משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


אסיפת קב' גבע תיערך ביום שני, 2.2.2015 ,

בשעה: 20:30, במועדון לחבר.

סדר היום:

1.   תיקון תקנון האגודה קבוצת גבע

נוכחים באסיפה עו"ד עומר כהן ועו"ד יואב שמשי.

*********

אסיפה שלישית ואחרונה, לדיונים בתכני התקנון, בה יוצגו הצעות חלופיות למספר סעיפים.

מי שעדיין מבקש להעלות הצעה לדיון, יעשה זאת בכתב, לפני האסיפה, ויגיש את הצעתו למזכירה לצורך העברה לעורכי-דין.

לאחר אסיפה זו ניגש לתהליך אישור התקנון.

דף הסבר תיקון תקנון הקיבוץ

תקנון הוא מסמך הייסוד של הקיבוץ. לבד מהיותו מסמך היסוד של הקיבוץ כתאגיד, מהווה התקנון גם מעין חוזה בין הקיבוץ לבין חבריו ובין החברים לבין עצמם ועל פיו אמורים להתנהל חיי הקיבוץ.

חשוב להדגיש כי לכל קיבוץ וקיבוץ יש תקנון משלו ואין בנמצא "תקנון הקיבוץ" החל על כלל הקיבוצים, כפי שנוטים חלק מן החברים לחשוב.

הצורך בהתאמת התקנון אינו רק חיצוני כי אם נובע גם מן העובדה שבמשך השנים בוצעו בקיבוץ הפרטות ושינויים  והתקנון הקיים אינו משקף כלל את המציאות החברתית/משפטית בקיבוץ.

לאור האמור מוגשת הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ והתאמתו ולאורח החיים בקיבוץ. להלן בתמצית,ולשם קבלת מושג כללי בלבד, השינויים המרכזיים המוצעים (הסברים מפורטים יימסרו בע"פ באסיפה):

סעיפים 4,7 העוסקים במטרות והגדרות- תיקונים נדרשים לאור העובדה שהעברת נכסי החבר אינה נאכפת מזה שנים ועל כן יש צורך להתאים את תקנון הקיבוץ למציאות (ראו להלן סעיף 53).

סעיף 44– הוספת שריון זכויות ותק.

סעיף 48 -  קובע כי על החבר מוטלת חובת העבודה ומדגיש את חובת הדיווח של החבר על הכנסותיו ומגדיר מהי  הכנסה החייבת דיווח.

סעיף 53– הושמטה לחלוטין חובת מסירת הנכסים שהייתה כבר שנים בגדר "אות מתה" בתקנון.

סעיף 66– שריון תקציב לחברים שהגיעו לגיל פרישה למקרה בו יחליט בעתיד הקיבוץ על שינויים באורחות חייו באופן כלשהו.

סעיפים 86- 110ב' - סעיפים העוסקים ברשויות הקיבוץ תקופת כהונתם, סמכויותיהם, ודרך בחירתם. שימת לב מיוחדת לסעיפים 96א' ו96 ב' העוסקים בהצבעה בקלפי, ולסעיף 102 העוסק בתקופת כהונת ועד ההנהלה. הסברים בע"פ באסיפה ככל הצורך.

סעיפים 111-113 - סעיפים העוסקים ביישוב סכסוכים ובנוהל ערעור החברים על החלטות רשויות הקיבוץ, לרבות דיון חוזר באסיפה.

סעיף 118– הותאם נוסח הסעיף לדרישת תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) של שר הכלכלה.

ההצבעה על תיקון התקנון תתקיים בנוהל הבא:

1.     כינוס אסיפה שעל סדר יומה תיקון תקנון הקיבוץ. אסיפה זו תתקיים ביום ב', 2.2.2015 , בשעה - 20:30, במועדון לחבר.

2.     הצבעה ראשונה, בקלפי הפתוח לכלל החברים,על חלופות/הסתייגויות לתיקון סעיפים בתקנון הקיבוץ. בהצבעה זו אין צורך בקוורום (מספר מוגדר של מצביעים) .החלטה מתקבלת ברב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד.

3.     הצבעה שניה בקלפי הפתוח לכלל החברים, על תיקון התקנון במלואו,(כולל הסעיפים שאושרו בהצבעה הראשונה).

4.     להצבעה שניה (ראה סעיף 3)בקלפי על אישור תיקון התקנון,נדרש על פי דין,קוורום השתתפות בהצבעה של שני שליש מכלל חברי גבע לפחות, ורוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד .

5.     במידה ובהצבעה בקלפי לתיקון התקנון לא ישתתפו מספר חברים כנדרש על פי הוראות הדין,(כמפורט בסעיפים 4-3)),תתקיים הצבעה נוספת,שלישית,בקלפי הפתוח לכלל חברי גבע, ללא צורך בקוורום כלשהו (כלומר: בכל מספר של מצביעים) אך נדרש לאישור התקנון רוב של שלושה רבעים מבין המצביעים בעד ונגד.

יודגש כי דף זה מהווה הסבר ותקציר לחלקים מרכזיים בהצעת ההחלטה בלבד. דף זה אינו מהווה הצעת החלטה ו/או חלק מהצעת החלטה וכן הוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח התיקון המלא המוצע.כמו כן דף זה אינו מתיימר להסביר בפירוט את התיקונים המוצעים והוא אינו מחליף את ההסברים שיימסרו בע"פ באסיפה.

מופיע בעלון:
תגובות לדף