קבוצת גבע
חסר רכיב

הסדר שירותים משותפים - לקראת מפגש ציבורי מספר 6

08/05/2019

הסדר שירותים משותפים

המספרים כולם כפופים לייתכנות הכלכלית ולהחלטות באשר להסדרים אחרים

1.    מבוא

הסדר זה מגדיר את השירותים שתעניק קהילת גבע לחבריה (למעט בריאות, רווחה, סיעוד וחינוך המופיעים בהסדרים נפרדים), תוך התייחסות לסיווג השירות, האופן בו ניתן לשנות את אופן סבסודו ומימונו, והמיסים המממנים אותו.

2.    עקרונות השיטה

השירותים מחולקים לארבעה סוגים:

·         שירותי ליבה מרכיבים בתוך השירות או השירות עצמו המבטאים את ייחודה של קהילת גבע כקהילה קיבוצית. מרכיבים או שירותים אלה יובטחו ברוב מיוחד כהגדרתו להלן וימומנו ע"י מקורות קבועים של הקהילה שאינם מיסים. יובהר, שלא כל השירותים מכילים מרכיב/י ליבה. לשינוי מרכיב שירותי הליבה נדרש רוב מיוחד, והציבור יכריע במפגש ציבור ב- 12.5.19 ויבחר באחת מבין שלוש אפשרויות מהי הגדרת אותו רוב מיוחד:

·        שינוי מרכיב ליבה ברוב של 2/3 מכלל המצביעים בקלפי.

·        שינוי מרכיב ליבה ברוב של 75% מכלל המצביעים בקלפי, וזאת למשך 5 שנים מיום השינוי, ומקץ אותן 5 שנים, ברוב של 2/3 מכלל המצביעים בקלפי.

·        שינוי מרכיב ליבה ברוב של 75% מכלל המצביעים בקלפי.

·         שירותי בחירה (עדכון גובה המס המממן שירותי בחירה - ברוב רגיל בקלפי):

·        מרכיבים מתוך השירותים ושירותים שאינם ליבה וימומנו ע"י מס קהילה ומס איזון. יובהר, כי  קיימים שירותים לגביהם הוגדר תהליך מובנה של התכלות מרכיב הבחירה (ירידה בסבסוד).

·        שירותים מוניציפאלייםשירותים הניתנים לכל תושבי המקום כגון נוי, חצר, שמירה וכיו"ב. התשלום בגין שירותים אלו יהיה אחיד לכל בית אב.

שירותים במימון החבר – שירותים או מרכיבים בתוך השירות, שמימונם הוא על חשבון החבר ועל פי צריכתו את השירות.

·         פער בין תקציב שנה קודמת לבין תקציב שנתי לאישור החברים – בכל סעיף תקציבי המכיל מרכיב ליבה, ואשר בו הפער בין תקציב שנה קודמת לבין תקציב שנתי לאישור, עולה על 10%, יידרש לאישורו רוב של 60% מכלל המצביעים בקלפי.

 

 

 

 

כיום (טרם השינוי) מופעלים השירותים הבאים עבור החברים (ללא חינוך):

