הפרטת מזון, תגובה לכתבה - איציק מור

הפרטת המזון        תגובות לכתבה בדף /      איציק מור מנהל הקהילה

בחוברת הפרטת המזון (טבלה בדף האחרון רצ"ב) הוצגו הנתונים לגבי מה מופרט ומה נשאר כהוצאה של ענף המזון.

לא מופרטים עבודה ותפעול בהיקף של 1.5 מיליון ₪ לשנה.

בסיכום שבעה חודשים דווח בדף ,כי עלות ענף המזון עמדה על 110 אלפי ש"ח לחודש. בחישוב שנתי 1,320 אלפי ש"ח. ממספרים אלו אנו למדים ,כי ענף המזון עמד בתקציב שתוכנן. בניגוד לכתבת יפתח שבה נכתב כי קיימת חריגה בענף המזון.

יחד עם זאת, חולק לחברים ,בתקציבים האישיים, סכום גבוה יותר משהוחלט בחוברת ההפרטה.

המזכירות החליטה שלא לגרוע את הסכום העודף מתקציבי החברים, החלטה שמשמעותה  תקצוב של 29 ₪ ליום כלכלה, כולל אירוח, במקום  26 ₪ עליהם החלטנו בחוברת ההפרטה.

 

ניתוח תמחירי להפרטה - באש"ח

סעיף

כיום

מופרט

לא מופרט

הערות

הוצאות קניית מזון- חומרי גלם

2,802

2,802

-

 

עבודת חברים ומתנדבים

813

244

569

30% מהוצאות העבודה מופרט

הוצ. תפעול  ועבודת שכירים

1,385

415

970

30% מהוצאות התפעול מופרט

סה"כ ענף מזון

5,000

3,461

1,539

 

א. ערב + מרכולית בתקציבים אישיים

586

586

 

 

תוספת א. ערב + מרכולית לתקציב

0

237

 

תוספת 2 ₪ לחבר/מועמד

אש"ל עובדי חוץ

215

215

 

 

תקציב ילדי בי"ס לסנדוויצים

67

67

 

 

סה"כ

5,868

4,566

1,539

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף