מועדת בריאות

משולחן ועדת בריאות

א.             ייעוץ רפואי במסגרת הביטוח המושלם

1.לכל המצטרף לביטוח המושלם יש תקופת אכשרה, לפני שמאפשרים קבלת ייעוצים וניתוחים.

יש לברר במרפאה(מזכירה רפואית) אם הסתיימה תקופת האכשרה וניתן לקבל מהביטוח את הנדרש.

2.הביטוח המושלם מאפשר שלושה ייעוצים בשנה,אצל רופאים מומחים, וגובה דמי השתתפות עצמית בסך 100 ₪, המשולמים ע"י גבע.

3.כל ייעוץ מעבר למפורט בסעיף שתיים, מחירו 1000 ₪ ויותר, ואין לו כיסוי ע"י הביטוח.

4.לפני פנייה לייעוץ, החבר יתקשר לביטוח המושלם (כוכבית 2700)לברור כמה ייעוצים עומדים לזכותו.

5.יש לקבל אישור ממערכת הבריאות לכל ייעוץ שמעבר לשלושת הייעוצים האמורים לעיל.

ו' בריאות תדון בכל פנייה לגופה.

ב.                  משקפיים – השלמות לפרסום קודם (הסדר 2014)

עדשות

1.משקפיים עם עדשות מולטיפוקל, יינתן לחבר זוג אחד על חשבון גבע, ובנוסף עדשות קריאה.

2.משקפיים עם עדשות ביפוקל, יינתן לחבר זוג אחד על חשבון גבע ובנוסף, עדשות קריאה.

3.גבע אינה מממנת עלות משקפי שמש מכל סוג שהוא, לרבות משקפי שמש עם עדשות מולטיפוקל או ביפוקל.

ג.              ביטוח נסיעות לחו"ל למבוטחים בגבע


(תזכורת להחלטה שהתקבלה בשנת 2010)

1.כל חבר/בן גבע הנוסע לחו"ל, חייב לבטח את עצמו.

2.ביטוח בסיסי – על חשבון החבר/בן.

3.ביטוח חו"ל מורחב, הנדרש מסיבות רפואיות –גבע משלמת את ההפרש בתעריף הביטוח היומי (פרמיה), מעבר לסכום בו מחויב חבר בריא, וזאת עד למכסימום של 60 יום.

במקרים מיוחדים יידרש אישור מזכיר(שיועבר לאחראי הביטוח בגבע)

4.ההוצאות הנוספות לגבע, ייזקפו לחובת תקציב הבריאות.

5.חובת ההודעה בדבר סיבות רפואיות ,לצורך ביטוח מורחב, היא באחריות החבר/בן.

6.תיעשה העברת מידע בין החבר, אחראי הביטוח והמרפאה, כדי לבצע ביטוח מתאים בזמן מתאים.

7.חבר המבצע ביטוח מורחב לא באמצעות גבע, ישלם את ההפרש בין עלות הביטוח המורחב של גבע לעלות הביטוח הפרטי שעשה.

8.לא יבוצעו ביטוחי חו"ל בויזה (כולל חברים בריאים.)

מופיע בעלון:
תגובות לדף