שירות

הסדרת השירות

בריכת שחיה

שימוש חופשי בחינם – 3/2013

ארכיון

שימוש חופשי בחינם

ספריה

שימוש חופשי בחינם

אינטרנט

50 ₪ ע"ח החבר

טלוויזיה

בסיס ע"ח הקיבוץ, חבילות ע"ח החבר

טלפון סלולרי

ע"ח החבר וע"פ המסלול בו בחר

תרבות

ע"ח הקיבוץ ובהשתתפות החבר בחלק מהפעילויות

קוסמטיקה

ע"ח החבר ע"פ מחירון

מספרה

ע"ח החבר ע"פ מחירון 2015 + 5 ₪ קלפי 2/2018

מרכז רותם

ע"ח החבר ע"פ מחירון

פדיקור

ע"ח החבר ע"פ מחירון

חדר אוכל

הסדר הפרטת מזון – קלפי 6/2013

מכבסה ומתפרת תאים

4.35 ₪ ע"ח החבר ₪ לק"ג - קלפי 2/2018

כלבו

ע"ח החבר ובסבסוד עלויות ע"ח הקיבוץ

מרפאת שיניים

טיפול אורטודנטי – 7/2013  טיפול שיניים – 9/2002

מרפאה

סל בריאות – אסיפה 1/2006

רכב

80 אג' לק"מ לחבר -  קלפי 2/2018

אחזקת דירות

אמנת שירות – אסיפה 3/2017

אבחונים וטיפולים לחברים

וועדת בריאות – 7/2005

בית סביון וסביונית

וועדת בריאות - 7/2015 תקציב חבר – 11/2002

קלנועיות

וועדת בריאות – 6/2015

אופניים

ע"ח החבר מחיר עלות + 5 ₪ לתיקון

אופנתיק

ע"ח החבר

חדר כושר

שימוש חופשי בחינם

הסדר חשמל

קלפי 10/2016

הסדר מים

קלפי 2/2018

הסדר דואר

אסיפה 12/2017

חתונות

קלפי 6/2013

שימוש חברים במבני ציבור

אסיפה 8/2016

אבלות וקבורה

אסיפה 6/2010

 

תכנית קהילה – הערכת שימושים (המספרים כפופים להיתכנות כלכלית)

 

סה"כ עלות השירותים המוגנים בליבה

3,793,950 ₪

20%

סה"כ עלות השירותים המוניציפאליים

2,482,200 ₪

13%

סה"כ עלות השירותים הממומנים ממס קהילה ומס איזון

5,897,500 ₪

31%

סה"כ עלות השירותים הממומנים על ידי החברים

6,570,000 ₪

35%

סה"כ שימושים

18,743,650 ₪

100%

צפי מיסוי ליום השינוי

גובה המס המוניציפאלי לבית אב ביום השינוי

500 ₪

גובה מס הקהילה לחבר ביום השינוי

1,000 ₪

 

 

3.    פירוט השירותים שיינתנו לקהילה ולחברים בה:

3.1.        להלן רשימת השירותים אותם יספק גבע  לחבריו, לאחר היום הקובע.   

3.2.        הנתונים מציגים באחוזים (%) את מרכיבי הליבה, המיסוי והעלות לחבר.

3.3.        שירותים הממומנים ממקורות מיסוי (מס אחיד ומס איזון), בהתאם להחלטות האסיפה / הקלפי, ייתכן והחבר יידרש לשלם בעדם.

3.4.        סעיף מיסוי מתייחס לכל מקורות המיסוי – מס קהילה, מס איזון ומס מוניציפאלי.

3.5.        במודל השינוי מפורטים באופן מדויק יתר התשלומים בעד שירותים שונים.

 

שירותים לחבר:

תיאור השירות

רכיב ליבה

רכיב גמיש

השתתפות החבר

הערות

שירותים לחבר

 

 

 

 

חדר אוכל (אחזקת מבנה)

100%

 

 

 

חדר אוכל תפעול והסעדה

 

 

100%

 

אחזקת דירות טרום שיוך – "טיח פנימה"

 

 

100%

 

אחזקת דירות טרום שיוך – "קירות החוצה"

 

100%

 

 

בניין - אחזקת דירות לאחר שיוך

 

 

100%

 

כלבו (רכש מוצרים)

 

 

100%

 

שירותי הדואר

 

 

100%

 

קוסמטיקה - פדיקור

 

 

100%

 

מספרה

 

 

100%

 

ועדת פרט

 

100%


מתכלה בשנה (התחייבויות)

נהג חצר - בית

 

50%

50%

מתכלה בשנה

מכבסה + מתפרת תאים

 

 

100%

 

רכב (הסדר בגיבוש)

 

 

 

 

 

א.        חדר האוכל:

מתוך רצון להמשיך ולהפעיל את חדר האוכל, ולשמרו כמוסד חברתי בגבע, יממן הקיבוץ את אחזקת המבנה ב-  100%כשירות ליבה. המימון השוטף של חדר האוכל ייעשה ממיסי קהילה  ומעלות מנה לחבר.

