משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

לקראת פסח: חמץ, קטניות ועדכונים

פסח מתקרב חג האביב חג החירות ולכן ראשית לכל ברכה לשגשוג ובריאות ושמחת חיים בכל – לו יהי.  

מתיחת פנים אביבית : לאחר דיאלוג מול המועצה אושרה בקשת גבע למימון לצורך הסדרת אספלט באזור הכביש המערבי הבלתי סלול.

נקבע סכום של 40,000 ש"ח לעניין זה וביצוע עצמי על ידי קבלן שיופעל על ידי גבע. נקווה  שבמהרה השטח המחורץ הזה ילבש צורה נאה יותר.

מתיחת פנים קיצית: לאחר דיאלוג  מול המועצה  נקבע ביקור  בחודש מאי של בכירים ממשרד התחבורה כדי להוציא לפועל , במימון המשרד, חידוש  מקטע מהכביש העולה לגבע עד ההיסעית וחזרה דרך " הלולאה על שם ניקה ברזק". נקווה שגם זה יסתייע  והשער הצהוב יראה אספלט שחור ורך.

יקירי המנהל - התקבלה פניה ראשונה להפקעת קרקעות גבע ליד צומת מולדת  , לצורך העברת צומת מולדת 400 מטר מערבה.  ההיקף, הפרטים,  מועד התשלום , הכל בראשיתו כחלק מהערכות המדינה לשנת 2018 להמשך פיתוח כביש עפולה בית-שאן.   הדינמיקה – כן  - הדינמיקה.

זמנים ומועדים בהקשר לחלופת האגודה – ככל הידוע כרגע.

המפגשים הציבוריים עם גורמי חוץ הגיעו לפי שעה לסיומם לאחר המפגש המרתק עם "צמד הדגנים " – דגן לוין  ודגן יראל.  

לפנינו  - אסיפה מיוחדת לנושא ההצבעה על חלופת האגודה יום ג' 18.4.2017  20.00 מועדון לחבר.

לפנינו – מתוכנן מפגש צעירים 20.4.2017  בשעה 20.00 מועדון לחבר.

לפנינו  - קלפי חלופת האגודה 28.4.2017 .

נוסח להצבעה על חלופת האגודה ונוסח האשרור ( המתווה הכפול ) .

המזכירות אשרה בישיבתה 4.4.2017 להעביר הנוסח הבא לאסיפה המתוכננת ל - 18.4.2017 ,  כנוסח ההצבעה על חלופת האגודה.

הנוסח הוכן על ידי עורכי הדין המלווים על מנת שיעמוד בדרישות להגשה לרשם האגודות השיתופיות.

במסגרת הדיון באסיפה המתוכננת  18.4.2017 יימסר פירוט/הסבר על נוסח זה ונוסח האשרור .  

הצעת החלטה לאסיפה ולקלפי

אימוץ החלטה מספר 1488 ("חלופת האגודה") של מועצת מקרקעי ישראל

1.      קיבוץ גבע מקבל בזאת החלטה לביצוע עסקה לרכישת מגרשי המגורים בקיבוץ בהתאם למתווה החלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה שתעדכן אותה (להלן: "חלופת האגודה" ו- "העסקה").

2.      אסיפת הקיבוץ/ קלפי  מנחה את ועד ההנהלה לקדם ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לביצוע העסקה, לרבות מול הרשויות החיצוניות.

3.     אסיפת הקיבוץ/קלפי תהיה רשאית להקפיא ו/או לעכב ו/או לבטל החלטה זו טרם ביצועה בפועל (ביצוע העסקה), וכן תהא רשאית לקבוע תנאים לאשרורה בטרם ביצועה.

4.      לא יראו בקיבוץ כמי שהתחייב לביצוע העסקה – בוודאי שלא כלפי כל רשות או גורם חיצוני – בטרם תיחתם העסקה על-ידי הקיבוץ בפועל.

5.      במועד קבלת החלטה זו הקיבוץ מסווג כקיבוץ שיתופי. לפיכך - הענקת זכויות חכירת משנה או אחרות לחברים במגרשי המגורים, אם וככל ותוענקנה, תוענקנה אך ורק לאחר קבלת החלטה על-כך באסיפה/קלפי, ובכפוף לחתימת הסכם חכירת משנה בנוסח שייקבע לעניין זה ברשויות הקיבוץ.

6.     החלטה זו כשלעצמה אינה מהווה התחייבות מצד הקיבוץ בדבר הענקת זכות חכירת משנה בפועל.

נוהל לאשרור ההחלטה לביצוע עסקה בהתאם להחלטה 1488 (חלופת האגודה) ומתווה רכישת אופציית השתתפות למשפחות חברים

1.                 ככל שתתקבל ההחלטה לאימוץ חלופת האגודה, הרי שלפני חתימת "העסקה" לרכישת המגרשים בין הקיבוץ לבין רמ"י, תובא ההחלטה על ביצועה לאשרור נוסף.

2.                   טרם האשרור יובאו בפני האסיפה הפרטים הבאים:

א.     הצגת היקף המגרשים הנרכשים בשלב הראשון.

ב.     התכנית הכלכלית למימון העסקה.

3.                 אשרור ההחלטה ייעשה בהצבעה בקלפי ברוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד.

הסדרת אופציית השתתפות למשפחות חברים ( כולל הורשה)

בעקבות פניות רבות בקשנו לקבל כעת מתווה ראשוני של הסדרת אופציות השתתפות ( רכישת זכויות ) הניתנת להורשה.

