משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

א.  תוצאות המשאלים (22.11.14)

1.      רועי לרון נבחר למרכז ועדת-חינוך.

2.      אושר מענק לימודים (השכלה על תיכונית) לכל בן/בת גבע בגין הורים.

*******************

רועי וועדת-חינוך שנבחרה באסיפה, התכנסו והחלו בלימוד הנושאים החינוכיים שעל הפרק וגיבוש תוכנית פעולה. נאחל להם פעילות מבורכת.

ב.     עידכון תקנון האגודה

 תקנון האגודה קבוצת גבע עודכן לאחרונה בשנת 2007. ב- 2011 יזמה המזכירות הקמת צוות שיעסוק בתקנון ויבחן  את הצורך בעידכונים נוספים, כפי שמתבקש במהלך החיים המשותפים.

כל הדיונים נעשו בשיתוף עורכי-דין של הקיבוץ.

לאחר הפסקה  חודשו הדיונים בנושא השנה. לציבור מובאת הצעת העידכון, המנוסחת בחוברת התקנון.

החומר הוצג בפני המזכירות ע"י יאיר קארו, אחד מחברי הצוות. המזכירות מעבירה את הנושא לדיון באסיפה. היקפו של הנושא, עשוי לדרוש משך דיונים של יותר מאסיפה אחת.

כל הדיונים באסיפה נעשים בנוכחות  עורכי-דין של גבע, שהיו מעורבים בעבודת העידכון.

ראוי לציין: העידכונים אינם הצעה לשינוי אורחות-חיים.

העדכונים באים לפשט דברים מסורבלים, להתאים נושאים להחלטות שעוגנו בתקנונים שלנו כמו בתקנון עבודה ותקנון עובדי-חוץ ולנסח באופן ברור כמה מנהלי האגודה, כמו אלו הקשורים למועמדות, חברות, הצבעות בקלפי וכד,.

מועד האסיפה הראשונה בנושא: יום ב' 8.12.2014.

כל חבר מוזמן לקבל את חוברת התקנון במזכירות , אצל עדנה.

התקנון ערוך כך שבכל עמוד נרשמים זה מול זה, הנוסח הקיים בסעיף מסוים והעדכון לאותו סעיף, אם יש עדכון.

חשוב לכולנו לקרוא ולהכיר את התקנון המרכזי בחיי האגודה. חשוב להיות מעורבים ולתרום לנושא.

ניתן להעביר שאלות במייל אל צלילה mazkir@kvgeva.org.il.

השאלות יועברו אל עורכי-הדין

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף