לקראת האסיפה, תקציב ותוכנית השקעות 2015 - צלילה, איציק מור

 

משולחן המזכירות

 א.    סיכום אסיפת הקבוצה שנערכה ביום ב' 2.2.15

סדר היום: תיקון תקנון האגודה נוכח, עו"ד עומר כהן

אסיפה שלישית בנושא תיקון התקנון עסקה בעיקר בהצעות שהועלו ע"י חברים לגבי שלושה סעיפים בתקנון וכן באופן ההצבעה על תקנון האגודה.

אישור התקנון דורש:

משאל ראשון על הסעיפים השנויים במחלוקת ובחירת אחת ההצעות. נדרש רב רגיל בכל מספר של מצביעים (בעד ונגד).

משאל שני: הצבעה על התקנון כולו, כולל תוצאות המשאל הראשון לגבי הסעיפים שהיו בו.

נדרש קוורום של 2/3 מצביעים מבין חברי הקבוצה ואישור של 3/4 מבין המצביעים בעד ונגד. והיה ולא יהיה קוורום של מצביעים ייערך משאל שלישי שגם בו אותן דרישות (2/3 מצביעים, 3/4 בעד).

והיה ולא יהיה קוורום של מצביעים גם במשאל זה, נבחן את המשך הליך האישור.

המשאל הראשון ייערך ביום שישי 20.2.2015.

פרסום ההצעות לסעיפים  העומדים להצבעה, ייעשה בדף השבועי שבוע קודם למועד המשאל.

ב. אסיפת קבוצת גבע תיערך ביום ב' 9.2.2015, בשעה: 20:00 במועדון

(שימו לב ליום האסיפה ולשעה)

סדר היום:

1. תקציב קהילה 2015.

התקציב ותוכנית ההשקעות יוצגו ע"י מנהל הקהילה איציק מור.

מצורף חומר לקראת האסיפה

תקציב קהילה גבע ינואר 2015

א. כללי:

1.בשנת 2015 תהליך הפרדת העסקים מהקהילה ייושם במלואו.

הקהילה מחויבת לשמירה על תזרים מזומנים מאוזן. לקהילה אין אפשרות לחרוג מתקציבה וליצור חוב.

כל החובות שהיו לקב' גבע, הועברו אל המגזר העסקי(תאגידים).

2.תקציב הקהילה מוגש לאסיפה ,לאחר דיון בהנהלת אחזקות ובמזכירות  גבע .

3.הנהלת אחזקות קבעה  את מסגרת הדיבידנד המועבר לקהילה .

סך של שישה מיליון ₪. (תאגיד אחזקות יגייס לצורך העברת הדיבידנד  2.7 מיליון ₪).

3.בתקציב הקהילה מתוכנן  גרעון של כשלושהמיליון ₪.

כמחצית מסכום הדיבידנד, מיועדת לסגירת הגירעון והמחצית השנייה, להשקעות.

ככל שנצליח להתייעל בפעילויות המערך הקהילתי, יקטן הגירעון ויופנה יותר כסף להשקעות.

ב.תוכנית ההשקעות

להשקעות מוקצב סכום של 2.73 מיליון ₪ .

פירוט:

2.58 מיליון ₪ לבנייה ושיפוצים.

150,000ש"ח לענף הרכב.

100,000 ש"ח לבלתי צפוי.

5.במסגרת התקציב  יועדה רזרבה בגין יתרות זכות בתקציבי החברים 400 אש"ח והפקדות לפנסיה בסך 500 אש"ח. (במידה ותהיה חריגה בתקציב החברים 50% ימומן מקרן מילואים יעודית)

אי שימוש ברזרבה יאפשר הגדלת תוכנית ההשקעות.

ב. הצעות התייעלות שאושרו במזכירות :

1.שי לחג- צמצום מסגרת השי לחברי הקבוצה (50 ₪ פעמיים בשנה) חסכון 100 אש"ח.

2.חינוך א-י"ב- צמצום מסגרת והתייעלות בכל סעיפי התקציב ב-200 אש"ח

3.חינוך גיל רך-איחוד מסגרות חינוכיות והתייעלות חסכון של 40 אלפי ₪.

4.בריאות–תובא הצעת ע"י צוות הבריאות לצמצום מסגרת תקציב הבריאות  ב-150 אלפי ₪.

5.כלליות ותקורה-ייעול ,צמצום ורישום מדויק בין העסקים והקהילה.

6. רכב- הזמנה פרטית של רכב 4*4 תהיה במחיר 1 ₪ לק"מ.

7 .מס חברות למפלגה-המזכירות מציעה  ביטול ההשתתפות הקבוצה בתשלום המס,10 אש"ח

(נדרשת החלטת אסיפה).

8 .המזכירות מציעה ביטול החזר כרטיסי אוטובוס -50 אש"ח.(נדרשת החלטת אסיפה).

9 .ענף המזון-עדכון מחיר עלות המנה ב10% -100 אש"ח.(נדרשת החלטת אסיפה).

10 .מכבסה-המזכירות מציעה להפריט את המכבסה ,תובא הצעה מפורטת לדיון באסיפה

ג. סיכום ההצעה

 1.  הערכה כי סעיפים 1-9יוסיפו למקורות הקהילה כ-700 אש"ח להשקעות.

