מעט מנהל הקהילה - דורון חורב


מעט מנהל הקהילה

שלום חברים,

קלפי חלופות למיקום בנייה: בפנים הקיבוץ או בשטחי ההרחבה – עבור 8 דירות חדשות

בדיון שהתקיים ביום 24/4/2017, עמדו בפני רשות הבינוי לעיונה שתי חלופות בנייה:

1.      בניה בשטחי ההרחבה הצפוני (הערה בסוף הרשימה באשר לשטח ההרחבה הדרומי)

2.      בניה בפנים הקיבוץ במתכונת של פינוי בינוי

 בבוא הוועדה לשקול ולהכריע בין שתי חלופות הבנייה, עמדו בפניה הנתונים הבאים:

  • תשריט תב"ע מאושרת העדכנית ביותר (2013)
  • תכניות העמדת הבתים על פי שתי אופציות – צפונית, ובפנים הקיבוץ
  • אומדני תשתיות עבור כל אחת מהחלופות, שנערכו על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי

שיקולים מרכזיים על פיהם בחנה רשות הבינוי את הנתונים:

1.      מרכיב הזמן

2.      עלויות כספיות

3.      ישימות הפתרון כפונקציה של זמן

4.      נוחות הציבור

לאחר עיון במסמכים ודיון ממושך בעניין, החליטה רשות הבינוי את ההחלטה הבאה:

הצעת החלטה

הרשות ממליצה לנצל תחילה את כל עתודת השטחים הפנויים לבנייה הנמצאים בתוך הקיבוץ, לפני שניגשים לבנייה בשטחי ההרחבה מצפון ומדרום.

באשר ל 8 הדירות המתוכננות, ממליצה הרשות להכין תשתיות לשני מבני דו (ארבע דירות) ולהקים בית אחד עד אכלוס, ולפי היכולת ארבע דירות בשנתיים.

במסגרת החלטה זו הרשות לא דנה בסדר הבנייה.

פה אחד התקבלה ההחלטה שיש לבנות בתחום הקיבוץ, ובכפוף להצעת ההחלטה לעיל.

החלטת רשות הבינוי הגיעה לדיון ואישור המזכירות בתאריך 3/5/2017,ואושרה.

המזכירות החליטה בנוסף, כי סדר הבניה יהיה: תחילהיבנה המתחם הדרומי(ליד חדר האוכל)ולאחריוהמתחם הצפוני (המשך דרומה לשכונת הדרים).

ההחלטה הגיעה לעיון האסיפה ביום 22/5/2017 ונקבע, כי עד יום 14/6/2017 ניתן להגיש התנגדויות/השגות/הצעות מעוגנות תב"עב נוסף להחלטת רשות הבינוי-מזכירות.

ההצבעה תערך בקלפי ביום 23/6/2017. על לוח המודעות בחדר האוכל תוצג תכנית העמדת בתים.

נעיר כי תב"ע 2013 היא התב"ע האחרונה המאושרת, וב-2016 הוגשה תב"ע המשנה העמדת הבתים בשטח הדרומי, תב"ע זו טרם אושרה.

תב"ע 2013 מבטלת את קטע הכביש ההיקפי הנוכחי, היוצא מערבה מהשער, ומתווה כביש חדש הממוקם צפונה מהכביש הנוכחי,וגובל בקו הבניינים הקיימים. מתווה זהשל הכביש החדש משנה את מסלולו בייחס לכביש הנוכחי, גם בהמשך.

לכל אלה משמעויות הבאות לידי ביטוי בתוספת זמן וכסף, בנוגע לאפשרות לבנות כעת במרחב הדרומי.  

בברכה, דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף