תקנון עובדי חוץ-הצעת מש"א - אלון קרל

 

משולחן משאבי-אנוש

תקנון עבודת חוץ.

להלן מובא הצעה לתקנון עבודת חוץ, חדש.

במשך זמן נעשתה עבודה על ידי הנהלת עבודת חוץ שנעזרה

ב : ייעוץ, תקנונים מקיבוצים, עובדי החוץ בגבע, החלפת דעות בנושאים שבתקנון  ולא מעט פגישות ודיונים. אני מודה לכל מי שעזר בהערה, הבהרה, תובנה, שאלה עד   הגיענו להוצאת התקנון המוצע. המשך התהליך יהיה כמקובל, אסיפה וקלפי.

תקנון עבודת חוץ

תקנון עובדי חוץ הקודם אושר באסיפת גבע ב- 06.06.07 ולאור חלוף הזמן התעורר הצורך להתאים את האמור בו למצב הדברים בשטח ולנוסח תקנון הקיבוץ המתוקן. תקנון זה מחליף כל החלטה קודמת בעניין עבודת חוץ.

1.     כללי

1.1.  החבר ייצא לעבודת חוץ מתוך כוונה להביא עצמו לידי מימוש מקצועי ואישי, לקבל  תמורה מרבית בהתאם להשכלתו וניסיונו המקצועי, ובהתאם למשכורת הנהוגה בשוק החופשי, זאת מתוך התייחסות לרמת החיים בגבע ולתעסוקה החלופית המוצעת לו בתוך הקיבוץ

1.2.  עבודתם של עובדי החוץ מהווה מקור הכנסה חשוב לקבוצת גבע ותרומתם היא תרומה נכבדה להכנסות הקיבוץ. יש לפעול וליצור אווירה של פתיחות, תמיכה, עידוד והליכה לקראת חברים המעוניינים בעבודת חוץ

1.3.  תקנון זה מחליף את התקנון הקיים, המטרות המרכזיות של מסמך זה הן:

·        התאמה לרוח הזמן.

·        הגדרת החשיבות של עבודת חוץ כמסגרת להגשמת רצונם, חזונם והתפרנסותם של החברים.

·        הסדרת זכויות וחובות החברים העובדים מחוץ לקיבוץ.

·         קביעת תהליך יציאה לעבודת חוץ ולאופן סיומה.

·        הגדרת הקריטריונים ליציאה לעבודת חוץ.

·         מתן מענה לצורכי החברים העובדים בחוץ מחד, ומאידך הסדרת הסוגיות הנוגעות לקשר עם הקיבוץ ומוסדותיו (מש"א, הנהלת חשבונות וכו').

1.4. הנהלת עבודת חוץ אחראית על יישום האמור בתקנון זה. מובהר כי להנהלה שיקול דעת המתיר לה לחרוג, במידת הצורך, מההוראות והקריטריונים הקבועים בתקנון על מנת להתאים את האמור בו לכל מקרה ומקרה.

2.     הגדרות

2.1.  עבודת חוץ - כל עבודה בה המעסיק או נותן העבודה אינו הקיבוץ ואינו תאגיד אשר    בשליטתו של הקיבוץ.

2.2. עובד חוץ - חבר קיבוץ או מועמד העובד עבודת חוץ בכל צורה שהיא, לרבות כשכיר, כיועץ או כקבלן עצמאי.

2.3. תמורה-  כל מרכיבי השכר, תמורה, הכנסה, תשלום, קצבה, הטבה (לרבות מלגה, מענק וכו'), או זכות כלשהי המגיעים או שיגיעו לעובד החוץ ו/או לשאריו, במישרין או בעקיפין, בגין ו/או עקב עבודת החוץ, לרבות: שכר על כל מרכיביו, הטבות סוציאליות, הפרשות בעלות אופי פנסיוני מכל סוג, לרבות ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, תגמולים מקופת גמל, פיצויים בגין פגיעה בעבודה ו/או בקשר אליה, תגמולים או קצבאות בגין נכות, פיצויי פיטורין, דמי חופשה, מחלה והבראה, תשלומים והטבות בגין: אש"ל או כיסוי הוצאות מכל סוג שהוא, טלפון, רכב, נסיעות, ביגוד, אופציות, מניות, בונוס שנתי, תמלוגים בגין המצאה, פטנט, זכות יוצרים, זכות מבצעים וכדומה וכל זכות או הטבה אחרת.

2.4. הוצאות רכב/נסיעות-סעיף זקיפה שמופיע בתלוש של עובד חוץ המקבל רכב ממקום עבודתו ו/או סך הוצאות נסיעה ברכבי הקיבוץ ( קילומטראז', חניות, הסעות בית) ו/או תחבורה ציבורית.  עלות שימוש ברכבי הקיבוץ- על פי המפורט בנספח מס' 1.

2.5. תמורה לקיבוץ - ההכנסה לאחר ניכוי הוצאות שונות: אש"ל, נסיעות, טלפון, ביטוחים וכדומה. התמורה לקיבוץ תהיה לפחות בגובה 4,500 ₪  נכון ל- 2014 – למשרה מלאה ותעודכן מעת לעת בהנהלת עובדי חוץ. סכום התמורה לקיבוץ הינו חלק מנספח 1.

2.6. התמורה לקיבוץ מעבודה בחשבונית: בדומה לסעיף לעיל  כאשר מההכנסה יש להוריד "עלויות מעסיק": 5% פנסיה-מעסיק, 8.33% פיצויי-פיטורין, 6%-10% ביטוח לאומי-מעסיק וכמובן מע"מ, כחוק.התמורה לקיבוץ כוללת את רכיבי מס-הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, פנסיה העובד.

2.7. מגזר עובדי חוץ -  להלן ה"ענף".

2.8. הנהלת עובדי חוץ -  צוות ברשות מנהל מש"א אשר הוסמך להיות אחראי על ציבור עובדי החוץ. הצוות כולל בעלי תפקידים אשר להם נגיעה וקשר לתחום. הועדה מתאמת בין עובד החוץ למוסדות הקיבוץ ואחראית על התנהלות הענף ע"פ התקנון. הרכב ההנהלה: מרכז (מנהל/ת מש"א),  מזכיר, מנהל קהילה, שלושה נציגי ציבור (לפחות שני עובדי חוץ).

3.    עקרונות יסוד

3.1.  כל עבודת חוץ של חבר תיעשה בהתאם להוראות תקנון זה.

3.2.  החבר ומש''א רשאים ליזום (יחד או לחוד), מציאת מקום עבודה לחבר מחוץ לקיבוץ. בכל מקרה ההתקשרות תהיה בתיאום עם מש"א.

3.3. על עובד החוץ מוטלת חובת 'הגילוי הנאות' של כל מרכיבי התמורה הקשורה או הנובעת מעבודת החוץ, כהגדרתה לעיל. על פי תקנון הקיבוץ ועל פי הוראות תקנון זה, כל התמורה שייכת לקיבוץ ותועבר אליו במלואה.

3.4.  למען הסר ספק, יודגש כי מענקים והטבות מכל סוג שהם מהמעסיק, מהווים חלק מהתמורה והינם רכוש הקיבוץ (לרבות בונוס, משכורת 13 וכו').  

3.5. התמורה תועבר במלואה ישירות מהמעסיק לחשבון הבנק של הקיבוץ, ולצורך כך יפעל עובד החוץ בכל דרך שתידרש ממנו, לרבות חתימה על כל מסמך שיידרש לשם כך.

4.     הנהלת עבודת חוץ ותפקידיה

4.1.  הכתובת לעובדי החוץ לענייני עבודתם,.

4.2. הנהלת עבודת חוץ תתכנס לפחות אחת לחודש, ולא פחות מ- 4 פעמים בשנה.

4.3. הנהלת עבודת חוץ תהא הגוף המוסמך לדון, לאשר או לדחות בקשות לעבודות חוץ, בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לשיקולים רלבנטיים נוספים (למשל: לדחות בקשה לעבודה בתחום עיסוק המתחרה בעסקי הקיבוץ). במקרים בהם החבר אינו עומד בקריטריונים תהיה הסמכות לאפשר יציאה לעבודת חוץ, וזאת באישור הנהלת עבודת חוץ.

4.4. הנהלת עבודת חוץ תהא הגוף המוסמך להפסיק עבודה של עובד חוץ, הן בשל אי עמידה בקריטריונים הקבועים בתקנון זה והן בשל סיבות אחרות, כגון מצב בו העיסוק של עובד החוץ עלול לפגוע באינטרסים של הקיבוץ (למשל: עבודה בתחום המתחרה ישירות בעסקי הקיבוץ, שינוי בתנאי העסקת העובד וכיו"ב).

4.5. הנהלת עבודת חוץ תנהל בקרה שוטפת מול כל עובדי החוץ, תשמש כתובת לפניות, יעוץ לגבי חוזים ותנאי עבודה, בהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

4.6. הנהלת עבודת חוץ תפעל על פי הקריטריונים שבתקנון זה ו/או קריטריונים שייקבעו מעת לעת.

4.7. הנהלת עבודת חוץ תאשר את ההסכמים הקשורים לתנאי עבודת החוץ, במקרה הצורך תפנה לעו"ד של הקיבוץ להכנת הסכמים או למתן חוות דעת על הסכמים מצד המעסיק.

4.8. הנהלת עבודת חוץ תתריע בפני המזכירות כמפורט בסעיף "אכיפת התקנון", בכל מקרה בו הופר התקנון ע"י העובד.

5.     זכויות חבר עובד חוץ

5.1.     עובד החוץ זכאי, על פי חוק, לקבל ממעסיקו זכויות סוציאליות ואחרות, בהתאם לחוקי העבודה של מדינת ישראל ולהסכם העבודה עם המעסיק החיצוני. על עובד החוץ מוטלת האחריות לקבל את כל אלו, לפחות.

5.2.     חופשה ומחלה- עובד החוץ יהא זכאי לימי חופש ומחלה בהתאם להסכם העבודה עם מעסיקו.

5.2.1.                       במהלך תקופת עבודת החוץ לא יתבצע רישום ימי חופש במערכת הנוכחות של הקיבוץ, למעט עבודת שבת המנוהלת במערכת הפנימית בקיבוץ. מכסת החופש עד למועד היציאה לעבודת חוץ תוקפא ותעודכן מחדש, במידת הצורך, עם החזרה לעבודה בקיבוץ.

5.2.2.                        עובד אשר סיים עבודתו וזוכה בתלוש בפדיון ימי חופשה, ימי החופשה בעבורם זוכה ירשמו במערכת הנוכחות ויתווספו למכסת ימי החופש העומדים לרשות החבר. תמורת פדיון ימי חופשה, הוא חלק משכר העובד וחייב לעבור לקיבוץ.

5.2.3.                       עובדי משרד החינוך- אינם מחויבים לעבוד בחופשות מלימודים, כל עוד מתקבל שכר עבור תקופה זו.

5.3.     פנסיה – עובד החוץ מחויב למצות את מירב הזכויות הסוציאליות המגיעות לו ממקום העבודה, ובמיוחד בכל הנוגע לזכויות פנסיוניות.

5.4.     שי לחג -  שי לחג אותו מקבל החבר ממעסיקו יישאר ברשותו ויבוא במקום השי הניתן על ידי הקיבוץ. במקרה בו השי מהמעסיק נמוך מהניתן על ידי הקיבוץ, ישלים הקיבוץ את ההפרש.

5.5. החזר הוצאות לעובד - ככלל, כל הזיכויים המגיעים לעובד חוץ מהקיבוץ, מותנים בעמידה בכל כללי התקנון והנהוג בקיבוץ:

5.5.1.                       רכב פרטי- ככלל הנהלת עובדי חוץ מעודדת שימוש ברכב פרטי של החבר. עובד המשתמש ברכב פרטי לצורך הגעה למקום העבודה, יזוכה בתקציב אישי לפי עלות לק"מ של רכבי ענפים בגבע. במקרה של תאונה או כל נזק שיגרם לרכב, לקבוצת גבע לא תהיה אחריות מבחינה ביטוחית ו/או השתתפות בתשלום.

5.5.2.                       תוספת ביגוד- יינתן זיכוי ביגוד לתקציב אישי, אחת לשנה בהתאם למופיע בנספח מספר 1.

5.5.3.                       טלפון- מנהל הענף יאשר לעובד הוצאות טלפון לצרכי עבודתו ע"פ הרשום בתלוש השכר (הסביר לשימוש).

5.6.      הסדרי נסיעה / רכב- 

5.6.1.  כל מעסיק מחויב ע"פ דין בהחזר הוצאות נסיעה לעובד, כאשר ההסדרים הספציפיים נקבעים לפי הנהוג בכל מקום עבודה.

5.6.2. באחריות עובד החוץ לדאוג לכך שעלות הנסיעות והחניות תשולם ע"י המעסיק כחוק.

5.6.3. הקיבוץ יעמיד הסדרי נסיעה נאותים לעובדי החוץ. השיקולים שיילקחו בחשבון: גובה המשכורת והחזר הוצאות נסיעה, מרחק מקום העבודה מהקיבוץ, שעות עבודה והסדרי תחבורה חלופיים. במידה ולא מתאפשר שימוש בהסעות מהקיבוץ, תיבדק אפשרות לרכב מהסידור או מונית, כל זאת רק באישור והחלטת מנהל עבודת החוץ.

5.6.4. סדר עדיפויות בהקצאת רכב לעובד ייקבע ע"י הנהלת עבודת חוץ ובהתאם ליכולת הקיבוץ (ראה נספח מס' 1)

5.6.5.                       רכב הקיבוץ ישמש את העובד אך ורק לצורכי עבודתו, על נסיעות פרטיות יחולו הנהלים והנוהגים המקובלים בקיבוץ. לכל עובד חוץ העושה שימוש ברכב  הסידור ייקבע מספר הק"מ המאושר והמוכר לצורכי עבודתו נסיעות לעבודת חוץ יהיו באמצעות קרלוג עבודה.

5.6.6.                       עובד חוץ לא יעשה שימוש ברכב הקיבוץ לטובת ימי רווחה או גיבוש או נופש  ממקום העבודה, כאשר אלו נמשכים יותר מיום אחד רצוף.

5.6.7.                        בקביעת מספר הק"מ לעובד החוץ יילקח בחשבון: מרחק מקום העבודה מגבע, מספר ימי עבודה ותוספת ק"מ של יום עבודה נוסף. נסיעות שמעבר למספר  הק"מ שנקבע -  יחויבו לתקציב אישי לפי גובה החיוב לענפים. 

5.6.8. הרכב יעמוד לרשות סידור הרכב לאחר שעות העבודה, בשבתות וחגים וכן בימים בהם העובד נעדר מעבודתו עקב מחלה, חופשה, מילואים וכו'.

5.6.9.   חבר המקבל רכב מהמעסיק, יהיה זה רכב מדרגת שווי למס כמקובל במקום העבודה לתפקידו. במידה ויבחר לקבל מהמעסיק רכב מדרגת שווי למס גבוהה יותר יחוייב בהפרש המס בתקציבו הנהלת עבודת חוץ רשאית לאשר שימוש חריג על פי שיקול דעת וקריטריונים הנוגעים לעבודת החבר.

5.7.     במקרים בהם הוצאות החבר הקשורות לעבודה לא עומדות בקריטריונים המפורטים בנספח מס' 1, עובד החוץ ביחד עם הנהלת עבודת חוץ יבחנו את האפשרויות העומדות לרשותו לצמצום הוצאות אלו ו/או את האפשרות להגדלת ההכנסה (במקרים אלו, יינתנו לעובד החזרים על פי שיקול דעת הנהלת עבודת חוץ בהתאם להכנסתו).

6.     חובות חבר עובד חוץ

6.1.      עבודה במשרה מלאה- בהתאם להגדרת משרה מלאה בתקנון עבודה ופרנסה שבתוקף.

6.1.1. עובד חוץ במשרה חלקית- ישלים את היקף משרתו בקיבוץ, בתיאום עם מש"א

6.1.2. חבר שאינו עובד במשרה מלאה בעבודת חוץ, ינהל רישום עבודה כנהוג בקיבוץ, בענף בו הוא  משלים את היקף משרתו.

6.2.     הלנת שכר- אחריות לטיפול בשכר עבודה היא על החבר עובד החוץ, במידה ושכר העבודה לא משולם או מעוכב ע"י המעסיק, עובד החוץ יעדכן מידית את הנהלת עבודת חוץ, ההנהלה תנחה את העובד כיצד לפעול כנגד המעסיק. במידת הצורך יופעל לנושא זה סיוע משפטי.

6.3. תורנויות- עובד חוץ ימלא את חובת התורנויות והשמירה הנהוגים בקיבוץ, לרבות: ערב אמצע שבוע, שבת וחגים. שמירת-לילה/חליבה, סיור ערב\לילה על פי פרסום ותור.

6.4. ניכויי רשות-מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא (הכוונה היא לניכוי בהחלטת העובד) לרבות ביטוחים רפואיים, אובדן כושר עבודה, הרחבות לקופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה, קנסות וחיובים אחרים– יופחתו אוטומטית מתקציבו האישי של החבר, אלא אם אושר אחרת ע"י מנהל עובדי חוץ בקיבוץ.

6.5.      לעובד המקבל רכב ממקום עבודתו, יקוזז מתקציבו האישי מרכיב נסיעות שנתי, בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין.

6.6.      העובד ישלם מתקציבו האישי קנסות תעבורה כנהוג בקיבוץ.

6.7.      העברת מידע ועדכונים-

6.7.1. העובד ידווח להנהלת עבודת חוץ על כל שינוי בתנאי העסקתו ויעביר לאישור את הנוסח המתוקן לפני כניסתו לתוקף.

6.7.2. העובד ימסור לחשב/ת השכר את תלוש המשכורת שלו מדי חודש מיד עם קבלתו, וטופס 106 בסוף כל שנת מס.

6.7.3. העובד ימסור לחשב/תהשכר את כל הדוחות, המידע והמסמכים כולל דוחות תקופתיים לגבי כספי קרנות וקופות גמל וכל זאת  מיד עם קבלתם בידי עובד החוץ וכל מידע או מסמך אחר הנדרש ע"י הקיבוץ בקשר עם עבודתו.

6.7.4. באם מופיעה בתלוש המשכורת של החבר מפרעה או ניכוי חריג הדורש הסבר, על החבר להמציא הסבר מהמעסיק בכתב לידי חשב/ת השכר ומנהל עובדי החוץ תוך שבועיים מקבלת הפנייה בעניין.

6.8.     בתום תקופת הבשלה של כל קרן ו/או קופה ו/או חיסכון מכל סוג שהוא, העובד יפעל על פי הוראות הקיבוץ בכל האמור למימוש הקרן, לרבות בדרך של מסירת ייפוי-כח לגזבר –או לנציג אחר של הקיבוץ לפדיון הקרן.

6.9.     במקרה של עזיבת העובד את הקיבוץ, ולזכותו נצברו הטבות ו/או זכויות שטרם נפדו ו/או הבשילו, אלה יקוזזו מכל סכום לו זכאי החבר מהקיבוץ, לרבות דמי עזיבה וקצבה פנסיונית מכל סוג שהוא. כל סכום שמקורו בתמורה מעבודת חוץ של החבר, לרבות זכויות עתידיות, אשר עודף על זכויות החבר מהקיבוץ לעת עזיבתו, יחשב כחוב של החבר לקיבוץ.

6.10.                 מורה בשנת שבתון יעבוד בקיבוץ בהתאם לגובה המענק שהוא מקבל באותה שנה, ובכפוף להגבלות והוראות הרשויות המוסמכות לעניינם של מורים בשנת שבתון. לדוגמא- אם מורה מקבל 67% מגובה משכורתו במשך שנת השבתון, עליו לעבוד 33% משרה במהלך השנה. הסדר פרטני יערך מול כל מורה ע"י מש"א והנהלת עבודת חוץ.

6.11.                 התחייבויות משפטיות- העובד לא יקבל על עצמו כל התחייבות הקשורה לעבודתו כספית, קניינית או אחרת, העלולה להטיל במישרין או בעקיפין חובה כלשהי, בין כספית או אחרת, עליו או על הקיבוץ, בין בעל-פה ובין בכתב, אלא אם קיבל את אישור הקיבוץ לכך מראש ובכתב.

6.12.                 עובד החוץ המסיים עבודתו או מפוטר ממנה ידאג למיצוי זכויותיו לקבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי עד למציאת עבודה אחרת (בקיבוץ או מחוצה לו), בתיאום עם מש"א. תקופת דמי-אבטלה תהיה במקום הימים לחיפוש עבודה, כפי שמופיע בתקנון העבודה או כפי שנהוג בקיבוץ.

7.     השתלמויות

7.1.     השתלמות הינה כלי חשוב לשמירה ופיתוח המקצועיות של העובד בתחום עיסוקו.

7.2.     השתלמות על חשבון ענף עבודת חוץ, למול עמידה בתנאים הבאים:

7.2.1.                       קיים קשר ישיר בין ההכשרה המבוקשת לתחום והמקצוע במקום העבודה.

7.2.2.                       קיימת השתתפות המעסיק לפחות במימון ימי העבודה או שאין הפסד יום עבודה.

7.2.3.                       אין מדובר בתואר אקדמי או הנדסאי או הסבה מקצועית.

7.2.4.                       עברו שנתיים לפחות מהפעם האחרונה להכשרה על חשבון הענף עבודת חוץ.

7.2.5.                       החבר עומד בכל דרישות תקנון עבודת חוץ.

7.2.6.                       ההכשרה אושרה על ידי הנהלת עבודת חוץ.

7.2.7.                       יתרון מהותי למי שההכשרה תורמת להגדלת ההכנסה או מי שלא נהנה עדיין מהאפשרות להכשרה כזו,

7.3.     השתתפות בימי גיבוש מחלקתיים וימי רווחה עד 300 ₪.

7.4.     כל בקשה אחרת, תוגש לוועדת השכלה בהמלצת ועדת עבודת חוץ בהתייחס לסעיף 8.1.

7.5.     מורים יוכלו לממש את שנת השבתון למול אישור של וועדת השכלה ועל פי הקריטריונים של וועדת השכלה.

7.6.     לימודים בשנת שבתון- יאושרו בתנאי שהקרן משלמת את השכר בתקופת השבתון ואת שכר הלימוד כולו, למעט אם אושר אחרת על ידי וועדת השכלה.

7.7.     חובת עבודה בשנת שבתון- על מורה בשנת  שבתון, חלה חובת עבודה בהיקף של השלמה למשרה מלאה.

 

8.     שונות

8.1.     בתום תקופת ההבשלה של כל קרן השתלמות, קופת גמל, תכנית חיסכון ופנסיה, שנצברה על שם עובד החוץ, יפדה אותה העובד באופן אישי ויעביר את מלוא התמורה בצמוד  לדו"ח הרבעוני האחרון לחשבון קבוצת גבע כנדרש.

8.2.     עבודה בחו"ל אם כשבתון ואם אחר- תאושר במזכירות בלבד.

8.3.     חבר בשנת חופש מהקיבוץ ובשנת שבתון לא יעשה שימוש בכספי קרנות וזכויות הצבורות לו מעבודתו טרם יציאתו לחופשה. 

8.4.     הלנת שכר ופנסיה- באחריות העובד לוודא ששכרו משולם במועד וכן כי ההפרשות לפנסיה מועברות כסדרן.  באם שכר העבודה לא ישולם ע"י המעסיק בזמן לחשבון קבוצת גבע, בשלב הראשון יצא מכתב אל המעסיק, כולל העתק לעובד החוץ במידת הצורך ובתיאום עם העובד ינקטו צעדים משפטיים רלבנטיים.

8.5.     העובד  יודיע למעסיק על סיום עבודתו רק לאחר שבחן עם מנהל הענף את כל ההיבטים הנוגעים להסכם עבודתו.

8.6.     כל תביעה של העובד, עקב עבודתו, תיעשה בתיאום מלא עם הקיבוץ. העובד יגיש וינהל תביעה כאמור, אם יידרש לעשות כך על-ידי הקיבוץ.

9.     אכיפת התקנון

9.1.     חלה חובה על עובד חוץ לפעול על פי סעיפי התקנון, התנהלות שלא על פי התקנון הינה הפרה שמוסדות הקיבוץ מחויבים לטפל בה.

9.2.     סוגי הפרות:

9.2.1. פעולה של יציאה לעבודת חוץ ו/או התנהלות בשוטף ו/או סיום עבודה שלא עלפי המפורט בתקנון.

9.2.2. אי מסירת מידע ו/או מסירת מידע חלקי ו/או מסירת מידע מוטעה בכל הקשור לעבודת החוץ.

9.2.3. אי מסירת מלוא התמורה כמפורט בסעיף 3.3 (התמורה)

9.3.      אכיפה של סעיפים 9.1 ו  9.2 - תינתן לעובד החוץ תקופה בת 30 יום לתיקון ההפרה. היה ולא תוקנה ההפרה, רשאים מוסדות הקיבוץ לפעול בכל דרך לתיקון ההפרה, לרבות פעולת מוסדות הקיבוץ להטלת סנקציות, בהתאם להחלטת מוסדות הקיבוץ הרלבנטיים (לרבות אחד או יותר מאלו: הפסקת עבודת החוץ של החבר, חיוב החבר בנזק שנגרם לקיבוץ (ככל

9.4.     שנגרם), שלילת זכויות לרבות זכויות נלוות לעבודת החוץ וכיו"ב וכל סנקציה אחרת אותה ימצא הקיבוץ לנכון להטיל על החבר.

9.5.      פעולת החבר כמפורט בסעיף 9.2.3 הינה הפרת אמון חמורה ביותר אשר בגינה יינקטו סנקציות מיידיות כנגד החבר (מבלי לגרוע מזכותו של הקיבוץ לקיזוז התמורה שלא הועברה לקיבוץ מכל מקור שהוא לרבות תקציבים, בונוסים, קופות גמל שהקיבוץ פתח לחבריו וכו...). הפרה נמשכת של סעיף זה תטופל ע"י מוסדות הקיבוץ בכל החומרה, כולל אפשרות של פרסום ודיון באסיפת הקיבוץ ואף פתיחה בהליך הוצאה מהקיבוץ. 

נספח מספר 1:

המופיע בנספח יכול להתעדכן מעת לעת על ידי הנהלת עבודת חוץ מבלי להביא לאישור מחדש של כל התקנון.

קריטריונים לאישור יציאה לעבודת חוץ:

נתונים:

עלות ק"מ לעובד חוץ  2.2 ₪  ( נכון לתאריך יוני 2014 )

תמורה לקיבוץ – מינימום  4,500 ₪ לחודש.

קבלת רכב מהסידור תאושר בהתחשב בקריטריונים הבאים:

-         אופי  העבודה ( מרחק נסיעה, מיקום העבודה, הסעות קיימות, שעות העבודה וכו').

-         גובה השכר

-         יכולת הקיבוץ ומצבת כלי הרכב של הקיבוץ.

קריטריונים לזיכויים שונים

תוספת ביגוד- זיכוי תוספת ביגוד בגובה הרשום בתלוש השכר ועד גובה סביר לתפקיד ולמקביל שאינו חבר קיבוץ ובאותו מקום עבודה.

עובד שמשכורתו החודשית הינה 15000 ₪ ברוטו ויותר, בממוצע לחודש ול- 12 חודשי שנת העבודה, ואינו מקבל תוספת ביגוד בתלוש שכר, יקבל באופן חד שנתי (בינואר) 1000 ₪ לתקציב אישי, כאמור בגין השנה החולפת.

זיכויים שונים- באישור מנהל הענף ו\או הנהלת הענף

    קניית ציוד - באישור מראש ממנהל הענף.

    זיכויים למורים - 70 ₪ חד שנתי לציוד מתכלה.

    זיכוי חד שנתי למורים בעין חרוד  שאין להם קרלוג עבודה- 200 ₪ לצורך נסיעות שמעבר להסעות.

מופיע בעלון:
תגובות לדף