אסטרטגיה פיננסית - רענן פרנס

משולחנו של מרכז המשק

אסטרטגיה פיננסית

זו שנה שניה שאנו מנתחים את התוצאות הכספיות במודל ניהול סיכונים הבוחן את סיכוני העבר וסיכוני העתיד ומאפשר לעמוד את היכולות והאיתנות הפיננסית שלנו. ע"י חברת יעוץ כלכלי עובד& גובי ושות'*.

מטרת העבודה היא לתכלל מודל רווח והפסד, תזרים ומאזן לטווח ארוך, נזילות, מדיניות חוב, השקעות מניבות, התחייבויות פנסיוניות, חלוקת רווחים, שיוך מגורים והחלטות היוצרות התחייבויות כספיות ארוכות.

משמעויות התוצאות מאפשרות להנהלה הכלכלית לתת ביטוי לדרך חיינו בטווח הארוך להיערך להתאמות פיננסית בתוכניות העבודה, זהו כלי עבודה אפקטיבי ביותר ואנו נשתמש בו גם בשנים הבאות.

 

מודל העבודה מבוסס על שני כלים עיקריים :

א.    דוח אובליגו (חוב) חיצוני הבודק את יכולת גיוס האשראי למול נכסים לביטחון.

ב.     מודל אורות ירוקים - דרוג יחסים פיננסים ורמת סיכון במגמה רב שנתית.

באשר לתוצאות אנו ממשיכים במגמה להקטנת ההתחייבויות והגדלת ההון העצמי. זו מגמה שתחילתה משנת 2012 . חשוב להדגיש שאנו בוחנים את התוצאות של גבע ותאגידיה כאשר חלקה של בקרה בתוצאות בא לביטוי בהעברת הדיבידנד "לאחזקות" ולגבע.

בתקופה של 5 שנים צמצמנו את ההתחייבויות נטו ב כ- 30% וזאת אחרי השקעות ברכוש קבוע של 5.2 מיליון ₪ בממוצע לשנה.

רמת הסיכון כיום (על פי תוצאות 2016 ) מוגדרת BB– "רמת סיכון בינונית גבוהה".

כאשר אנו כוללים את תוצאות בקרה, ההתחייבויות הכוללות יורדות  בכ- 37%. זאת לאחר שקלול של תכנית ההשקעות בבקרה, אשר כללה השקעות משמעותיות בעיקר ברכישת חברות בנות ורכוש קבוע.

הפרק החשוב בעבודה הוא תחזית פיננסית ל- 5 שנים הבאות תחת שתי הנחות עבודה: "תחזית סבירה"- התוצאות בהתאם לתוכנית השנתית, ו"תחזית פסימית". הפערים בין שתי התחזיות, מבטאים סטייה מהתוכנית הכלכלית בשלושה פרמטרים מרכזיים: ירידה בתוצאות העסקיות של הענפים, ירידה בהעברת הדיבידנד מבקרה ועליה בהוצאות הקהילה והכל במקביל.

בנוסף, בחנו לראשונה גם את ביצוע שיוך מגורים "חלופת האגודה" המשולבת בתכנית וכוללת התחייבויות ארוכות .

התכנית מראה כיוון חיובי עם אופק חיובי, במידה ונשמור על ריסון תקציבי נוכל תוך מספר שנים להיות בעודף נכסים על התחייבויות ולהגיע לרמת "סיכון נמוכה בינונית" .

בתקווה שנשיג את היעדים והאתגרים שלפנינו.

שבת שלום, רענן פרנס

*חברת עובד & גובי ושות' ביצע למעלה מ 100 עבודות מסוג זה בקיבוצים, ברוב הקיבוצים עברו בעשור האחרון ל"רמת סיכון נמוכה בינונית" , ואף קבוצה גדולה נמצאת ברמת "סיכון נמוכה" "ונמוכה מאוד".

מופיע בעלון:
תגובות לדף