משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

כחום היום

הקיץ החם לא תמיד עוזר לקיום המשפט – סוף מעשה במחשבה תחילה.

כך אנו עדים לאירוע תו"ת – תלה ותלוש, המתנהל על קיר הכניסה לחדר האוכל.

אני פונה למעורבים לחדול לא לתלות ולא לתלוש עוד דבר. זהו אירוע הפוגע ברבים.

אמנם רוח רפאים נקלטה בעדשות המצלמה – וערוץ 900 מייחל לסרטון הרפאים – אבל מוצה.  

הקיר בדרכו לשימוש אמנותי/ציבורי מוסדר כשאר לוחות הזכוכית  -  ומלחמת ההנצחה צריכה להסתיים לאלתר.

הגברה והיל"ה -  מחסן ההגברה עבר למשכנו החדש (זוהר קיבל עיטור "המעביר המהיר" ותודת הצוות המטפל) .

הדרך להשמשת ביה"ס הישן  לצורך פרויקט היל"ה פנויה, כמו גם סלילת האספלט בכביש בצפון מערב גבע.

יש מכרזים – יש זוכים – בקרוב ההודעות המסודרות על המועדים והכללים.

קלפי 1 – קלפי 2.

קלפי 1 -  השבוע 9.6.2017 נציגי צבור להנהלת קהילה ונציגי ציבור בקרה.

קלפי 2 -  אתרי בנייה 2009 בתאריך 23.6.2017.  

לקראת אסיפה 19.6.2017  יום שני במועדון 20.00

1.      הסדרת מסלול צעירים / מועמדות בהגיע גיל 30 – כתבה מפורטת בהמשך .

2.      ועדת ביקורת מוצעת ( תשמש כוועדת ביקורת קבוצת גבע כמו גם גבע אחזקות): 

      יו"ר צקי גפן , דובי פלג , אורלי ברזק , עליזה ידין , דוד ברעם ,  יותם אורן.

3.      הילה לנדאו – ליו"ר ועדת חינוך .

4.      רינה ידין – קדנציה נוספת יו"ר וועדת פרט.

כל הנושאים עולים מהאסיפה להצבעה בקלפי המתוכננת לתאריך 7.7.2017 .

ערעור על הצעת המזכירות + רשות הבינוי לבניה חדשה תכנית 2009

לרשות הבינוי הוגשה בקשת ערעור בכתב  על ידי יפתח רונן בשם מספר דיירים בשכונת הדרים.

בנוסף, למרות ששבנו ובדקנו ומובהר שוב כי התב"ע מאושרת מ – 2013 איננה התב"ע שגבע מבקשת לבנות לפיה וכי גבע הגישה תב"ע ב – 2016  לגביה ישנן השגות וטרם קיבלה אישור, ביקשו המערערים באסיפה לקבל תמחור גם של החלופה של בניה בדרום. פנינו למתמחר שערך את התמחור עד כה, להגיש תמחור גם לחלופה זו.

עקב הערעור ועל מנת לתת לחברים לממש זכות מהותית לערעור ולמצוי הערעור - יש לדחות מועד הקלפי שנקבע ל 23.6.2017 למועד מאוחר יותר. הכוונה, וכך אף הודעתי לנציג המערערים ולרשות הבניה, היא לאפשר דחייה של לא יותר מחודש להשלמת הבחינה של הערעור והעלאת הנושא לקלפי לא יאוחר מסוף חודש יולי (כולל אפשרות של צירוף חלופה נוספת ובלבד שעברה ביסוס תמחירי ועומדת בדרישות תב"ע ודרישות אחרות לעניין בניה חדשה). הודעה נמסרה בפגישה עם המשפחות הנוגעות לנושא הבניה טרם הפרסום בדף.

שבת ברוכה – בריכה קרירה – קיר חד"א רגוע -  חופשות וטיולים - שער צהוב פתוח לרווחה: יש חיים

בברכה - יאיר קארו

סיום מסלול צעירים ומועמדות בגיל 30

סוגיית מסלולי הצעירים ובכללם "שנת בית" עוברת בחינה מחודשת ביחד עם ועדת צעירים.

הנושאים הנבחנים נחלקים לשאלות תקנוניות מצד אחד ושאלות תקציביות ארוכות טווח מאידך. 

להלן נושאים מרכזיים המצריכים בחינה, הסדרה והחלטה.

1.     אי הלימה בין תקנון מסלול צעירים ( גם בשל עדכונים חוזרים ונשנים)  לבין תקנון האגודה השיתופית למשל לגבי מצב מתמשך של "מועמד שאינו במקום".

2.     מסלול צעירים מסתיים בגיל 30. עם זאת נוצרים מצבים שבגין אי הסדרת "שנת בית ומימושה", צעירים עוברים את גיל 30 ועדיין לומדים במסגרת "מסלול צעירים".

3.     לקראת גיל 30 נשלח מכתב רשמי מאת המזכיר לכל בן, ובו עליו לרשום את החלטתו (אם לקליטה או עזיבה) ולחתום. עולה שחלק מהבנים לא עונים או לא ענו בשנים האחרונות, או ענו בנוסח "אנו נשוב בעתיד". עקב זאת, הסטטוס לאחר גיל 30 עמום ויוצר מצבים עמומים ופרשניים.

4.     גיל 30 משמש כבסיס לחישוב צבירות הזכות לקרן חיים (והזכאות הסופית לבנים/בנות שאינם עוד מועמדים/חברים נקבעת ביחס לגיל זה ועל פי כללי תקנון הקרן). מאידך בקבלה למועמדות/חברות גיל 30 הוא הגיל שביחס אליו מחושבת ההשלמה לצבירה לביטחון סוציאלי וקרן חיים.    

5.     עלות שנת בית הפכה לגורם תקציבי משמעותי המכביד על ביצוע משימות שנקבעו על ידי הקהילה.

6.     צמצום התחייבויות כספיות ארוכות טווח – מניעת מצבים של התחייבויות בעקבות שנת בית לעשור קדימה – ללא קביעת מועדי מימוש וצבירת התחייבות כספית משמעותית של גבע. 

הנוסח המובא בזאת להחלטה, עוסק רק בשאלת הסדרת גיל 30 כגיל שבו מסתיים מסלול צעירים.

גיל 30 מהווה נקודת חיתוך חדה וברורה  בין סיום מסלול צעירים לבין הסטטוס שלאחריו:

מועמדות / עזיבה.  (ראה סעיפים 1 – 4 ברשימה שלמעלה ).

נוסח זה עבר דיון בוועדת צעירים, שלושה  דיונים במזכירות כולל חוות דעת ועריכה משפטית , ועוסק

כאמור רק בשלב הראשון של הטיפול בנושא  - הסדרת המעמד אחרי גיל 30.

הצעה לדיון והחלטה:

בהגיע הבן לגיל 30- מסתיים עבורו מסלול צעירים ומועמדותו מכוח היותו בן/בת  הקיבוץ.  

בתוך כך אחת ההשלכות שיש לחדד - סיום מסלול הלימודים בגיל 30.

מסלול הלימודים (וזכויות לתנאי לימודים) מוגדרים ע"פ נוהל צעירים (2013) כתקופה בת עד 4.4  שנים.לכן,בנים ילדי 1987- 1992 (כיום בני 25-30) שעשו שנת בית - יוחרגו מההצעה  ויהוו "קבוצה סגורה" לצורך כך. המשמעות- בני אותה קבוצה מוחרגת,יהיו זכאים לממש את זכותם ללימודים גם מעבר לגיל 30 ובת אישה החלו ללמוד מוקדם יותר כפי שמורה נוהל הצעירים התקף (2013).

בנים/בנות ילדי 1993 ואילך- שבצעו או מבצעים שנת בית-  יוכלו לממש את זכויות מסלול לימודים (ותנאי לימודים) עד גיל 30 בלבד. זאת מהטעם שבניגוד לילידי השנים המוקדמות  יותר, יש להם זמן להיערך ולסיים לימודים עד מועד פקיעת מסלול צעירים- גיל 30.

כלקחים של שינויים קודמים,  נערכה על ידי יו"ר ועדת צעירים בדיקה שכללה רשימת בנים  שעשו/עושים שנת בית וטרם מיצו זכויותיהם .

רשימות הבנים/בנות המוחרגים תשלחנה להורים בדואר בכתב לצורך ביקורת ובקרה.

בכל מקרה של תקלה  - אי הבנה – לפנות ללא היסוס לרינת גלילי יו"ר ועדת צעירים .

השאלות הנוגעות לארגון מסלולי הצעירים ובכלל זה המשך/סיום מסלול "שנת בית" יעלו  

בהמשך.    

הנוסח להחלטה מצריך אישור אסיפה וקלפי :

 

לכב' ...........

             שלום רב.

הנדון -  מעבר גיל 30  – סיום מסלול צעירים וסיום המועמדות. .

עם הגעתך לגיל 30  בו מסתיים מסלול הצעירים, והיות ואינך מתגורר בגבע דרך קבע ,נוצר המצב הבא:

1/ על פי תקנון מסלול צעירים  - המסלול מסתיים בהגיעך לגיל 30 .

2/ על פי החלטת אסיפה  : האסיפה מסמיכה את המזכירות לסיים את תקופת המועמדות של בני משק שהגיעו לגיל 30, בהתאם להסדר צעירים,  וזאת לאחר שליחת מכתבים אישיים ליידוע בדבר ההחלטה ומתן אפשרות לבנים שיהיו מעוניינים בכך להציג עניינם בפני המזכירות טרם קבלת החלטה.

משמעויות :  

1.  עומדת בפניך אפשרות להציג עניינך בפני המזכירות.  לשם כך עליך להודיע בכתב עד לתאריך  XXXX/XX/XXעל בקשתך זו.  

2.  באם לא תפני/ה בכתב ימשך התהליך והמזכירות תדון בסיום תקופת המועמדות שלך.

3.  כמו כן לא תמשך הצבירה לקרן-חיים ,  והסכום הצבור- שמור לרשותך.

4.  לא תתקיים צבירה אחרת מכל סוג, ואין צבירת ותק..

5. מרגע קבלת מכתב זה : במידה ותבקש לחזור לגבע , יהיה זה על פי התנאים וההסדרים שיהיו בתוקף בעת הבקשה.  

בברכה  - מזכיר/ת גבע ...............

לפרטים נוספים :

בנוגע לתהליך עצמו :  מזכיר/ת גבע ( XXXXX)  או מרכז/ת ועדת צעירים ( XXXXX) .

בנוגע לצבירות כספיות -  מרכז הועדה לביטחון סוציאלי ( XXXXX)

 העתק :         תיק אישי

                     מרכז/ת ועדת צעירים

                     מרכז/ת רישום אוכלוסין .

*****************************************************************

בניית בתים חדשים בתחומי גבע

בהצעה שהוצעה  לחברים והובאה לאסיפה, קיימת הצעה לבנות בית במקום

שהוא עומד כעת  מועדון-חדר-אוכל ומטבח של המתנדבים.יאיר הבטיח לצוות המתנדבים, במידה והתוכנית תבוצע יבנה בניין (מועדון-חדר אכל מטבח) חדש למתנדבים.

צוות המתנדבים.ברנדה לנדס, אנדרס מירנדה והני שווגלר

מופיע בעלון:
תגובות לדף