משולחן המזכירות - צלילה

 

משולחן המזכירות

אסיפת חברי גבע תערך ביום ג' 1.4.14 .

בשעה 20:30 במועדון

סדר היום :

א.                            דיון בהצעת המזכירות לפתוח בהליך הסכמות בנושא "פני גבע לאן".

ב.                             השקעות קהילה לשנת 2014 . פירוט

ג.                               בחירת נציגים לוועד ההנהלה. הצבעה באסיפה.

פירוט לנושאים הנידונים:

א.    בעקבות הסקר הנרחב "שאלון עמדות" שנערך במרץ 2013, ובעקבות שיחת מזכירות וחברים (18.2.2014) מביאה המזכירות הצעה לפתיחה בתהליך של ברור הסכמות בנושא "פני גבע לאן". המזכירות רואה בנושא צורך הכרחי בגבע לאור ריבוי מגוון הדעות לגבי החיים בקבוצה.

המזכירות רואה תהליך המשתף את הציבור כולו:

·  תהליך הבנוי משלבים.

·  בסיום כל תהליך יש פרסום מלא של מסקנות. והצעות ואישור התקדמות לשלב הבא.

·  מימון תהליך מעין זה, הנעשה ע"י אנשי מקצוע דורש הקצבה כספית, גם היא בנויה בשלבים.

הצעת המזכירות לשלב הפתיחה כוללת:

"מעגלי שיח" המקיפים את כל חברי הקיבוץ, הבוחנים בדיבור ישיר (כ-25 חברים בקבוצה) את הנושאים המעסיקים את החברים במובן של מה לשמור, מה לפתח ומה לשנות לעתיד.

לצורך ארגון שלב "מעגלי השיח" תמנה המזכירות צוות ארגוני מצומצם.

בסיכום השלב הראשון יפורסמו ממצאים לציבור ויהיה דיון לגבי השלב הבא.

לכניסה לשלב נוסף תידרש בחירה בקלפי של צוות. שיוביל את המהלך,צוות רחב הכולל חברים בעלי עמדות שונות, משכבות גיל שונות.

התקציב הנדרש לשלב הראשון הוא כ-10,000 ₪. פרטים נוספים באסיפה.

ב.     השקעות הקהילה נידונו במזכירות, הוצגו להנהלה-הכלכלית ומובאות לאישור האסיפה.

טבלה:


 ג.       "וועד ההנהלה של הקיבוץ הינו מזכירות הקיבוץ" (סעיף 100 בתקנון האגודה)

"מזכיר הקיבוץ יהיה חבר המזכירות ויושב ראש שלה בתוקף תפקידו"

(סעיף 101 בתקנון האגודה).

וועד הנהלה הוא גוף פורמאלי בלבד כלפי גופים חיצוניים. הוועד מונה שישה חברים, כולל מזכיר.  דיונים והנערכים והחלטות מתקבלות במליאת המזכירות (15 חברים) בלבד!

חמישה חברים סיימו תפקידם במזכירות ומכאן שיש להחליפם כנציגי ו. ההנהלה:

חייק פורת, מוקי ידין, מענית ברעם, רינת גלילי.

המזכירות מציעה את : צקי גפן, ענת נצר, סמדר פרנס, יאיר עמית, בועז ענבר.

הצבעה באסיפה

מהחלטות המזכירות (ישיבה 25.3.2014)

א.    המזכירות מציעה להוסיף עוד שני נציגי ציבור למזכירות.

בהרכב המזכירות נמצאים כמשקיפים, שלושה בעלי תפקידים ללא זכות הצבעה, מאחר ואינם חברי האגודה: גזבר, מנהל מש"א ומנהל הקהילה.

חברים המעוניינים להציג מועמדותם יפנו לאלון במש"א.

ב.     במזכירות וועד הנהלה התקבל מכתב מהגב' מזל שרעבי, ראש ענף פיקוח אצל רשם האגודות השיתופיות. במכתב התבקש הרשם להורות על מינוי חוקר לבדיקת התנהלות האגודה.

את מכתב הבקשה לרשם, באמצעות עו"ד יגאל גאגין, העבירו חברי קב' גבע, המועסקים כעובדי-חוץ.

החברים הם: גונן פירסטנברג, מירי סלע, אסף גוריון, ניצה נחשון, מיכל רצין, אלון רצין, רועי בן-יוסף, אבי ענבר, יהודה חזין ואילנה לוסטיג.

למכתבם אל הרשם צורפו מסמכים רבים. לפני שתתקבל החלטה אצל הרשם  התבקשנו להשיב.

תשובה לרשם נשלחה ע"י עו"ד המייצג את קב' גבע ממשרד שלמה כהן ושו"ת.

שבת שלום, צלילה


מופיע בעלון:
תגובות לדף