משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

תוצאות משאלים שנערכו ביום שישי 6.6.14

1.      רז ליבני לריכוז ענף הבניין – התקבל.

2.      אישור תקנון מחודש של חריגות מתקציב אישי – אושר

הצביעו 158 חברים וחברות.

פניית חברים לרשם האגודות – תוצאות

בחודש מרץ 2013 הגיע אל ועד ההנהלה/מזכירות, מכתב רשמי מאת הגב' מזל שרעבי, ראש ענף פיקוח במשרד רשם האגודות (16.3.14)

המכתב כלל בקשה למינוי חוקר מטעם רשם האגודות, לבדיקת התנהלות האגודה.

את הבקשה הגישו חברי גבע: גונן פירסטנברג, מירי סלע, אסף גוריון, ניצה נחשון, מיכל ואלון רצין, אבי ענבר, רועי בן יוסף ואילנה לוסטיג, באמצעות עו"ד ששכרו על מנת שייצג אותם.

לבקשה צורפו מסמכים שונים לחיזוק הטענות.

לאחר בדיקת הנושא, קבלת תגובת קב' גבע ומפגש עם נציגי הקבוצה, אבי ענבר, ניצה נחשון, אסף גוריון ועו"ד מטעמם, הועברה אלינו החלטת הרשם בנושא (14.5.14) והיא מובאת בזאת כלשונה:

החלטה

"הוסבר לחברים מהן סמכויות רשם האגודות השיתופיות, באילו מקרים הוא ממנה חוקר ובאילו לא, וכי בהסתמך על הבקשה שלהם לא ניתן למנות חוקר.

ככל שיש לחברים תלונות בגין התנהלות רשויות האגודה, אשר מנוגדות להוראות דיני האגודות השיתופיות ותקנון האגודה, עליהם להגיש תלונה מתוקנת הנוגעת רק לעניינים אלה.

התלונה לא תכלול  את הסכסוכים האישיים שבינם ובין האגודה, שכן סכסוכים יש להביא לבירור וטיפול במסגרת הוראות סעיף יישוב סכסוכים בתקנון האגודה".

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף