תפילות ופיוטים ליום הכיפורים

מתפילות יום כיפור

אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. ובכן, יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתכפר לנו על כל חטאתינו, ותסלח לנו על כל עוונותינו, ותמחל לנו על כל פשעינו.

על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון

ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב

ועל חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת

ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתים

ועל חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות

ועל חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר

ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה

ועל חטא שחטאנו לפניך בדבור פה

ועל חטא שחטאנו לפניך שהונאת רע

ועל חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב

ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת זנות

ועל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה

ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים

ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה

ועל חטא שחטאנו לפניך בחזק יד

ועל חטא שחטאנו לפניך בחלול השם

ועל חטא שחטאנו לפניך בטמאת שפתים

ועל חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה

ועל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע

ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים

ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.

רמב"ם - הלכות תשובה

 ט) אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא על-עברות שבין אדם למקום כגון: מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עברות שבין אדם לחברו, כגון:
החובל בחברו, או המקלל חברו, או גוזלו וכיוצא בהן – אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו.

אף על-פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול - ממנו שימחל לו. אפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים - צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחל לו. לא רצה חברו למחול לו מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו ופוגעין בו ומבקשים - ממנו. לא נתרצה להם - מביא לו שניה ושלישית: לא רצה - מניחו והולך לו, וזה שלא מחל - הוא החוטא. ואם היה רבו הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחל לו.

י) אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס: ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול – מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, לא יקום ! ולא יטור וזה דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון

רמב"ם, הלכות תשובה פרק ב'

***********************************

לנוכח יחסי אנוש בחברתנו כיום, ובהיות רובינו אנשים חילוניים, בחרנו מן המקורות קטעים  המדברים על יחסים בין אדם לחברו. ולא בין אדם למקום.

לו יכולנו לקרוא ולהתייחס בתשומת לב לדברים, לו יכולנו להפנים את כולם או חלקם, חיינו בחברה כל כך צפופה  ומהודקת כשלנו,  היו יכולים להיות טובים וקלים יותר.  היינו יכולים ליהנות מגן העדן המוגש לנו על מגש של כסף. אבל עיני רבים טחו מראות...

***********

מופיע בעלון:
תגובות לדף