דף הסבר תיקון תקנון הקיבוץ

דף הסבר תיקון תקנון הקיבוץ

תקנון הוא מסמך הייסוד של הקיבוץ. לבד מהיותו מסמך היסוד של הקיבוץ כתאגיד, מהווה התקנון גם מעין חוזה בין הקיבוץ לבין חבריו ובין החברים לבין עצמם ועל פיו אמורים להתנהל חיי הקיבוץ.

חשוב להדגיש כי לכל קיבוץ וקיבוץ יש תקנון משלו ואין בנמצא "תקנון הקיבוץ" החל על כלל הקיבוצים, כפי שנוטים חלק מן החברים לחשוב.

הצורך בהתאמת התקנון אינו רק חיצוני כי אם נובע גם מן העובדה שבמשך השנים בוצעו בקיבוץהפרטות ושינויים  והתקנון הקיים אינו משקף כלל את המציאות החברתית/משפטית בקיבוץ.

לאור האמור מוגשת הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ והתאמתו ולאורח החיים בקיבוץ. להלן בתמצית,ולשם קבלת מושג כללי בלבד, השינויים המרכזיים המוצעים (הסברים מפורטים יימסרו בע"פ באסיפה):

סעיפים 4,7 העוסקים במטרות והגדרות- תיקונים נדרשים לאור העובדה שהעברת נכסי החבר אינה נאכפת מזה שנים ועל כן יש צורך להתאים את תקנון הקיבוץ למציאות (ראו להלן סעיף 53).

סעיפים 8- 33 העוסקים בקבלת חברים  בוטלו מרבית הסעיפים העוסקים במועמדות. קבלת החברים לקיבוץ תהא על פי הסדרי הקליטה של הקיבוץ תוך חתימה על הסכמים מתאימים ואין כל צורך בפירוט יתר בתקנון הקיבוץ שאינו חל למעשה על מי שאינו חבר בו (מועמד).

סעיף 44– הוספת שריון זכויות ותק.

סעיף 48 -  קובע כי החבר אחראי לפרנסתו ולמציאת מקום עבודה, מדגיש את חובת הדיווח של החבר על הכנסותיו ומגדיר מהי  הכנסה החייבת דיווח.

סעיף 53– הושמטה לחלוטין חובת מסירת הנכסים שהייתה כבר שנים בגדר "אות מתה" בתקנון.

סעיף 66– שריון תקציב לחברים שהגיעו לגיל פרישה למקרה בו יחליט בעתיד הקיבוץ על שינויים באורחות חייו באופן כלשהו.

סעיפים 86- 110ב' - סעיפים העוסקים ברשויות הקיבוץ תקופת כהונתם, סמכויותיהם, ודרך בחירתם. שימת לב מיוחדת לסעיפים 96א' ו96 ב' העוסקים בהצבעה בקלפי, ולסעיף 102 העוסק בתקופת כהונת ועד ההנהלה. הסברים בע"פ באסיפה ככל הצורך.

סעיפים 111-113 - סעיפים העוסקים ביישוב סכסוכים ובנוהל ערעור החברים על החלטות רשויות הקיבוץ, לרבות דיון חוזר באסיפה.

סעיף 118– הותאם נוסח הסעיף לדרישת תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) של שר התמ"ת.

ההצבעה על תיקון התקנון תתקיים בנוהל הבא:

1.     כינוס אסיפה/ות להסבר ודיון בהשתתפות עורך דין ממשרד שלמה כהן ושות'.

2.     הצבעה בקלפי הפתוח לכלל החברים.

3.     לאשור תיקון התקנון על פי דין נדרש רוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד ובלבד שהשתתפו בהצבעה שני שלישים מכלל חברי הקיבוץ ("קוורום").

4.     במידה ובהצבעה בקלפי לא ישתתפו מספר חברים כנדרש על פי הוראות הדין (קוורום של לפחות שני שליש מחברי הקיבוץ), תתקיים אסיפה כללית נדחית והצבעה נוספת. על פי הוראת הדין בהצבעת קלפי נדחית – הרוב הנדרש הינו 75% מכלל המצביעים בעד ונגד מבלי צורך בקוורום האמור.

יודגש כי דף זה מהווה הסבר ותקציר לחלקים מרכזיים בהצעת ההחלטה בלבד. דף זה אינו מהווה הצעת החלטה ו/או חלק מהצעת החלטה וכן הוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח התיקון המלא המוצע.כמו כן דף זה אינו מתיימר להסביר בפירוט את התיקונים המוצעים והוא אינו מחליף את ההסברים שיימסרו בע"פ באסיפה.

מופיע בעלון:
תגובות לדף