נורמות ציבוריות, נהלים וכללי התנהגות

נורמות ציבוריות, נהלים וכללי התנהגות

המערך הקהילתי: מגזרים, יחידות וגופים ציבוריים

אוגוסט 2014

מבוא

הכללים והנהלים המפורטים לעיל, באים ליצור מערך אחיד להתנהלות במערך הקהילתי.

הכללים מבוססים על נורמות משותפות לכל המוסדות והגופים הציבוריים שבאחריות הקהילה.

מנהל היחידה /מגזר/ועדה וכל גוף ציבורי, הוא נציג ציבור ,האחראי לקידום ופיתוח התחום שבאחריותו,

וליישום היעדים שהוגדרו לתחום.על המנהל לפעול במסגרת הכללים והנהלים של הקיבוץ.

פירוט

אירגון הנהלים

א.        החלטות הדורשות אישור מנהל הקהילה לפני יצירת התחייבות.

ב.         החלטות בסמכות מנהל התחום.

א.    החלטות הדורשות אישור מנהל הקהילה

הערה – יש לקבל אישור מנהל הקהילה לפני ביצוע.

א.1 החלטה בעלת משמעות מהותית לענף.

1.1 התקשרות עם ספקים / לקוחות ונותני שירותים חיצוניים (כולל חתימה על הסכמים).

1.2 כל התחייבות לטווח ארוך.

1.3 החלטה שאינה מהווה תשומה (הוצאה) שוטפת לפעילות.

1.4 החלטה בעלת משמעות כספית, החורגת מהפעילות השוטפת הרגילה.

1.5 שינוי של תחומי עסוק ו/או הגדלה ו/או הקטנה של פעילות בעלת משמעות רב שנתית.

1.6 רכישה של מוצרי לבוש, טואלטיקה, מזון וציוד משרדי.... (אך ורק דרך הקיבוץ).

1.7 כל תשלום או תקבול שאינו באמצעות מוסדות הקיבוץ.

1.8 מימוש בפועל של השקעות כולל אלה שאושרו בתוכנית הקהילה.

1.9 קליטת עובד או  פיטורי עובד בענף.

1.10 חריגות מתוכנית העבודה.

1.11 איסור מוחלט על יצירת קופות מזומן ענפיות.

א.2 החלטה בעלת היבט אישי.

2.1 כל הוצאה או התקשרות שעשויה ליצור תועלת אישית, גם אם קטנה ביותר ,

(בעלות אפס) דורשת אישור מוקדם של מנהל הקהילה.

2.2 אין לקבל מתנות או תמורות בעלות משמעות של הנאה אישית .

2.3 אין ליצור הוצאה או התחייבות שמטרתה קידום מכירות/מיתוג הענף.

2.4 לא יינתנו תרומות לצד שלישי , ע"י מנהל התחום.

2.5 לא ייעשה שימוש במשאבי הענף למטרות אישיות.

2.6 יש להימנע מהשקעות או רכש של פריטים בעלי משמעות אישית .

החלטות בסמכות מנהל התחום

1.    החלטות בתחום הניהול השוטף

2.    פעולות הקשורות לעמידה ביעדי הענף ורכישת התשומות לשם כך, כמהלך עסקים רגיל.

מזכירות קב' גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף