קבוצת גבע
חסר רכיב

לקראת האסיפה - שינוי תקנון בקרה

25/10/2020

בס"ד                                                                                                      ‏21 אוקטובר 2020

שינוי תקנון בקרה

 

בתאריך ה 7.9.20 התקיימה אסיפת חברים בנושא שינוי תקנון בקרה. את השינויים בתקנון וההסבר לשינוי הציגה עו"ד יעל נורקין. ניתן לצפות באסיפה בערוץ הפנימי (900). באסיפה עלו 3 סעיפים שאותם נתבקשנו לתקן:

  1. חידוד של הגדרת חברה מתחרה שעובד בה לא יכול לשמש בדירקטוריון של בקרה (סעיף 14.7.2)
  2. הגבלת מספר הקדנציות של דירקטור (סעיף 14.9)
  3. עובד בקרה לא יכול לשמש כדירקטור בחברה (בניגוד למצב הקיים היום).

מצורפים 2 הסעיפים הראשונים מתוקנים. בנוגע לסעיף השלישי המלצתנו היא להשאירו כפי שהוא. דהיינו עובד בקרה לא יוכל לשמש כדירקטור בחברה.

 

"לא יכהן כחבר ועד הנהלה ויחדל למלא תפקיד של חבר ועד, מי נתקיים בו אחד מאלה:

14.7.1  ....

14.7.2 הוא עובד או ממלא תפקיד של נושא משרה, בתאגיד המתחרה באופן ישיר באגודה. "מתחרה" לעניין סעיף זה יחשב כתאגיד המייצר מוצרים ו/או הנותן שירותים הניתנים על ידי האגודה והמהווים לפחות מעל 10% מהמחזור הכספי השנתי של האגודה בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הרלוונטי.

החלטה כי מועמד או חבר ועד עובד או ממלא תפקיד של נושא משרה בתאגיד מתחרה תתקבל על ידי ועד ההנהלה של האגודה ברוב של 80% מחברי ועד ההנהלה. המועמד יהיה רשאי לערער על החלטת ועד ההנהלה בפני האסיפה הכללית של האגודה.

14.7     הוא עובד של האגודה."

 

 

" 14.9 חבר ועד הנהלה שתקופת כהונתו נסתיימה יוכל לשוב ולהיבחר מחדש ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות."

 

מסמכים מצורפים

שינוי תקנון בקרה.pdf
חסר רכיב