בעיות ביישום חלופת האגודה - עו"ד אביגדור ליבוביץ'

בעיות ביישום "חלופת האגודה": מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

1.      השאלה -  האם החברים יסכימו לשלם סכומים גבוהים עבור הזכויות  (התשלום יבוצע לקיבוץ ולא לרשות) ולקבל זכויות חוזיות בלבד בבתי המגורים?

2.    אין דחיית תשלומים לדור המבוגר - התבטלה האפשרות לדחיית תשלומים כאמור בהחלטה 1155. עבור חברים ותיקים שהיו חברים באגודה עד ליום 27.3.07, ניתן לדחות בהחלטה 1155 את תשלום ההשלמה ל"דמי הרכישה" בסך של 29.25% בצירוף מע"מ למועד העברת הזכויות בנכס (הורשה או העברה לקרוב לא תחשב כהעברה).

3.    זכויות מופחתות לעומת חכירה ישירה בהחלטה 1155 - בהחלטה 1155 מקבל החבר זכויות חכירה מהוונות בהתאם להסכם חכירה שייחתם בינו לבין הרשות. מדובר על זכות "קניינית" הניתנת להסבה/העברה/מכירה/שיעבוד, בהתאם להוראות ההסכם שנחתם מול רמ"י.(רשות מקרקעי ישראל)

הזכות שתינתן לחבר בהתאם ל"חלופת האגודה" הינה זכות "חוזית" כלפי הקיבוץ, כאשר לחבר לא קיימות זכויות קניין במגרש אלא זכויות במבונה בלבד. מהות הזכות והיקפה ייקבעו בהתאם להסכם שייחתם בין החבר לבין הקיבוץ. העיקרון המרכזי עליו ישמור הקיבוץ בהסכם הינו – הקשר ההדוק בין החברות באגודה לזכות במבונה ושליטה על הסחירות של בתי המגורים ובייחוד על זהות הרוכשים.

כלומר - בעת הפסקה/פקיעת חברות, החבר יידרש "להיפרד" מהזכויות במבונה ולקבל את החזר ההשקעה לידיו.

4. שווי בתי המגורים - הפחתה משמעותית בשווי הנכסים כאשר מדובר בזכות חוזית במבונה בלבד.

5. בעיות מימון - לאור העובדה כי מדובר בזכות חוזית בבית המגורים, תהיה בעיה לחברים לקבל מימון עבור בניית בתי המגורים. גם אם יימצאו הפתרונות (וככל הנראה יימצאו כפי שנמצאו בבניה בשטח המחנה) מדובר בהלוואות מסחריות בעלויות גבוהות לעומת משכנתאות שניתנות לאחר שיוך קנייני בהתאם להחלטה 1366.

6. עלויות גבוהות על חברים חדשים - שאלות שיבחנו בהמשך ועולות כבר כיום במסגרת יישום חלופת האגודה הינן:

מהו הסכום שיגבו הקיבוצים מהחברים החדשים לאחר שהקיבוץ ישלים את הרכישה מרשות מקרקעי ישראל? האם הקיבוץ יטיל על החברים החדשים את העלויות עבור רכישת הזכויות בקרקע בגין החלקים של החברים הוותיקים?  האם הקיבוצים יקבעו עלויות "דמי קליטה" גבוהות במיוחד לאחר רכישת הקרקע או שיגבו את העלויות הישירות שחלו עליהם?  האם תהיה בקרה של הרשות או של הרשם בהתאם לתקנות שיותקנו על גובה העלויות שניתן יהיה

לגבות מהחבר החדש?

מילון מונחים:

זכות חוזית: זוהי זכות שנובעת ממערכת הסכמית או חוזית המתייחסת בין שני צדדים להסכם. הזכות החוזית מעצם טבעה הינה זכות חלשה יותר.

זכות קינינית: זכות קניינית משמעה הפעלת הזכות בנוגע לקניין. באספקט של דירה למשל, הזכות מתייחסת לנכס מסוים והינה משום כך זכות רכושית. זוהי זכות בעלת "חוזק" רב התקיפה כלפי אחרים ללא הגבלה והינה בעלת עדיפות על זכויות אחרות

החלטה 1155: שהתקבלה בשנת 2008 נועדה להסדיר את נושא זכויות הבנייה בנחלות של חברי המושבים והקיבוצים

החלטה 1366: התקבלה ב2014  ועוסקת בבנייה ושיוך קנייני והיא מאפשרת מתן הנחות מדורגות לוותיקים וגם לחדשים .

חוזה חכירה מהוון : חוזה חכירה שניתן לשלם מראש את דמי החכירה לפיו בהתאם להחלטת המועצה.

הביאה לדף : רחלי וייס

***************************

מן העיתונות

 

מתוך כתבה בידיעות אחרונות בשבוע שעבר

קח הלוואה גדולה (הרבה כסף) ותרוויח עוד יותר. הרבה אנשים נפלו בפח הזה. (בכתבה מתועדים 10 מקרים)  בדוגמא שלפניכם אנשים הסתבכו ונפלו.

אלי גורן

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף