קבוצת גבע
חסר רכיב

הצעה לתיקון תקנון האגודה (סעיף 52) - לקראת האסיפה

21/06/2021

קבוצת גבע - הצעה לתיקון תקנון

סעיף חדש

סעיף קיים

 

 52. חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חברים שאינם מקיימים חובה מהחובות המוטלות עליהם על פי תקנון זה, לרבות נקיטה בסנקציות כספיות (כגון הטלת קנסות) ואחרות, יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית ויופעלו בהתאם לאותה החלטה. 

 

 

52. חבר הקיבוץ חייב לקיים את ההחלטות ולמלא את ההוראות של האסיפה הכללית ושל יתר הרשויות המוסמכות של הקיבוץ, שנתקבלו או ניתנו בהתאם לתקנון זה. דרכי תגובת הקיבוץ לגבי חבר שאינו מקיים חובה מהחובות המוטלות עליו על פי תקנון זה, לרבות נקיטה בסנקציות כספיות ואחרות, יובאו לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 118 לתקנון זה ויופעלו בהתאם לאותה החלטה. 

 

 

הסבר לתיקון המוצע לתקנון קבוצת גבע ("הקיבוץ")

אנו מציעים לתקן את סעיף 52 לתקנון הקיבוץ, כך שיוסרו ממנו המילים "ברוב הקבוע בסעיף 118 לתקנון זה" ויוספו המילים "כגון הטלת קנסות".

מטרת התיקון ומשמעותו המעשית: 

בחודשים האחרונים התרחבה התופעה של חברים המפרים את החלטות קיבוץ, בין היתר, בנושא העברת הכנסות מעבודה וחלף עבודה, לרבות שכר, פנסיה, קצבאות והחובה לדווח על הכנסות וכן החלטות בעניין קיום חובת העבודה.

כיום בידי המזכירות כלים מעטים לשם אכיפת ההחלטות בנושאים הנ"ל.

המזכירות יכולה לעשות שימוש בזכויות הקיימות לקיבוץ מכוח הדין, קרי קיזוז כספים המגיעים לחבר מהקיבוץ כנגד כספים שאינם מועברים על ידו לקופה המשותפת ונקיטת הליכים משפטיים לשם גביית חובות החבר לקיבוץ. כמו כן, במקרים מסוימים, יכולה המזכירות להביא לאסיפה הצעה להוצאת חבר, המפר החלטות קיבוץ, מחברות באגודה.

כלים אלה אינם מספקים ו/או מתאימים להתמודדות עם כל סוגי ההפרות ונדרשים כלים נוספים, כגון נקיטת סנקציות כספיות ואחרות, על מנת להבטיח את יכולת הקיבוץ לטפל בכלל המקרים באופן יעיל ומיטבי.

לקושי להבטיח ולאכוף עמידה של חברים בהתחייבויותיהם מכוח החלטות הקיבוץ יש השלכות ישירות על איתנותו הכלכלית של הקיבוץ כיום וכן ועל יכולתו להעניק לחבריו רשתות ביטחון שונות, במסגרת הערבות ההדדית, גם לעת שינוי אורחות חיים, אם וכאשר יאושר בעתיד.

במסגרת סעיף 52 לתקנון, הקיבוץ רשאי לנקוט סנקציות כספיות ואחרות כנגד חברים המפרים את החלטות רשויות הקיבוץ, בכפוף לקבלת החלטה באסיפה הכללית ברוב מיוחס, כלומר, הרוב הדרוש לשינוי תקנון. מדובר בהחלטה הטעונה תמיכה של רוב מבין כלל בעלי זכות ההצבעה בגבע לעומת רוב רגיל מבין המצביעים באסיפה הכללית.

הדרישה לרוב מיוחס ומיוחד זה מקשה עד מאוד על קבלת החלטות וביצוע פעולות לשם אכיפת התחייבויות החברים ולעיתים הופכת את הדבר לבלתי אפשרי.

בנסיבות אלה, ידי המזכירות כבולות אך לנקיטת פעולות העומדות לקיבוץ מכוח הדין (קיזוז והגשת והליכים משפטיים לגביית חובות החבר) וכן לאפשרות להביא הצעה לאסיפה הכללית, להוצאת החברים מחברות.

 הדרישה לרוב מיוחס בסעיף 52 לתקנון גם אינה מתיישבת עם העובדה, שלשם הוצאת חבר מחברות בקיבוץ, נדרש רוב קטן בהרבה מזה הדרוש לשם קבלת החלטה על נקיטת סנקציות אחרות, פחות דרסטיות (לשם הוצאת חבר מחברות נדרש רוב של שני שלישים בלבד מבין המצביעים).

בנסיבות אלה, על מנת לאפשר לקיבוץ, באמצעות המזכירות, לפעול באמצעים יעילים, לטובת הקיבוץ וכלל חבריו, כלפי חברים המפרים את החלטות הקיבוץ, אין מנוס מפני תיקון סעיף 52 לתקנון באופן שיאפשר קבלת החלטות באסיפה הכללית, בדבר סנקציות ודרכי תגובה כנגד חברים מפרים וזאת, ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה.

חסר רכיב