כולנו בני חורין - צלילה לקס

כולנו בני חורין

אדם בן חוריון הוא אדם בעל זכות בחירה.

הוא בוחר היכן הוא חי וכיצד.

במילים "היכן הוא חי וכיצד" מתממשת החלטתו באיזה חברה יבחר לחיות ומה יהיה חלקו  במארג הקיום של חברה זו.

הבחירה מביאה עמה מחד זכויות והטבות ופתיחת אפשרויות ומאידך, מחויבויות והגבלות.

בכל  קבוצת אנשים המגדירה עצמה כחברה (בניגוד לאוסף מקרי של פרטים) יש מערך חוקים המאפשר את קיומה.

החוקים מגדירים זכויות, חובות, איסורים ונהלים.

בחברה הנקראת מדינה (דמוקרטית) קיימת הפרדה בין רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת, והיא מונהגת ע"י נציגים נבחרים.

על הקיבוץ חלות שתי מערכות חוקים.

המערכת הראשונה היא חוקי המדינה והשנייה, חוקי הקיבוץ (תקנונים) כפי שחוקקו חברי הקיבוץ והחילו על עצמם.

אין הפרדת רשויות בקיבוץ, אין מערכת אכיפת חוק, משטרה ובתי-משפט.

בניגוד לממשל במדינה, הקיבוץ הוא דמוקרטיה ישירה בה לכל חבר, אם יבחר בכך, יש אפשרות לקחת חלק בחיים הציבוריים או להשפיע ע"י אופן בחירתו בקלפי.

יישום מערך הכללים הפנים קיבוציים, מותנה במחויבות של כל חבר, בהסכמות הקיימות בתוך החברה ובקיום מערך ארגוני יציב, המסדיר באופן יעיל את קיום הקהילה והתנהלותה בהיבטים כלכליים והיבטים חברתיים.

יצירת בקיעים במוסכמות החברתיות ואובדן חלק מהן כמו גם ויתור על מקצתן, מביאים למצב של אובדן המחויבות האישית, שבירת כללים ופריצת תקנונים.

התהליך מתחיל ביחידים, סוחף אחריו חברים נוספים ויוצר אוירה של "איש לנפשו".

מתעצמות הדרישות לקבלת הטבות ופוחת הרצון לעשות למען הכלל. זהו תהליך של התפוררות חברתית.

בפני חברה המצויה במצב שתיארתי עומדת אפשרות בחירה.

המשך התנהלות קיימת תוך ניסיון להכניס תיקונים ותקנונים לשיפור המצב, או פתיחת הליך של יצירת הסכמות חדשות והכנסת שינויים באורחות חיים, שינויים שיהוו תשתית מבנית להסכמות החדשות.

קבוצת גבע נמצאת היום במצב המשברי המתואר לעיל. האם ישכילו חבריה לבחור בדרך של יצירה והתחדשות, או יבחרו לדשדש במה שהיה?

זוהי שאלת הבחירה בהווה המשותף שלנו.                      

צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף