קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2502

15/10/2021


דף מספר 2502 ט' בחשון תשפ"ב 15 אוקטובר 2021

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


עץ הזית נטע ע"י בני גבע (לפזורותיהם) בשנת ה-80 לקבוצת גבע


קישור לפליפבוק:

 

PDF

דף קשר - אשר צימרמן
 

קבוצת גבע 14.10.21        

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1-    רצים לשינוי

מפגשי ציבור מתוכננים:

א-   אסיפה כללית : הצגת הצעה לשינוי תקנון הקיבוץ – תקנון האגודה.

האסיפה תתקיים ביום ראשון הקרוב בתאריך 17.10.21 בשעה 20:00 במועדון בהשתתפות עו"ד יונתן גולדשטיין שחיבר את המסמך, עורכת הדין מירב ניב מהמחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית ורוני בר ניר מלווה אזורי מטעם התנועה הקיבוצית.

תקנון הקיבוץ מהווה "חוקה" של הקיבוץ הקובעת את הכללים על פיהם הקיבוץ נוהג. כללים אלו משתנים עם שינוי אורחות החיים ושינוי הסיווג לקיבוץ מתחדש. התקנון נערך על בסיס הנחיות רשם האגודות השיתופיות ועל בסיס חוברת השינוי בגבע.

נקודות עיקריות:

-        התפרנסות: אחריות החבר להתפרנסות ולצבירה פנסיונית להבטחת עתידו.

זכות להינות מפרי עמלו על ידי מעבר לתקציב דיפרנציאלי .

-        שיוך : שיוך דירות ופירות הנכסים תוך הבטחת זכות ההורשה.

-        קליטה : מותאמת לקיבוץ מתחדש כולל יכולת לרכוש/לבנות דירה.

-        ערבות הדדית: בקיבוץ מתחדש יש מחוייבות חוקית לקיום ערבות הדדית. במודל  גבע הערבות ההדדית היא נרחבת יותר מהקבוע בחוק לרבות קיומן של רשתות ביטחון בבריאות, סיעוד ורווחה, חינוך ובטיפול בבעלי צרכים מיוחדים.

ההצעה הועברה לכלל החברים, חברים מוזמנים להגיש הסתייגויות עד לתאריך 21.10.21 . דיון על ההסתייגויות במזכירות יתקיים בתאריך 23.10.21

דיון והצבעה על ההסתייגויות יתקיימו באסיפה שתתקיים בתאריך 27.10.2021

בהמשך לאסיפה זו נביא את חוברת השינוי על כל הסדריה ותקנון הקיבוץ לאחר ההסתייגויות לאישור בקלפי.

ב-   מפגש חברים להצגת פרק הקליטה בחוברת השינוי

פרק הקליטה יחולק לחברים ויוצג לפניהם במפגש חברים שיתקיים בתאריך 20.10.21 בשעה 18:00 ע"י עו"ד יונתן גולדשטיין.

ג-    היתכנות כלכלית

ניתוח ההיתכנות הכלכלית של מודל השינוי יוצג בתאריך 20.10.2021 בשעה 20:00 ע"י רו"ח אורן חינגה מחברת "מבט" יועצים (חברת בת של ברית פיקוח).

ד-   אישור חוברת השינוי ותקנון האגודה

בתאריך 27.10.2021 נקיים אסיפה כללית בא יוצג נוהל קבלת החלטות ביחס לשינוי, נדון ונצביע ככל שיידרש, על הסתייגויות לתקנון האגודה ונאשר העברה לקלפי של חוברת השינוי ותקנון האגודה.

2-    משולחן המזכירות ישיבה מתאריך 12.10 (דיווח , אינו מהווה פרוטוקול )

א-   היתכנות כלכלית

אורן חינגה רואה חשבון חיצוני הציג את ההיתכנות הכלכלית ליישום שינוי באורחות חיים

הנחות עבודה:

תקנים, החלטות על מיסוי ורשת ביטחון, נתוני אוכלוסיה.

הוצאות

רישום כלל הוצאות הקהילה על פי ביצוע 2021, או על פי החלטות וחלוקתם לפי מקור דוגמה- הוצאות חינוך מחולקות לארבעה קטגוריות:

א-   השתתפות חברים.

ב-    השתתפות משתמשים  חיצוניים.

ג-     השתתפות הקיבוץ ממקורות קבועים לשירותי ליבה.

ד-    מימון ממס קהילה.

מקורות:

מיסים, הכנסות חוץ, הכנסות מחברים עבור שירותים, הכנסות משכר דירה , הכנסות מתאגידים (תשלומים עבור שירותים, שכ"ד ודמי ניהול ) הכנסות וועד מקומי, הכנסות אחרות.

שימושים

מימון שירותי ליבה, מימון שירותי קהילה, מימון השלמה לתק"ה והערבות הדדית

פירוט שימושי המיסים

חלוקת סך כל המס לכלל הסעיפים המשוייכים לאותו הסעיף.

בסיכום, אנו רואים גרעון של כ- 650,000 ₪ במודל כאשר על פי הערכתנו ניתן להגיע לגירעון של כ- מיליון ₪ בתכנית תוך הנחה שההתייעלות תתן תוצאות כבר בשנה הראשונה.

מס איזון:

לאחר היתכנות הכלכלית התברר שמס איזון גבוה מההוצאות השייכות לתחום הערבות ההדדית שלשמם המס נגבה.

סוכם:

1-    מדרגת מס האיזון הגבוהה יורדת ל 50% במקום 55% כפי שהוגדרה במודל.

2-    בשנה הראשונה עודף מס האיזון יכסה את הגירעון המתוכנן.

3-    מס איזון לשנת 2023 יתוכנן לפי הוצאות ערבות הדדית בפועל ( תק"ה, צרכים מיוחדים) בחציון השני של 2022 . החל משנת 2025 כל גבית יתר תוחזר למשלמי מס איזון.

ב-   סיכום חציון ראשון קהילה :

אלכס הציגה את הדו"ח התמחירי המסכם את פעילות הקהילה. ישנה ירידה בהכנסות מעבודת חברים (הירידה בין היתר מאי העברת שכר מלא או חלקי של חלק מהחברים). ניתן לראות שיפור בהוצאות כתוצאה מצמצום סבסוד השירותים ע"י הקהילה, הצמצום הנו קטן בחציון כי ההחלטות התקבלו רק באפריל והתקדמנו לאט מהתכנית. אנו מצפים לירידה משמעותית בחציון השני. בסיכום התברר שתקציב החברים לא צומצם כפי שתוכנן מה שמסביר את הגרעון שבשלב זה מכוסה ע"י הכנסות חד פעמיות שאינם מיועדים לשימוש שוטף, הנושא ייבדק ויוחזר לדיון.

ג-    טיפול בחברים שאינם מדווחים ואינם מעבירים הכנסות מעבודה לקופת הקיבוץ

לאחר פניות והתייחסות החברים ופניות מחברי מזכירות לחברים סוכם על עצירת מהלך הוצאה מחברות עד מיצוי ההדברות.

ד-   ניהול משפט הטורבינות

נמסר דיווח

שבת שלום

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

*************************

 

כדור פורח בשמי העמק

 

לקראת אסיפות

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום ראשון 17.10.2021

בשעה 20:00 בחדר האוכל

סדר יום :

1.בחירת יו"ר לאספה.

2.הצגת תקנון השינוי ע"י עו"ד יונתן גולדשטיין.

3.הודעות ושאילתות.

בבקשה להגיע עם מסכות.  

      האסיפה מצולמת.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

************

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום רביעי 20.10.2021

בשעה 20:00 בחדר האוכל

סדר יום :

1.בחירת יו"ר לאספה.

2.הצגת היתכנות כלכלית של השינוי.

3.הודעות ושאילתות.

בבקשה להגיע עם מסכות.  

      האסיפה מצולמת.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

הודעות לדף

 

מזל טוב

להדר ורועי בן-יוסף

ולכל   המשפחה

לנישואי ארז ונל

**********

 

בשעה טובה נפתחת שנה חדשה של לימודים בחוג העמקים

חוג ספרות

יום א' 24/10 בח"א בשעה 19:30  בזום  פרופ.  חיים באר

העמק בספרות

   *  

       חוג יהדות

בזום ביום ד' בשעה 20:00

עם פרופ. רחל אליאור  ספרות ההיכלות ראשיתה של המיסטיקה היהודית

*

קפה תרבות

2021-22    החוג יתקיים בימי ג' בשבוע בבית העם במושב ברק

**********

 

 

תערוכת נעלים

בשעות 15:30-18:30בחדר  האוכל ביום שני 18/10

**********

תומכים בעצרת האחרונה ומחזירים את התקווה

ב30.10 נפרדים מהכיכר בעצרת לציון 26 שנה לרצח רוה״מ יצחק רבין ז״ל.

ביחד נחזיר את התקווה לרחובות

שתפו עכשיו>>
https://bit.ly/back2s9uare
**********

בקשה

חברים יקרים

עוברים דירה? עושים סדר בבית?

אנא אל תשאירו חוברות שאינכם צריכים ליד הספריה והארכיון.

גם לנו אין צורך בהן וגם אין מקום לאחסון.

תודה        דליה דפנה וענת.

**********

לא התאפקנו. בתור חובקי מזגנים ,לא ,לא קנינו אבל התפעלנו מהרעיון: המזגן הולך אתך. ומכיון שנשאר לנו מקום בדף החלטנו לנצל אותו לעניין מפתיע כמו מזגן מתנייד...י מזגן שכבש את ישראל הקיץ הזה וממשיך להימכר גם לקראת הקיץ הבא!

 כולנו סבלנו בקיץ הזה. לא רק שמחירי החשמל זינקו, נאלצנו גם לסבול מחום אדיר שגרם לנו להזיע ולסבול כבר מהשעות המוקדמות של הבוקר. ואז הוא הגיע, המוצר המהפכני  םםם ששינה לאלפי ישראלים את החיים. NEXFAN הוא בדיוק הפתרון היעיל והטוב ביותר לקיץ בישראל ולכלל עונות השנה שבעיקר מאופיינות בחום. המיני מזגן הזה הולך אתכם לכל מקום, מקרר כל חדר במהירות ואפילו מטהר את האוויר שבו. אמנם הקיץ רשמית מאחורינו, אך הימים פה לא נהיים ממש קרירים יותר ועדיין החום מורגש כאן. היו מוכנים לחודשים החמים בשנה בצורה הכי טובה שאפשר!

