משולחן המזכירות - צלילה

 

א.    אסיפת קבוצת גבע

נערכה ביום ב' 8.12.2014. בסדר היום הייתה בחינת עדכונים בתקנון האגודה בהנחיית עורכי-הדין, עומר כהן ויואב שמשי.

יו"ר האסיפה היה יאיר קארו, חבר בצוות שעבד על העדכונים

הדיונים בנושא עדכוני התקנון לא הסתיימו.

אסיפת נוספת תיערך ביום ה' 25.12.14

לאחר מכן יעודכן מסמך התקנון ויובא לדיון אחרון.

האסיפה שלישית, תוקדש לקביעת סדרי ההצבעה בקלפי, בהתאם להצעות שעלו או יעלו.

בתום כל אלו, יובא התקנון לאישור בקלפי.

השתתפו באסיפה כ – 32 חברים. חשוב שיותר חברים ייקחו חלק בדיונים.

ב.     אסיפת גבע שתיערך ביום ג' 16.12.2014, בשעה: 20:00 בחדר-האוכל

סדר היום:

1.      קבלת מועמדים לקבוצת גבע:

אביב פורת, אנדרס מירנדה, גלית ויותם אורן. (הצבעה, בקלפי).

2.      הודעה: כניסה לשנת אורחות בגבע במסגרת מסלול קליטה: הדר ניר, יוסי שמש.

3.      בקשת אבשלום בן-יהודה וחברים נוספים להחיל מתן מענק לימודים בגין הורים לחמישה בנים/בנות עד גיל 30, חלקם נמצאים בעצמאות כלכלית וחלקם בגבע.

4.      הצגת עדכונים להסדר נסיעות בנים/הורים בחו"ל.

הצעת המזכירות וועדת הנסיעות.

הערות לסעיף 3

אבשי העלה את הבקשה בישיבת המזכירות.

המזכירות לא אישרה את הבקשה מהסיגות הבאות:

א.    החלטות נכנסות לתוקף מיום קבלת ההחלטה ,כדי להחילן  באופן רטרואקטיבי, נדרשת החלטה מיוחדת (בקלפי) או הכנסת סעיף רטרואקטיבות בהצעה עצמה.

ב.     המזכירות אינה מוסמכת להחליט בשוני מהחלטת אסיפה /קלפי זמן קצר לאחר שנקבעה. החלטה מעין זו יוצרת תקדים.

ג.       הוצע לאבשי להביא את הבקשה לאסיפה.

הערות לסעיף 4

מצורף פירוט ההסדר המוצע, כולל עדכונים

ההסדר מבוסס בעיקרו על ההסדר הקיים. שינויים שהוכנסו:

א.    גבע לא תממן נסיעות בן/בת זוג של החבר/ה, לביקור הורים בחו"ל.

ב.     מי שאינו ממלא אחר החלטות הקבוצה ותקנוניה, תעוכב נסיעתו עד שיסדיר את ענייניו (פירוט בהצעה).

ג.       פירוט כיסוי הנסיעה עצמה.

הסדר נסיעות לביקור בנים/הורים בחו"ל, במימון הקבוצה (נובמבר 2014)

1.כללי

1.1.קבוצת גבע תממן לחברים הזכאים לכך, ביקור הורים/בנים (מדרגה ראשונה) החיים דרך קבע בחו"ל, פעם בשלוש שנים.

1.2.אישור ההסדר בקלפי, יבטל כל הסדר קודם הדן באותו נושא.

2.פירוט הזכאות

2.1.חבר גבע שלו הורים או בנים* החיים דרך קבע בחו"ל ולפחות שלוש שנים רצופות, זכאי למימון הקבוצה ביקור בנים/הורים בחו"ל, פעם בשלוש שנים, כמפורט בהסדר זה.

*בנים – בני גבע החיים בחו"ל לפחות שלוש שנים,לאחר הודעה על עזיבת הקבוצה.

2.2.עד גיל 18 ,ילדי החבר זכאים לנסיעה עם הוריהם, במימון הקבוצה,, במסגרת נסיעה לביקור הורים בלבד.

2.3.הזכאות שמורה לחבר שהוא ההורה הביולוגי ולמי שאימץ ילד באופן חוקי.

2.4.1.במצב של יותר מבן/בת החיים בחו"ל, הורה(יחיד) זכאי למימון נסיעה כל שלוש שנים ליעד אחד בלבד.

2.4.2.במצב של יותר מבן/בת החיים בחו"ל לכל אחד מזוג הורים חברים, נשמרת הזכאות של יעד אחד, כל שלוש שנים.

2.5.הזכאות ניתנת (לראשונה) שלוש שנים ממועד הקבלה לחברות .

2.6.1.חבר שאינו יכול לממש זכאותו לביקור בחו"ל.יוכל לקבל זיכוי לכרטיס טיסה (בלבד) לבן/בת לצורך ביקור בארץ.

2.6.2.חבר שאינו יכול לממש זכאותו לביקור בחו"ל,יוכל לקבל זיכוי לכרטיס טיסה (בלבד) עבור זוג הוריו(הורים ביולוגיים), לביקור בארץ.

2.7. המימון למימוש זכאות של חבר,כולל עלויות הנסיעה מגבע עד בית המשפחה בחו"ל.

3.פירוט מניעת זכאות

3.1. אין העברת זכאות לקרובי משפחה אחרים, לרבות ילדי בן/בת זוג(שאינו חבר) של החבר.

3.2. נכדים לסבים הגרים בחו"ל וסבים לנכדים, אינם זכאים למימון הקבוצה.

3.3. בן משפחה, שלא השתתף בנסיעה המשפחתית לחו"ל, לא יהיה זכאי למימון נסיעה בנפרד.

3.4.תידחה זכאותו של חבר לנסיעה/הבאת הורים,במצב בו אינו ממלא אחר תקנוני הקבוצה ונהליה, עד שיסדיר את ענייניו מול הקבוצה, לרבות מצב של חוב בתקציב, אי עבודה, הפרת תקנון עו"ח.

3.4.1.דחיית הזכאות תידון במזכירות הקבוצה.

3.4.2.מיום הסדרת הדברים ומתן אישור מזכירות להסדרה, יחל מניין שלוש השנים מחדש.

4.אופן התנהלות

4.1.מרכז הועדה האמונה על קיום ההסדר, אחראי לניהול תור הנסיעות ויידוע החברים על מועד תורם לנסיעה.

4.1.1.המרכז ינהל את תקציב הנסיעות במסגרת תקציב הקהילה השנתי ויגיש הצעת תקציב לקראת דיון התקציב השנתי, למנהל הקהילה ולמזכירות.

המרכז ינהל רישום שנתי מפורט הכולל רישום נוסעים ופירוט עלויות כל נסיעה.

4.1.2.באחריות המרכז לוודא אצל המזכיר אם אין מניעה למימון נסיעת חבר שהגיעה תורו לממש את הזכאות.

4.2.החבר יזוכה עם הגשת כרטיס טיסה ו/או קבלה, שיועברו לאישור המזכיר וחתימתו.האישור יועבר למרכז הוועדה לצורך חישוב הזיכוי.

4.3.פירוט זיכויים לנסיעה:

החבר יזוכה בתקציב ,בעלות הנסיעה לשדה התעופה, וחזרה(כולל עלות כביש 6)

בעלות כרטיסי הטיסה בתוספת מיסי נמל וביטחון.

בעלות הנסיעה משדה התעופה(בחו"ל)לבית ההורים/הבן וחזרה. הזיכוי יינתן  בעלות סבסוד נסיעות בגבע, כפול מס' הקילומטרים.

4.4. על הזכאים תוטל השתתפות עצמית בעת מימוש הזכאות, פירוט:

4.4.1.השתתפות בעלות כרטיסי טיסה – 100 $ ליחיד, 150$ למשפחה.

4.4.2. סכום השתתפות נוסף: 5% מעלות כרטיס הטיסה, בניקוי סכום ההשתתפות (4.4.1)מעלות כרטיס הטיסה.

4.4.3.סכום מרבי להשתתפות חבר/ משפחה – 350$.

4.5.מועד זכאות פעם בשלוש שנים.

4.5.1.בסמכות הוועדה לאשר הקדמת  נסיעה בשנה ,במקרה זה תידחה הנסיעה הבאה בשנה(4 שנים במקום 3) וההיפך, תידחה הנסיעה בשנה, תוקדם בשנה הנסיעה שלאחריה.

*****************

משולחן המזכירות

המזכירות דנה בישיבתה בנושא הקמת ועדה לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים בגבע.

המזכירות תגיש לאסיפה בזמן הקרוב הצעה שתכלול:

א.    מסמך המפרט את עבודת הועדה.

ב.     מסמך המגדיר את תפקיד מרכז הוועדה.

ג.       הצעה לאיוש הועדה: מרכז, בעלי תפקיד, נציגי ציבור.

לאחר שיידון הנושא באסיפה, יובא לקלפי.

אין ספק שיש צורך במיסוד הטיפול בנושא שהיה עד כה חלק מאחריות מערכת הבריאות.

ידוע לנו שנצבר ניסיון רב בתחום כולל פעולת ארגון "אהדה" של הורים לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים.כאשר תחל הועדה בעבודתה, תרחיב את תחום הידע והעמקה בחומר.

שבת שלום, צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף