משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק


לחברים שלום,                                 

בישיבה שקיימנו השבוע  בהנהלה הכלכלית (היא וועד אחזקות ואספת בעלים לתאגידים)

דנו בנושאים הבאים :

1.     דו'ח תמחיר רבעון ראשון, הוצג במבנה תמחירי על פי מבנה התיאגוד החדש.

2.     מצבת ההתחייבות והנכסים – (חוב גבע) לתאריך 31.5.2014.

3.     אסיפת בעלים של תאגיד מכון השקדים אישרה את וועד ההנהלה (דירקטוריון) על פי ההחלטות גבע :

רענן פרנס  (יו"ר), יהודה בכר, אלי מזרחי, נבחרים מתוקף תפקידם.

גיל גוריון, יואל פרנס, מיקי רובנשטין, יובל שבילי, נבחרו באספה.

4.     אושר מסמך נורמות וכללי התנהגות .

שבוע טוב, רענן

**********

לכבוד : כל הענפים ורכזי הפעילויות והועדות.

הנדון : נוהל וכללי התנהגות בהוצאות והתחייבויות הענף ו/או התאגיד ו/או רכזי פעילויות וועדות (להלן "ענף").

מטרות : יצירת דפוסי עבודה ומנגנוני בקרה ניהוליים.

מנהל ענף הוא נציג ציבור נבחר, תפקידיו הם בראש וראשונה לקדם את יעדי הענף ולנהוג בכפוף להחלטות ונוהלי הקיבוץ.

הנוהל מתחלק לשנים:

       א.         החלטות הדורשות אישור מרכז-משק לפני יצירת ההתחייבות.

       ב.         החלטות בסמכות מרכז ענף.

א.    החלטות הדורשות אישור מרכז משק:

א.1 החלטה בעלת משמעות מהותית לענף.

1.     התקשרות עם ספקים / לקוחות. (כולל חתימה על הסכמים).

2.    כל התחייבות לטווח ארוך.

3.    החלטה שאינה מהווה תשומה (הוצאה) שוטפת לפעילות.

4.    החלטה בעלת משמעות כספית, החורגת מהפעילות השוטפת הרגילה.

5.    שינוי של תחומי עסוק ו/או הגדלה ו/או הקטנה של פעילות בעלת משמעות רב שנתית.

6.    רכישה של מוצרי לבוש, טואלטיקה, מזון וציוד משרדי.... (אך ורק דרך הקיבוץ).

7.    כל תשלום או תקבול שאינו באמצעות מוסדות הקיבוץ.

8.    מימוש בפועל של השקעות כולל אלה שאושרו בתוכנית המשק.

9.    קליטת ו/או פיטורי עובד בענף.

10.                       התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים.

11.                       חריגות מתוכנית העבודה.

12.                       איסור מוחלט על יצירת קופות מזומן ענפיות.

הערה : פטור מסעיפים המפורטים לעיל יינתן באופן ספציפי ע"י מ. משק ובכתב.

א.2 החלטה בעלת מימד אישי.

1.     כל הוצאה או התקשרות שעשויה ליצור תועלת אישית, גם אם קטנה ביותר (בעלות אפס).

2.     קבלת מתנות או תמורות בעלות משמעות של הנאה אישית – אסורות !

3.     הוצאה או התחייבות שמטרתה קידום מכירות/מיתוג הענף.

4.     תרומות לצד שלישי היזומות ע"י הענף.

5.     שימוש במשאבי הענף למטרות אישיות.

6.     השקעות או רכש של פריטים בעלי משמעות אישית או שיפור תנאי העבודה.

הערה : מיון הסעיפים בין אישי למהותי, בסמכות מ. משק.

ב.     החלטות בסמכות מ. הענף הן הפעולות הקשורות לעמידה ביעדי הענף ורכישת התשומות לשם כך, כמהלך עסקים רגיל.

בברכה, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף