מרשות הבינוי: נוהל מכרזים ועדכונים שוטפים - כרמלה גלילי

רשות הבינוי - שיבוץ לדירות פנויות - נוהל מכרזים

מטרה: מתן הזדמנות לכל חבר / מועמד / אחר בגבע, להתחרות על דירה פנויה בגבע ועל פי כללים ברורים ומפורסמים.

תשתית: תשמש כוועדת מכרזים וועדת דירות, שהיא גוף ברשות הבינוי, וישתתפו בה 5 חברים שאינם בעלי עניין במכרז. היה ואחד מחברי וועדת המכרזים הוא בעל עניין, הוא יוחלף בחבר רשות אחר. במקרים יוצאי דופן בהם לא ניתן לקיים וועדת מכרזים בת 5 חברים מתוך חברי רשות הבינוי, תתוגבר הוועדה בנציגי המזכירות הרחבה, שאינם בעלי עניין.

נוהל הכרזה:

1.    ככלל, כל דירה פנויה תוצע במכרז פתוח לציבור.

2.    המכרז יפורסם באתר גבע ויתלה על לוח המודעות לעיון הציבור, לכל הפחות למשך שבועיים ימים.

3.    בפרסום המכרז יירשם בין היתר:

·       הדירה המוצעת במכרז

·       גודל הדירה

·       הפונקציות העיקריות בדירה (מספר חדרי שינה למשל)

·       דירת קבע / מעבר / אחר

·       למי מיועד המכרז (צעירים / משפחות / יחידים / אחר)

·       מה בכוונת רשות הבינוי לבצע בדירה, בהתייחס לפונקציות ולתקציב התאמת הדירה

·       תאריך סגירת המכרז

·       לאן / למי יש להעביר את בקשת ההשתתפות במכרז

4.    באחריות חבר המתכוון להשתתף במכרז, לבחון את התאמת הדירה לצרכיו.

5.    אם מוצעות יותר מדירה אחת במכרז, יכול מבקש להגיש בקשה לכל אחת מהן.

6.    בקשות השתתפות במכרז יועברו במעטפה חתומה, עד תאריך סגירת המכרז ולמען שפורסם.

7.    המעטפות שתגענה יאספו ולא יפתחו, עד למועד התכנסות וועדת המכרזים.

8.    בעת ביצוע המכרז יעמדו לרשות הוועדה: תקנון רשות הבינוי, ספר האוכלוסין של גבע, ספר הוותק של גבע, פרסום המכרז לציבור (כאמור בסעיף 3 לעיל).

9.    הקריטריונים לבחירת מועמד לדירה מבין המועמדים (על פי סדר עדיפות):

1.    עמידה בתנאי המכרז

2.    נספח קריטריונים הרצ"ב

 

10.וועדת מכרזים תבחר את הזוכה בדירה מבין המועמדים העומדים בתנאי המכרז.

11.אם יותר ממועמד אחד עונה לכלל הקריטריונים, תערך ביניהם הגרלה. להגרלה יגיעו הם או מיופי כוחם. ההגרלה תעשה על ידי שני חברי רשות הבינוי, שאינם בעלי עניין.

12.וועדת מכרזים תפרסם על לוח המודעות את תוצאות המכרז, ותקצה שבוע ימים לכל הפחות למן פרסום תוצאות המכרז, לערעורים בפני הוועדה.

13.זוכה יוכל להיכנס לדירה, רק לאחר תום הטיפול בערעורים ולא לפני כן.

14.בין הזוכה לבין רשות הבינוי ייחתם מסמך, המסדיר את כניסת הזוכה לדירה ואת הלו"ז לכך.

15.אם נתקבל ערעור, חזרה לסעיף 10 אחרת, ההחלטה חלוטה.

16.אם כלל המועמדים אינם עומדים בתנאי המכרז, או אם לא השתתף איש במכרז על פי תנאיו, יפורסם מכרז חדש על פי תנאים אחרים.

17.פרסום המכרז ומכתבי המועמדים כולם, ישמרו בתיק מכרזים של רשות הבינוי.

18.ויתר זוכה על זכותו בדירה בה זכה, יזכה בה המועמד המוביל אחריו, שעמד בתנאי המכרז, וזאת ללא צורך במכרז נוסף.

נספח קריטריונים לכניסה לדירת מעבר – אושר במזכירות 10.10.2017

להלן הקריטריונים על פי סדר עדיפותם:

1.    (30%) עמידה בתנאי המכרז – המועמד עומד בקריטריוני ההשתתפות כפי שנקבעו בתנאי המכרז.

2. (20%) סטטוס המועמד - תיעדוף בסדר חבר ומועמד, בן תלוי *, נקלט שאינו מועמד, בן במסלול צעירים המתגורר בדירה שהעמיד לו הקיבוץ, בנים המתגוררים מחוץ לקיבוץ ומבקשים להיקלט בקיבוץ, בנים במסלול צעירים שאינם מתגוררים בקיבוץ ומבקשים להיקלט בקיבוץ, תושב, אחר.

3. (30%) ותק – יחושב הוותק של בעל הותק הגבוה בין בני זוג או בודד.

4. ניקוד נוסף בגין ילדים – על רכיב הוותק (סעיף 3 לעיל) יתווספו 2 נקודות ותק לכל ילד עד כיתה י' כולל, וזאת אם שני הוריו הם חברים או מועמדים בקיבוץ, אחרת, כלומר אם רק אחד ההורים הוא חבר או מועמד בקיבוץ, תתווסף נקודת וותק אחת.

5. משך מגורים בדירה נוכחית – המועמד מתגורר בדירתו הנוכחית 5 שנים רצופות לכל הפחות, או 5 שנים מיום התאמת דירתו לצרכיו, המאוחר מבין השניים.

6. שינוי סטטוס דירה - המועמד עובר מסטטוס דיור קיים לאחר, בהתייחס לפונקציות הדירה בלבד(שיפור/התאמה). לא יישקלו במניין שיקולי הוועדה למעבר: מעבר נופי, מעבר בין קומות, מעבר בגין יחסי שכנות, מעבר בגין שינוי מטראג' הפוחת מ 12 מטר למשל, שאינם שינוי בפונקציית הבית.

7. שינוי סטטוס משפחה – למועמד שינוי מהותי בסטטוס המשפחה/הרכבה, המאלץ שינוי פונקציות דיור, ולמשל לידת שלישיה.

8, אילוץ הנובע מגירושין / פרדה שנקבע באופן רשמי.

9. אילוץ הנובע מחזרת משפחה/יחיד משנת חופש/תקופת חופש מאושרת.

במקרי אילוץ כנובע מסעיפים 8,9 לעיל, תועמד להם דירה גם אם אינה הולמת את צרכיהם, והם יוכלו לגשת למכרזים על אף סעיף 4 המתנה משך מגורים.

10. נקלטים – הנקלט מתגורר בדירתו הנוכחית 5 שנים רצופות לכל הפחות, או 5 שנים מיום התאמת דירתו לצרכיו, המאוחר מבין השניים, גם אם הסטטוס המשפחתי שלהם ישתנה.

11. (20%) שיקול דעת הוועדה – בהתייחס לכלל השיקולים והפרשנויות במצבים השונים ובהתייחס לאותם קריטריונים שלא זכו לערך / משקל (%).

הבהרות נוספות הקשורות בדירה המוצעת למכרז:

1. הדירה תוכשר למגורים על פי סל תקציב ופונקציות כפי שתגדיר ותקבע רשות הבינוי מראש. כל תוספת מעבר לסל כאמור, תמומן  באופן פרטי על ידי הדייר.

2. הרשות לפי שיקול דעתה, תוכל לפתוח המכרז לאוכלוסיות שאינן עומדות בקריטריונים ולמשל, לאפשר התמודדות במכרז גם למי שטרם מלאו 5 שנים מיום כניסתו לדיור נוכחי.

3. מקרים מיוחדים בהם נוטלת המזכירות את סמכות הוועדה, וכופה עליה את החלטתה, כך למשל במקרים רפואיים.

4. מכרז עליו מתמודדים בנים המתגוררים מחוץ לקיבוץ ומבקשים להיקלט בגבע, רשות הבינוי תאציל על וועדת קליטה את סמכותה לנהל המכרז.

* מגורי בן תלוי - הקיבוץ יבטיח מגורים ראויים לבנים תלויים בהתאם לסטטוס המשפחתי שלהם, צרכיהם הרפואיים-שיקומיים, ובהתאם ליכולת הקיבוץ.

    נספח זה מחליף כל החלטה קודמת ביחס לקריטריונים למעבר לדירת מעבר.

 
מופיע בעלון:
תגובות לדף