מנהל קהילה - איציק מור

משולחן מנהל הקהילה

 

תקציב קהילה 2015

הצעות התייעלות – כיצד?

תקציב הקהילה נדון באסיפה. אושרה מסגרת תקציב ומסגרת השקעות, המהווה חלק מהתקציב. זהו תקציב מאוזן ללא אפשרות לגיוס חוב.

בעת דיוני התקציב במזכירות, הועלו הצעות ייעול וחיסכון בסעיפים מסוימים, שהוצגו באסיפה.

הועלתה בנוסף, הצעת יאיר עמית לקיצוץ רחבי של 5% בכל סעיפי תקציב הקהילה, למעט תקציבי חברים.

מהלך של קיצוץ רחבי בכל סעיפי התקציב בפועל – אינו בר ביצוע.

לעומתו, ניהול תהליך התייעלות בכל פעילות, לאורך כל השנה וביצוע קיצוץ נקודתי, בסדרי גודל המותאמים לפעילות, יעיל יותר ובר ביצוע.

נדרשת לכך העברת אינפורמציה עדכנית מדי חודש, מהנה"ח אל מנהלי הפעילויות ואל מנהל הקהילה ונדרשת שמירה הדוקה על מערך ההוצאות על  בכל יחידה ויחידה.

מהסיבות שנמנו לעיל אני תומך בהצעת המזכירות שתובא אל הקלפי ולא בהצעה של קיצוץ רוחבי.

איציק מור

מנהל הקהילה

************************

הודעה מהמזכירות הטכנית

נייר צילום למדפסות ניתן לקנות בכלבו.

נייר הצילום הנמצא במזכירות הוא  לשימו מזכירות טכנית בלבד.

עדנה

מופיע בעלון:
תגובות לדף