מודל אחסון מכולות

מודל אחסון מכולות (קונטיינרים)

לרווחת החברים וכחלק ממהלך של הסדרת שימוש בשטחי ציבור הגדירה רשות הבינוי– לבקשת הנהלת גבע - מתחם מכולות, הנמצא ברחבת הכורכר ממזרח למחסן הנוי, בקטע המזרחי בהמשך למגורי התאילנדים.

במתחם זה יוכלו החברים המבקשים זאת, למקם מכולה.מודל זה מטרתו להסדיר הנושא בשלושה היבטים:


א.    על מנת שגבע תעמוד בכללי השימוש במקרקעין

ב.     כדי למנוע סיכוני בטיחות וחשיפות מול רשויות החוק

ג.       כדי לתת מענה ברור ומוסדר לחברי הקיבוץ

להלן המודל המסדיר זאת:

1.     מתחם המכולות שהוגדר, הוא המקום היחיד בשטח הקיבוץ, אשר בו ניתן להציב מכולות.

2.     חבר שיש לו מכולה בקיבוץ טרם אישור ההסדר, והיא ממוקמת מחוץ למתחם שהוגדר לכך, באחריות הקיבוץ לתאם עם החבר מועד מתאים להעברת המכולה למתחם, וההעברה תבוצע על חשבון הקיבוץ.

3.     חבר המבקש להעמיד מכולה לצרכיו יעביר המכולה למתחם האמור, באחריותו המלאה על פי הסדר זה, ביוזמתו ועל חשבונו.

4.     החבר יסתייע באחד מחברי רשות הבינוי, על מנת להציב המכולה במקום המתאים.

5.     המתחם נטול תשתיות מים, ביוב, תקשורת וחשמל, וכך יישאר.

6.     חבר המציב מכולה במתחם המכולות, ישתמש בה לאחסון בלבד. לא יתאפשרו, חיבור המכולה לתשתיות או שימוש במכולה כסדנת עבודה / פעילות יזמית.

7.     האחריות על המכולה ועל תכולתה חלה כולה ומקצתה על החבר, ועל החבר בלבד. החבר מוותר בזאת על כל טענה כלפי הקיבוץ בגין כל נזק, שבר, גנבה, שרפה, הצפה, וכל סוג נזק אחר, אשר יגרמו למכולה או לתכולתה. ולמען הסר ספק, הקיבוץ לא יפצה את החבר בגין נזק שיגרם למכולה או לתכולתה.

8.     המכולה תכיל תכולה המותרת לפי חוק, וכל נזק שיגרם לקיבוץ בגין תכולה שאינה חוקית, תושת על החבר.

9.     חבר / משפחה יוכל / ו להעמיד עד מכולה אחת בשטח האמור.

10. זמן אחזקת מכולה בשטח הקיבוץ וכאמור במודל זה, לא יעלה על 10 שנים מיום הצבת המכולה, ומשפקעה תקופת האחסון, באחריות החבר ועל חשבונו, לפנות המכולה משטח הקיבוץ.

11. אם הקיבוץ יחליט להזיז המכולות למקום חלופי, אם בשל דרישת גורמי חוץ ואם משיקוליו, יעשה זאת הקיבוץ על חשבונו.

12. כתנאי להצבת המכולה, החבר יחתום על כתב הצהרה המשורשר כנספח למודל זה. ההצהרה החתומה תופקד למשמרת ברשות הבינוי (מקור), ובתיקו האישי של החבר (העתק).

מודל זה כפוף לשינוים ככל שיוחלט עליהם בעתיד, אם בשל שינוי סיווג הקיבוץ למתחדש או מתוקף החלטה אחרת.

בכל שאלה הקשורה במודל לעיל, ניתן לפנות בכתב אל כרמלה גלילי, יו"ר רשות הבינוי.

בברכה, רשות הבינוי – גבע

**************

הצהרת החבר לעניין הצבת מכולה בשטח הקיבוץ

אני:                                               מספר  ת.ז                                         מצהיר בזאת,

כי ביום                           קיבלתי לידי, קראתי והבנתי את " מודל מכולות ",

מודל שאושר במזכירות הקיבוץ ביום13/6/2017 , ואני מסכים לתנאיו ומתחייב לפעול על פיו.

כמו כן, אני מודע לכך שעל חשבוני ובאחריותי, לפנות המכולה משטח הקיבוץ עד תאריך: ____________

 

על החתום:

ההצהרה תופקד למשמרת ברשות הבינוי ובתיקו האישי של החבר.

החבר מוזמן לצלם ולהשאיר אצלו העתק להצהרה זו.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף