאסיפה הכללית או וועד ההנהלה,  רשאים בכל מועד שהוא, לבטל רשות זו, ולהפסיק את ישיבתו בישוב הקיבוצי, לפי שיקול דעתם.

ג.       מבלי לפגוע בכלליות האמור, יראו את הרשות האמורה כנפסקת מאליה עם הפסקת חברותו בקיבוץ או יציאתו לחופשה מיוחדת של החבר שבגינו נתקבל אותו קרוב למגורים ביישוב הקיבוצי, אלא אם כן החליט הקיבוץ אחרת.

ד.      נדרש אותו קרוב לעזוב את הישוב הקיבוצי, חייב הוא לפנות, תוך חודש מקבלת הודעה לכך בכתב מהקיבוץ, כל מקרקעין, לרבות צריף, אוהל וכל מתקן אחר המשמש למגוריו, גם אם אינו מחובר לקרקע ולעזוב את תחום הישוב הקיבוצי עם התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום תמורה אחרת כלשהי מהקיבוץ, בכסף או בעין.

ה.     מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות התלוי על פי החלטות הקיבוץ ו/או על פי הסכם פרטני בין החבר ו/או התלוי לבין הקיבוץ, ככל שאלו מעניקות זכויות אחרות ו/או נוספות לתלוי מעבר לקבוע בסעיף זה.

סעיף 81

נמחק.

 סעיף 81

נמחק.

סעיף 82

נמחק.

סעיף 82

נמחק.

סעיף 83

נמחק.

סעיף 83

נמחק.

סעיף 84

נמחק.

סעיף 84

 נמחק.

סעיף 85

נמחק.

סעיף 85

 נמחק.

פרק ו' - רשויות הקיבוץ

האסיפה הכללית

סעיף 86

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקיבוץ והיא רשאית להחליט בכל עניין שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו ושאינו מנוגד ליסודות הקיבוץ.

סעיף 86

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקיבוץ והיא רשאית להחליט בכל עניין שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו.

סעיף 87

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ותפעל בהתאם להוראות הכלולות בחוק. מבלי לפגוע באמור, רשאית כל אסיפה כללית לדון ולהחליט גם בעניינים שהם בסמכויותיה של אסיפה כללית שנתית, כולם או מקצתם.

סעיף 87

ללא שינוי.

סעיף 88

א)       האסיפה הכללית תבחר את כל אלה:

1)      חברי מזכירות, ועדת ביקורת, ומועצה מבין מי שהינם חברי הקיבוץ.

2)      בעלי תפקידים וחברי ועדות אחרות בין ממי שהינם חברי הקיבוץ ובין מאחרים.

ב)        האסיפה מוסמכת לקבוע את סמכויות בעלי התפקידים והרשויות הנבחרות וכן לקבוע משך זמן כהונתם ולהביא את כהונתם לידי סיום בכל עת, למעט העברת סמכויות השמורות על פי החוק או לפי תקנון זה לאסיפה הכללית או לכל רשות אחרת בקיבוץ.

סעיף 88

 האסיפה הכללית תבחר מזכירות וכן רשאית לבחור רשויות או ועדות אחרות לרבות וועדות משנה ונושאי תפקידים אחרים ולקבוע את סמכויותיהם ותפקידיהם למעט העברת סמכויות השמורות על פי דין או על פי תקנון זה לאסיפה.

 כמו כן רשאית האסיפה לקבוע כי ועדות או נושאי תפקידים מסויימים ימונו על ידי המזכירות.

סעיף 89

המזכירות רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית, והיא חייבת לעשות כך על פי דרישה של לא פחות מ-10% ממספר כלל חברי הקיבוץ, תוך 30 יום מקבלת דרישה כזו לשם דיון בעניין שצוין באותה דרישה.

סעיף 89

 ללא שינוי

 

סעיף 90

 המזכירות תפרסם הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית על לוח הודעות שנקבע למטרה זו במקום ציבורי בתחומי הישוב הקיבוצי, לא פחות מ-72 שעות לפני האסיפה. בהודעה יפורטו: מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר היום המוצע.

 בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, אין חובה לשלוח הזמנות אישיות לחברים או לפרסם את ההזמנה בכל צורה נוספת.

סעיף 90

 המזכירות תפרסם הודעה בדבר כינוס אסיפה על לוח המודעות שנקבע למטרה זו או באמצעי פרסום אחר שנקבע לצורך זה או במקום ציבורי בתחומי הישוב הקיבוצי, לא פחות מ-72 שעות לפני האסיפה. בהודעה יפורטו: מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר היום המוצע. בכפוף ליתר הוראות תקנון זה, אין חובה לשלוח הזמנות אישיות לחברים או לפרסם את ההזמנה בכל צורה נוספת.

 למרות האמור לעיל למזכירות שמורה הסמכות לכנס אסיפה בהתראה קצרה יותר, במקרי חירום – ובלבד שינקטו אמצעים סבירים להודיע על כך לכלל החברים.

סעיף 91

האסיפה הכללית תדון בעניינים הקבועים בסדר היום שפורסם על ידי המזכירות והיא רשאית לשנות את סדר העניינים.

סעיף 91

האסיפה הכללית תדון בעניינים הקבועים בסדר היום שפורסם על ידי המזכירות והיא רשאית לשנות את סדר הדיון בעניינים הקבועים על סדר היום וכן להוריד עניין מסדר היום לרבות לצורך החזרת נושא לדיון נוסף באותו הנושא במזכירות.

סעיף 92

מזכיר הקיבוץ יכהן כיו"ר האסיפה הכללית, אלא אם החליטה האסיפה הכללית לבחור יו"ר אחר, בין לאסיפה מסוימת ובין דרך כלל.

סעיף 92

ללא שינוי.

סעיף 93

האסיפה הכללית תקויים בכל מספר של חברים נוכחים.

סעיף 93

ללא שינוי.

סעיף 94

כל החלטה באסיפה כללית תתקבל ברוב דעות רגיל של המצביעים בעד ונגד, אלא אם על פי תקנון זה, או על פי החוק, נדרש רוב גדול יותר.

סעיף 94

ללא שינוי.

סעיף 95

 האסיפה הכללית רשאית לקבוע כי בענינים מסוימים שיפורטו באותה קביעה תתקבל החלטה ברוב מיוחד בלבד שיקבע באותה קביעה ושאינו קטן מהרוב הנדרש על פי תקנון זה או על פי החוק להחלטה באותם עניינים. קביעה, כאמור, אינה ניתנת לשינוי או לביטול ביחס לכל עניין מסוים הנכלל בה אלא בהחלטה שנתקבלה באותו רוב מיוחד הדרוש לקבלת החלטה באותו עניין מסוים על-פי אותה קביעה. כל עוד קביעה, כאמור היא בתוקף, לא תתקבל החלטה בענין מסוים הכלול בה, אלא ברוב מיוחד הקבוע באותה קביעה, אף אם לפי הוראות מפורשות של תקנון זה מספיק לאותו עניין רוב קטן מזה.

סעיף 95

ללא שינוי.  

סעיף 96

א)    ההצבעה תהיה בהרמת ידיים או בקלפי, בין באותה אסיפה ובין באסיפה כללית אחרת ובין שלא באסיפה בצורה שתיקבע. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי הצבעה לעניין מסויים תהיה חשאית או תבוצע בין באופן שמי ובין באופן חשאי, בין באותה אסיפה ובין באסיפה כללית אחרת ובין שלא באסיפה בצורה שתיקבע. לעניין הוראות תקנון זה, דין הצבעה שבוצעה בקלפי או החלטה שנתקבלה בקלפי כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה כללית, ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו בביטאון הקיבוץ או על לוח המודעות של הקיבוץ, ונרשמו בפרוטוקול. תוקפה של החלטה שנתקבלה הוא מיום פרסומה.

סעיף 96

א.       ההצבעה באסיפה תהיה בהרמת יד או בקלפי, בין באותה אסיפה ובין באסיפה אחרת ובין שלא באסיפה בצורה שתקבע האסיפה.

ב.         האסיפה רשאית להחליט כי הצבעה לעניין מסוים תהיה חשאית.

ג.          לעניין הוראות תקנון זה, דין הצבעה שבוצעה בקלפי (לרבות קלפי אלקטרוני) כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה, ובלבד שהכרעת האסיפה פורסמה בביטאון הקיבוץ, על לוח המודעות של הקיבוץ או במדיה אחרת כפי שמקובל בקיבוץ ונרשמה בפרוטוקול.

ד.         תוקפה של החלטה שנתקבלה באסיפה הוא מיום פרסומה.

סעיף 96א

הצבעה בקלפי

(א)  הקיבוץ יקיים הצבעה בקלפי באותם עניינים עליהם החליטה האסיפה הכללית, בין באופן כללי ובין לעניין מסויים, או אם נדרש הדבר על ידי מספר החברים המינימלי הנדרש על פי החלטת האסיפה הכללית.

(ב)   האסיפה הכללית תבחר, מעת לעת, ועדת קלפי בת שלושה חברים או יותר ותקבע את סמכויותיה ונוהלי עבודתה.

(ג)    תפקידי ועדת קלפי יהיו:

1.      פיקוח על סדרי ההצבעה.

2.      ספירת הקולות.

(ד)   ההצבעה בקלפי תתקיים ברציפות ביום קיום ההצבעה. אולם, רשאית ועדת הקלפי להחליט כי ההצבעה תארך יומיים ובלבד שתחליט על פעולות אשר יבטיחו את מהימנות תוצאות ההצבעה.

(ה)  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של כל חבר להצביע בכתב במועדי ההצבעה בקלפי אף אם אינו נוכח והכל בהתאם להסדרים ונוהלים שיקבעו על ידי האסיפה הכללית.

סעיף 96 א'

הצבעה בקלפי

(א)     על פי החלטות האסיפה, בין דרך כלל ובין לעניין מסוים או אם נדרש הדבר על ידי מספר החברים המינימלי הנדרש על פי החלטת האסיפה הכללית – תתקיים הצבעת האסיפה בקלפי הפתוחה לכלל חברי הקיבוץ – בין אם השתתפו באסיפה עצמה ובין אם לאו.
(ב)      האסיפה תבחר, מעת לעת, ועדת קלפי קבועה בת 3 חברים לפחות ותקבע את תפקידיה, סמכויותיה ונהלי עבודתה.
(ג)       תפקידי ועדת הקלפי יהיו בין השאר: פיקוח על סדרי ההצבעה והבטחת חשאיותה, ספירת הקולות, עריכת פרוטוקול ההצבעה ופרסום התוצאות לחברים.
(ד)      פתקי ההצבעה ינוסחו בהתאם להצעת ההחלטה שנדונה ובנוסח שהוצג ואושר באסיפה באסיפה  על ידי מזכיר הקיבוץ או מי שימונה על ידו מבין חברי המזכירות.
(ה)     נהלי הצבעה בקלפי, בין דרך כלל, בין לסוגי הצבעות מסוימים ובין לעניין מסוים – ובלבד שיובטח טוהר ההצבעה, יקבעו על ידי מזכירות.

הוראות סעיף זה ביחד עם הוראות סעיף 96 ב' להלן, יחולו בכל ההצבעות, לרבות בהצבעה בבחירות לרשויות האגודה ויבואו במקום הוראות תקנות 56-42 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה-1975, כאמור בתקנה 41 לתקנות הנ"ל.

 

לא קיים

סעיף 96ב

         א.        בחירות למזכירות יערכו בקלפי כאמור בסעיף 96 א' (א).

         ב.         בחירת והצגת המועמדים למזכירות תעשה על  ידי הגוף שיוסמך לענין זה, אולם כל חבר רשאי להציע עצמו או חבר אחר לתפקיד כלשהו ובלבד שאותו חבר הביע את הסכמתו.

          ג.         בבחירות לרשות שיש בהן מספר חברים וחלק מן המועמדים קיבלו מספר זהה של קולות, תתקיים הצבעה חוזרת בין מועמדים אלו בלבד.

         ד.         בבחירות שאינן לוועד ההנהלה, במקרה שיש יותר משני מועמדים לתפקיד אחד, רשאית האסיפה לקבוע רוב מינימלי מבין המצביעים כתנאי לבחירה. לא קיבל אף מועמד את הרוב הנדרש – יערך סיבוב נוסף בין שני הראשונים.

         ה.        מועמד שהוא חבר ועדת הקלפי לא יכהן בה בעת הבחירות בהן הוא משתתף.

סעיף 97

לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בלבד בכל צורת הצבעה. בכפוף להוראות כל דין, רשאי חבר הקיבוץ לייפות בכתב ובחתימתו את כוחו של חבר אחר להצביע בשמו ובמקומו באחד מהמקרים האלה:

(א)                        אם החבר נמצא מחוץ לישראל;

(ב)             אם מיופה הכוח הוא בן זוגו.

סעיף 97

ללא שינוי

 

סעיף 98

באסיפה הכללית יירשם פרוטוקול על ידי יו"ר האסיפה או על ידי חבר שימונה למטרה זו על ידי יו"ר האסיפה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה.

 

סעיף 98

ללא שינוי.

סעיף 99

נמחק.

סעיף 99

נמחק.

סעיף 99א.

המועצה:

החליט הקיבוץ על הקמת מועצה יחולו ההוראות הבאות:

(א)      הקיבוץ רשאי לבחור מבין חברי הקיבוץ 20-30 חברים להיות חברי המועצה ולקבוע את נהלי עבודתה. המועצה תיבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים וחבריה יוכלו לחזור ולהיבחר.

(ב)       סמכויות המועצה הן הסמכויות המוקנות לאסיפה הכללית על פי דין או בתקנון זה. בעניינים המפורטים להלן תישאר הסמכות בידי האסיפה הכללית:

1.    בחירת חברי המועצה, המזכירות ובעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ ובתאגידים שבשליטתו או בבעלותו.

2.    תיקון תקנון הקיבוץ.

3.    קביעת נוהלי עבודת המועצה ופרסום החלטותיה ונוהל ערעורים כללי.

4.    קבלה לחברות בקיבוץ, הוצאת חבר מהקיבוץ.

5.    הפסקת חברות הקיבוץ באגודות שיתופיות אחרות.

6.    קבלת החלטה בדבר פירוק הקיבוץ.

7.    אישור תכנית המשק.

8.    שינוי מבנה התאגוד של הקיבוץ ותאגידיו.

9.    כל פעולה בנכסי הקיבוץ שאינה במהלך העסקים הרגיל.

10.                       כל עניין או נושא שהאסיפה החליטה כך לגביו מעת לעת.

(ג)        בישיבות המועצה יתנהל פרוטוקול שייחתם על ידי יו"ר הישיבה. הפרוטוקול יפורסם ויובא לידיעת חברי הקיבוץ בדרך שתיקבע.

(ד)       נוהל ערעור על החלטת המועצה יקבע על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שבכל מקרה יהיו 10% מכלל החברים רשאים להביא עירעורם על החלטות המועצה בפני האסיפה הכללית. זו תשמש דרגת דיון סופית בערעור המובא בפניה, כאמור.

(ה)      חבר המועצה יפסיק לכהן בתפקידו -

1.      אם שוחרר מתפקידו על פי בקשתו על ידי המועצה או על פי החלטת האסיפה.

2.      אם לא השתתף ב-6 ישיבות מועצה בשנה או לא השתתף בשלוש ישיבות מועצה רצופות, מכל סיבה שהיא.

3.    אם נפסקה חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי.

סעיף 99א.

 

נמחק.

המזכירות

סעיף 100

ועד ההנהלה של הקיבוץ הינו מזכירות הקיבוץ.

סעיף 100

ועד ההנהלה של הקיבוץ הינו מזכירות הקיבוץ. מספר חברי המזכירות יהיה כפי שהאסיפה תקבע מעת לעת. קיבלה האסיפה החלטה כללית בדבר מספר חברי המזכירות, תחול החלטה זו ולא תידרש החלטה נוספת בדבר מספר חברי המזכירות לפני בחירות.

 

סעיף 101

מזכיר הקיבוץ יהיה חבר המזכירות ויושב ראש שלה בתוקף תפקידו.

סעיף 101

ללא שינוי.

סעיף 102

האסיפה הכללית תבחר את חברי המזכירות ותקבע את מספרם ותקופת כהונתם לשלוש שנים. חברי המזכירות יוכלו לחזור ולהיבחר. רשאית האסיפה לבחור את חברי המזכירות באופן שבכל שנה יתחלפו חלק מחברי המזכירות. במועד אישור החברים המחליפים תאושרר המשך כהונת החברים שאינם מסיימים.

סעיף 102

ללא שינוי

 

סעיף 103

המזכירות תמשיך למלא את תפקידה כל עוד לא נבחרה מזכירות אחרת על ידי האסיפה הכללית, וסמכויותיה לא תיפגענה גם אם פסקה כהונתם של חבר או חברים שלה, מבלי שנבחר חבר אחר או חברים אחרים במקומם. האמור אינו בא לשחרר מהחובה המוטלת על פי הוראות סעיף 102.

סעיף 103

ללא שינוי.

סעיף 104

חבר המזכירות יפסיק לכהן בתפקידו –

א)           אם שוחרר מתפקידו על ידי האסיפה הכללית.

ב)             אם נפסקה חברותו בקיבוץ מסיבה כלשהי.

ג)             אם לא השתתף בשש ישיבות מזכירות בשנה או שלוש ישיבות רצופות מכל סיבה שהיא.

סעיף 104

ללא שינוי

סעיף 105

המזכירות תתכנס לפי הצורך, ולפחות אחת לחודש לפי הסדרים שקבעה לעצמה או על פי הזמנת מזכיר הקיבוץ.

סעיף 105

ללא שינוי.

סעיף 106

המזכירות תקבע לעצמה את סדרי עבודתה. מזכירות הקיבוץ מחויבת לנהל את פנקסי הקיבוץ וספריו בהתאם לדרישות החוק לרבות פנקס החברים של הקיבוץ ורישום הערה מתאימה בפנקס זה, אם נתמלאו התנאים המפורטים בסעיפים הקטנים (ב) ו- (ג) של סעיף 35.

סעיף 106

ללא שינוי.

סעיף 106א'

האסיפה תגדיר ותקבע אפשרות פתיחת הדיונים בוועדות השונות לכלל החברים ותקבע נוהלים לכך.

סעיף 106א'

ללא שינוי.

סעיף 107

המזכירות תחליט בכל עניין ברוב דעות חבריה המצביעים. לכל חבר מזכירות תהיה זכות דעה אחת. מניין חוקי לישיבות המזכירות הוא רוב חבריה.

סעיף 107

ללא שינוי.

סעיף 108

בישיבות המזכירות יתנהל פרוטוקול וייחתם על ידי מזכיר הקיבוץ, ובהיעדרו על ידי חבר אחר של המזכירות.

 

סעיף 108

ללא שינוי.

סעיף 109

זכויות החתימה בשם הקיבוץ, אשר יחייבו את הקיבוץ לכל עניין, יהיו כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי המזכירות.

סעיף 109

ללא שינוי.

סעיף 110

כפוף לתפקידים ולסמכויות החלטה וביצוע שנמסרו על ידי האסיפה הכללית למועצה, וועדות, רשויות ונושאי תפקידים אחרים, מתפקידיה של המזכירות לנהל את ענייני הקיבוץ בתחום מטרותיו וסמכויותיו, ולבצע את החלטות האסיפה הכלליות והחלטות כל רשות אחרת של הקיבוץ, שהוסמכה על ידי אסיפה כללית לקבל החלטות המחייבות את הקיבוץ. למטרה זו מוסמכת המזכירות להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקיבוץ, פרט לאותן הסמכויות השמורות במפורש לאסיפה הכללית, או לרשויות אחרות שנתמנו על פי החלטת האסיפה הכללית, בין על פי החוק ובין על פי תקנון זה, ובין על פי כל החלטה של אסיפה כללית.

סעיף 110

כפוף לתפקידים ולסמכויות החלטה וביצוע שנמסרו על ידי האסיפה הכללית למועצה, וועדות, רשויות ונושאי תפקידים אחרים, מתפקידיה של המזכירות לנהל את ענייני הקיבוץ בתחום מטרותיו וסמכויותיו, ולבצע את החלטות האסיפה הכלליות והחלטות כל רשות אחרת של הקיבוץ, שהוסמכה על ידי אסיפה כללית לקבל החלטות המחייבות את הקיבוץ. למטרה זו מוסמכת המזכירות להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקיבוץ, פרט לאותן הסמכויות השמורות במפורש לאסיפה הכללית, או לרשויות אחרות שנתמנו על פי החלטת האסיפה הכללית, בין על פי החוק ובין על פי תקנון זה, ובין על פי כל החלטה של אסיפה כללית.

בכל מקום בתקנון זה שנקבע כי ה"קיבוץ" רשאי לנקוט בפעולה ו/או לקבל החלטה מסויימת, הרי שהכוונה היא למזכירות, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה, בהחלטות האסיפה הכללית, או בדין.

ועדת ביקורת

סעיף 110 א'

החליט הקיבוץ על הקמתה של ועדת ביקורת יהיה מספר חבריה ומשך כהונתם כפי שתקבע האסיפה הכללית בהתאמה לתקופת כהונת רשויות האגודה האחרות. ועדת הביקורת תבטיח קיום נהלים תקינים ושמירתם.

ועדת הביקורת תפעל על פי יוזמתה או ביוזמת האסיפה הכללית או המזכירות ותהיה מחוייבת במסירת דו"ח על פעולותיה לאסיפה הכללית, כפי שזו תקבע מעת לעת.

סעיף 110א'

ללא שינוי.

סעיף 110ב.

ועדת הביקורת תמנה מבקר פנים שאינו חבר הקיבוץ או בעל ענין אחר בקיבוץ או באיזה מפעילויותיו והינו בעל הכשרה מקצועית מתאימה לפעילות השוטפת של הביקורת. המבקר יגיש דוחות הביקורת לועדת הביקורת.

סעיף 110ב.

 ללא שינוי

פרק ז' - שונות

סעיף 111

לחבר הקיבוץ זכות ערעור על החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבוץ. נוהל הערעורים ודרכי שמיעתם, לרבות קביעת המוסדות שישמעו ערעורים אלה, ייקבעו על-ידי האסיפה הכללית, ובלבד שבכל מקרה יהיה החבר רשאי, אם לא בא על סיפוקו בדרגות הערעור השונות, להביא את ערעורו בפני האסיפה הכללית.

 האסיפה הכללית תשמש דרגת דיון סופית הן בערעור המובא בפניה והן בכל עניין המובא להחלטתה כדרגה ראשונה. אולם האסיפה הכללית רשאית להתיר דיון חוזר בפניה ולקבוע כללים ונוהל בקשר לעניינים ולנסיבות שבהם יישמע דיון חוזר, כאמור.

הוגש ערעור, או נקבע דיון חוזר כאמור, יעוכב ביצוע ההחלטה, שעליה מערערים, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת בהחלטה כללית לעניינים מסויימים, או בהחלטה מיוחדת לעניין הנדון. האמור לא יפגע בהוראות סעיף 91.

האסיפה הכללית תקבע הסדרים וכללים בדבר ערעורים כאמור לרבות תכיפות הטיפול בהם בהתחשב בענין נשוא הערעורים.

סעיף 111

ללא שינוי

 

יישוב סכסוכים

סעיף 112

כל סכסוך בין חברי הקיבוץ יימסר לבירור ולהכרעה למזכירות או לרשות אחרת שהוסמכה לכך על ידי האסיפה הכללית או על ידי המזכירות.

לחבר זכות ערעור על הכרעה שנתקבלה, כאמור, כזכותו לערעור על החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבוץ לפי סעיף 111.

סעיף 112

ללא שינוי.

סעיף 113

א)    כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר הקיבוץ או בין הקיבוץ לבין חבר לשעבר של הקיבוץ, הנובע מחברותו בקיבוץ או הקשור בכך, אשר לא יושב לפי סעיף 111 לתקנון, יבורר בהליך גישור ופישור. לא צלח הליך הגישור, יימסר הסכסוך להכרעת בורר שזהותו תקבע בהסכמה בין הצדדים. לא הושגה הסכמה כזו, יימסר הסכסוך למוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית. דין הוראה זו כדין הסכם בוררות שנחתם כחוק על ידי הקיבוץ ועל ידי החבר או החבר לשעבר של הקיבוץ. הוראות תקנון זה תחייבנה בכל גישור, פישור, בירור או בוררות כאמור.

ב)      האמור בסעיף זה לא ימנע מהקיבוץ ומחבר או מהקיבוץ וחבר לשעבר למסור את ההכרעה בסכסוך לבורר אשר ימונה על ידי רשם האגודות השיתופיות על פי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות בהסכמת הצדדים.

 

סעיף 113

ללא שינוי.

סעיף 114

הקיבוץ חבר ב"ניר שיתופי אגודה שיתופית ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ" (להלן – "ניר שיתופי");

 

סעיף 114

כל עוד לא הוחלט באסיפה אחרת,  הקיבוץ חבר ב"ניר שיתופי אגודה שיתופית ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ" (להלן: "ניר שיתופי");

 

שנת כספים

סעיף 115

שנת הכספים של הקיבוץ היא תקופה של שנים עשר חודשים המסתיימת ב-31 בדצמבר של כל שנה.

סעיף 115

ללא שינוי.

ביטול חברות בתנועה

סעיף 116

הקיבוץ רשאי להחליט בדבר ביטול חברותו בתנועה על ידי כינוס אסיפה כללית שתתכנס במיוחד לדיון בביטול החברות כאמור, תחליט ברוב הקבוע בסעיף 118 על ביטול החברות ובלבד שמספר התומכים בביטול החברות לא יפחת ממחצית חברי הקיבוץ.

 

סעיף 116

הקיבוץ רשאי להחליט בדבר ביטול חברותו בתנועה באופן בו מתוקן תקנון זה.

 

 

סעיף 117

לשם מניעת ספקות:

(א) להחלטה שנתקבלה לפי סעיף 116 אין צורך בהסכמת התנועה.

(ב)  הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנון זה, למעט לפי סעיף 125 להלן, נפסקות עם ביטול חברותו של הקיבוץ בתנועה.

סעיף 117

ללא שינוי.

 

תיקון תקנון

סעיף 118

(א)          הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון זה, אם נתקבלה על כך החלטה בה תמכו רוב חברי הקיבוץ, וניתנה הודעה בכתב על דבר התיקון לתנועה.

(ב)           החלטות בדבר תיקון תקנון יתקבלו בקלפי.

סעיף 118

הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון זה אם נתקבלה על כך החלטה בהצבעה בקלפי ברוב של 3/4 מהמצביעים ובלבד שהשתתפו בהצבעה לפחות 2/3 מחברי הקיבוץ במועד ההצבעה וניתנה הודעה בכתב לתנועה בדבר  התיקון.

 

 

 

 

118א

שינויים בהחלטות הקיבוץ הגורעים מהתחייבויות הקיבוץ כלפי החברים שגילם במועד השינוי היה מעל גיל 55  בכל הקשור לגובה סכום הגמלה הפנסיונית שאותה זכאים חברים אלו לקבל, יתקבלו רק אם תמכו בהחלטה גם רוב קולות מבין כלל המצביעים וגם רוב של לפחות שני שלישים מבין המצביעים (בהצבעה בקלפי) שהם חברים שהתקבלו לחברות לפני מועד השינוי.

סעיף זה בתקנון לא יהיה ניתן לשינוי אלא בהחלטה שתתקבל ברוב הדרוש לתיקון תקנון הקיבוץ ובלבד שהצביעו בעד התיקון גם רוב של לפחות שני שלישים מבין המצביעים (בהצבעה בקלפי) שהם חברים שהיו מעל גיל 55 במועד השינוי.

 

 

קיום תקנון

סעיף 119

כוחו של תקנון זה ככוחו של חוזה בין הקיבוץ לבין חבריו וכן בין הקיבוץ לבין התנועה לקיום הוראות התקנון על שינויו.

סעיף 119

כוחו של תקנון זה ככוחו של חוזה בין הקיבוץ לבין חבריו ובין החברים לבין עצמם.

 

 

סעיף 120

הבטחת זכויות החברים

(א)     התחייבויות הקיבוץ לחבריו על פי כל דין ועל פי תקנון זה לרבות התחייבויות לעת פירוק הקיבוץ, יובטחו בשיעבודים קבועים ושוטפים על נכסי הקיבוץ, על פי הוראות כל דין וכן על ידי יחוד נכסים לקרן המילואים הכל כפי שיקבע בהחלטות אסיפת החברים מעת לעת.

(ב)      הקיבוץ יבטיח לחבריו זכויות שימוש בדירת מגורים אשר יועמדו לרשותם ולשימושים היחודי (להלן: "דירות קבע") וזאת עד אחרית ימיהם. הקצאת זכויות שימוש יחודיות בדירות קבע תהא באופן שוויוני בגודל ואיכות הדירה ובהתחשב בוותק החבר.

סעיף 120

הבטחת זכויות החברים

(א)  ללא שינוי

(ב)   ללא שינוי

(ג)    כל האמור לעיל כפוף להוראות הקבועות בסעיף 44 א לתקנון בעניין שיוך דירות.

סעיף 121

נמחק.

סעיף 121

נמחק.

 

סעיף 122

נמחק.

סעיף 122

נמחק.

פירוק

סעיף 123

הקיבוץ אינו מתפרק מרצון אלא אם הצביעו בעד החלטה לפרק את הקיבוץ שלושה רבעים מכלל חברי הקיבוץ.

סעיף 123

ללא שינוי.

סעיף 124

עם פירוק הקיבוץ זכאי כל חבר לאותן הזכויות המוקנות לחבר שנפסקה חברותו בקיבוץ, כמפורט בסעיף 77.

סעיף 124

ללא שינוי.

סעיף 125

לאחר סילוק כל חובות הקיבוץ, מימוש זכויות החברים כאמור בסעיף 124, כיסוי הוצאות הפירוק, ולאחר שהקיבוץ קבע הסדר, באישורה בכתב של התנועה, אשר ידאג, לסידורם של חברי הקיבוץ הנכים והוותיקים, שאינם מסוגלים לפרנס עצמם, וכן של הקטינים היתומים שנותרו אחר מות חבר הקיבוץ ושל התלויים בחבר שמת, שנתמכו על ידי הקיבוץ עד לפירוקו, תחולק כל יתרת נכסי הקיבוץ בין כל חברי הקיבוץ במועד הפירוק באופן שייקבע בהחלטה שנתקבלה על ידי שלושה רבעים מהחברים תוך התחשבות בוותק של החברים.

סעיף 125

ללא שינוי

 

 

 

חסר רכיב