תקנון טיפול החריגות מתקציב אישי - הצעת המזכירות

הצעת המזכירות

תקנון חריגות מתקציב אישי- עדכון  2014

מטרות התקנון

1. הסדרת נושא חובות קיימים בתקציבי החברים בהתאם לתקנון הקיבוץ .

2. קביעת אמצעים לטיפול בחובות חברים ויצירת התנהלות שוטפת ותקינה של התקציב האישי.

הערות:  התקנון מתייחס לכל מי שמקבל תק"א ( "תקציב כולל") בגבע.

מבוא

מרבית חברי גבע מנהלים את התקציב האישי באופן תקין וללא חובות.

תקציב הקהילה אינו ערוך למימון חובות פרטיים בהיקף הקיים כיום. חובות הממומנים מכספי הציבור, באים על חשבון קיום וטיפוח השירותים המשותפים לכולנו!

חובות בהיקפים גדולים עולים לגבע בהוצאות מימון גבוהות ויוצרים חסר בתזרים השוטף.

טיפול בהסדרת חובות החברים ,תוך ניסיון לשיתוף פעולה עם בעלי החוב, באופן שווה לכולם ובהליך עקבי ,עשוי לצמצם את היקף הבעיה באופן משמעותי ולהביא את החברים לניהול נכון של תקציבם לאורך זמן.

לרשות חברי גבע עומדים (מטעם קב' גבע) מספר מקורות כספיים לשימוש אישי:

1.תקציב אישי המחולק באופן חודשי.

2.קופת גמל אישית /קרן השתלמות ,הנצברת לזכות החבר.

א. עקרונות טיפול

1. הטיפול בחובות חברים, יעשה בידי צוות הנבחר ע"י האסיפה.

2. הצוות יביא להידברות עם בעלי החוב, תוך פרישת אפשרויות לסגירת החוב (פרוט בהמשך התקנון).

3. יערך מעקב חודשי של הצוות, אחר מצב חובות החברים.

4. תוטלנה על בעלי החוב הגבלות, כאמור בהמשך תקנון זה, במקרה הצורך.

ב .טיפול בחובות קיימים

1. לא תאושר מחיקת חובות.

2. חברים בעלי חוב יקבלו מכתב התראה בנידון .

3. כל חוב יישא הפרשי ריבית והצמדה. גובה הריבית יקבע מעת לעת

4. חברים שקיבלו התראה ולא הגיבו עליה, יוזמנו לשיחה אישית עם הצוות, בה יידון ויוסכם הסדר החזרת החוב.

ג. טיפול שוטף

1.התקציב האישי השנתי מחולק ל12 חודשים.

2. במקרה של חוב (ליחיד ו/או בית אב) העולה על סך חודש אחד של תקציב:

2.1. לא יינתנו צ'קים בקופת הבית או ע"י הגזבר.

2.2. כרטיס האשראי יופקד בקופת הבית עד שיוחזר החוב במלואו. והיה ויעשו בכרטיס המופקד עסקאות חדשות כלשהן, ייסגר הכרטיס לאלתר.

2.3. פעם בחודש יוכל החבר להוציא כסף בקופת הבית, עד לסך 1000 שח'.

3. הטיפול בחוב העולה בגובהו על סך של ארבעה חודשי תקציב:

ההסדרים המצוינים בסעיף זה הם בנוסף להסדרים בסעיף 2 לעיל.

3.1. במצב בו אין הסדר להחזרת החוב, החבר חייב למשוך באופן מידי, מקופת הגמל, סכום שיכסה את חובו, ויעבירו לגבע.

3.2.ניתן לעשות הסדר פריסה עד תקרת חוב של 34,000 ₪ בהחזר חודשי של 1000 ₪, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

3.3.כל סכום מעבר ל- 34,000 ₪, יפרע באמצעות משיכה מקופת הגמל.

לחילופין, אם לא נצבר סכום בקופה, הסכום המיועד לפדיון יוקטן בגובה החוב.

3.4.במצב בו יש הסדר פריסה, ניתן יהיה למשוך מקופת הגמל את סכום יתרת החוב ולהעבירו לגבע ובזאת לכסות את החוב.

3.5. בכל הסדר, התקציב השוטף (תקציב כולל) חייב להיות ביתרת זכות.

4. במצב של הסדר עם בעל חוב,  תידחינה הפקדות בקופת הגמל/קרן השתלמות, ככל שניתן.

5. במצב של חוב העולה על סך ארבעה חודשי תקציב או במצב של אי הסדרת חוב, תיעשה הקפאת הזכויות המפורטות בזאת, עד לפירעון מלא של החוב, על פי שיקול דעתו של צוות הטיפול בחובות.

5.1. שיפוץ/בניית דירה,

5.2. יציאה ללימודים,

5.3. נסיעות לחו"ל ע"ח הקבוצה (ביקור בנים-הורים),

5.4.  תשלומים פרטיים דרך גבע וחיוב בתקציב (כמו חוגי העשרה לילדים במימון פרטי ועוד),

5.5..תוגבל הקניה במוסדות הצריכה במשק (הסכום שיינתן לשימוש יהיה בתלושים),

5.6. ייסגר כפתור הרכב,

5.7. יוגבל הטלפון הסלולרי.

5.8..כל מענק או הוצאה מיוחדת מכספי הקבוצה.

5.9  הקפאה או עיכוב זכויות נוספות על פי שיקול דעתו של הצוות האחראי  ובאישור המזכירות.

5.10. כל האמור לעיל אינו גורע מזכותו של הקיבוץ לקזז את שיעור החוב מכל זכות המגיעה לחבר ו/או למי מטעמו, ו/או לגבות את החוב בכל דרך חוקית העומדת לרשות הקיבוץ.

5.11. כאשר יוחזר החוב במלואו לגבע, יוסרו כל ההגבלות .

6. טיפול בחובות תלמידי תיכון:

6.1.נערים/ות עד י"ב הינם באחריות הוריהם ואינם רשאים לחרוג מתקציבם.

6.2.הורים לנערים/ות עד סוף י"ב, המעוניינים שבניהם ינהלו תקציב נפרד, יידרשו לחתום על כתב התחייבות ואחריות לגבי תקציב זה. במידה ונוצר חוב בתקציב הנער/ה, יוחזר תקציבו/ה לתקציב הוריו והחוב יתנהל מול ההורים .

8. חובות צעירים, מסלול צעירים עד גיל 30.

8.1 .טיפול בחובות צעירים- באחריות ו. צעירים .

8.2. סטודנטים במסלול צעירים: על פי תקנון לומדים במסלול, במהלך שנת הלימודים יכולים להגיע לחוב עד 7000 ₪. עליהם לפרוע את חובם תוך שנה. באם לא פרעו את החוב, ניתן להפעיל ערבות הורים או לקזז מדמי עזיבה במידה ויעזבו את הקיבוץ (פירוט, בתקנון מסלול צעירים)

8.3. צעירים בעצמאות כלכלית: כאשר חשבונם בהנה"ח בגבע, ביתרת זכות, יוכלו להשתמש בשירותי גבע ובכרטיס אשראי מטעם גבע.

כניסה לגרעון בחשבון, תביא לסגירת כרטיס האשראי מידית ולביטול האפשרות להשתמש בשירותי גבע.

8.4. צעירים עד גיל 30 החיים בגבע כמועמדים, חלות עליהם הוראות תקנון זה והם בטיפול צוות טיפול (חובות ) של הקבוצה.

מופיע בעלון:
תגובות לדף