 

NEXFAN

**********

 

**********

תכנית מועדון 67 +

יום שלישי 19.10 –"מועדון ארוחת הבוקר" - בין השעות 09:00-10:30 

יום חמישי 21.10 - "קפה אקטואליה" במועדון לחבר.

17:00  – קפה ומאפה

17:20 – מפגש עם שכן - יעקוב יוניש שיביא בפנינו "סיפורי חיים"

סוף שבוע טוב ולהתראות,

ענת לוין.

מכרז לדירה  - רשות הבינוי

 

06.10.2021

הצעה למכרז -

מגורים זמניים עד יולי 2022

בית 120 דירה צפונית תחתונה

דירת דורון ורז ברוד

גודל הדירה כ-75 מ"ר

פונקציות: סלון, שני חדרים, מטבח ופינת אוכל,

תא שירותים ומקלחת + שירותים נוספים + מרפסת מקורה.

מיועדת למשפחה/ זוג.

הדירה לא תעבור שיפוץ

לתשומת לב: מש' ברוד יצאו לשנת חופש ועתידים לחזור באוגוסט 2022. ברגע שיודיעו על מועד חזרתם יש לפנות את הדירה בפרק זמן קצר (כחודשיים) ולקבל דירה חלופית לפי מצאי הדירות שיהיו בגבע.

במידה ומשפחת ברוד יחליטו שאינם חוזרים לדירה – הדירה תוצא שוב למכרז.

המבקשים להשתתף במכרז מתבקשים להעביר בקשתם במעטפה

לרשות הבינוי במשרד הבניין או במזכירות.

מומלץ לבקר בדירה ולהתרשם ממנה. מפתח לדירה מידי אביב רון.

מועד סגירת המכרז 21.10.21

תכובדנה רק מעטפות שתגענה עד מועד זה.

התנצלות - נעה ידין

התנצלות

בשבוע האחרון פרסמנו בדף ראיון עם חבר שהופיע בעתונות הקיבוצית ובו החבר מגולל את סיפור הטורבינות מראשיתו.לצערנו הופיע ברשימה שמו של מרכז המשק דאז בהקשר שפגע בו מאד.

אנחנו מצטערים שעל אף העובדה שאנו משתדלים להמנע מהזכרת שמות חברים בדף בהקשר שיכול לפגוע לדעתם בשמם הטוב, או לפחות לבקש רשותם על הזכרתו, נכשלנו הפעם ונגרמו לחבר צער ונזק ועל כך אנחנו מצטערים ומתנצלים.

  תוך כדי עיסוקנו בנושא אנו מביאים שני מראי מקומות בהם מוזכרת העובדה שענין הטורבינות הובא לידיעת החברים מראשיתו. האחד בגליון  מספר 2144 מדצמבר 2014

 להלן הציטוט מתוך הרשימה הסוקרת את פעילות מרכז המשק והועדה הכלכלית באותה עת:

"הכנסות פאסיביות- אלו הן פעילויות חדשות שמטרתן להגדיל את ההכנסות, כאשר הסיכון הוא נמוך. בחודשים האחרונים השקענו במערכות חשמל סולאריות המבוססות על התחייבות חברת חשמל, לרכוש מאתנו חשמל למשך 20 שנה במחיר מוסכם. בנוסף אנו בוחנים הסדר דומה באנרגיית רוח- הצבת שש טורבינות רוח  על פאתי שטחי בלוק 4, שעשוי להניב הכנסה מהשכרת הקרקע למשך 20 שנה. כמו –כן, מתוכננות השכרות נכסים מניבים בשטחי המשק.זו התחלת מגמה שמטרתה להגדיל את מקורות הקהילה..."

הידיעה השניה באותו ענין מופיעה בגליון 2160, 3 באפריל 2015 אף היא מתוך רשימה של מרכז המשק:

"...אתגרים נוספים הם בדגש על הגדלת מקורות ההכנסה עבור הקהילה.אני פועל להגדלת ההכנסות הפסיביות,שהכנסותיהן קבועות ויציבות לאורך זמן. חשמל סולארי- פרשנו מערכות בהיקף הכנסות של 1/2 מיליון ₪ לשנה למשך 20 שנים.תוך מספר שנים נחזיר את ההלוואה ונהנה מההכנסה .

אנרגית רוח- התקשרנו עם חברה יזמית להקמת טורבינות רוח בשטחי בלוק4 , במיזם אנו פאסיביים והתמורות יהיו כנגד שימוש בקרקע ..."

מה שמפריך את האמירה והדעה הרווחות בגבע שלחברים הובאה ידיעת רעיון הצבת הטורבינות בשטחי גבע רק ב2017 ולא בסוף 2014 ו 2015 כפי שנזכר לעיל.

ראוי לציין שהדברים שהובאו אז לידיעת הציבור לא קמה זעקה כנגד המיזם לא נשאלו שאלות לא נדרשה הצבעת אסיפה או קלפי ובאין התנגדות, המשיכה ההנהלה הכלכלית בדרך השגת היעד.

נעה ידין עורכת הדף.

 

על טורבינות ועל עובדות - יפתח רונן

אמת בפרסום?

בדף גבע האחרון מספר 2501, הועתקה כלשונה כתבה של עזרא דלומי מהדף הירוק בה תוארה פרשת הטורבינות מאז ועד היום.

מבלי להיכנס לכל הסאגה מול היזמים והתביעה שהוגשה, חרה לי מאד התיאור על רענן פרנס והדברים המשתמעים ממנו:

ציטוט : אוֹרי ברזק, בן וחבר גבע, ממנהלי ביה"ס הדמוקרטי בבית השיטה, הוא מראשי קבוצת החברים שהציפה את נושא חוות טורבינות הרוח שנועדה לקום בשדות הקיבוץ, שהועלם מחבריו במשך שנתיים.   (ההדגשה שלי)

עובדות:

בדף גבע 2144 שפורסם בתאריך 12.12.2014 נכתב בדיווח מרכז משק על ידי רענן הדברים הבאים:

"הכנסות פאסיביות- אלו הן פעילויות חדשות שמטרתן להגדיל את ההכנסות, כאשר הסיכון הוא נמוך. בחודשים האחרונים השקענו במערכות חשמל סולאריות המבוססות על התחייבות חברת חשמל, לרכוש מאתנו חשמל למשך 20 שנה במחיר מוסכם. בנוסף אנו בוחנים הסדר דומה באנרגיית רוח- הצבת שש טורבינות רוח  על פאתי שטחי בלוק 4, שעשוי להניב הכנסה מהשכרת הקרקע למשך 20 שנה. כמו –כן, מתוכננות השכרות נכסים מניבים בשטחי המשק. זו התחלת מגמה שמטרתה להגדיל את מקורות הקהילה. (ההדגשה שלי)

בדף גבע מס' 2160 שפורסם בתאריך 3.4.2015 נכתבו ביחד עם דיווח כולל של מרכז המשק הדברים הבאים:

אתגרים נוספים הם בדגש על הגדלת מקורות ההכנסה עבור הקהילה. אני פועל להגדלת ההכנסות הפסיביות, שהכנסותיהן קבועות ויציבות לאורך זמן. חשמל סולארי- פרשנו מערכות בהיקף הכנסות של 1/2 מיליון ₪ לשנה למשך 20 שנים. תוך מספר שנים נחזיר את ההלוואה ונהנה מההכנסה .

אנרגית רוח- התקשרנו עם חברה יזמית להקמת טורבינות רוח בשטחי בלוק 4 , במיזם אנו פאסיביים והתמורות יהיו כנגד שימוש בקרקע .


התמונה הוצגה בדף!

כלומר: פעמיים – בזמן שהפרויקט נבחן , ומיד אחרי שהתקשרנו עם היזמים, דווח על הפרויקט המתוכנן לחברים – אכן הסתרה לתפארת.

ציטוט " תקציר העלילה: הנהלת גבע בראשות רענן פרנס, חתמה ב-2015, על חוזה עם חברת החשמל הממשלתית הצרפתית EDF, בשותפות עם "בלו-סקיי" הישראלית, להקמת טורבינות על קרקע של הקיבוץ...

.. לדברי ברזק, "החוזה נחתם ללא סמכות. רענן חתום עליו והיה עוד חבר. לנו זה נודע רק ב-2017. מישהו תפר לקיבוץ תיק ללא ידיעתו. כששאלנו, רענן אמר ש'אין מסמך חתום', למרות שכבר היה.

עובדות: רענן פרנס חתם על החוזה יחד עם מוקי ידין רכז המקרקעין של גבע באותה עת והחבר המנוסה ביותר בפרוצדורות חוקיות ותקנוניות של גבע, בוודאי בנושאי מקרקעין וההתקשרות בפרויקט הוצגה לציבור .

מרכז ענף גד"ש היה מעורב בכל המהלכים כולל איתור השטח המתאים להצבת הטורבינות והסכמה עליו מול היזמים

רענן פרנס לא חתם בשמו ולא חתם בהסתר, רענן חתם כשלוח של ההנהלה הכלכלית של גבע שדנה ואישרה פה אחד את ההתקשרות , 15 חברים שמעו על התכנית, קראו ואישרו אותה , אף אחד מחברי ההנהלה כולל מוקי ידין, לא דרש להביא את ההחלטה לדיון באסיפה.

 ציטוט: כשאמרנו ש'אם אין הסכם, אז בואו נרד מהעניין', יצא המרצע מן השק. התברר שהעבירו החלטה אסטרטגית, בדחיפת עורכי הדין של הקיבוץ, מתחת לרדאר של החברים.. "

 עובדות : היקף עסקת הטורבינות בשטח: הקצאת כמה עשרות דונמים ביעוד חקלאי, שאין להם שימוש אלטרנטיבי, ובכסף – הכנסה פאסיבית חסרת סיכון, אינה מהווה החלטה אסטרטגית  של הקיבוץ.

עורכי הדין של הקיבוץ מסייעים להנהלה ואינם דוחפים אותה והנהלות גבע לדורותיהן העבירו החלטות גדולות מאלו מבלי להביאן לאישור אסיפה ומבלי לדווח מעבר לדיווח כמו שדווח על ידי רענן פרנס בדפי גבע.

ההתנגדות לפרויקט משלל שיקולים אחרים הנה לגיטימית, אבל פרסום כפי שנעשה בדף על עם כל הקונוטציות השליליות כלפי רענן, ללא בדיקת העובדות וללא בקשת התייחסות מצד רענן, שהיה שלוח של הנהלת גבע והנו חבר בגבע - הנה מעשה שלא יעשה!

אני מצפה שכאשר נושא טעון כל כך עם רגשות עזים והאשמות משני הצדדים מובא לדף, זה יעשה באופן מאוזן כולל בקשת תגובה מבעלי התפקיד בעבר ובהווה. אני חושב שהנהלת גבע הנוכחית צריכה להתייחס לדברים, כולל דרישה מעזרא דלומי, לכתוב את הדברים הנ"ל בהבהרה בדף הירוק.

יפתח רונן

ערבות הדדית - צקי גפן

ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל. ביהדות נקבע על ידי חז"ל כלל מוסרי והלכתי לציון ערבות הדדית - כל ישראל ערבים זה לזה. משמעותו המקורית היא כי כל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו. ויקיפדיה

לב. בנושא ערבות הדדית

לב. היקרה תודה ושמח שאת מודעת לנושא הערבות ההדדית , ערבות הדדית נגזרת מהגדרת הקבוצה כקבוצה ומחויבות לחבריה .

בקבוצה הקטנה על הגבעה הערבות קיימת בכל רגע , אין חסר מזון , מרפא , שיקום וגג מעל ראשו.

נכון ישנו עוד מושג שנקרא "דמוקרטיה" שלטון העם במסגרת המדינית בחירת נציגי ציבור לכנסת , חקיקה , ממשלה מושלת שאפילו שולחת את טובי בנינו לקרב ואפילו האבוד ביותר.

כאן הדמוקרטיה מעניקה לכל חבר וחברה יכולת הצבעה והשפעה על תהליכים , לא נראה לך , אפשר לערער , אם צריך התייחסות מיוחדת למגזרים או אנשים זה מבוצע .

אז לידיעתך בהצבעה על ה"לינה המשפחתית" הצביעו גם כאלה ששנים לא החליפו חיתולים והפועל יוצא של ההצבעה זאת הייתה העלאת רמת החיים של כולם – הגדלת שטח הדירה.

אז טוב שאת פעילה ואכפתית אבל ישנם מכשירים רבים לערעור ושינוי החלטות , אל תשחירי ציבור חברים שלם.

בהוקרה צקי

מועדון 67 - ענת לוין

מועדון 67+

 לפניכם תכנית סרטי יום ראשון של סוף אוקטובר אשר יוקרנו בדורות בגלבוע בין השעות 17:00-19:00

סרטי יום ראשון אחה"צ- חודש אוקטובר  בשעות: 17:00-19:00

17.10.21        - הציור

2019 דרמה, מותחן

שחקנים: קליאס באנג, אליזבת בדיקי, מיק ג'אגר

'יימס הוא מבקר אמנות צעיר ושרמנטי שימי התהילה שלו, הוא מרגיש, מאחוריו. הוא מבלה את ימיו בשגרה של הרצאות מול תיירים חסרי ידע במילאנו, וקרן האור היחידה בחייו היא אמריקאית יפה ואניגמטית בשם ברניס שנכנסת לחייו בסערה. כשהשניים מוזמנים לאגם קומו המרהיב על ידי סוחר אומנות עשיר שמבקש מהם לגנוב ציור מסתורי של צייר מפורסם ומתבודד, הם קופצים על ההזדמנות המרגשת – אבל מגלים מהר שבאמנות כמו באמנות, כל אחד מהם רואה את הסיטואציה בצורה אחרת לגמרי.

31.10.21 - עולם מושלם

ארה"ב, 1993    דרמה

שחקנים: קלינט איסטווד, קווין קוסטנר, לורה דרן

אסיר נמלט חוטף ילד בן 8 ומשתמש בו כבן ערובה. את המצוד אחרי האסיר הנמלט מנהל איש חוק מזדקן כשלצידו מסייעת פסיכולוגית ילדים. במהלך המנוסה נוצר קשר מיוחד בין החוטף לנחטף שהופכים, באופן זמני ליחסי אב ובנו. האסיר מספק לילד את דמות האב אותה הוא חסר ובונה עבורו עולם שלם של חלומות.

 תשלום לכניסה בודדת- 30 ₪

***************

בימים אלה אני בונה את תכנית ההרצאות למפגשי ימי חמישי. אם יש לכם סיפור מעניין להביא בפנינו אשמח לפנייתכם. כמו כן אשמח לרעיונות והצעות תודה ולהשתמע

ענת לוין

הסעודה האחרונה - מ דוד של י.

מועדון 67+

הסעודה האחרונה     (מכתב ליוסי ר . משרד לול)


  יוסי היקר!

שלחתני ללול, תוך שהנך מבטיח "שתוך דקה!" אתה מצטרף ואף ביקשת שארתיח את הקומקום לקפה, כדי לשוות להבטחתך ריח של דחיפות אמינה...

אז כך, חיכיתי עד בוש ( ובוש לא הגיע...), משכך, כיביתי את מצפוני וקטפתי מספר קלמנטינות שגודלו בעמל רב  ע"י יובל ק.  בהדרכת יוסף בן שמעון...

לפני שאגיע לבקשתך, בעניין דעתי הצנועה על ארוחת בקר "לתשושי יום שלישי", הרי אי הגעתך נתנה בידי פסק זמן תוך ישיבה על כסא רעוע לכתוב לך מבט רחב ומעמיק יותר.

ראשית בדעתי להתנצל על שהופעותיי במשרדך, נדירות יותר וזו מהסיבה :

* אתה מזמין אותי בד"כ כשאתה יודע שאני במרחק 11 ק"מ לפחות (לכן לפני ההזמנה אתה    שואל תמיד, אבל תמיד היכן אני..)

* איכות התקרובת-  בייגלה – שהשומשום, עזב אותו מרוב בושה... וופלים- שאבדו את הקראנצ'יות / קריספיות וכשאתה אוחז בקצותן הן מתכופפות ברפיון ספוגי...   קפה- עקב נחשולי הזבובים, אתה מוצא את חלקם משייט בנחישות בתוך הכוס וזאת רק כדי   להגיע "לחוף מבטחים"... שהינו אלא קיר זכוכית חלקלק ובלתי עביר.

  בצלוחית דבש זעירה שהבאתי למפגש, נאבק זבוב ירקרק על חייו. ששאלתיו מה המצב ענה:   "הכל  דבש"..  הסוכר לבן הוא כבר חום וגבישי ולא מהסיבות הרצויות...

  לעניין הארוחה עצמה- מקבלות אותנו מספר עלמות בקריאה "בקר טוב" וטוב שכך וזאת   בשמש האביבית או במועדון עם שולחן ערוך מכל טוב, הכולל "קממבר" ו"גבינה כחולה" המחזירה   אותי לביקורי בפאריס עת התארחתי במסעדת גבינות מומלצת, ברחוב קטן (פרידלנדר)   בואכה  שער הניצחון ועלמה יפיפייה בלבוש מסורתי נושאת ברצועה על כתפה מגש עץ ענק   ובו גבינות מכל מחוזות צרפת.

  לרגע הייתי נבוך מהשפע שהציע העלמה ומהשפע שהציע המגש, אך המלצר הראשי הבין למבוכתי   והנחה אותי בכיוון הרצוי.

  שם העלמה ההיא לא זכור לי,

 

 

אך כאן בעזרת קובי שחזרתי את השמות : לאהלה ש., טלילה ר. יעל ז. ענת ל. סמדר ז. כרמלה ג. עקב זכרוני הלקוי אולי נשכחה מישהי ועימה הסליחה.
  בכל מקרה יוסי יקירי,  יש שם מכל הבא ליד ולפה והוופל פריך ומצופה בשוקולד (אולי תלמד?)

  בארוחה האחרונה עד 08.55  גדעון גוריון היה הצעיר בנוכחים, אלא שאז תוך רעמים וסנוורים  בדרך המטפסת לרחבת הספריה הגיח אופנוען עטוף שחורים שמתוכו יצא דני שמעוני .

 (קובי מעריך שדני בחר בדרך העולה (במקום לרדת מ"סביון"), כיוון שכך יכול היה דני למצות את  מירב קולות הנפץ מכלי המשחית שעליו רכב...

  2 דקות אח"כ, האופנוען ישוב לימיני וקובי משמאלי כאשר קובי חוזר בפעם בשלישית עם צלחת  חד פעמית שתוכנה גולש, משלחן התקרובות, כאילו אין מחר...

 דני מזעיק את לאהלה ואומר לה, תחייבי את קובי גם על הארוחה שלי, לא רק עקב המתרחש לנגד עיניו אלא תוך תזכורת לארוחה היסטורית של הגבעטרון בארצות הברית שלטענת דני, קובי חמק ממחויבותו (לשלם) שם...

 הארוחה הסתיימה בסיפור מסמר שיער של שמעוני, עת עצר מכונית שדרך חלונה האחורי הבחין  שיש "ספארי" בתוכה. משמע,  אף אחד לא קשור!  סימן עצירה כשעינו החדה צדה שהאישה מנסה להתחלף עם בעלה ליד ההגה.

סוף סיפור- האישה לא של הבעל, הילדים לא מאותה משפחה, לאוטו אין כלל רישיונות, הנהג אחרי 7 פסילות רישיון שבכלל הסתבר שאין לו...

 הנהג שוחרר לשבוע מעצר בית. (רן ביטחון שהצטרף לקפה ולוופל המצופה, טוען שהיו צריכים להכניס את שמעוני והשופט למעצר).

מכאן, מוגש אוכל גשמי ואוכל רוחני (אמנם לא בדיוק תורת הקוואנטים) מה עוד נבקש ביום שלישי מלבד פעמיים כי טוב? .

 אגב, גם אתה יוסי יקירי, לפי הריח אתה כבר "מת", אתה יכול הצטרף לארוחה הנ"ל הנקראת "הסעודה האחרונה" זאת כיוון שאף אחד מהאוכלים אינו יודע אם ייפגש עם עצמו, או עם האחרים שבוע אח"כ בארוחה...

יוסי, להתראות "תוך דקה"...

נ.ב - כיוון ששאלת, אילנה גולן מגיעה לאחר שהכלב שוכנע לאפשר לה...(נכון, ערי גיל לא מגיע       אולי בגלל הכלב של אילנה ?).  כל הנרשם והדמויות המוזכרות מעידות על גודל אי הוודאות בחיינו....

כל טוב

מיכה דוד של יובל...

תערוכות מתחלפות - 100 לגבע


תערוכות מתחלפות

בשבת הקרובה 116/10 בשעה 10:00 פתיחת  תערוכת עבודות של רותי פורת

מוזמנים לראות ולהנות

צוות 100

 

פניני עיתונות העבר - ערי גילמתוך הצבי ינואר 1909

  אחוזת בית" הייתה אגודה שנוסדה ביפו ב-1906 על ידי קבוצת יהודים ביוזמתו של עקיבא אריה ויס, במטרה לבנות עיר עברית חדשה בארץ ישראל – לימים העיר תל  אביב.     

 בונים את אחוזת בית השכונה הראשונה של תל אביב    
שיר - דני גפן

אני שמח לשלוח אליכם, את שירי :"קשה בבוקר".

כתבתי אותו כבר במאי 2010, אבל לצערי המצב לא השתפר...

אשמח אם תקראו ותגיבו – שבוע טוב דני

נ.ב: תודה לד. סנדרסון , על ההשראה !

 

*************


דברים טובים


 במטבח הצנוע והמשעמם שלנו יש מלך אחד והוא תפוח האדמה על כל גווניו, שאזרחי המטבח הקבועים  ירקות למיניהם ושאר שותפים (תזונתיים)קיימים ונחוצים להמשך החיים אבל תפוחי האדמה - עליהם יש קונצנזוס מקיר אל קיר. הטעימים הטובים שאפשר להכינם ב100 צורות ואחת ואי אפשר להשתעמם איתם. חשבנו שראינו כבר הכל. אבל תפו"אד ביין עוד לא פגשנו. אז ניסינו  וראינו שזה, נו, טעים אבל אנחנו מעדיפים צ'יפס...

 

המצרכים

תפוחי אדמה בפטרוזיליה ויין

בצל חצוי ופרוס דק

1 כוס יין

1/2 כוס מים

2 כפות צנוברים קלויים

2 כפות שמן זית

1 כפית שום כתוש

3/4 כוס פטרוזיליה קצוצה

קורט מלח גס1/2 כוס מים

2 כפות צנוברים קלויים

2 כפות שמן זית

1 כפית שום כתוש

3/4 כוס פטרוזיליה קצוצה

קורט מלח גס

הוראות הכנה

מחממים במחבת גבוהה 2 כפות שמן זית צולים את פרוסות תפוחי האדמה כ-2 דקות מכל צד ומצננים במסננת..

מסדרים באותה מחבת את כל פרוסות תפוחי האדמה כמו קלפים מעל מפזרים את המלח, פלפל, מורחים בשום, הבצל, הפטרוזיליה, היין והמים מנערים קלות את המחבת מרתיחים ומנמיכים את הלהבה   מכסים ומבשלים 30-40 דקות לריכוך מפזרים מעל את הצנוברים ומגישים חם

 

בני מחזור א' רותה יורם ונחמן סועדים בחדר האוכל ארוחת בוקר ואנחנו מתגעגעים...

 

תרבות בעמק

     תרבות בגלבוע אוקטובר 2021

                        

                                                             

                                     יום שישי  15/10/2021- 09:30

                           מרכז דורות בגלבוע שמח להזמין  :

                     בראנץ' שישי חברתי

פותחים שולחן ומסורת לגילאי 50+

ארוחת בראנץ' צבעונית, טעימה ומשמחת לב.

מפגשים מגוונים, משובחים, מרתקים.

והפעם : זורבה בשניים הזמרת דורית פרקש מאחרת את לזר באונו  :

לחגיגת זמר יווני ושירת לדינו

דורות בגלבוע גן-נר  09:30 , עלות ההשתתפות 50 ₪

לפרטים נוספים -  04-6421050

הכניסה ע"פ מתווה התו הירוק!!

יום ג'   19/10/2021- 20:30  

שמחים להחזיר את פעילות "קפה תרבות",

נפגשים בבית-העם במושב ברק לאורך השנה, להרצאות ומפגשים מרתקים (רצ"ב תוכנית שנתית)

והפעם מפגש ראשון עם  איריס בר און סקסולוגית, מרצה ומטפלת מתחומי מיניות וזוגיות ושדרנית רדיו.

0בהרצאתה תקשורת בין המינים

בית העם מושב ברק, לרישום ופרטים נוספים שלומית משאש : 0507257742

הכניסה ע"פ מתווה התו הסגול- חובת עטיית מסכה וברישום מראש בלבד.

 

שבת 23/10/2021- 11:30

"פניני מוסיקה – המשכן לאמנות עין חרוד, גאים להזמין :

מבית אלפא עד נהלל

מופע במלאת 100 שנה להתיישבות בעמק יזרעאל

מספר ועורך: ד"ר מוטי זעירא שירה: מיטל טרבלסי פסנתר: תומר קלינגו שימו לב- המופע יתקיים באופן חד פעמי- באולם המופעים "בית ציזלינג" בעין חרוד מאוחדלפרטים וספים – 04-6486038 ציפי 0523423085  לרכישת כרטיסים : https://ehm.smarticket.co.il

הכניסה ע"פ מתווה התו הירוק!!

רישום ורכישה לאירועים שנתיים חוגים ומנויים:

 

ההרשמה בעיצומה- המקומות נחטפים- עונת המנויים  2021-2022

מחלקת התרבות, שמחים ומתרגשים להזמין אתכם לחזור ולהצטרף לחוויית התרבות בגלבוע, עונת המנויים 2021-2022 יוצאת לדרך, בשלב ראשון תכנית המנויים למבוגרים.

בתאריך 01/09 נפתחה ההרשמה לתכנית המנויים להצגות :

•           סדרת התיאטרון הרפרטוארי למבוגרים (7 הצגות)

רכישת המנויים תתקיים עד 11/11/2021 בלבד.

לרכישת המנויים יש להיכנס לאתר https://hagilboa.smarticket.co.il

מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר, לשוטט ולקרוא רקע על ההצגות, ביקורות משבחות ותמונות מייצגות.

ההצגות יתקיימו באולם המופעים "בית ציזלינג" בעין חרוד מאוחד

הכניסה לאולם תהיה ע"פ מתווה התו הירוק!!

 

 

בית המוסיקה גלבוע יזרעאל – נרגשים להזמינכם

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב בעיצומה❗ 🎵

שריינו מקומות 🎼

ניתן להירשם ✏️בקישור הבא:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeBVKiBxCXwCs.../viewform

לבירורים 04-6598212

 

חוג העמקים  –מזמינים להצטרף

סדרות מעולות מונחות ע"י מרצים מהשורה הראשונה

בשעה טובה תיפתח שנת החוגים החדשה ביום א' 3/10/21   (רצ"ב קובץ הפעילות הענפה)

במסגרת החוגים בזום נמשיך להביא אליכם את חוג יהדות בכל שבוע ביום ד' בשעה 20:00 ואת חוג ספרות פעם בחודש בימי ראשון בשעה 19:30.

בנוסף אתם מוזמנים ליהנות ממגוון החוגים שלנו חוגי תנ"ך, קפה תרבות, ערבי שירה עם שרהל'ה שרון ועוד מגוון חוגים שתמצאו בתוכניות המצורפות

השנה לחלק מהפעילות, ההשתתפות מותנית בתשלום דמי השתתפות שנתי לחבר בסך 250 ₪ שמקנים לכם אפשרות לקחת חלק בכל החוגים.

לכל שאלה בנושא התשלום נא לפנות ישירות

לאלי גורן, יו"ר חוג העמקים נייד:

054-6633322

מרכז דורות בגלבוע –מזמינים להצטרףסדרות מעולות מונחות ע"י מרצים מהשורה הראשונה

(רצ"ב קובץ הפעילות הענפה)

מוח יוצא דופן, אמני מופת מציירים מוסיקה, עולם הביון החשאי, קפה מוות, רישום וציור בהשראת אמני מופת,

מוסיקה מחוללת שינוי, ריפוי כאורח חיים, על סיפו של הדרור, לחשוב בגדול

ההרשמה באתר :www.dorot-bagilboa.org.il

לבירורים 04-5421050

 

תערוכות  ומוזיאונים:___מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד

תערוכה : עדות מחאה עד- דצמ' 2021

חדשה "עדות מחאה". בתערוכה מוצגים דימויים מובילים של מחאה ומאבקים חברתיים מתערוכות ”עדות מקומית“ בעשור האחרון.  

בתערוכה תצלומים המשקפים מחאות הנוגעות לכל חלקי החברה הישראלית, החל במחאת האוהלים,  דרך מאבק האתיופים, חרדים, פליטים, אלימות נגד נשים, ה

חברה הערבית ולהט”בים ועד לשיא המחאות בבלפור השנה.

הכניסה  מותנת  ברישום מראש וע"פ הנחיות התו הירוק  באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 

מוזיאון המשכן לאמנות עין-חרוד  ערוכות

נעה רז מלבד- דמטר

הילה לביב – לשכוח דברים יפים

מאיר אגסי – 22 הלכי רוח

יונתן גולד- בועט בדלי  שיח גלריה שבת  02/10/2021 12:00, בהשתתפות האומן

רכישת כרטיסים באתר האינטרנט בלבד https://museumeinharod.org.il/

שעות פתיחה: ימים ב'-ה' 16:00-9:00, ימי ו' 13:00-10:00, שבת 14:00-10:00, ימי א' - סגור

רכישת כרטיסים ehm.Smarticket.co.il משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'


 הרשמה בקישור

  
חסר רכיב