קבוצת גבע
חסר רכיב

תקנון רכב קבוצת גבע –13.5.21

25/08/2021

תקנון רכב קבוצת גבע –13.5.21

מבוא

תקנון זה בא להסדיר ולתקף את כללי השימוש ברכבי הקבוצה, לשפר וליעל את רמת זמינות הרכב לחבר.

עם אישורו של תקנון זה בהליך המקובל(מזכירות, אסיפה, משאל) יחליף התקנון החדש את כל ההחלטות הקודמות ויבוא במקומן.

בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה (חבר/חברה, נהג/נהגת וכד').

הגדרות

1. צי הרכב: רכבים המשמשים את חברי גבע ומורשי נהיגה אחרים.

2. סדרן רכב: חבר האחראי על צי הרכב ומנהל את סידור הרכב.

3. קצין בטיחות: אחראי לבטיחות בתעבורה כולל כל סוגי הרכב בגבע.

א. נוהל הזמנת רכב

1. הזמנות הרכב יבוצעו באמצעות תוכנת סידור הרכב, ע"פ כללים שיעודכנו,

 ויפורסמו מעת לעת.

2. הזמנות חירום ובעיות שלא ימצאו את פתרונן באמצעות התוכנה, יופנו אל סדרן הרכב.

3. * יש לרשום נסיעות לצורכי בריאות, עבודת חוץ, לימודים וכד', על פי מטרת הנסיעה, באישור הגופים הרלוונטיים בלבד. אין לרשום נסיעות אלה כנסיעות פרטיות.

* יש לציין בעת ההזמנה, נסיעת עבודה/לימודים, בנפרד מנסיעה פרטית, גם כשהן נעשות ברצף. 

4. במקרים של שינוי מועד ההזמנה המתוכנן, או ביטול נסיעה מוזמנת, יש לשנות/לבטל את ההזמנה במחשב.

5. חבר/בית אב יכולים להזמין נסיעה לסוף שבוע וחג, פעמיים בחודש. כל הזמנה נוספת לסוף שבוע, באותו חודש, תמוקם בסוף תור ההזמנות לאותו מועד.

6. אין להזמין מראש רכב לנסיעות יומיות רצופות (יום אחר יום). * לא  יוצמד רכב לחבר (עובדי החוץ  ובכלל)         מקרים חריגים יטופלו לפי שיקול דעת של סדרן הרכב.

 ב. לקיחת רכב שלא על פי הסידור

1. חבר/מועמד הלוקח רכב המיועד לאדם אחר, יחויב בתקציבו בסכום של 500 שח'.

2. על החבר שרכבו נלקח, לדווח לסדרן רכב.

3. לאחר בירור העובדות, יעביר הסדרן את הדיווח להנה"ח, וייערך חיוב  ללוקח הרכב. 

4. מפעם שניה (ואילך) של לקיחת רכב ללא אישור, ע"י אותו חבר/מורשה נהיגה, ייחסם השימוש בכפתור האישי (קרלוג) למשך חודש (בנוסף לחיוב של 500 שח').

6. רכב שהוזמן ולא נלקח ע"י המזמין 30 דקות לאחר שעת ההזמנה, כרשום במחשב, יהיה פנוי להזמנה חדשה.

7. חבר/מורשה נהיגה שמאחר בהחזרת רכב ללא הודעה מראש, ייקנס בסכום של 200 שקלים שיורדו מתקציבו האישי.

ג. סדר עדיפות בהקצאת רכב

1. נסיעת בריאות, במידה והוזמנה ע"י המרפאה.

2. נסיעה ללוויה.

3. נסיעות משקיות : מנהלי ענפים, גזבר, מרכז משק, מזכיר, מרכזי ועדות (הנסיעות מוזמנות על ידם).

3. חופשה ארוכה – (חמישה ימים, ארבעה לילות, ברציפות).

 חבר או משפחה, יכולים להזמין רכב לחופשה, פעם בשנה.

4. חברים – פרטי.

5. עובדי חוץ שלא קבלו רכב כאמור בסעיף ארבע, בהזמנה הרשומה כעבודת חוץ.

6.צעירים בעצמאות כלכלית, בנים נסמכים, גרעין צבר.

ה. מורשים לנהוג ברכבי קב' גבע

1. ככלל: רכבי גבע מיועדים לחברים ומועמדים הגרים בגבע.

2. שכירים בענפים ינהגו רק באישור מרכז הענף ,בשעות העבודה בלבד.

3.נהג שאינו חבר גבע, רשאי להסיע חבר גבע הנמצא עמו ברכב.

4. בני קבוצה בעצמאות כלכלית יוכלו לנהוג ברכבי הקבוצה.

* צעירים במעמד זה הם אחרונים בעדיפות  ברשימת מזמיני רכב.

5. נהגים צעירים עד סיום בי"ס תיכון, מורשים לנהוג ברכבים קטנים בלבד. (פרייבט)

נהגים אלו אינם מורשים לנהוג ברכבים בינוניים וגדולים.

6.רשאים לנהוג ברכבים חשמליים נהגים מעל גיל 25 ובהתאם להסכם מול חברת ההחכרה.

 ו. אינם מורשים לנהוג ברכבי גבע:

·        עוזבי הקבוצה.

·        אלו הנמצאים ב"שנת חופש".

·        אורחים.

·        תושבים.

. חברים שבעקבות המלצת ועדת בריאות /ועדת תחבורה ובכפוף לבדיקת רופא תעבורתי אינם כשירים  לנהיגה.

ז. חיוב לפי זמן

מנגנון זה עשוי להביא לניצול יעיל יותר של רכבי הקבוצה  ולהגדלת זמינות הרכב לחברים.

1.   חיוב בגין זמן יחול על שימוש ברכב, לנסיעה פרטית,  בין השעות: 08:00 – 20:00. בכל מקרה לא יחויבו יותר מ-12 שעות ביממה.

2.   חיוב בעבור שעה יעמוד על  2 ₪ ויעודכן מעת לעת.

3.   חיוב עפ"י זמן יבוצע משעת תחילת ההזמנה ועד שעת סיום ההזמנה והחזרת המפתח לארון.

ח. תאונות, נזקים לרכב, דוחו"ת למיניהם

1. במקרה של מעורבות בתאונה, חייב הנהג להודיע מיידית לסדרן הרכב ולקצין הבטיחות.

2. במקרה של מעורבות בתאונה, נהג הרכב ישתתף חלקית בכיסוי הנזק, רק אם הפעילה גבע את הביטוח.

3. חבר/מועמד יחויב בתקציבו, בגין תאונה, כמפורט בסעיף 2 , ב –500 שח', השתתפות עצמית.

4. במידה והתאונה קרתה בגלל צד ג', יזוכה החבר כאשר תתקבל אחריות לתשלום מטעם חברת הביטוח של הצד הפוגע.

4.     דוחות חניה : נהג הנקנס בגין חניה במקום אסור, ישלם את סכום הקנס במלואו.

5.     עבירות תנועה : חבר/מועמד שעבר עבירת תנועה בזמן נהיגה ונקנס, יחויב במלוא תשלום הקנס שהוטל עליו.

6. חלוקה לקבוצות מחיר שונות (תשלום לק"מ)

בשל עלויות שונות הכרוכות בהפעלת רכבים בצי הרכב, יותאם המחיר לק"מ לנסיעה פרטית ויעודכן מעת לעת. מחיר נסיעה לק"מ בצי הרכב עומד על 2 שח' החל מה1/5/21.

ט. נוהל השימוש ברכב

1. נהג ייקח את מפתח הרכב שסודר עבורו בשעה המופיעה בהזמנה, ויחזיר את הרכב עד, ולא יאוחר, ממועד סיום ההזמנה הרשום במחשב.

2. לפני הנסיעה חשוב לבדוק: מים, שמן, אורות, מגבים (בחורף), מיקום המגבה (ג'ק) וגלגל חלופי, חלונות, מראות נקיות ופנסים דולקים.

3. יש למלא דלק/לטעון בבית לפני הנסיעה. במידה ונהג תידלק או טען רכב חשמלי מחוץ לגבע, יציג הנהג קבלה לסדרן הרכב ויזוכה בתקציבו.

4. חובה להחזיר רכב נקי בתום הנסיעה. במקרה והרכב הוחזר מלוכלך באופן חריג, יילקח הרכב לניקוי מחוץ לגבע. הנהג יחויב בעלות הניקוי. בסמכותו של סדרן הרכב להחליט בנושא באופן בלעדי.

5. יש לדווח לסדרן הרכב  וליורמי ידין מהמוסך על כל תקלה ברכב או פגיעה בו, באופן מיידי.

6. בסיום הנסיעה יש להקפיד על סגירת חלונות, נעילת הרכב והחזרת המפתח לארון המפתחות.

7. רכב שחזר מנסיעה ואינו תקין יש להחנותו מול המוסך, להשאיר מפתח ברכב ולסגור את הנסיעה. יש לדווח במידי לסדרן הרכב וליורמי ידין.


חסר רכיב