2. מקור פנוי להשקעות קהילה יעמוד על 2.730 מיליון ₪, כל התייעלות או הכנסה  מיוחדת

שתתממש בשנת התקציב, תופנה להשקעות נוספות.

3.במידה ולא תתבצע התוכנית במלואה יועברו יתרות התקציב לשנה הבאה

(בניגוד לנהוג כיום).


 

תקציב קהילה קבוצת גבע

פעילות שוטפת (באלפי ₪)

סעיף/שנה

ביצוע 2013

תחזית ביצוע 2014

תקציב 2015

הערות

הכנסות קהילהמתאגידים

8,904

10,721

11,669

דמי ניהול, שכר דירה, ושכ"עמבקרה

הכנסות מארגונים חד פעמי

3,178

3,499

1,200

כולל הכנסות מהפקעת מקרקעין

הכנסות משכר עבודה

15,087

14,507

14,141

כולל חברים בתאגידים, בקהילה ועובדי חוץ

הכנסות קהילה משונות

6,514

9,057

6,936

קצבאות מביטוח לאומי, השכרות ויזמויות

סה"כ הכנסות

33,683

37,784

33,946

 

צריכה משותפת

(18,632)

(17,416)

(15,310)

חינוך, בריאות, מזון וכו'

הוצאות חברים

(11,657)

(13,958)

(14,100)

תקציב אישי

תשלומי חובה

(1,149)

(896)

(820)

ביטוח לאומי ומס הכנסה

תקורה

(7,641)

(7,683)

(6,885)

כולל כלליות והנהלה

מימון

(520)

(386)

(200)

ריבית מסגרת שוטפת

פחת

(4,318)

(4,005)

(4,005)

 

סה"כ הוצאות

(43,917)

(44,344)

(41,320)

 

סה"כ גרעון קהילה

(10,234)

(6,560)

(7,374)

 

 

מקורות ושימושים (באלפי ₪)

סעיף/שנה

ביצוע 2013

תחזית ביצוע 2014

תקציב 2015

סה"כ גרעון לקהילה

(10,234)

(6,560)

(7,374)

פחת

(4,318)

4,005

4,005

סה"כ מקורות מפעילות שוטפת

(5,916)

(2,555)

(3,369)

מקורות אחרים

מקדמות מאחזקות

7,420

5,348

6,000

החזר ממס הכנסה

3,000

1,000

1,000

סה"כ מקורות אחרים

10,420

6,348

7,000

שימושים אחרים

השקעות

(1,831)

(1,594)

(2,730)

דמי היוון מקרקעין

 

(785)

 

שינוי ביתרות חברים

(800)

1,800

(400)

גרעון/רזרבה לפנסיה

(5,264)

 

(500)

עודף/גרעון לתקופה

(3,391)

3,214

0

 

איציק מור

מנהל קהילה

***************

ג. מישיבת המזכירות ( 3.2.15)

1.      התחדשות

נעה, עורכת העלון הוותיקה (16 שנים) הביאה למזכירות הצעה להתחדשות העלון הוותיק. התחדשות זו משמעה צמצום והרחבה גם יחד.

בגרסה "המצומצמת"/ "הרזה" (לרווחת הגשם) יופיע הדף מדי שבוע, יכלול  אינפורמציה, דיווחים, הודעות והבעת דעות בנושאים שעל סדר-היום.

בגרסה ה"מלאה", יופיע הדף אחת לחודש / שישה שבועות, או לפני חג, במהדורה עשירה

שתכלול בנוסף לחומר האינפורמטיבי, כתבות צבע, רכילות, תמונות וגם המדור המבוקש, "דברים טובים".

המזכירות קבלה את ההצעה.

בזמן הקרוב יחל הדף להופיע בגרסה ה"רזה" לאחר נסיון של מספר חודשים , נבקש משוב מהציבור , למהלך התחדשות הדף.

2.      הסדרי בנייה פרטית בקבוצת גבע

לאור העובדה שמרחב הבניה הפרטית בדירות שבונה גבע ,לחברים מתרחב, יזמו רשות-הבינוי והמזכירות הכנת הסדר מנוסח שיגדיר את התנהלות הנושא.

ההסדר נוסח ע"י עו"ד מומחה לנושא במשרד שלמה כהן .עם סיום הדיון במזכירותיובא הנושא לדיון באסיפה ולמשאל.

3.      הרשות דנה בנושא תשלומי ארנונה לגבי בנייה פרטית.

החלטותיה הובאו לדיון במזכירות. הנושא עדיין בברור ולמידה.

4.      לא נענינו עד כה לפנייה להצטרף כנציגי ציבור למזכירות.

בזמן הקרוב נפנה לחברים באופן אישי.

ד. פנסיה – הווה ועתיד

ביום שני, 16.2.15, בשעה 16:30,   (4:30 אחה"צ) נפגש במועדון לחבר עם אריה שטראוס  ודוד מאיל מ"סט-פוינט"

לשיחה בנושא: הפנסיה – הווה ועתיד בישראל ובגבע

כולכם מוזמנים!

מוקי


מופיע בעלון:
תגובות לדף