תקנון ועדת פרט

גבע, 25 מרץ 2014

ועדת פרט - תקנון.

ועדת פרט נועדה לעסוק בעיניני חברים אשר אינם מטופלים או שייכים לשום ועדה או גוף אחר בגבע.

הרכב הועדה: הועדה תמנה שישה חברים (כולל מרכז הועדה) אשר ייבחרו לארבע שנים באסיפה ובקלפי ברוב רגיל.

א. תחומי פעולה:

* טיפול בנושאים אישיים הדורשים התיחסות דיסקרטית.

* עזרת קרובים.

ב. סמכויות:

*  ועדת פרט לא תטפל בנושאים הקשורים לועדות וגופים אחרים (דוגמת – ועדת בריאות, רשות הבינוי, המזכירות וכד'), ולא תהווה ועדה לערעורים על החלטות של ועדות וגופים אחרים.

* ועדת פרט תפעל בהתאם לתקנוני גבע.

* הועדה תטפל בפניות של חברים לעזרה וסיוע בנושאים אישיים.

* בסמכות הועדה לאשר עזרה כספית של עד 5,000 ₪ לבית-אב. נושאים הדורשים הקצבה גדולה מזו יועברו לטיפול המזכיר.

* החלטות הועדה לא יובאו לידיעת הציבור.

* המזכיר יקבל את כל החלטות הועדה. הועדה רשאית להזמין לישיבותיה את המזכיר (אך לא תהיה לו זכות הצבעה).

* הועדה רשאית למנות צוות מצומצם לטיפול נקודתי בנושאים הדורשים טיפול מיוחד.

* מרכז הועדה רשאי לקבל מהנהלת החשבונות מידע על תקציבו האישי של החבר ומהועדה לבטחון סוציאלי מידע על קופת הגמל שלו ולהציגם בפני הועדה בבואה  לדון בבקשה של אותו חבר.

ג. נוהלי עבודה.

* הועדה תתכנס אחת לחודש או יותר בהתאם להזמנת מרכז הועדה.

* יכתב פרוטוקול מסכם לכל ישיבה אשר יועבר לחברי הועדה ולמזכיר.

* החבר הפונה לועדה ומוזמן לישיבתה, יציג את מבוקשו אך יעזוב את הישיבה קודם לדיון ולהחלטה בעינינו.

* דיון והחלטה בפנייה של אדם אשר לו בן משפחה מבין חברי הועדה, תעשה ללא נוכחותו של חבר הועדה.

* הועדה תתחיל בישיבתה בנוכחות ארבעה חברים לפחות. החלטות הועדה יתקבלו  ברוב רגיל. אם בהצבעה קיים תיקו בין המצביעים בעד ונגד אזי למרכז הועדה תהיה זכות הכרעה בנושא ההצבעה.

* החלטת הועדה בדיון בעינינו של חבר, תועבר בכתב לאותו חבר.

* הועדה רשאית לקבוע לעצמה דפוסי עבודה ודפוסי סיוע ועזרה בהתאם להבנתה. 

מופיע בעלון:
תגובות לדף