דירקטורים בבקרה

10 למרץ 2017

צוות לאיתור מועמדים לתפקיד דירקטורים

בבקרה גבע אגש"ח בע"מ (להלן האגודה)

 

רקע: בעקבות עדכון תקנון האגודה ובה עודכן מספר החברים בדירקטוריון, ובעקבות סיום קדנציה של הדירקטורים שאינם מתוקף תפקידם, הוחלט על הקמת הצוות לאיתור מועמדים לדירקטוריון האגודה, שיובאו לבחירה באסיפת הקיבוץ.

התקנון קובע:

·         מועצת המנהלים תמנה לא פחות מ-9 חברים ולא יותר מ-11 חברים, כאשר בכל מקרה רובם יהיו חברי קבוצת גבע (ולפחות 2 מהם יהיו נציגי ציבור חברי קבוצת גבע).

·         יכהנו במועצת המנהלים בעלי התפקידים להלן:

o       יו"ר ועד ההנהלה של אחזקות גבע.

o       מנהל העסקים של אחזקות גבע.

o       יו"ר ועד הנהלה של קבוצת גבע / מזכיר.

o       יו"ר מועצת המנהלים של בקרה.

o       מנכ"ל שהוא חבר קבוצת גבע יוכל להיבחר לדירקטוריון (מנכ"ל שאינו חבר קבוצת גבע לא יהיה חבר דירקטוריון).

·         הגדרה כי במועצת המנהלים ימונו עד 4 חברים חיצוניים, כלומר, שאינם חברי קבוצת גבע, אשר לפחות אחד מהם אינו מכהן מתוקף תפקידו.

 

הצוות פועל לבחור 3 מועמדים חדשים שהם חברים להחלפת חברי דירקטוריון שמסיימים את תקופת הכהונה שלהם. יתכן שחלק מהדירקטורים החברים היום בדירקטוריון יומלצו ע"י הצוות לבחירה לקדנציה נוספת.

הצוות גם פועל לאיתור מועמדים חיצוניים שאינם חברים לצורך בחירה של 2 נציגים.

 

מהפרסום יש להגיש הצעות תוך שבועיים.

 

בברכה, יוסי כץ

יו"ר חברת בקרה

תגובות לדף