דף שבועות - שער

וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

ארץ נתנה יבולה ארץ זבת חלב ודבש

 

צילום:דורותי

מופיע בעלון:
תגובות לדף