המתווה מנוסח בשפה משפטית מכבידה, מטעמי זהירות, ויש לראותו כמתווה ראשוני שיצריך עדכונים בהמשך ככל שהטיפול בחלופה יתקדם.   

המזכירות אשרה בישיבתה 4.4.2017 את המתווה הזה כבסיס להמשך – אך בשלב זה מעבר להצגתו בפני הציבור ורשום הערות , אין הוא עובר הלאה להצבעה בשל היותו ראשוני בלבד.  במסגרת הדיון באסיפה המתוכננת  18.4.2017 יימסר פירוט/הסבר על נוסח זה ויירשמו שאלות להמשך טיפול.   

הסדרת אופציות השתתפות / הורשה.

1.                  א. במועד קבלת החלטה זו קיבוץ גבע הינו קיבוץ שיתופי. לפיכך - וכפי הקבוע בהחלטה לאימוץ חלופת האגודה - אין באימוץ ההחלטה כשלעצמה להעניק כל זכות לחברי הקיבוץ בטרם תתקבלנה החלטות מתאימות לצורך זה.

2.                 ב. ככל ובעתיד תושלם עסקת רכישת המגרשים במתווה "חלופת האגודה" והקיבוץ יבקש לשנות את תקנונו באופן שיסווג כקיבוץ מתחדש, הרי שיהיה ניתן - בכפוף להחלטות הקיבוץ שתתקבלנה לענין זה – לאפשר הענקת זכויות לחברים במגרשי המגורים בישוב בדרך של הענקת זכות חכירת משנה.

3.                  ג. הקיבוץ מעוניין לייצר מנגנון אשר יאפשר למשפחות חברים המעוניינות בכך להסדיר רכישת אופציית השתתפות בתהליך הענקת הזכויות לחברים.

4.                  ד. משפחת חברים אשר תסדיר רכישת אופציה כאמור, יובטח לה כי היא (או יורשיה) תשתתף בתהליך הענקת זכויות לחברים - אם וככל ויושלם התהליך – ותוענק לה (או ליורשיה) זכות חכירת משנה במגרש מבין מגרשי הקיבוץ (להלן: "האופציה").

5.                  ה. כל משפחת חברים בקיבוץ (יחיד או זוג המקיים משק בית משותף) רשאית להסדיר רכישת אופציה אחת בלבד. רכישת האופציה תיעשה כנגד תשלום סכום השתתפות אשר ייקבע על-ידי מזכירות הקיבוץ על-פי תחשיב עלות מגרש ממוצע (בהתייחס לעלות המגרשים הכלולים בעסקת חלופת האגודה).

6.                  רכישת האופציה תתבצע בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:

א.     תשלום סכום ההשתתפות.

ב.     חתימה על מסמך הסדרת רכישת האופציה שינוסח על-ידי המזכירות.

ג.       ביצוע עסקת רכישת המגרשים על-ידי הקיבוץ בפועל.

ד.       ככל והעסקה לא תצא לפועל ותבוטל החלטת הקיבוץ להשלמתה יושב סכום ההשתתפות למשפחה.

7.                 מובהר כי אין בהסדרת האופציה להוות התחייבות למועד אפשרות מימושה,

8.                  ובכל מקרה חתימת חוזה לחכירת משנה עם המשפחה או מי מטעמה תיעשה אך ורק לאחר התקיימות כלל התנאים הבאים (להלן: "מועד המימוש"):

1.שינוי סיווג הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש.

2.קבלת החלטה על-ידי אסיפת הקיבוץ ביחס למתן זכות חכירת משנה, תנאיה, וצורת הענקתה.

3.יישום ההחלטה ביחס לכלל החברים באופן ייקבע במסגרתה (חתימת הסכמים, תשלומים, וכו').

4.עמידת רוכש האופציה (או יורשיו), בכללים שייקבעו ביחס לכלל החברים ו/או היורשים.

9.                 * מימוש האופציה בדרך של הענקת זכות לחתימת הסכם לחכירת משנה, תתאפשר רק לחברי הקיבוץ, או מי שיתקבל לחברות בקיבוץ.

·                    *במקרה של משפחת חברים שכלל יחידיה (שני בני הזוג) הלכו לבית עולמם, והסדירו קודם לכן את רכישת האופציה בהתאם לאמור בנוהל זה, הרי שמימוש הזכות תתאפשר ביחס ליורש אחד בלבד שיתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לתנאים והחלטות הקיבוץ שיחולו באותה העת. בחירת היורש וההסדרים הנובעים מכך, יעשו בין היורשים לבין עצמם ולקיבוץ לא תהיה כל מעורבות בכך.

הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כללים לפיהם חלף הענקת זכות חכירת משנה תמומש האופציה ביחס ליורשים בדרך של פדיון כספי בלבד. ערך הפדיון הכספי יהיה בשווי שוק של חכירת משנה של מגרש (ממוצע) בקיבוץ בהפחתה של עלויות אשר הייתה משפחת חברים (או היורשים) נדרשת לשאת בהן לצורך השלמת רכישת זכות חכירת המשנה.

*פסקה חברותה של משפחת חברים אשר רכשה אופציה, למעט עקב פטירה, טרם מימוש האופציה, תפקע זכאותה של המשפחה והיא תהא זכאית להחזר סכום דמי ההשתתפות בלבד.

מלאו אסמינו בר – השער הצהוב נסגר – וכל שלנו נותר -  שהשמש  תזרח גם מחר .

חג שמח – יאיר קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף