יו"ר אחזקות שאן ומשקי בית שאן

 

‏5 נובמבר, 2017

 

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר אחזקות שאן ומשקי בית שאן

 

עם בחירת מנכ"ל חדש לקבוצת שאן והחלטת אסיפות הבעלים לבחור יו"ר שהינו חבר באחד הקיבוצים החברים בקבוצת שאן, הנכם מוזמנים להגיש מועמדים לתפקיד יו"ר משקי עמק בית שאן ואחזקות שאן.

·         קדנציה:                4 שנים.

·         כפיפות:                 נבחר על ידי אסיפות הבעלים של שתי האגודות ומדווח להן.

·         היקף משרה:         עד יום בשבוע ופגישות במרכז על פי הצורך.

 

·         הגדרת תפקיד:

1.       תפקיד יו"ר וועדי ההנהלה בתאגידים יהיה לפעול להגשמת מטרות התאגידים כפי שנקבעו בתקנון, על ידי אסיפת הבעלים ועל ידי ועדי ההנהלה של התאגידים ובין היתר יהיו תפקידיו כדלקמן:

א.      לעמוד בראש וועדי ההנהלה ולדאוג לכינוסם ותפקודם כגוף מנחה לזרועות הניהול של כל אחד מן התאגידים.

ב.      להיות אחראי להטמעה וישום תרבות אירגונית של ממשל תאגידי בקבוצת שאן.

ג.        ליזום דיון וקבלת החלטות בוועדי ההנהלה של כל אחד מהתאגידים בדבר מדיניות כל אחד מהתאגידים וקווי פעולתו העקרוניים בתחום מטרותיו.

ד.      לפקח ולבקר מטעם וועדי ההנהלה באופן שוטף על פעולות התאגידים וניהולם, כולל עיון במסמכי התאגידים ורישומיהם ככל הדרוש בתוקף תפקידו.

ה.      לוודא ביצוע הנחיות והחלטות ועדי ההנהלה על ידי המנכ"ל והנהלות התאגידים.

ו.        להיות שותף בגיבוש ואישור התפיסה העסקית הכוללת של התאגידים וניתוחה.

ז.       להיות שותף בגיבוש וקביעת קווים מנחים למנכ"ל התאגידים – להכנת האסטרטגיה הכוללת ולהכנה ואישור תכנית העבודה השנתית.

ח.      להכריע במקרה של חילוקי דעות בוועדי ההנהלה.

ט.      לוודא ולחזק את פעולתם התקינה של המבקר וועדת הביקורת.

 

2.       בנוסף לתפקידים המרכזיים הנ"ל, יהא מופקד יו"ר וועדי ההנהלה גם על דיון וקבלת החלטות בוועדי ההנהלה בעניינים אלו:

א.      המלצה לאסיפת הבעלים לקבלת החלטה על הפסקת כהונתו של מנכ"ל התאגיד.

ב.      הגדרת התפקידים והסמכויות של מנכ"ל התאגיד ומערכת הדיווחים שתועבר על ידו.

ג.        מינוי מבקר פנימי/ועדת ביקורת באישור האסיפה, ואחריות כוללת לקיים דיון בדו"חות הביקורת, ותיקון הליקויים.

ד.      המלצה בפני אסיפת הבעלים על מינוי רו"ח חיצוני.

ה.      אישור האסטרטגיה העסקית, שתכלול את המרכיבים המרכזיים: מטרות ויעדים, קווי מדיניות עיקריים והקצאת המשאבים למגוון הפעילויות ולהשקעות.

ו.        אישור ופיקוח על תכנית העבודה, התקציב השנתי והתקופתי ותקציב ההשקעות ודרך ביצוען.

 

3.       למרות האמור לעיל תהא אסיפת הבעלים רשאית להגדיר ולהגביל את סמכויותיו של יו"ר וועדי ההנהלה במסמך בכתב שיועבר אל יו"ר וועדי ההנהלה.


 

 

·         הגדרת דרישות למועמדים לתפקיד יו"ר משקי בית שאן ואחזקות שאן

1.       חבר באחת האגודות החברות בקבוצת שאן.

2.       השכלה אקדמית בתחום העסקי ניהולי/ניסיון ניהולי של 10 שנים במערכות גדולות.

3.       ניסיון משמעותי בניהול כללי בתחום התעשייה והחקלאות.

4.       ניסיון בתחום של ניהול כספים.

5.       ניסיון בניהול מועצות מנהלים וועדי הנהלה.

6.       זמינות להתחלת עבודה בטווח של עד 3 חודשים.

7.       ניסיון קודם בניהול כללי של חברות או פעילויות בסדר גודל דומה, לפחות במשך חמש שנים – יתרון.

8.       ניסיון ניהולי בתחום פיתוח עסקי, רכישות ומיזוגים – יתרון.

9.       עמידה בתנאי הכשירות הקבועים בדין לכהונה כחבר ועד הנהלה באגודה שיתופית.

 

 

 

 

המעוניינים להגיש מועמדים/דות מוזמנים להעביר קורות חיים לאורלי לנצמן גרינפלד.

 

בפקס:                   04-6588979

או בדוא"ל:            orli@shan.co.il

 

 

את שמות המועמדים/דות יש להגיש לא יאוחר מיום: 05.12.2017

 

 

 

** צוות האיתור: צביקה ורד, יוסי קנר, ירון לוינס, יובל דולב.

תגובות לדף