משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז משק

לחברים שלום,

לקראת אישורו של תקציב שנת 2015 באסיפה, מספר הבהרות ודגשים:

השנה זו הפעם הראשונה בה מוצג התקציב בהתאם למבנה הארגוני -התאגידי החדש.הפרדת העסקים מהקהילה.

התקציב הוצג ואושר בכל אחת מההנהלות : חקלאות, מכון שקדים, בקרה ולאחר מכן הוצג ואושר בוועד הנהלת "אחזקות גבע" בישיבה שהתקיימה ב- 30/12/2014.

בקרהתכנית המכירות צופה גידול של כ- 7%, שמירה על שעור הוצאות הדוק ותוכנית רווח נקי לפני מס הגדולה באופן משמעותי משנת 2014.

בקרה קיבלה על עצמה תכנית אסטרטגית שמטרתה לייצר צמיחה לאורך זמן, האתגרים גדולים גם בשוק המקומי וגם בשווקי חו"ל.

עיקרי תכנית ההשקעות : רכישת חברת הבת בארה"ב ומעבר של מחלקת מתקנים (פרופילים) למבנה שקדיה הישן.

מכון שקדיםתכנית המכירות היא פועל יוצא של כמות הפרי המגיע לקילוף ופיצוח. התוכנית צופה טיפול באותו מספר לקוחות, של השנתיים האחרונות, אשר יביאו כמות פרי הגדולה מהכמות של שנת 2014 ב- 22%,בעיקר, כתוצאה מכניסה להנבה של מטעים צעירים ויבול גדול יותר במטעים המניבים הוותיקים.

תכנית ההוצאות דומה לשנים האחרונות כך שהרווח המתוכנן גדול משנת 2014.

באשר לתוכנית ההשקעות: השלמת בניית מחסן, כתוצאה מפינוי חלק משקדיה הישנה לטובת בקרה.

חקלאותתכנית 2015 של הענפים נבנתה מלמטה: כל מרכז ענף בנה את התוכנית עלפי סעיפי ההכנסה וההוצאה, התוכניות הענפיות רוכזו לתוכנית תאגיד החקלאות.בענפים בהם אנו נעזרים במדריכים מקצועיים, המדריכים שותפים מלאים לדיונים ולאישור התוכנית.

רפת- תכנית שמרנית, עם שולי חריגה מינימליים, בהתאם למדיניות מועצת החלב. שמירה על ההוצאות, דגש על שיפור בשומנים וחלבונים.

תכנית ההשקעות: תוספת מדרך בסככה י"ד.

דיר תכנית אתגרית ואינטנסיבית בהשוואה לשנת 2014, דגש על גידול תפוקת טלאים לבשר ושמירה על היקף ייצור חלב. מחיר החלב והבשר סבירים כך שאנו צופים שיפור משמעותי ברווח.

תכנית ההשקעות: בניית סככת טלאים במקום "לול הורביץ" שנדחה משנת 2014.

לול התקציב מתוכנן, ביחד עם עוף טוב, כחלק מהאינטגרציה. כמות האפרוחים לגידול נקבעת על פי ההסדר בענף. אנו צופים רווחיות מסוימת, לאחר תקופה חלשה בשנתיים האחרונות.

תכנית ההשקעות: החלפת גג ללול 3 .

גד"שתכנית דומה לשנה שעברה, בהיקף ההכנסות וההוצאות . רווחיות דומה לשנה קודמת עם אפשרות לשיפור, במידה והשנה הגשומה תאפשר גידולי סתיו.

תכנית ההשקעות: הוספת קו-נוע לבלוק 4 שיאפשר לממש את מחזור הזרעים ודו גידול.

מטעיםתכנית השקדים צופה גידול ביבול לדונם של כ- 15% מעל שנת 2014, בזיתים יבול כפול משנת 2014 בשל הסירוגיות. בפרדס ובתמרים פעילות כספית קטנה. ההוצאות דומות לשנת 2014 כך שהרווח המתוכנן גבוה משנה קודמת.

תכנית ההשקעות:התחלת תהליך שנטוע למטע וותיק, החלפת טרקטור ומרסס ישנים, שההוצאות בגינם גבוהות.

ק.ג חשמל המעבר לרכישת חשמל פרטי הקטין את התוכנית בגובה החיסכון וכך גם חיובי החשמל לצרכנים.

תכנית ההשקעות: המשך של שיפור תשתיות בדגש על נושאי בטיחות כחלק מהתחייבות הרגולציה של מחלק חשמל וכולל התחלה של בניית מערכת קריאה מרחוק.

מוסך רכב שמירה על היקף הכנסות דומה לשנים עברו, דגש על גידול בלקוחות משרד הביטחון וירידה בהכנסות (פנים) מלקוחות גבע. בהוצאות , יוטל על המוסך חיוב דמי שימוש בקרקע ובציוד. האתגר הוא שמירה על רווחיות הדומה לשנים האחרונות.

לסיכום,תקציב שנת 2015 של אחזקות גבע,מאגד את רווחי התאגידים המועברים לתאגיד האחזקות  כמקורות. (שכר העבודה ודמי השימוש מועברים ישירות לקהילה), רווחים אלו משמשים להקטנת חובות תאגידים ושל הקיבוץ והעברת דיבידנדים לקהילה.

חשוב לציין, שמכיוון שהקהילה אינה מסוגלת לשאת בהוצאותיה ממקורותיה בלבד, מועברים אליה כדיבידנד 85% מהרווחים של תאגיד החקלאות ומכון השקדים, וכמובן חלק משמעותי מרווחי בקרה. מנגד, תאגידים אלו ייקחו הלוואות למרות שאינן נדרשות לפעילותם, לשם העברתן לאחזקות ומשם לקהילה. בעתיד הקרוב אנו מתכננים שהקהילה תתנהל באופן עצמאי והתאגידים לא ילוו כספים, כדי לממנה.

מדובר באתגר מורכב הדורש התייעלות מדוקדקת בכל אחת מפעילויות הקהילה. בחינה מחודשת של כל מרכיב בענפי השירות, שיובילו לצמצום הוצאות. אנו מתכננים שבמהלך השנים הקרובות נוכל להתייצב על שעור העברת רווחים  מן התאגידים של 50% .

בברכה

רענן פרנס
מופיע בעלון:
תגובות לדף