 

ב.        אחזקת דירות:

עד לאישור וקבלת הסדר שיוך דירות בגבע, יטופלו ממיסי קהילה אירועי "שבר" בדירות החברים. תטופלנה בעיות הקשורות לתקלות בתשתית הבית או תקלות "תוך הקיר", כמפורט באמנת השירות של ענף הבניין. צרכים שאינם מוגדרים כאחזקת שבר, הם באחריות החבר ועל חשבונו. ענף הבניין הוא הגורם שתחת אחריותו מיון הבקשות והטיפול בהן. עם אישור וקבלת הסדר שיוך דירות בגבע, יפעל ענף הבניין בעניין אחזקת דירות, בהתאם להוראות ההסדר שיתקבל.

 

ג.         כלבו:

מתוך רצון להמשיך ולהפעיל את הכלבו עבור חבריו, ולאפשר לחברים מקום זמין ונעים לערוך בו את קניותיהם, מבנה הכלבו ותחזוקתו, כך גם השקעות במבנה ובציוד, ימומנו ממיסי קהילה. עלות רכישת המוצרים במימון החבר.

 

ד.        שירותי דואר:

קיבוץ גבע ימשיך ויספק שירותי דואר לחבריו. שירותי הדואר ימומנו על ידי החבר, בהתאם לכללי הדואר, ולמשל במשלוח מכתב וחבילה. הפעלת ותחזוקת המבנה והציוד בו באחריות גבע ותמומן ממיסי קהילה. השירות יופעל בידי חבר בפנסיה, בגמל, או על ידי בעל צרכים מיוחדים, כמקום עבודה מוגן.

 

ה.        רכב:

הסדר בגיבוש

 

ו.          אחזקת מערכת טלפון ותקשורת:

גבע ימשיך לתחזק את מערך התקשורת הקיים, טלפון, כבלים ואינטרנט. כל בית אב ישלם בעד חבילת התקשורת אותה הוא צורך לרבות  קו טלפון, אינטרנט, טלוויזיה.

 

ז.         שירותי כביסה:

גבע ימשיך להפעיל מכבסה ומחסן בגדים לטובת חבריו. התשלום בעד 1 ק"ג כביסה 5.3 ₪ לק"ג. עלות זו תיבחן אחת לשנה ותעודכן על פי הצורך. תחזוקת המבנה והציוד בו באחריות גבע ותמומן ממיסי קהילה.

 

ח.        קוסמטיקה / מספרה/ פדיקור:

השירות לחבר בתשלום מלא ובהתאם למחירון מפורסם. מחירוני השירותים יתעדכנו אחת לשנה. בשנתיים הראשונות מיום השינוי, לא ישלמו ענפים אלו שכר דירה.

 

ט.        סדנת תיקון אופניים:

סדנת האופניים תמשיך לפעול בעזרת חבר ובהתנדבות. החברים ישלמו בעד שירותי סדנת האופניים את מחיר החומרים (כולל מע"מ) ובתוספת 5 ₪ לתיקון תקר ו- 10 ₪ לכל תיקון אחר. יפורסם מחירון מעת לעת שישקף את כל עלות השירות ואחזקה ושעות פעילות סדנת האופניים.


 

שירותי תרבות וספורט

1.    מבוא

      הקיבוץ ימשיך לקיים את שירותי התרבות וטיפוח מורשת הקיבוץ במסגרת עיקרון שימור מסורות הקהילה, ולהלן הגדרות לאופן מימון השירותים. תפיסה זו באה לידי ביטוי בעיגון חלק ממשרת רכז/ת התרבות ועלויות התרבות בתקציב הליבה, כך גם תקציב החגים עלויות אשר בחלקן תהיינה מוגנות בתקציב ליבה. עם זאת לרשות הקיבוץ תעמוד האפשרות לשנות את גובה תקציב התרבות מידי שנה, בכפוף להחלטת החברים בעת אישור תקציב הקהילה באסיפה.

2.     עקרונות

               א.          התרבות הקיבוצית יוצרת ובונה את הלכידות החברתית של הקהילה. היא משלבת בתוכה מסורת מקומית, יהודית, ישראלית והומניסטית, המתבססת בעיקר על כוחות היצירה המקומיים ומביאה אותם לידי ביטוי .

                ב.          תכליתן של פעילויות התרבות הקהילתיות הייחודיות לגבע, לטפח ולהנחיל לדורות הבאים את ההווי והמסורת המקומית.

                ג.           החגים והמועדים המתקיימים בקיבוץ יהיו פתוחים לכלל הציבור. ימשיכו להתנהל באמצעות מתנדבים כדי לשמר את מסורת ההתנדבות המתקיימת כיום, כחלק מערכיה של קהילת גבע.

                ד.          תקציב התרבות יתמקד בטיפוח תרבות עצמית, מתן עדיפות לאמנים מקומיים ובחידושם של כלים תרבותיים כמו מקהלה, תזמורת ובימת משחק כמרכיב מרכזי בזהות התרבותית-קהילתית של קבוץ גבע המתחדש.

               ה.          רכז התרבות ינהל את תקציבי התרבות באופן שיאפשר גמישות ניהולית בהתאמת התקציב לצרכים השונים.

                 ו.            מופעי תרבות והרצאות, סביב אירועים קהילתיים, ימומנו חלקם מתקציב תרבות וחלקם מהשתתפות החבר. באירועים שבתשלום החבר, גובה השתתפות החבר ואורחיו, יפורסמו מראש.

                ז.           ככל וציוד השייך לתרבות יעמוד לרשות החברים, יוסדר העניין בנוהל ובמחירון השאלה,  ויגבה תשלום עבור השימוש בו. הכספים ישמשו לחידוש הציוד. מחירון מסודר יפורסם ויעודכן מעת לעת באחריות רכז/ת תרבות ובאישור הנהלת הקהילה.

    

שירותי תרבות פנאי וספורט ופעילות וועדות:

תיאור השירות

אחוז ליבה

אחוז מס קהילה

אחוז השתתפות החבר

הערות

תרבות פנאי וספורט

 

 

 

 

מנהל תרבות 50% משרה

100%

 

 

 

חגים ותרבות

50%

50%

 

 

ספריה


100%

 

 

ארכיון


100%

 

 

וידיאו

 

100%

 

 

הגברה

 

100%

 

 

עלון

 

100%

 

 

אחזקה ותפעול בריכת שחייה

100%

 

 

 

חדר כושר

 

 

100%

 

אחזקת מועדון לחבר

100%

 

 

 

אתר אינטרנט

0%

100%

0%

 

וועדות שונות (אבלות, קליטה, שמחות, טיולים, ספורט ואחרות)

0%

100%

0%

 

 

בריכת שחייה:

בריכת השחייה של גבע היא בריכה פרטית המשרתת את אוכלוסיית גבע וחבריה. הבריכה נדבך משמעותי חשוב במרקם החברתי בגבע, וככזו חשוב לשמר את פעילותה כרכיב ליבה.

 

ספריה וארכיון:

הספרייה והארכיון של גבע יעמדו לשימוש החברים, בשעות הפתיחה המפורסמות. אחזקת מוסדות אלו ותפעולם, ימומנו ממיסי קהילה. כל אחד משירותים אלו יופעל בידי חבר בפנסיה, בגמל, או על ידי בעל צרכים מיוחדים, כמקום עבודה מוגן.

 

ענף וידיאו:                                                

ענף הווידאו ימשיך לספק במימון מיסי הקהילה, שירותי וידיאו לגבע. יצולמו אסיפות, אירועים וחגים. חברים יוכלו להשתמש בשירותי ענף הוידאו לאירועים פרטיים בתשלום. נוהל השאלת ציוד ומתן שירותים, כללי השימוש בציוד ומחירון, יפורסמו לחברים. השירות יופעל בידי חבר בפנסיה, בגמל, או על ידי חבר בגמול הזהה לגמול פנסיונר.


עלון:

עלון גבע הוא אמצעי תקשורת חשוב וחיוני. העלון ימשיך להיות מתוקצב ממס הקהילה. השירות יופעל בידי חבר בפנסיה בעבודת גמול.

 

חדר כושר:

חדר הכושר מוכפף לוועדת ספורט ויעמוד לרשות החברים. כנגד השימוש בחדר הכושר יוגדרו מסלולי מנוי בתשלום החבר. גובה דמי המנוי ותכולתם יפורסמו לחברים. השירות יופעל בהתנדבות.

 

אתר האינטרנט:

     ימשיך להתקיים בכפיפות לוועדת תרבות. ימומן ממיסי הקהילה.

 


שירותים מוניציפאליים:

תיאור השירות

סה"כ עלות שנתית

רכיב ליבה

רכיב גמיש

אחוז השתתפות החבר

הערות

שירותים מוניציפאליים

 

 

 

 

 

תחזוקת בית העלמין והנצחה

 

0%

100%

0%

 

פיתוח ושיקום בית עלמין

 

0%

100%

0%

 

אחזקת חצר - דרכים, ניקיון, מתקני משחקים

 

0%

100%

0%

 

תשתיות קהילה שוטף - תחזוקה כללית של מערכות המים והביוב (כולל אגרת ביוב) של הקהילה כולל בבתי המגורים

 

0%

100%

0%

 

ביטוח כללי (אש, מבנים, מעבידים וכו')

 

0%

100%

0%

 

ארנונה על מבני ציבור קהילתיים וחברים

 

0%

100%

0%

 

צריכת מים ביתית חברים + נוי

 

0%

100%

0%

 

נוי

 

0%

100%

0%

 

תברואה והדברה

 

0%

100%

0%

 

ועדת תכנון

 

0%

100%

0%

 

ממונה בטיחות (בקהילה)

 

0%

100%

0%

 

קצין בטיחות בתעבורה (בקהילה)

 

0%

100%

0%

 

שמירה ובטחון (חלק הקהילה)

 

0%

100%

0%

 

אחזקת מערכת טלפון

 

0%

100%

0%

 

תקשורת

 

0%

100%

0%

 

תב"ע

 

0%

100%

0%

 

טלוויזיה בכבלים

 

0%

100%

0%

 

כיבוי אש

 

0%

100%

0%

 

חצר (עם חשמל קהילה)

 

0%

100%

0%

 

שירותי הנהלה וכלליות:

תיאור השירות

סה"כ עלות שנתית

רכיב ליבה

רכיב גמיש

אחוז השתתפות החבר

הערות

הנהלה וכלליות- חלק הקהילה בלבד

 

 

 

 

 

מיסי תנועה

 

0%

100%

0%

 

וועדת ביקורת (סטטוטורי)

 

100%

0%

0%

 

שירותי מחשב

 

0%

100%

0%

 

מזכירות טכנית

 

0%

100%

0%

 

גזברות

 

0%

100%

0%

 

הנהלת קיבוץ (משפטיות, יעוץ ואחרים)

 

0%

100%

0%

 

הנהלת חשבונות

 

0%

100%

0%

 

משאבי אנוש (משפטיות, פרסום, השמה ויעוץ)

 

0%

100%

0%

 

יו"ר קיבוץ ( 50% משרה)

 

0%

100%

0%

 

מנהל קהילה ( 80% משרה)

 

0%

100%

0%

 

מנהל מש"א ( 80% משרה)

 

0%

100%

0%

 

מנהל לשכת המזכירות (100% משרה)

 

0%

50%

0%

50% ימומן ע"י אחזקות גבע (דמי ניהול)

התחייבויות סוציאליות (פנסיה, עזיבה ומזונות)

 

0%

100%

0%

מתכלה

דמי חכירה מוניציפאלית

 

0%

100%

0%

 

מקרקעין (טיפול משפטי, מתכננים וכיו"ב)

 

0%

100%

0%

 

סה"כ הנהלה וכלליות (לא כולל הוצאות ותשלומים בגין מוסדות מדינה, מימון ופחת שימומנו ממס קהילה/מוניציפאלי)


0%

100%

0.0%

 

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב