רשות הבינוי - שיבוץ לדירות פנויות - נוהל מכרזים

רשות הבינוי - שיבוץ לדירות פנויות - נוהל מכרזים

מטרה: מתן הזדמנות לכל חבר / מועמד / אחר בגבע, להתחרות על דירה פנויה בגבע ועל פי כללים ברורים ומפורסמים.

תשתית: תשמש כוועדת מכרזים וועדת דירות, שהיא גוף ברשות הבינוי, וישתתפו בה 5 חברים שאינם בעלי עניין במכרז. היה ואחד מחברי וועדת המכרזים הוא בעל עניין, הוא יוחלף בחבר רשות אחר. במקרים יוצאי דופן בהם לא ניתן לקיים וועדת מכרזים בת 5 חברים מתוך חברי רשות הבינוי, תתוגבר הוועדה בנציגי המזכירות הרחבה, שאינם בעלי עניין.

נוהל הכרזה:

1.     ככלל, כל דירה פנויה תוצע במכרז פתוח לציבור.

2.     המכרז יפורסם באתר גבע ויתלה על לוח המודעות לעיון הציבור, לכל הפחות למשך שבועיים ימים.

3.     בפרסום המכרז יירשם בין היתר:

·        הדירה המוצעת במכרז

·        גודל הדירה

·        הפונקציות העיקריות בדירה (מספר חדרי שינה למשל)

·        דירת קבע / מעבר / אחר

·        למי מיועד המכרז (צעירים / משפחות / יחידים / אחר)

·        מה בכוונת רשות הבינוי לבצע בדירה, בהתייחס לפונקציות ולתקציב התאמת הדירה

·        תאריך סגירת המכרז

·        לאן / למי יש להעביר את בקשת ההשתתפות במכרז

4.     באחריות חבר המתכוון להשתתף במכרז, לבחון את התאמת הדירה לצרכיו.

5.     אם מוצעות יותר מדירה אחת במכרז, יכול מבקש להגיש בקשה לכל אחת מהן.

6.     בקשות השתתפות במכרז יועברו במעטפה חתומה, עד תאריך סגירת המכרז ולמען שפורסם.

7.     המעטפות שתגענה יאספו ולא יפתחו, עד למועד התכנסות וועדת המכרזים.

8.     בעת ביצוע המכרז יעמדו לרשות הוועדה: תקנון רשות הבינוי, ספר האוכלוסין של גבע, ספר הוותק של גבע, פרסום המכרז לציבור (כאמור בסעיף 3 לעיל).

9.     הקריטריונים לבחירת מועמד לדירה מבין המועמדים (על פי סדר עדיפות):

·        עמידה בתנאי המכרז

·        וותק מגיש הבקשה / מצרף וותק המשפחה (במקרה ומשפחה)

·        קריטריונים נוספים בהתאם לתקנוני רשות הבינוי ונהליה (ובהם למשל: תקנון לקביעת וותק ותור מעבר מדירה לדירה 3/1994, סל לדייר שנתקבל, מועד מעבר אחרון, הדירה הנוכחית)

10. וועדת מכרזים תבחר את הזוכה בדירה מבין המועמדים העומדים בתנאי המכרז.

11. אם יותר ממועמד אחד עונה לכלל הקריטריונים, תערך ביניהם הגרלה. להגרלה יגיעו הם או מיופי כוחם. ההגרלה תעשה על ידי שני חברי רשות הבינוי, שאינם בעלי עניין.

12. וועדת מכרזים תפרסם על לוח המודעות את תוצאות המכרז, ותקצה שבוע ימים לכל הפחות למן פרסום תוצאות המכרז, לערעורים בפני הוועדה.

13. זוכה יוכל להיכנס לדירה, רק לאחר תום הטיפול בערעורים ולא לפני כן.

14. בין הזוכה לבין רשות הבינוי ייחתם מסמך, המסדיר את כניסת הזוכה לדירה ואת הלו"ז לכך.

15. אם נתקבל ערעור, חזרה לסעיף 10 אחרת, ההחלטה חלוטה.

16. אם כלל המועמדים אינם עומדים בתנאי המכרז, או אם לא השתתף איש במכרז על פי תנאיו, יפורסם מכרז חדש על פי תנאים אחרים.

17. פרסום המכרז ומכתבי המועמדים כולם, ישמרו בתיק מכרזים של רשות הבינוי.

18. ויתר זוכה על זכותו בדירה בה זכה, יזכה בה המועמד המוביל אחריו, שעמד בתנאי המכרז, וזאת ללא צורך במכרז נוסף.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף