משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

הצעה לתיקון תקנון קב' גבע

א.              כללי

 התקנון כמסמך יסוד של הקיבוץ יש לו משמעות מיוחדת בחיי קבוצה כמבנה חברתי, בהיותו מתווה את כללי הפרשנות שאנו נותנים להתנהלות חיינו בתחומים השונים,  בדרך של תקנונים, סדרים ונהלים, הנובעים מתקנון האגודה ואינם עומדים בסתירה אליו.

תקנון האגודה הוא מעין חוזה בין הקבוצה לחבריה ובין החברים לבין עצמם ומכאן מובנת החשיבות הרבה שבו השתתפות מירב החברים במשאל  שייערך להצעה לתיקון התקנון.

למשאל זה יש כללים שיפורטו בהמשך.

ההצעות המובאות בזאת ע"י הצוות באישור המזכירות, אין בהן שינוי אורחות חיים, בחלק מהסעיפים לא נערך שינוי. בחלקם, קיימות השמטות לסעיפים ותתי סעיפים שפג תוקפם.

יש הבהרות וניסוחים מדויקים. מוכנסות התאמות לתקנות האגודות (חוק מדינה, כמו בסעיף 28, 118).

מספר סעיפים הותאמו לנהלי חיינו כיום כמו סעיף 44 העוסק בצבירת זכויות לטובת החברים ע"י הקיבוץ, או סעיף 45 המציין את הקמת קרן המילואים, שתשמש לביטחון סוציאלי לחברים.

ישנו פירוט רב בסעיף 48 העוסק בנושא העבודה ופירותיה ועוד ועוד.

כל חבר יקבל את חוברת ההצעה לתאו כך שיוכל לבחון בפירוט את מכלול הסעיפים.

אנו קוראים לכולם לבוא, להצביע ולהשפיע

ב.    סדרי המשאלים

נערך משאל א' 20.2.15 – הצבעה על חלופות לתיקון התקנון.

במשאל הצביעו 148 חברים שהם 51.5%  מסך חברי גבע, העומד כיום על 287 חברים.

התקבלו הצעות הצוות בהמלצת המזכירות לסעיפים:

סעיף 28 – הליך קבלה לחברות.

סעיף  111א' – דיון חוזר בהצעת החלטה או נושא שנידון באסיפה.

סעיף 113 – נוהל ערעור על החלטות (סכסוך בין החבר לקיבוץ).

סעיף 118 – הליך הכנסת תיקונים או שינויים בתקנון האגודה.

ייערך משאל ב' 6.3.15 הצבעה על הצעת התקנון במלואה כולל החלופות שהתקבלו במשאל א'.

לתיקון התקנון כולו נדרשים שני תנאים מצטברים.

1.                 קוורום (מספר מצביעים) של 2/3 מחברי האגודה. כלומר, 192 מצביעים לפחות.

2.                 לאישור התקנון, כאשר יש קוורום, נדרש 3/4 מצביעים בעד, מבין המצביעים בעד ונגד. כלומר 144 תומכים לפחות.

והיה ולא יהיה קוורום במשאל 6.3.2015, ייערך משאל נוסף ("אסיפה נדחית" עפ"י תקנות האגודות) בתאריך 20.3.2015.

גם במשאל זה נדרשים אותם תנאים כמשאל ב'.

אם במשאל ב' יהיה קוורום אך לא יושג רב של 3/4 מהמצביעים בעד התקנון, תרד ההצעה מהפרק, ולא יערך משאל נוסף.

והיה וגם במשאל השלישי לא יהיה קוורום, נדון בהמשך תהליך האישור.

בתקנות האגודות יש לכך פיתרון.

ג.                תקציב הקהילה 2015 – הצעות לצמצום

בתאריך 6.3.15 ייערך משאל הצעות לצמצום (התייעלות) בתקציבי הקהילה

לשנת 2015.

במשאל יעמדו שתי הצעות זו מול זו:

א.               הצעת יאיר עמית – קיצוץ רוחבי של 5% בכל סעיפי תקציבי הקהילה, למעט תקציב אישי (תקציב כולל).

ב.                הצעת המזכירות לקיצוץ נקודתי בסעיפים שונים שפורטו באסיפה.

אם תתקבל במשאל הצעת המזכירות, יובאו למשאל נוסף, הצעות הקיצוץ השונות, להכרעת הציבור.

ניתן לקבל במזכירות הטכנית את חוברת תקציב הקהילה 2015.

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף