פני גבע לאן- הליך בירור

 

"פני גבע לאן" – הליך בירור

מבוא

השלב  הראשון של הליך הברור בנושאים של ערכים ואורחות חיים בקבוצת גבע, כלל: מפגש היכרות של המנחים מחברת אבני דרך,עם חברים ובעלי תפקידים, לאחר מכן קיום שמונה מפגשי שיח עם חברים, שכללו 125 חברים.

החומר שנאסף גובש למסמך שהוצג למזכירות ע"י אהרון ויוצג בפני האסיפה לדיון ואישור בקלפי.

השלב השני להמשך התהליך, אם יאושר המסמך לאחר דיון:

1.בחירת צוות היגוי ע"י הציבור.

2.צוות ההגוי בוחר את מרכז הצוות.

3.הצוות, בשיתוף עם המנחה מחברת הייעוץ, בונה תוכנית עבודה בעלת יעדים ואופן פעולה.

4. מוגדר תקציב לכיסוי עלויות הפעילות.

5. סיכומי השלב השני מוצגים לציבור ומובאים לאישור.        

להלן פירוט המסמך:

מסמך סיכום מפגשי שיח והצגת דרך פעולה

לדיון באסיפה ואישור בקלפי

גבע, יוני 2014

א.      הנחות עבודה:

1.     קיבוץ גבע בעל תשתית כלכלית חזקה,

2.     בקיבוץ כ 290 חברים, מהם למעלה מ 80 גמלאים ותוך עשור שיעור הגמלאים יגדל באופן משמעותי

3.     רוב בני הקיבוץ בוחרים לא להצטרף לקיבוץ כדרך המשך לחייהם.

4.     בעת האחרונה החלו תהליכים של הפרטות (מזון, מים ואנרגיה וממשיכים)

5.     נראה שיש הסכמה לגבי הצורך לקדם מהלכי שינוי, אשר יבטיחו המשך קיומו של קיבוץ גבע, תוך שמירה על ערכים, קיום עקרונות ונושאים המוערכים ע"י הציבורכחשובים והחזרת תחושה של גאוות יחידה, יצירתהמשכיות וצמיחה דמוגרפית,

6.     אין הסכמה רווחת ביחס לפתרון הרצויולמהלכים הנכונים.

נראה שיש הסכמות רחבות ביחס לערכים המשותפים, תוך הבנה שיש מקום וצורך לשנות את ההסדרים, הכללים, השיטות, אורחות החיים וכדומה ,כך שיתנו מענה עדכני ונכון למימוש ערכים אלה.

ב.       הצעת החלטה לאסיפה:

האסיפה מטילה על צוות היגוי להכין הצעה מפורטת להסדרים ואורחות חיים ,תוך שמירה על התחומים הבאים:

1.     ערבות הדדית שתכלול את המרכיבים הבאים:

א.      קיום פנסיה ראויה לכלל החברים.

ב.      שמירה על מערכות סיעוד ורווחה לאוכלוסיית הגיל השלישי.

ג.        שמירה על סל בריאות ורווחה ברמה גבוהה ,לכלל האוכלוסייה.

ד.      המשך המחויבות לבעלי צרכים מיוחדים.

ה.      סיוע לחברים במצבי מצוקה חריגים.

2.     התפרנסות

א.      מחויבות אישית להתפרנסות.

ב.      שמירה על ערבות הדדית ,כך שמי שמקיים חובת ההתפרנסות, יובטח שיוכל לקיים רמת חיים ואיכות חיים כמוסכם בגבע,לרבות היכולת לחנך את ילדיו במסגרות המקובלות בגבע, להשתמש בשירותי הבריאות,הרווחה והסיעוד בגבע.

ג.        הגדלת עצמאות החברים ביחס להתפרנסות ,תוך מתןיכולת להשפיע על הגדלת המקורות האישיים והקטנת התלות במוסדות למימוש צרכי הפרטוהמשפחה.

3.     מערכות השירותים והצריכה

א.      שמירה על מערכות החינוך, הבריאות והרווחה כמערכות משותפות ,ברמה גבוהה.

ב.      שמירה על ערכי התרבות, לרבות מסורת גבע ומועדי ישראל וחגים, שמירה על ערכי איכות סביבה, טבע ונוי .

ג.        מערכות השירות לחבר יעוצבו באופן שיספק את צורכי החבריםוייתן מענהלערכים חברתיים וציבוריים המובנים במערכות אלו.

ד.      יש לקבל החלטה לגבי אופן הצריכה במערכות השירות לחבר.(שירות מלא ע"ח המערכת המשותפת, שירות ברכישה מלאה או שירות מסובסד)

4.     ההון המשותף ופירותיו

א.      תיווצרנה זכויות כספיות לחברים שמקורן בהון המשותף, על מנת לתת ביטוי נוסף לערך התרומה רבת השנים של חברי גבע ,ביצירת הרכוש המשותף, לרבות היכולת להוריש.

ב.      איתנות כלכלית של גבע לאורך זמן ,,תהיה יעד חשוב במרכיבי קבלת ההחלטות.

ג.        ההון המשותף ופירותיו ימשיכו להיות מקור למימוש חלק מהתחומים המשותפים לעיל.

 

ד.      הקיבוץ יבצע מהלכים של הסדרת פערים שנוצרו,נוכח עיכובים בביצוע החלטות, תוך קביעת הסדרים מתאימים לעניין זה (לרבות סוגיית הדיור).

ה.      ישמר העיקרון של בעלות הכלל על הרכוש והנכסים המשותפים.

5.     תהליכי שינוי עתידיים וקבלת החלטות

א.      כחלק מההחלטה יקבעו דרכי השינוי של תחומים בעתיד.

ב.      חלק מהתחומים יש "לקבע" ולהבטיח קיומם בדרך שתקנה לחברים ביטחון ארוך טווח ביחס לקיומם.

ג.        בחלק מהתחומים יש לאפשרשינויים ברמת ההשתתפות הציבורית, בעתיד.

ד.      השינויים הרלוונטיים יעוגנו  במסגרת שינויי תקנון נדרשים.

ה.      המבנה הארגוני ומסגרת קבלת ההחלטות ,תותאם למערכת ההסדרים החדשה שתיווצר.

6.     כללי

א.      תתבצע בדיקת ייתכנות כלכלית למכלול ההחלטות שתתקבלנה.

ב.      תתבצע בדיקת ייתכנות משפטית למכלול ההחלטות .

ג.        ההחלטות תותאמנה לאפשרויות מימוש ולמסגרות החוק לרבות תקנות הסיווג

7.     דרך העבודה לביצוע ההחלטה:

א.      לימוד ראשוני של המצב בגבע באמצעות שיחות חתך, ראיונות עם מגוון אנשים (בוצע)

ב.      מפגשים בקבוצות קטנות (מעגלי שיח) עם  כלל האוכלוסייה בקבוצות דיון הטרוגניות ו/או הומוגניות, הנחייה ע"י אנשי מקצוע (בוצע, השתתפו כ 125 חברים)

ג.        הכנת מסמך אשר ירכז את התובנות שנוצרו במהלך הדיונים ואת האופן בו יוכל לשמש לבניית תכנית להמשך, המסמך יובא לאישור האסיפה כמנדט להכנת תכנית להמשך

ד.      יבחר צוות היגוי,לביצוע ההליך המאושר.. הצוות יכלול חברים המביאים איתם מגוון דעות וקבוצות התייחסות בקיבוץ.

ה.      הצוות יקים צוותי משנה, שכל אחד מהם יעסוק באחד מהתחומים לעיל,ויצרף אליו חברים נוספים בעלי עניין... ידע... רצון להשתתף... ייצוג של קבוצת עניין וכיוב'.

ו.        הציבור ישותף במידע, בתוצרי ביניים ובהתלבטויות ,לאורך הכנת המודל ,בדרך שתאפשר קבלת משוב מהציבור ,על מנת שההצעה שתובא לדיון בהמשך, תתאים לרצונו וצרכיו ככל שניתן.

ז.       מועמדים שאינם בעלי זכות בחירה, ישותפו בדיונים הכלליים

ח.      צוות ההיגוי יכלול 25 חברים. תהליך בחירת צוות היגוי בקלפי:

*הדף להצבעה יכלול את שמות חברי הקיבוץ בחלוקה לקבוצות גיל, גברים ונשים.

*כל חבר יסמן 25 שמות המועדפים כחברי צוות ההיגוי.

*25  החברים שיקבלו את מירב הקולות, יהוו את הצוות.

*אם לא יוכל מי מהם לכהן בצוות, יבוא במקומו חבר אחר בהתאם למיקומו בספירת הקולות.

מופיע בעלון:
תגובות לדף