לקראת האסיפה - רענן פרנס, אלי מזרחי, יהודה בכר

לקראת אסיפה

 

האסיפה תיערך ביום ג' 3/3/15

בשעה 18:00 (שימו לב לשעה) במועדון

סדר היום

א .מועמדים לכהונה כנציגי ציבור במזכירות

1.      ריצ'ארד אברהם

2.      מורן שבילי רז

3.      יוחאי רז-קדנציה שניה

4.      יאיר עמית- קדנציה שלישית (נדרשת הצבעה ברוב של 60% לפחות)

ב. אישור הסדרת מבנה התחיבויות וערבויות של גבע ותאגידיה מול בנק לאומי

הסדרת מבנה התחייבויות וערבויות של גבע ותאגידיה למול בנק לאומי,

מוצע בזאת לאשר הסכם למתן אשראים, שירותים בנקאים וקבלת התחייבויות שונות וערבויות מבנק לאומי.

ההסכם הוא תולדה של תהליך ארוך שנדון ואושר בוועדת הכספים, ועד אחזקות (ההנהלה הכלכלית) וועד ההנהלה (ועדת מזכירות).

עקרונות ההסכם:

1.     העברת מכלול התחייבויות וערבויות של קבוצת גבע לאחזקות קבוצת גבע 2012 אגש"ח בע"מ.

המשמעות היא, שחרור הקהילה מהתחייבויות וערבויות, הגנה על הקהילה והחברים. חובות הקיבוץ מועברים לעסקים.

2.     אחזקות גבע ביחד עם תאגידי מכון שקדים וחקלאות, ישרתו את החוב ויקטינו אותו בהיקף של 2.5 מיליון ₪ לשנה.

3.     בקרה פועלת בנפרד בכל הקשור למבנה ההון שלה, הן בגיוס ההון והןבפירעונות.

4.     ההסכם קובע התניות פיננסיות בכל הקשור לשינויים במבנה בעלות ובאמות מידה פיננסיות, עבור כל תאגידינו.

ההצבעה לסעיף זה, תיערך באסיפה

בברכה,

רענן פרנס, אלי מזרחי, יהודה בכר.

ג. עדכון הסדר נסיעות לביקור הורים/בנים בחו"ל במימון הקבוצה (פרטים בהמשך)

הסדר נסיעות לביקור בנים/הורים בחו"ל, במימון הקבוצה

ינואר 2015

1.כללי

1.1.קבוצת גבע תממן לחברים הזכאים לכך, ביקור הורים/בנים (מדרגה ראשונה) החיים דרך קבע בחו"ל, פעם בשלוש שנים.

1.2.אישור ההסדר בקלפי, יבטל כל הסדר קודם הדן באותו נושא.

2.פירוט הזכאות

2.1.חבר/ה גבע ובת/בן זוג,שלו הורים או בנים* החיים דרך קבע בחו"ל, לפחות שלוש שנים רצופות, זכאי למימון הקבוצה ביקור בנים/הורים בחו"ל, פעם בשלוש שנים, כמפורט בהסדר זה.

*בנים – בני גבע החיים בחו"ל לפחות שלוש שנים,לאחר הודעה על עזיבת הקבוצה.

2.2.ילדי החבר, עד גיל 18, זכאים לנסיעה עם הוריהם, במימון הקבוצה, במסגרת נסיעה לביקור הורים בלבד.

2.3.הזכאות שמורה לחבר שהוא ההורה הביולוגי ולמי שאימץ ילד באופן חוקי.

2.4.במצב של יותר מבן/בת החיים בחו"ל, הורה(יחיד) זכאי למימון נסיעה כל שלוש שנים ליעד אחד בלבד.

2.4.1.במצב של יותר מבן/בת החיים בחו"ל לכל אחד מזוג הורים חברים, נשמרת הזכאות של יעד אחד, כל שלוש שנים.

2.5.הזכאות ניתנת (לראשונה) שלוש שנים ממועד הקבלה לחברות .

2.6.חבר שאינו יכול לממש זכאותו לביקור בחו"ל.יוכל לקבל זיכוי לכרטיס טיסה (בלבד) לבן/בת לצורך ביקור בארץ.

2.6.1.חבר שאינו יכול לממש זכאותו לביקור בחו"ל,יוכל לקבל זיכוי לכרטיס טיסה (בלבד) עבור זוג הוריו(הורים ביולוגיים), לביקור בארץ.

2.7. המימון למימוש זכאות של חבר לנסיעתו, כולל: עלויות כרטיסי טיסה (מח' תיירים) ומיסי נמל ובטחון.

3.פירוט מניעת זכאות

3.1. אין העברת זכאות לקרובי משפחה אחרים, לרבות ילדי בן/בת זוג(שאינו חבר) של החבר.

3.2. נכדים לסבים הגרים בחו"ל וסבים לנכדים, אינם זכאים למימון הקבוצה.

3.3. בן משפחה, שלא השתתף בנסיעה המשפחתית לחו"ל, לא יהיה זכאי למימון נסיעה בנפרד.

3.4.תידחה זכאותו של חבר ומשפחתו לנסיעה/הבאת הורים,במצב בו אינו ממלא אחר תקנוני הקבוצה ונהליה, עד שיסדיר את ענייניו מול הקבוצה, לרבות מצב של חוב בתקציב, אי עבודה, הפרת תקנון עו"ח.

3.4.1.דחיית הזכאות תידון במזכירות הקבוצה.

3.4.2.לאחר שנה מיום הסדרת הדברים ומתן אישור מזכירות לתאריך ההסדרה, תושב זכות הנסיעה/הבאת הורים, למשפחה.

4.אופן התנהלות

4.1.מרכז הועדה האחראית לקיום ההסדר, ינהל את תור הנסיעות ויידע את החברים על מועד תורם לנסיעה.

4.1.1.באחריות המרכז לנהל את תקציב הנסיעות, במסגרת תקציב הקהילההשנתי ולהגיש הצעת תקציב לקראת דיוני התקציב השנתי, למנהל הקהילה ולמזכירות.

4.1.2.המרכז ינהל רישום שנתי מפורט הכולל: רישום נוסעים ופירוט עלויות כל נסיעה.

4.1.3.באחריות המרכז לוודא אצל המזכיר אם אין מניעה למימון נסיעת חבר שהגיע תורו לממש את הזכאות.

4.2.החבר יזוכה עם הגשת כרטיס טיסה ו/או קבלה, שיועברו לאישור המזכיר וחתימתו.האישור יועבר למרכז הוועדה לצורך חישוב הזיכוי.

4.3.פירוט זיכויים לנסיעה:

החבר (ובני משפחה המצטרפים לנסיעה) יזוכהבעלויות כרטיסי הטיסה בתוספת מיסי נמל וביטחון.

4.4. על הזכאים תוטל השתתפות עצמית בעת מימוש הזכאות, של 10% מסך עלויות כרטיסי טיסה ומיסים.

4.4.1.סכום מרבי להשתתפות עצמית של חבר/ משפחה – 400 דולר.

4.5.מועד זכאות פעם בשלוש שנים.

4.5.1.בסמכות הוועדה לאשר הקדמת  נסיעה בשנה ,במקרה זה תידחה הנסיעה הבאה בשנה, (4 שנים במקום 3) וההיפך, תידחה הנסיעה בשנה, תוקדם בשנה הנסיעה שלאחריה.


מופיע בעלון:
תגובות לדף